Gå til indhold

Udmøntninger til forslag fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015

Uddannelses- og forskningsministeren udmønter Puljen til Forskningsinfrastruktur til nye nationale forskningsinfrastrukturer på baggrund af kataloget i Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015. Forslag på roadmappen er dog ikke garanteret finansiering fra puljen.

Udmøntningsprocessen

Processen for udmøntning til forslag på Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015 vil frem til 2020 forventeligt foregå ved:

  1. Styrelsen for Forskning og Uddannelse anmoder årligt om opdaterede statusbeskrivelser fra de roadmap-forslag, som endnu ikke er finansierede eller med hvilke styrelsen ikke allerede er i dialog om finansiering. Disse indgår i grundlaget for uddannelses- og forskningsministerens udvælgelse af forslag samt styrelsens og Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastrukturs (NUFI) rådgivning vedrørende udmøntningen. Processen med indhentning af statusbeskrivelser sker typisk henover sommeren i året før udmøntningsåret.
  2. Uddannelses- og forskningsministeren udvælger hvert år, på baggrund af rådgivning fra NUFI og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, et antal forslag fra roadmappen, som prioriteres til udmøntning i det pågældende år. Antallet af forslag udvalgt per år afhænger af, hvor mange midler der i dette år er til rådighed til investeringer i nye nationale forskningsinfrastrukturer fra puljen. Rådgivningsprocessen sker typisk i efteråret i året før udmøntningsåret, mens udvælgelsen typisk sker ved slutningen af samme år eller i begyndelsen af udmøntningsåret.
  3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse indleder efter ministerens beslutning en dialog med hovedforslagsstillerne bag det eller de udvalgte forslag med henblik på disses finansiering. I dialogprocessen vil styrelsen forventeligt efterspørge opdateret materiale såsom opdaterede og detaljerede budgetter, tidsplaner, beskrivelser af forslaget med videre fra forslagsstillerne. Dialogprocessen indledes typisk i begyndelsen af udmøntningsåret med frist for indsendelse af opdateret materiale i august.
  4. Når dialogprocessen er succesfuldt afsluttet med det eller de udvalgte forslag, gives bevilling og det offentliggøres, hvem som har modtaget finansiering i det pågældende år. Det forventes, at offentliggørelse hvert år vil finde sted i efteråret.

Vurderingskriterier

Der vil i udvælgelsen af forslag fra roadmappen til udmøntning blive lagt særlig vægt på forslagenes modenhed i forhold til, at forskningsinfrastrukturerne skal kunne etableres eller implementeres på kort sigt.

Samtidig vil der fortsat blive lagt vægt på:

  1. at forslagene har stor national interesse og betydning for det relevante fagområde
  2. at de foreslåede forskningsinfrastrukturer er permanente eller langvarige
  3. at forslagene bygges på åbne og ikke-ekskluderende nationale konsortier, og de færdige forskningsinfrastrukturer giver mulighed for adgang til alle danske forskere uanset disses institutionelle tilknytning
  4. at forslagene realiseres ved væsentlig medfinansiering – i udgangspunkt 50 procent
  5. at forslagene, hvor relevant, kobles til internationale forskningsinfrastrukturer, eksempelvis forskningsinfrastrukturer i regi af European Strategy Forum on Research Infrastructures.

Ovenstående kriterier er i tråd med de evalueringskriterier, som var opstillet i forbindelse med invitationen til indsendelse af forslag til Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015 fra efteråret 2014.

Kontakt

Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juni 2019