Gå til indhold

Opslag til EUopSTART - EDF - generelle vilkår og retningslinjer

Opslag til EUopSTART

EUopSTART - EDF 2023

1. EUopSTART – EDF - generelle vilkår

1.1. Formål med ordningen

EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. I 2024 yder EUopSTART støtte til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF).

1.2. Ansøgningsfrister og procedurer

I 2024 er der følgende ansøgningsfrister for ansøgninger vedr. EDF:

 • Den 22. maj 2024 kl. 12.00 (åbner 24. januar)
 • Den 24. september 2024 kl. 12.00 (åbner 23. maj)

Til disse ansøgningsfrister kan du udelukkende søge om midler fra EUopSTART-ordningen til EDF-opslag med ansøgningsfrist i 2024. Du kan først søge midler fra EUopSTART til at forberede en ansøgning til EDF, når arbejdsprogrammet er offentliggjort.

Efter ansøgningsfristen vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandle de indkomne ansøgninger. Styrelsen foretager en kvalitativ vurdering af alle ansøgninger, jf. kriterierne i pkt. 3.2. Der ydes tilskud til de ansøgninger, som efter styrelsens vurdering bedst lever op til kriterierne.

Du kan forvente svar på din ansøgning ca. 25 arbejdsdage efter ansøgningsfristen.

For at være tilskudsberettiget skal en ansøgning opfylde de krav, der er beskrevet nedenfor.

1.3. Hvem kan søge om tilskud?

Alle organisationer (offentlige, herunder kommuner og regioner, samt private), der er berettigede og godkendte til at søge tilskud fra EDF (se pkt. 1.4.), kan søge EUopSTART-tilskud. Det er ikke muligt at søge EUopSTART på andre organisationers vegne. Ansøgninger, der er indsendt af 3. part, vil ikke blive behandlet.

Tilskud via EUopSTART-ordningen gives til ansøgere med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke den enkelte forsker eller medarbejder, der får tilskud fra EUopSTART.

Vær opmærksom på, at juridiske enheder, der vil deltage i projekter finansieret af EDF, skal være i besiddelse af tilstrækkelige økonomiske ressourcer til, at de løbende kan medfinansiere deres projektdeltagelse samt dokumentere lønomkostningerne ved deltagelsen.

Desuden skal deltagerne have den nødvendige forsknings-/innovationskapacitet og evne til at indgå i internationale samarbejdsrelationer om forskning og innovation på højt niveau. Projektdeltagerne skal via forsknings- og udviklingsprojekterne i EDF bidrage til udviklingen af ny, banebrydende viden og teknologi, der på sigt kan være med til at løse nogle af de store samfundsudfordringer i Europa.

1.4. Hvilke opslag er omfattet?

Du kan søge om EUopSTART-tilskud til din ansøgning til alle opslag i 2023 arbejdsprogrammet for EDF.

Det er en forudsætning, at ansøgningen er rettet imod EDF-opslag, der udmønter konkurrenceudsatte midler og kræver deltagelse fra mindst 3 partnere fra 3 forskellige EU- lande (inkl. Norge). Ved ansøgning til EDF-opslag vedr. disruptive teknologier kræves dog minimum 2 partnere fra 2 forskellige EU-lande (inkl. Norge).

1.5. Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af den aktivitet, der søges om tilskud til.

 • Du kan som partner i et projekt få et tilskud på op til 75.000 DKK til at forberede en fuld ansøgning.
 • Hvis du er enkeltansøger, eller hvis du er koordinator for et konsortium på 2-3 partnere, og du koordinerer ansøgningen til Horizon Europe, kan du søge et tilskud på op til 75.000 kr. til den fulde ansøgning.
 • Hvis du er koordinator for et konsortium med mere en 3 partnere, og du koordinerer ansøgningen til Horizon Europe, kan du søge et tilskud på op til 100.000 kr. til den fulde ansøgning.

Du kan ikke efterfølgende søge om tillægsbevillinger, og styrelsen giver ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke søge om tilskud til aktiviteter, der har fundet sted, inden ansøgningen til EUopSTART blev indsendt.

1.6. Tilskudsperioden

Tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed (30 dage). Den starter på datoen for indsendelse af ansøgning til EUopSTART og slutter senest den dato, der er deadline for at sende ansøgningen til EDF.

Udgifter, der falder uden for tilskudsperioden, vil ikke være dækket af EUopSTART-bevillingen.

Vær opmærksom på, at du skal indsende din ansøgning til EUopSTART senest 30 kalenderdage før din EU-frist.

1.7. Tilskudsberettigede udgifter

Du kan søge om tilskud til dækning af de tilskudsberettigede udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen.

For alle ansøgningstyper kan du få tilskud til:

 • Lønudgifter til den ansøgende organisations medarbejdere.
 • Relevante udgifter til rejser og ophold for den ansøgende organisations medarbejdere, samt udgifter til afholdelse af møder, seminarer og lignende.
 • Ekstern hjælp (konsulentbistand, der betales mod faktura).

Bemærk, at tilskuddet ikke kan anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Du kan få dækket op til 50 % af dine udgifter. Maksimumbeløbet fremgår af pkt. 1.5. Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på 600 DKK/time. Denne timesats dækker også overhead. Udgifterne opgøres uden moms.

Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud.
Det er udelukkende tilskudsmodtagere, der kan fungere som kontaktperson og stå for indsendelsen af en ansøgning.

Egenfinansiering kan enten bestå af kontante midler eller af værdien af de medarbejdertimer (opgjort til 600 DKK/time), der indskydes i EUopSTART-projektet.
Der gælder følgende begrænsninger:

 • Der gives kun én EUopSTART-bevilling til forberedelse af den samme EDF-ansøgning.
 • Der kan kun søges om EUopSTART midler til forberedelse af samme EDF-ansøgning én gang. Der gives ikke tilskud til forbedring eller opdatering af en ansøgning, som tidligere har fået EUopSTART-tilskud.
 • Du kan ikke søge om tilskud til udgifter, som der også er givet tilskud til fra en anden offentlig pulje.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ’Vilkår for bevillinger’ gælder for alle bevillingers udbetaling, anvendelse og administration. Du kan altid finde den aktuelle udgave på:


2. Virksomheder - Særlige vilkår for tilskud til private virksomheder

2.1. Hvem kan søge?

Det er en forudsætning, at en ansøgende virksomhed:

 • ikke er under konkurs eller i betalingsstandsning.
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige (det inkluderer al gæld til en offentlig myndighed, hvor betalingsfristen er overskredet).
 • har gjort sig bekendt med EU’s krav til små og mellemstore virksomheder om SMV-validering, og at virksomheden er støtteberettiget i henhold hertil.

Private virksomheder får tilskud fra EUopSTART efter reglerne om ”de minimis-støtte” (EU-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte - Den generelle De minimis-forordning).

De minimis betyder, at den virksomhed, der søger tilskud, over en periode på tre år maksimalt må have modtaget 200.000 euro i de minimis-støtte. Vær opmærksom på, at visse sektorer er underlagt særlige de minimis-forordninger. Det drejer sig om virksomheder inden for landbrugssektoren (*) samt fiskeri og akvakultursektoren (**). Det betyder blandt andet, at det maksimale tilskudsloft over den treårige periode er væsentligt lavere end de 200.000 euro.

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved at underskrive en de minimis-erklæring. Du finder erklæringen i den elektroniske ansøgningsblanket. Erklæringen skal underskrevet og vedhæftet ansøgningsskemaet.

Læs mere

Virksomheder kan højst indsende én ansøgning til hver ansøgningsfrist.

2.2. Særlige vilkår for SMV’er

I EDF-arbejdsprogrammerne er der specifikke opslag, der er målrettet SMV’er. Og konsortier kan opnå en funding-bonus, hvis der er en SMV med i samarbejdet.

Det er kun virksomheder, der opfylder EU’s betingelser for at være en SMV, der kan få EUopSTART-midler til at søge opslag, som er målrettet SMV’er.

Du finder SMV-definitionen på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Læs mere


3. Ansøgning

3.1. Generelle krav til ansøgningen

Ansøger skal være tilskudsberettiget (jf. pkt. 1.3.), og tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed (se pkt. 1.6. og 1.7.). Ansøgningen skal være skrevet på dansk eller engelsk. Der kan søges tilskud til EDF-opslag, der har ansøgningsfrist i 2023.

Ansøgninger skal afspejle, de krav som stilles til ansøgere om konsortiedannelse i EDF.

For opslag med krav om støtte fra Forsvarsministeriet/Forsvarsministeriets materiel- og Indkøbsstyrelse, skal ansøger vedhæfte dokumentation for opbakning til projektet til sin EUopSTART-ansøgning. Bilaget kan fx være et letter of intent/support.
SMV’er skal vedhæfte underskrevet de minimis-erklæring (jf. afsnit 2.1.).

Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af tilskud, at der indsendes en ansøgning til det forsknings- eller udviklingsprogram under EDF, som EUopSTART-ansøgningen vedrører, og at der ikke foretages væsentlige ændringer i projektet i forhold til de oplysninger, som fremgår af EUopSTART-ansøgningen. EDF-ansøgningen skal opfylde formalia for at blive evalueret.

3.2. Behandling af ansøgningen

Styrelsen behandler din ansøgning på grundlag af alt rettidigt indsendt materiale, og eftersendt materiale vil som udgangspunkt ikke blive taget i betragtning. Projektet vurderes således udelukkende på grundlag af ansøgningen. Dog forbeholder styrelsen sig ret til at indhente yderligere dokumentation.

Ansøgningerne bliver vurderet efter følgende kriterier:

 • Ansøger beskriver klart og konkret idéen (formål og indhold) for forsknings- og udviklingsprojektet. Beskrivelsen skal være forståelig for ikke-fagpersoner.
 • Ansøger gør på overbevisende måde rede for sammenhængen mellem projektidéen og det EDF-opslag (topic) eller program, der søges tilskud til.
 • Ansøger gør rede for, at projektidéen og den ansøgende organisation/det skitserede konsortium tilsammen passer til det ønskede delprogram, EDF-opslag og projekttype.

Vurderingskriterierne er grundlaget for styrelsens vurdering af ansøgningerne og afgørelse om tildeling af tilskud. Der er konkurrence mellem ansøgningerne, og det er derfor ikke givet, at en ansøgning opnår EUopSTART-bevilling, selvom alle kriterier er opfyldt. Hvis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager så mange ansøgninger, at de tilsammen overstiger puljens størrelse, vil der blive tildelt tilskud til de ansøgninger, som vurderes at opfylde kriterierne bedst.

3.3. Link til ansøgningsblanketten
På e-grant finder du den elektroniske ansøgningsblanket til EUopSTART.

Link til ansøgningsblanketten vil fremgå her, når er åbnes for ansøgninger den 24. januar 2024.

*) Kommissionens forordning (EU) Nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.
**) Kommissionens forordning (EU) Nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren

Kontakt

Vedr. EUopSTART

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
E-mail: stbj@ufm.dk

Vedr. EDF

National Focal Point for EDF, DI FOS: DIFOS-EDF@DI.DK
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI): DALO-EDF@MIL.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. december 2023