Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Find danske tilskudsprogrammer EUopSTART Opslag til EUopSTART - generelle vilkår og retningslinjer 2022

Opslag til EUopSTART - generelle vilkår og retningslinjer 2022

Opslag til EUopSTART 2022

1. EUopSTART – generelle vilkår 


1.1. Formål

EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række forskningsprogrammer under Horizon Europe. 

1.2. Finansiering og ansøgningsprocedure

Det er muligt at indsende EUopSTART-ansøgninger fra den 24. januar 2022 til og med den 15. november 2022 kl. 12.00.

Der er planlagt 3 cut-offs i 2022:

 • Den 15. marts kl. 12.00
 • Den 30. august kl. 12.00
 • Den 15. november kl. 12.00 - bemærk at datoen er ændret fra den 1. november til den 15. november.

Styrelsen vil efter hvert cut-off behandle de ansøgninger, der er indkommet siden seneste cut-off. 

Styrelsen foretager en kvalitativ vurdering af alle ansøgninger, jf. kriterierne i punkt 1.9. Der ydes tilskud til de ansøgninger, som styrelsen vurderer, bedst lever op til kriterierne. Øvrige ansøgninger henvises til at søge igen inden et efterfølgende cut-off.

For at være tilskudsberettiget skal en ansøgning opfylde de krav, der fremgår af de følgende punkter 1.3 – 1.8.

1.3. Hvem kan få tilskud?

Alle organisationer (offentlige, herunder kommuner og regioner, samt private), der er berettigede og godkendte til at søge tilskud fra Horizon Europe (se punkt 1.4), kan søge EUopSTART-tilskud.

Tilskud gives til EUopSTART-ansøgninger, der vedrører projekter, der er til gavn for dansk forskning og innovation, og som gennemføres af ansøgere med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke den enkelte forsker, der får tilskud fra
EUopSTART.

Vær opmærksom på, at juridiske enheder, der vil deltage i forskningsprogrammer i Horizon Europe, skal være i besiddelse af tilstrækkelige økonomiske ressourcer til, at de løbende kan medfinansiere deres projektdeltagelse samt dokumentere lønomkostningerne ved deltagelsen.

Desuden skal deltagerne have den nødvendige forskningskapacitet og evne til at indgå i internationale samarbejdsrelationer om forskning på højt niveau. I forsknings- og udviklingsprojekterne skal projektdeltagerne bidrage til at udvikle ny banebrydende viden og teknologi, der forventes at være state-of-the-art, herunder udvikling og integrering af og samarbejde om forskningsinfrastrukturer af europæisk interesse.

1.4 Hvilke fælleseuropæiske forskningsprogrammer er omfattet?

Inden for Horizon Europe kan du søge om EUopSTART-tilskud til en række delprogrammer, herunder opslag i partnerskaber og missioner. Det er en forudsætning, det er opslag, hvor der er tale om konkurrenceudsatte midler. 

1.5 Generelle krav til ansøgningen

Ansøger skal være tilskudsberettiget (jf. afsnit 1.3), og tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed (se afsnit 1.8). Ansøgningen skal være skrevet på dansk eller engelsk. Der kan søges tilskud til EU-opslag, der har ansøgningsfrist senest den 31. december 2023.

Du finder den obligatoriske elektroniske ansøgningsblanket her:

Det står i ansøgningsskemaet, hvilke bilag der er nødvendige at medsende. Bilag, som ikke nævnes i ansøgningsskemaet, skal ikke indsendes, og de vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Det er et krav, at der er mindst tre partnere i det projekt, du søger EUopSTART-tilskud til at forberede. EIC Accelerator- og Eurostars-programmerne er dog undtaget fra den regel. 

Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af tilskud, at der indsendes en ansøgning til det forskningsprogram under Horizon Europe, som EUopSTART-ansøgningen vedrører, og at der ikke foretages væsentlige ændringer i projektet i forhold til de oplysninger, som fremgår af EUopSTART-ansøgningen. Horizon Europe-ansøgningen skal opfylder formalia for at blive evalueret.

1.6 Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af den aktivitet, der søges om tilskud til. Læs mere i opslagets afsnit 2 og 3 og se skemaet i afsnit 4.

Du kan som partner i et projekt få et tilskud på op til 50.000 DKK til at forberede en ansøgning. Hvis du påtager dig koordinatorrollen i konsortiet bag Horizon Europe-ansøgningen, kan du søge et tilskud på op til 75.000 DKK. Se skemaet i punkt 4 for de konkrete tilskudsbeløb.

Du kan ikke efterfølgende søge om tillægsbevillinger, og styrelsen giver ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke søge om tilskud til aktiviteter, der har fundet sted, inden ansøgningen til EUopSTART blev indsendt. En bevilling har gyldighed fra den dato, hvor styrelsen har modtaget ansøgningen og indtil deadline for indsendelse af den konkrete ansøgning til Horizon Europe.

1.7 Tilskudsberettigede udgifter

Du kan søge om tilskud til dækning af de tilskudsberettigede udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen.

For alle ansøgningstyper kan du få tilskud til:

 • Lønudgifter til den ansøgende organisations medarbejdere.
 • Relevante udgifter til rejser og ophold for den ansøgende organisations medarbejdere, samt udgifter til afholdelse af møder, seminarer og lignende.
 • Ekstern hjælp (konsulentbistand, der betales mod faktura).

Bemærk, at tilskuddet ikke kan anvendes til forskningsaktiviteter.

Du kan få dækket op til 50 % af dine udgifter. Maksimumbeløbet fremgår af skemaet i afsnit 4. Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på 600 DKK/time. Denne timesats dækker også overhead. Udgifterne opgøres uden moms.

Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud.

Det er udelukkende tilskudsmodtagere, der kan fungere som kontaktperson og stå for indsendelsen af en ansøgning.

Egenfinansiering kan enten bestå af kontante midler eller af værdien af de medarbejdertimer (opgjort til 600 DKK/time), der indskydes i EUopSTART-projektet. Der gælder dog følgende begrænsninger:

 • Der gives ikke ekstra tilskud, hvis flere partnere søger EUopSTART til forberedelse af samme EU-ansøgning.
 • Der kan kun søges om EUopSTART midler til forberedelse af samme EU-ansøgning én gang. Vi kan ikke give tilskud til forbedring eller opdatering af en ansøgning som tidligere har fået EUopSTART-tilskud.

Du kan ikke søge om tilskud til udgifter, som der også er givet tilskud til fra en anden offentlig pulje.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ’Vilkår for bevillinger’ gælder for alle bevillingers udbetaling, anvendelse og administration. Du kan altid finde den aktuelle udgave på:

1.8. Tilskudsperioden

Tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed (30 dage). Den starter på datoen for indsendelse af ansøgning til EUopSTART og slutter senest den dato, der er deadline for at sende ansøgningen til det valgte Horizon Europe-program. 

1.9 Behandling af ansøgningen

Styrelsen behandler din ansøgning på grundlag af alt rettidigt indsendt materiale, og eftersendt materiale vil som udgangspunkt ikke blive taget i betragtning. Projektet vurderes således udelukkende på grundlag af ansøgningen, dog forbeholder styrelsen sig ret til at indhente yderligere dokumentation. 

Ansøgningerne bliver vurderet efter følgende kriterier:

 • Ansøger beskriver klart og konkret idéen (formål og indhold) for forsknings- og udviklingsprojektet. Beskrivelsen skal være forståelig for ikke-fagpersoner
 • Ansøger gør på overbevisende måde rede for sammenhængen mellem projektidéen og det Horizon Europe-opslag (topic), der søges tilskud til
 • Ansøger redegør for, at projektidéen og det skitserede konsortium tilsammen passer til det ønskede delprogram, Horizon Europe-opslag og projekttype.
 • Ansøger kan på en overbevisende måde beskrive det forventede udkomme/resultat (”expected outcome”), der forventes af projektet.

Vurderingskriterierne er grundlaget for styrelsens vurdering af ansøgningerne og afgørelse om tildeling af tilskud. På grund af konkurrencen mellem ansøgningerne er det ikke givet, at en opfyldelse af kriterierne vil føre til en bevilling. Hvis styrelsen modtager så mange ansøgninger, at de tilsammen overstiger puljens størrelse, vil der blive tildelt tilskud til de ansøgninger, som vurderes at opfylde kriterierne bedst.

1.10. Supplerende oplysninger

På e-grant finder du den elektroniske ansøgningsblanket til EUopSTART.

2. Særlige vilkår for tilskud til virksomheder uanset størrelse


2.1. Hvem kan søge?

Det er en forudsætning, at en ansøgende virksomhed:

 • har eksisteret i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet
 • ikke er under konkurs eller i betalingsstandsning
 • har omsat for mindst 1 mio. DKK eller har tiltrukket ekstern kapital på min. 500.000 kr. eller har haft mindst to fuldtidsansatte inden for det seneste afsluttede regnskabsår
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige (det inkluderer al gæld til en offentlig myndighed, hvor betalingsfristen er overskredet).

Private virksomheder får tilskud fra EUopSTART efter reglerne om ”de minimisstøtte” (EU-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis støtte - Den generelle De minimis forordning). De minimis betyder, at den virksomhed, der søger tilskud, over en periode på tre år maksimalt må have modtaget op til 200.000 euro i de minimis-støtte. Vær opmærksom på, at visse sektorer er underlagt særlige de minimis forordninger. Det drejer sig om virksomheder inden for landbrugssektoren (*) samt fiskeri og akvakultursektoren (**) . Det betyder blandt andet, at det maksimale tilskudsloft over den treårige periode er væsentligt lavere end de 200.000 euro.

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved at underskrive en de minimis-erklæring. Du finder erklæringen i den elektroniske ansøgningsblanket. Erklæringen skal vedhæftes ansøgningsskemaet.

Læs mere om De minimis-støtte på Europa-Kommissionens hjemmeside:

OBS! Til hvert cut off kan en virksomhed højst indsende 1 ansøgning til EUopSTART.


2.2. Særlige vilkår for SMV’er

Det er kun virksomheder, der opfylder EU’s betingelser for at være en SMV, der kan få EUopSTART-tilskud til at udarbejde ansøgninger til EIC Accelerator og til Eurostars.   

Du finder SMV-definitionen på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Danske SMV’er, der ønsker at søge tilskud til at deltage i Eurostars programmet, skal desuden opfylde følgende betingelser på ansøgningstidspunktet:

 • være forskningsintensive SMV’er
 • kunne dokumentere, at de videnmæssigt såvel som økonomisk har ressourcer til at gennemføre deres del af Eurostars-projektet.

2.3 Specielt for ansøgninger til EIC Accelerator i Horizon Europe

Hvis du søger til EIC Accelerator, kan du højst få et EUopSTART-tilskud på 50.000 DKK. Til denne ordning er der ikke et krav om konsortiedannelse. Det vil sige, at du kan søge om at udføre projektet alene.

For EIC Accelerator gælder, at du kun kan søge tilskud til step 2, og at du først kan søge EUopSTART, når du er godkendt til at søge step 2. Der gives ikke tilskud til at udarbejde en ansøgning til step 1.

3. Særlige vilkår for tilskud til forskningsinstitutioner (universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter m.v.)


3.1. Hvem kan søge?

Universiteter, kommuner, regioner, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre offentlige videninstitutioner.  

3.2. Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilket program der søges tilskud til, samt ansøgers rolle i projektet, se skemaet i afsnit 4.  

4. Oversigt over tilskudsmuligheder og –beløb

Det følgende skema giver en oversigt over de forskellige tilskudsmuligheder og tilhørende maksimale tilskud.  

Ansøgningstype Tilskud på 50.000 kr.
Partner

Tilskud på 75.000 kr.
Koordinator

Trin 1-ansøgning i 2-fasede opslag i søjle II

x x

Trin 2-ansøgning i 2-fasede opslag i søjle II

x x

Ansøgning til 1-fasede opslag 

x x

Marie Skłodowska-Curie Actions

 • Kun tilskud til actions med mere
  end én tilskudsmodtager
  (Doctoral Networks, Staff Exchanges og MSCA and Citizens)
x
x
EIC Accelerator step  2 x
Eurostars x x

*) Kommissionens forordning (EU) Nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.

**) Kommissionens forordning (EU) Nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
E-mail: stbj@ufm.dk

Senest opdateret 13. oktober 2022