Gå til indhold

Rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles af nævnet, har du forskellige rettigheder, som beskrives nedenfor. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, ud over oplysningspligten, skal du kontakte nævnet. Nævnet kan samtidig oplyse dig mere detaljeret om dine rettigheder.

Oplysningspligt
Nævnet skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles eller behandles af nævnet. Oplysningerne fremgår for visse typer af sager af disse side.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om nævnet behandler oplysninger om dig samt i givet fald at få indsigt i oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Nævnet skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at nævnet behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for nævnets almindelige generelle sletning (se nærmere om den almindelige sletning under hver hovedtype). Det bemærkes dog, at nævnet som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at nævnet i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må nævnet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod nævnets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke gælder behandling af personoplysninger hos offentlige myndigheder, herunder nævnet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Senest opdateret 23. juni 2024