Særlige nationale samarbejder om forskningsinfrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger midler til en række særlige nationale samarbejder om forskningsinfrastruktur.
Kontakt
Stine Vad Bovtrup
Orlov
Tlf.: +45 72 31 82 85
Email: svb@ufm.dk

DeIC – Danish e-Infrastructure Cooperation

DeIC blev etableret i 2012 med det formål at understøtte Danmark som e-science nation gennem levering af e-Infrastruktur (computing, datalagring og netværk) til forskning og forskningsbaseret undervisning. DeIC hører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Uddannelse. DeICs mandat er baseret på en aftale underskrevet af rektorerne fra de otte universiteter.

DeIC’s formål og mission er at sikre dansk forsknings behov for e-infrastruktur ved at styrke samarbejde og løbende videnoverførsel mellem danske forskningsinstitutioner på e-science-området samt ved at facilitere relevant internationalt samarbejde. DeIC skal bidrage til sammenhæng og synergi på e-science-området og bidrage til en effektiv national ressourceudnyttelse. Til dette formål formulerer og udmønter DeIC nationale strategier, der kan håndtere udfordringerne omkring High Performance Computing (HPC) faciliteter, netforbindelser, lagring af data, sikkerhed, identitetshåndtering samt vejledning og uddannelse af nye brugere med videre. Derudover har DeIC etableret et nationalt og bredt forankret kompetencecenter til inspiration og videnspredning om e-science.

DeIC fik via Puljen til Forskningsinfrastruktur i 2012 en engangsbevilling på 50 millioner kroner til udmøntning i perioden 2012-2016. Derudover administrerer DeIC en finanslovsbevilling på 14,8 millioner kroner årligt. DeIC’s nuværende mandat er forlænget til udgangen af 2019.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)

KOR er et rådgivende organ under Uddannelses- og Forskningsministeriet med reference til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Det nuværende KOR blev nedsat i maj 2014.

Formålet med KOR er at stimulere og styrke dansk registerforskning. KOR består af aktive forskere fra forsknings- og universitetsmiljøerne og skal bidrage til at forbedre forskernes adgang til og anvendelse af registerdata, herunder bidrage til at koordinere udnyttelse af ressourcer på området og bidrage med koordinerede og langsigtede strategier for udviklingen af registerforskningsområdet i samspil med de forskellige aktører på området. KOR skal arbejde for at forbedre dialogen mellem de dataansvarlige og forskerne og medvirke til, at forskningsressourcerne inden for registerforskningen anvendes så effektivt som muligt, og at uhensigtsmæssige barrierer undgås.

Til dette formål administrerer KOR en finanslovsbevilling på 9,6 millioner kroner, der anvendes til støtte af drift af forskerserviceenhederne ved Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Derudover finansieres der udvikling af højkvalitetsdokumenterede registre i samarbejde med forskerserviceenhederne.

Rigsarkivet Sundhed (tidligere DDA Sundhed)

Brugerservice og Formidling – Digital Service er et nationalt serviceorgan for indsamling og formidling af undersøgelsesdata inden for samfunds- og sundhedsvidenskab.

På sundhedsområdet er der etableret et særligt projekt omkring sundhedsdata, Rigsarkivet Sundhed. Tidligere hed projektet Dansk Data Arkiv Sundhed, men projektet har fra den 1. januar 2018 skiftet navn. Rigsarkivet Sundhed har særligt fokus på at bevare forskningsdata om danskernes sundhed og sygelighed. Rigsarkivet Sundhed har data om emnerne sundhedsfremme, sundhedstjenesteforsknings, epidemiologi, specifikke sygdomme og kliniske undersøgelser.

Til dette formål anvendes en finanslovsbevilling på 3,5 millioner kroner årligt. Rigsarkivet Sundhed henvender sig primært til studerende og forskere inden for sundhedsvidenskab, men alle kan gå på opdagelse i dokumentationen om data i Rigsarkivet’s søgekataloger.

Forskningsstation Zackenberg

Forskningsstation Zackenberg, som ligger i Nordøstgrønland, blev etableret i perioden 1995-1997. Forskningsstationen ejes i dag af Grønlands Selvstyre og drives af Aarhus Universitet.

Forskningsstation Zackenbergs drift og vedligehold finansieres af en finanslovsbevilling på cirka 3,5 millioner kroner årligt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forskningsstationen har et tilknyttet forskningsprogram, Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO), som har fokus på monitering af langsigtede effekter af klimaforandringer på arktiske økosystemer. ZERO er et underprogram til Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), der væsentligst er finansieret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Senest opdateret 15. april 2020