Gå til indhold

Ændringer til bevillinger

Her kan du få svar på, hvilken dokumentation der skal indsendes i forbindelse med ændringsanmodninger til DFF-bevillinger. Ændringsanmodningen skal indsendes via e-grant.

Anmodning om ændring af bevillingsperioden 

Ved anmodning om udskydelse af start eller forlængelse/forkortelse på mere end 12 måneder fra oprindelig start/slutdato skal der vedlægges en faglig status for projektet (max 1 side). Den skal bl.a. indeholde:

 • En redegørelse for projektets faglige fremdrift i forhold til den oprindelige projektplan.
 • En skitse over hvilke aktiviteter, der endnu mangler at blive gennemført.
 • En redegørelse for de faglige og økonomiske konsekvenser af en ændret bevillingsperiode.
 • En kortfattet tids- og arbejdsplan for den resterende bevillingsperiode.
 • En redegørelse for de hidtidige og fremtidige rekrutteringstiltag, i det tilfælde, hvor anmodningen om ændring skyldes rekrutteringsproblemer.
 • Et opdateret budget fordelt på kalenderår, hvoraf det også fremgår, hvor mange udgifter der allerede har været afholdt.
 • En oversigt over eventuelle tidligere udskydelser/forlængelser, inklusive antal måneder, datoer og begrundelser for forlængelserne, hvis det ikke er første gang, der anmodes herom.

Anmodning om ændring af administrator

Ved ændring af administrator skal følgende vedlægges:

 • En erklæring fra den afgivende administrator (institutleder eller lignende) om, at denne er underrettet om ændringen.
 • En bekræftelse fra den nye administrator (institutleder eller lignende) om, at denne vil og kan overtage alle forpligtelser - herunder evt. medfinansiering - som administrator, jf. bevillingsgrundlaget.
 • Oplysning om eventuelle faglige og økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændringen.
 • Oplysning om datoen for overdragelsen.

Ændring af forskergruppens sammensætning og aktivitetens ledelse

Hvis der er bevilget lønmidler til navngivne personer, og en eller flere af disse ønskes erstattet af andre, skal der indhentes godkendelse hos bevillingsgiver. Ved udskiftning af navngivne personer skal der til anmodningen vedlægges:

 • Begrundelse for ændringen.
 • Oplysning om ansættelsen følger institutionens regler for ansættelser, f.eks. åbent opslag.
 • Evt. CV og publikationsliste for den nye person, hvis ansættelsesproceduren er fulgt.

Anmodning om ændring af bevillingshaver

Ved ændring af bevillingshaver skal følgende vedlægges:

 • CV og publikationsliste på den nye bevillingshaver.
 • En bekræftelse fra ny bevillingshaver om, at vedkommende er indforstået med at overtage ansvaret som bevillingshaver med de betingelser, der er opstillet i bevillingsgrundlaget.
 • En erklæring fra administrator om, at denne er indforstået med overdragelsen.
 • Oplysning om eventuelle faglige og økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændringen.
 • Oplysning om datoen for overdragelsen.

Undtagelser - bevillinger givet under virkemidlerne:

 • DFF-Individuelt postdocstipendium 
 • DFF-International Postdoc 

kan ikke overdrage bevillingen til en anden da disse bevillinger udelukkende er givet på baggrund af bevillingshavers kvalifikationer.

Anmodning om ændring af budget

Ved ændring af budget skal følgende vedlægges:

 • Det nye budget sættes op imod det seneste godkendte budget opdelt på hovedbudgetposter, så det tydeligt fremgår, hvor stor en procentdel der flyttes fra én budgetpost til én anden budgetpost.
 • En kort faglig begrundelse for alle ønskede budgetændringer.
 • Skema til budgetændring

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. juli 2023