Gå til indhold

Overhead

Find oftest stillede spørgsmål og svar om tildeling og beregning af overhead

Hvad er overhead?

Administrationsbidrag/overhead er den del af en bevilling, som gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan fx være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration mv. Overhead bliver beregnet som en fast procentdel af bevillingen til projektets direkte udgifter, dvs. udgifter, som direkte kan henføres til projektet. Den tilladte overhead-procentsats for den enkelte bevilling fremgår af bevillingsbrevet. 

Hvem må få overhead?

Der ydes overhead/administrationsbidrag differentieret efter de deltagende institutioners retlige status.

Institutions-/virksomhedstype

Overhead

Danske institutioner (heriblandt universiteter og sektorforskningsinstitutter), der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning, herunder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 44%
Danske Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) 20%
Danske institutioner, der opfylder alle følgende kriterier:
- Modtager og forventes vedvarende at modtage minimum 25% i fast statsligt tilskud til dækning af driftsudgifter (målt i forhold til årets samlede omsætning)
- Er en nonprofit institution, der ikke har fortjeneste som formål, og hvor et eventuelt overskud ikke må kunne udloddes til ejerne
- Har udførelse af forskning som et væsentligt formål
20%
Offentlige sygehuse i Danmark, i Grønland og på Færøerne 3,1%
Statsanerkendte danske museer (jf. museumsloven) og offentlige museer i Grønland og på Færøerne 3,1%
Alle øvrige danske institutioner og virksomheder  0%
Udenlandske institutioner (inkl. institutioner i Grønland og på Færøerne) Se det konkrete opslag

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. februar 2018