Gå til indhold

Valorisation of Biomass with Ionic Liquid-based Catalysis

Projektbeskrivelse

I den kemiske industri har der i de senere år været en stigende forståelse for nødvendigheden af at udvikle nye teknologier, som er baseret på fornybare råstoffer og vedvarende energi, da sådanne tiltag kan imødekomme negative miljøpåvirkninger, herunder den stigende CO2-udledning.

Stort set alle organiske kemikalier fremstilles dog stadig ved katalytiske teknologier, som er baseret på de ikke-fornybare fossile råstoffer olie og kul. Det skyldes, at eksisterende alternative teknologier anlagt på andre kulstofholdige ressourcer er både energikrævende og ineffektive og derfor økonomisk urentable i forhold til nuværende metoder. Dette projekt fokuserer på at imødegå ovenstående udfordringer ved at udvikle ny bæredygtig teknologi til fremstilling af organiske kemikalier direkte fra plantebaseret biomasse ved hjælp af en ny type opløsningsmidler, ioniske væsker.

Ioniske væsker kan designes til selektivt at opløse komponenterne indeholdt i plantebiomasse under milde betingelser, samtidig med at de tillader traditionelle katalysatorer anvendt på fossile råstoffer at fungere effektivt. I nærværende projekt vil nye ionisk væske katalysatorsystemer således blive forsøgt udviklet som rentable alternativer til selektiv omdannelse af hhv. cellulose- og ligninholdigt biomasse til afledte brugskemikalier.

Senest opdateret 23. april 2013