Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsinfrastruktur Deltagelse i forskningsinfrastrukturer på den europæiske roadmap

Deltagelse i forskningsinfrastrukturer på den europæiske roadmap

Danmark har via den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur mulighed for at deltage i europæisk forskningsinfrastruktur, som vil sikre danske forskere adgang til unikke faciliteter i verdensklasse.
Kontakt
Katinka Stenbjørn
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Hvis jeg er interesseret i at deltage i en forskningsinfrastruktur på den europæiske roadmap?

Forskningsinfrastrukturerne på den europæiske roadmap, som European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) udarbejder, er i udgangspunktet åbne for deltagelse af forskere i hele Europa. Der er dog en række krav og forventninger til deltagelse – herunder kan der være finansielle forpligtelser – som ofte varierer, alt efter hvor i sin livscyklus et givent projekt befinder sig. Den seneste ESFRI roadmap er fra 2018.

Er du eller din institution interesseret i at deltage i en forskningsinfrastruktur på den europæiske roadmap, anbefales det, at du kontakter Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Sammen kan vi forsøge at afklare de danske videnskabelige ønsker og interesser i forhold til det aktuelle projekt, og vi kan drøfte den videre proces.

Betingelser for deltagelse i ESFRI-projekter

For at danske forskere kan få adgang til en europæisk forskningsinfrastruktur er det som udgangspunkt en forudsætning, at der fra dansk side – ofte ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) eller en dansk forskningsinstitution – formelt underskrives den aftale, der ligger til grund for infrastrukturen. Dertil kommer, at der er mulighed for at deltage i forberedelsen af de infrastrukturprojekter, som er optaget på den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur.

Forpligtelserne ved at deltage i et projekt er meget forskellige afhængig af, hvor i en forskningsinfrastrukturs livscyklus projektet befinder sig: om projektet er på idéstadiet, under forberedelse eller i drift.

ESFRI forslag er projekter på idéstadiet, som ESFRI skal tage stilling til, hvorvidt de skal optages på den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur – der er dog for nuværende ingen åbne indkaldelser til nye forslag.

ESFRI projekter er projekter under forberedelse, som er formelt optaget på den europæiske roadmap for Forskningsinfrastruktur. Roadmap projekter er af ESFRI vurderet videnskabeligt relevante og modne til etablering inden for en tiårig periode.

Danmark har mulighed for at deltage i forberedelsesarbejdet i ESFRI projekter. Hvorvidt det er relevant, at Danmark deltager i forberedelsesfasen, må bero på en konkret vurdering. Forberedelsen anvendes til at fastlægge de økonomiske, organisatoriske, juridiske og tekniske rammer for infrastrukturen samt til at etablere et fælles aftalegrundlag, som landene kan blive enige om.

Det vil oftest være forbundet med en væsentlig ressourcemæssig investering, hvis Danmark skal engagere sig tidligt i forberedelsen af et europæisk forskningsinfrastrukturprojekt. Omvendt kan deltagelse i forberedelsesfasen være vigtig i forhold til, at danske interesser og ønsker tilgodeses ved den endelige realisering af forskningsinfrastrukturen.

SFU kan efter nærmere aftale bidrage til forberedelsesarbejdet, men der kan ikke forventes økonomisk støtte fra SFU til forberedelsesarbejdet. Det er en forudsætning, at der er aktiv deltagelse fra de involverede danske forskere. Der vil ofte være mulighed for, at ESFRI projekter kan opnå støtte via EU’s rammeprogram til forberedelsesarbejdet.

ESFRI fyrtårne (i ESFRI’s roadmap kaldet ”landmarks”) er projekter i drift, der tidligere var på ESFRI’s roadmap, og som nu er under konstruktion eller færdigetablerede.

Der gælder en række generelle betingelser for deltagelse i ESFRI projekter og ESFRI fyrtårne, som er under implementering mod status som ERIC (Agreement on European Research Infrastructure Consortium) eller lignende. Flere af betingelserne kan i øvrigt også gælde deltagelse i forberedelsen af projekter. Da Danmark – i form af SFU – ved underskrift af en aftale om deltagelse, påtager sig en række forpligtelser og en finansiel byrde, gælder derfor:

Finansiering af medlemsskabet skal være plads, inden Danmark søger optagelse. De deltagende Institutioner kan selv finansiere medlemskabet. I så fald, vil der skulle laves en samarbejdsaftale mellem SFU og konsortiet omkring betingelserne for, at styrelsens underskriver en aftale. Alternativt kan der opnås medfinansiering fra SFU via Pulje til Forskningsinfrastruktur, hvis der er tale om projekt som del af et forslag på Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015, der har modtaget finansiering.

Som udgangspunkt udformes en aftale mellem de deltagende institutioner og SFU om, at Danmarks engagement i forskningsinfrastrukturen minimum sikres for en periode på mindst ti år.

Der skal etableres et nationalt og ikke-ekskluderende konsortium, der søger at inddrage alle relevante og interesserede nationale parter, Konsortiet skal varetage den danske deltagelse i projektet. Alle interesserede danske forskere skal desuden have adgang til forskningsinfrastrukturen uafhængigt af institutionelt tilhørsforhold, når infrastrukturen er etableret. SFU anbefaler, at der laves en samarbejdsaftale på tværs af de relevante forskningsinstitutioner, som skitserer ansvar, rettigheder og omkostningsfordeling i forhold til varetagelse af det danske medlemskab af forskningsinfrastrukturen.

Læs mere

Senest opdateret 28. juni 2019