Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsinfrastruktur Dansk strategi for digital forskningsinfrastruktur

Dansk strategi for digital forskningsinfrastruktur

Et af initiativerne i den daværende regerings forsknings- og innovationspolitiske strategi var udviklingen af en ny national strategi for digital forskningsinfrastruktur.

Til dette formål blev der nedsat en strategigruppe med deltagelse fra danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

Strategigruppens opgave var at afgive et samlet oplæg til det nationale digitale forskningsinfrastruktursamarbejdes strategi og organisering for en 10-årig periode (2019-2029). Den overordnede vision er, at ”Forskere ved de danske universiteter skal have adgang til digital forskningsinfrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse i verdensklasse.”

Som baggrund for arbejdet har Styrelsen for Forskning og Uddannelse anmodet Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) om at gennemføre et udrednings- og analysearbejde bestående af tre dele:
1. En behovskortlægning
2. En Benchmarking af Danmark i forhold til andre lande
3. En analyse af den europæiske udvikling på området.

Dette og andet input samt dialog med aktører på området dannede grundlaget for strategigruppens arbejde.

Strategien blev offentliggjort i januar 2019.

Senest opdateret 28. juni 2019