Gå til indhold

Udmøntninger til forslag fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015

Uddannelses- og forskningsministeren udmønter Puljen til Forskningsinfrastruktur til nye nationale forskningsinfrastrukturer på baggrund af kataloget i Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015. Forslag på roadmappen er dog ikke garanteret finansiering fra puljen.
Kontakt
Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Udmøntningsprocessen

Processen for udmøntning til forslag på Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015 vil frem til 2020 forventeligt foregå ved:

  1. Styrelsen for Forskning og Uddannelse anmoder årligt om opdaterede statusbeskrivelser fra de roadmap-forslag, som endnu ikke er finansierede eller med hvilke styrelsen ikke allerede er i dialog om finansiering. Disse indgår i grundlaget for uddannelses- og forskningsministerens udvælgelse af forslag samt styrelsens og Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastrukturs (NUFI) rådgivning vedrørende udmøntningen. Processen med indhentning af statusbeskrivelser sker typisk henover sommeren i året før udmøntningsåret.
  2. Uddannelses- og forskningsministeren udvælger hvert år, på baggrund af rådgivning fra NUFI og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, et antal forslag fra roadmappen, som prioriteres til udmøntning i det pågældende år. Antallet af forslag udvalgt per år afhænger af, hvor mange midler der i dette år er til rådighed til investeringer i nye nationale forskningsinfrastrukturer fra puljen. Rådgivningsprocessen sker typisk i efteråret i året før udmøntningsåret, mens udvælgelsen typisk sker ved slutningen af samme år eller i begyndelsen af udmøntningsåret.
  3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse indleder efter ministerens beslutning en dialog med hovedforslagsstillerne bag det eller de udvalgte forslag med henblik på disses finansiering. I dialogprocessen vil styrelsen forventeligt efterspørge opdateret materiale såsom opdaterede og detaljerede budgetter, tidsplaner, beskrivelser af forslaget med videre fra forslagsstillerne. Dialogprocessen indledes typisk i begyndelsen af udmøntningsåret med frist for indsendelse af opdateret materiale i august.
  4. Når dialogprocessen er succesfuldt afsluttet med det eller de udvalgte forslag, gives bevilling og det offentliggøres, hvem som har modtaget finansiering i det pågældende år. Det forventes, at offentliggørelse hvert år vil finde sted i efteråret.

Vurderingskriterier

Der vil i udvælgelsen af forslag fra roadmappen til udmøntning blive lagt særlig vægt på forslagenes modenhed i forhold til, at forskningsinfrastrukturerne skal kunne etableres eller implementeres på kort sigt.

Samtidig vil der fortsat blive lagt vægt på:

  1. at forslagene har stor national interesse og betydning for det relevante fagområde
  2. at de foreslåede forskningsinfrastrukturer er permanente eller langvarige
  3. at forslagene bygges på åbne og ikke-ekskluderende nationale konsortier, og de færdige forskningsinfrastrukturer giver mulighed for adgang til alle danske forskere uanset disses institutionelle tilknytning
  4. at forslagene realiseres ved væsentlig medfinansiering – i udgangspunkt 50 procent
  5. at forslagene, hvor relevant, kobles til internationale forskningsinfrastrukturer, eksempelvis forskningsinfrastrukturer i regi af European Strategy Forum on Research Infrastructures.

Ovenstående kriterier er i tråd med de evalueringskriterier, som var opstillet i forbindelse med invitationen til indsendelse af forslag til Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015 fra efteråret 2014.

> Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015

> Tidligere udmøntninger fra Puljen til Forskningsinfrastruktur

> Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI)

Senest opdateret 28. juni 2019