Gå til indhold

Sapere Aude december 2011

Modtagere af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude karrieretrin1: DFF - Ung Eliteforsker

Projekttitel: En verden i lyd. En undersøgelse af lydkunstens brug af medier.
Bevillingsmodtager: Anette Vandsø Aremark
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.783.692
Projektbeskrivelse: Lydkunsten arbejder med lyd på nye måder. I "4 Rooms" (2006) anvender Jacob Kirkegaard lydoptagelser fra forladte bygninger omkring det nedsmeltede atomkraftværk i Tjernobyl til at italesætte katastrofen, mens Anne Niemetz og Andrew Pelling i "The Dark Side of the Cell" (2004) inviterer os til at lytte til levende cellers lyde ved hjælp af kompliceret nanoteknologi. Disse værker er ikke tale, men fortæller os alligevel noget. De er ikke konventionel musik, og dog bruger de lyd som kunstnerisk udtryk. De benytter ikke den form for reallyde, som vi kender fra film, selvom de refererer til lyde i verden omkring os. Værkerne er først og fremmest lydlige udsagn, som bruger de medier, der er til rådighed i et moderne medielandskab til at skabe betydning med lyd som centrum. Overfor sådanne værker mangler vi imidlertid analyseredskaber, da teoridannelserne om talens, musikkens eller filmlydens virkemåder ikke umiddelbart lader sig overføre. Dette projekt sætter sig derfor tre hovedopgaver: 1) Empirisk: Det undersøger, hvordan aktuelle lydkunstværker bruger medier i nye konstellationer for at italesætte aktuelle emner og begivenheder. 2) Teoretisk: Det bidrager til at etablere en teoretisk ramme for at forstå lydkunstens brug af medier. 3) Kulturelt: Det er en undersøgelse af den mediebetingede moderne lydkultur, og af hvordan vi forstår og formidler vores omverdenserfaring gennem lyd. Der er således ikke tale om en lydteknisk eller en musikvidenskabelig undersøgelse i snæver forstand.


Projekttitel: Parallel Worlds, Poles Apart: Comparing the Emotional Economies of early Protestant Missions to Indigenous Peoples in Greenland and Australia
Bevillingsmodtager: Claire Louise McLisky
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.866.755
Projektbeskrivelse: Dette projekt vil undersøge, hvordan udsendelsen af protestantiske missioner til oprindelige folk i Grønland og Australien har påvirket reguleringen af disse folks følelser og selvforståelse. Projektet sigter ikke kun på at påvise forskelle og ligheder i de følelsesmæssige tilgange, som europæiske evangelister har haft til de oprindelige folk i de to kontekster, men også at bidrage med ny indsigt i oprindelige reaktioner til kristendommen og kolonisering. En sådan sammenhæng samt af betydningen af lokale kulturelle, politiske og historiske faktorer i udformningen af de kristne missioners resultater. Resultaterne af denne undersøgelse vil være af væsentlig interesse for en bred vifte af interessenter; den brede offentlighed, de oprindelige samfund i både Grønland og Australien og forskere inden for national og transnational kolonial historie, missionshistorie og oprindelige folks historie. Projektet har sikret støtte fra en række centrale forskere, herunder det internationale Australian Research Council (ARC) Centre of Excellence for the History of Emotions, der har forpligtet sig til at bidrage økonomisk til forskningen og dækning af formidlingsomkostninger. Gennem samarbejde med andre forskere, der arbejder med historisk dokumentation af følelser og protestantiske missioner, vil projektet yde et vigtigt bidrag i form af ny viden inden for komparative missionsundersøgelser.


Projekttitel: The Unity of Spatial Consciousness
Bevillingsmodtager: Adrian John Tetteh Alsmith
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.321.726
Projektbeskrivelse: Min forskning tager udgangspunkt i følgende trilemma: (i) Et subjekts perceptuelle erfaring forenet både i og mellem dets sanser i henhold til det enkelte perspektiv (ii) Den perceptuelle erfarings perspektiverende natur skal forstås som oprindelse for den egocentriske reference ramme (iii) Adskillige distinkte egocentriske referencerammer benyttes både i og mellem sanserne. Enkeltvis har disse påstande en grad af troværdighed. Kollektivt repræsenterer (i)-(iii) inkonsistens: Perceptuel erfaring kan ikke forenes ifølge det enkelte perspektiv, hvis dette perspektiv forstås som oprindelse for en egocentrisk referenceramme, når der er adskillige distinkte egocentriske referencerammer, som opererer i og mellem sanserne. Da (i) og (ii) hovedsagligt er filosofiske teser, og (iii) har sin oprindelse i nutidig psykologi og neurovidenskab, repræsenterer problemstillingen genereret af disse teser en tværvidenskabelig udfordring par excellence. Min forskning har til hensigt at imødekomme denne udfordring. Min provisoriske hypotese er, at (ii) bør afvises og i stedet erstattes af en alternativ forståelse af den perceptuelle erfarings perspektiverende natur. 


Projekttitel: Piecing it together. Perceptual processes in visual word recognition.
Bevillingsmodtager: Randi Starrfelt
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.681.260
Projektbeskrivelse: Hvordan kan du læse, hvad der står her? Dét er det centrale spørgsmål i dette projekt, hvor jeg ønsker at udforske de syns- og hjerneprocesser, der er nødvendige for, at vi kan læse. Der mangler stadig viden om, hvordan grundlæggende visuelle processer i de to hjernehalvdele bidrager til genkendelse af ord, og hvordan ord og bogstaver indkodes, så vi kan blive bevidste om det, vi læser. I mit post.doc.-projekt skal jeg undersøge: - Om hjerneskadede patienter med tilsyneladende selektive læsevanskeligheder har en mere grundlæggende forstyrrelse i opfattelsen af visuelle mønstre, og om denne kan forklare deres læsevanskeligheder. - Hvordan de to hjernehalvdele bidrager til visuel genkendelse af mønstre, ord og objekter, og især hvordan læsning påvirkes af skader i visuelle områder i hhv. højre og venstre hjernehalvdel. - Hvordan grundlæggende visuelle processer bidrager til, at vi kan blive bevidste om de ord, vi læser. Et Sapere Aude stipendium vil give mig mulighed for at arrangere et internationalt symposium om selektive læsevanskeligheder som følge af hjerneskade. Konferencen skal resultere i et større samarbejdsprojekt, hvor læsning og visuel genkendelse skal undersøges med de samme metoder hos en gruppe patienter verden over. Stipendiet vil også muliggøre et forskningsophold på et anerkendt laboratorium for neuropsykologiske studier i USA. Erfaringer fra dette ophold vil være vigtige i opbygningen af det første center for kognitiv neuropsykologi i Danmark.


Projekttitel:

Bevillingsmodtager: Helene Risør
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.245.654
Projektbeskrivelse: Projektet fokuserer på ungdom som en ny social kategori og en opkommende politisk aktør i Bolivia, og det vil analysere disse processer i forhold til forståelser af medborgerskab og forandringer af civilsamfundet i dette land. Projektets arbejdshypotese er, at de bredere politiske forandringer som Bolivia gennemgår – ofte repræsenteret ved valget af Evo Morales som landets første indianske præsident – skaber grobund for nye subjektkategorier og politiske aktører. På baggrund af empiriske feltstudier er det således projektets mål at generere ny viden omkring medborgerskab og civilsamfund i en kontekst af social, kulturel og politisk forandring. I Bolivia har forståelser af medborgerskab og politisk aktivisme hidtil været præget af folks klassetilhørsforhold og etnicitet, og de spirende ungdoms og studenterorganisationer repræsenterer således en ny og generationsbaseret form for medborgerskab og politisk aktivisme. Etnografisk vil studiet derfor fokusere på disse ungdoms- og studenterorganisationer: Deres grundlæggelse, deres aktiviteter og forhold til andre civilsamfundsorganisationer og statslige instanser, og sidst, men ikke mindst, de unges egne erfaringer og refleksioner omkring disse processer. På baggrund heraf er det projektets ambition at generere nye teoretiske koncepter, der tager højde for dynamikken indenfor civilsamfund, de politiske aktørers kontinuerlige forandring og de sammenhænge hvorigennem tilblivelsen af disse aktører finder sted.


Projekttitel: Hating hate crime. The role of passions in minority policy work
Bevillingsmodtager: Birgitte Schepelern Johansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.528.817
Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger, hvilken rolle følelser spiller i det institutionaliserede policy-arbejde omkring hadforbrydelser i Europa. Gennem det seneste årti er hadforbrydelser gledet ind i både strafferet og menneskerettighedsarbejde i Europa som betegnelse for forbrydelser begået på grund af offerets gruppetilhørsforhold (fx religion, race, etnicitet eller seksualitet). Dette er sket uden den store debat – det være sig politisk eller akademisk. Den eksisterende forskning på området i Europa er primært lavet af OSCE og nationale rettighedsorganisationer, og den er præget af en moralsk konsensus: at hadforbrydelser er et irrationelt, patologisk onde, der må bekæmpes. Man har derfor primært beskæftiget sig med at dokumentere omfanget og karakteren af hadforbrydelser, at forstå årsager, og at diskutere de bedste tiltag til at forebygge. Men hvordan selve kategorien ’hadforbrydelser’ bliver til, hvilken rolle referencen til en specifik følelse (had) spiller her, og hvilket emotionelt engagement, der er på spil for de mennesker, der arbejder med hadforbrydelser, er underbelyst. Ved at tage fat på disse emner vil projektet give ny viden både om et aktuelt policy-område, nemlig hadforbrydelsesarbejdet i Europa, og det vil diskutere, hvordan følelser indgår i skabelsen af bestemte ’semantiske landskaber’, der kan danne basis for politisk handling. Projektet vil analysere to nationale hadforbrydelseskampagner i Skotland og Danmark samt OSCEs løbende arbejde mod hadforbrydelser.


Projekttitel: Volcanic eruptions and prehistoric culture change. Cross-cultural context for the Laacher Seeeruption and its impact on Late Glacial foragers in southern Scandinavia
Bevillingsmodtager: Felix Riede
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.124.805
Projektbeskrivelse: Katastrofer som følge af vulkanudbrud er et blandingsprodukt af udbruddets fysiske parametre og de specifikke politiske, økonomiske og andre karakteristika, der kendetegner de påvirkede samfund. De ofte dramatiske begivenheder kan være årsag til kulturforandring, og studiet af katastrofer kan anvendes som et socialanalytisk spejl, idet de blotlægger samfundsmæssige variabler, som ellers er skjult. Katastrofestudier har en immanent tværfaglig karakter, som kræver en fler- og tværvidenskabelig tilgang. Oprettelsen af et laboratorium for forskning i fortidens katastrofer (LaPaDiS: Laboratory for Past Disaster Science) vil danne en vedvarende og fertil grobund for en bedre forståelse af det komplekse forhold mellem katastrofale miljømæssige begivenheder og kulturforandring, men har også et videnskabeligt potentiale, der rækker ud over disse temaer. Oprettelsen af LaPaDiS vil derfor styrke det lokale, regionale og nationale forskningsprofil – Sapere Aude-midlerne gør det muligt at etablere LaPaDiS i en bred, international forskningskontekst. LaPaDis inddrager forskere og studerende fra forskellige forskningsfelter og i et konkret analytisk og læringsmæssig rum og netværk, der faciliterer tværfaglige indsigter. Projektet således giver startskud til et vedvarende og dynamisk forskningsmiljø, og Laboratoriets forskningsresultater vil blive præsenteret på højtprofilerede internationale konferencer, men de vil også blive formidlet til offentligheden igennem trykte og virtuelle medier.


Projekttitel: Gauging the Real Extent of Media Effects on Political Knowledge, Attitudes and Behaviour: Mediation and Moderation by Personal Communication Networks
Bevillingsmodtager: David Nicolas Hopmannn
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 3.394.061
Projektbeskrivelse: Hvorfor har vi de politiske holdninger, vi har? I mit postdoc-projekt undersøger jeg, hvordan medieforbrug og politiske samtaler med venner og bekendte påvirker politiske holdninger. Fra tidligere forskning ved vi, at begge dele har en betydelig effekt på politiske holdninger. Men vi har kun begrænset indsigt i, hvordan de to faktorer spiller sammen. Dette hul vil mit postdoc-projekt udfylde ved at gennemføre en stor panelundersøgelse af danskernes politiske holdninger og samtaler, som matches med medieindholdsdata. Med denne UngEliteforsker-ansøgning vil jeg udvide mit projekt på to centrale punkter. For det første vil jeg følge op på analyserne af mine panelddata ved at gennemføre eksperimenter om, hvordan medieindhold og samtaler påvirker politiske holdninger. Med eksperimenter kan vi afdække, præcis hvilke mekanismer der medfører holdningsændringer. Derved bidrager eksperimenterne ikke kun til fortolkningen af mine resultater, men også til besvarelsen af de mest centrale spørgsmål i den politiske psykologi: Hvordan bliver vores holdninger til, og hvor rationelle er de? For det andet vil jeg opbygge et netværk af andre yngre, ambitiøse forskere. Dette netværk skal fungere som et forum for kritisk diskussion af vores forskning, danne basis for en fælles bogudgivelse og tjene som udgangspunkt for internationale ansøgninger til nye forskningsprojekter. Med andre ord vil denne udvidelse markant styrke projektets synlighed og bane vej for et internationalt forskningssamarbejde. 


Projekttitel: Fra sårbarhed til sikkerhed: transaktionel seksuel migration i Afrika
Bevillingsmodtager: Niels Christian Groes-Green
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: kr 2.220.589
Projektbeskrivelse: Forskning i afrikanske sexarbejderes migration har primært taget afsæt i migranternes sårbarhed i forhold til sexkunder, bagmænd eller myndigheder i en snæver dansk eller europæisk sammenhæng. Der mangler undersøgelser af hvordan slægtsforhold i Afrika, motiverer kvinders migration, og af hvordan afrikanske kvinders salg af sex bidrager til social sikkerhed for dem selv og deres familier. Projektets formål er at analysere udvekslinger af sociale, økonomiske og seksuelle ydelser mellem migrantkvinder og henholdsvis slægtninge og mandlige sexpartnere via teorier om patron-klient forhold. Der lægges vægt på betydningen af slægtens sociale incitamenter til kvinders migration og kvinders tilbagebetaling via remitter optjent gennem transaktionel sex. Med udgangspunkt i afrikanske migrationsprocesser bidrager projektet til en tværfaglig forståelse af forholdet mellem kvindelig migration, slægtskab og transaktionel sex. Forskningen har hidtil været opdelt mellem dem, der fokuserer på tvang og menneskehandel, og dem, som fokuserer på sexarbejde og frivillighed i migrationsprocessen. Projektet nuancerer disse teoretiske dikotomier ved at lægge vægt på forpligtelser og afhængighed i asymmetriske patron-klient-forhold og ved at redefinere forskningsfeltet som ’transaktionel seksuel migration’, med afsæt i intime og affektive aspekter af migration. Empirien indsamles gennem kvalitative feltarbejder blandt mozambiquiske migrantkvinder, deres sexpartnere og deres slægtninge i storbyen Maputo i Mozambique og gennem indsamling af livshistorier kortlægges kvindernes erfaringer af migrationsprocesser mellem det sydlige Afrika og Europa.


Projekttitel: Oracle Efficient Econometric Modelling
Bevillingsmodtager: Anders Bredahl Kock
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.378.920
Projektbeskrivelse: Formålet med dette forskningsprojekt er at videreudvikle og anvende variabelselektionsteknikker til højdimensionale datasæt på økonomiske problemstillinger. De såkaldt orakelefficiente variabelselektionsteknikker har fået megen opmærksomhed i de seneste år i statistiklitteraturen. Dette skyldes primært, at man kan vise, at disse har meget fine egenskaber for bestemte typer af datasæt. Vi agter at udvide disse egenskaber til datasæt med stor afhængighed og foreslår som et biprodukt et nyt test for graden af afhængighed i data. Ydermere har en del fokus været på lineære datagenererende mekanismer. Vi udvider orakelegenskaben til også at gælde for ikke lineære processer. Endeligt anvender vi de nævnte teknikker til at vælge variable til forecasting – altså til fremskrivning af økonomiske variable. Projektet forventes at resultere i publikationer i førende tidsskrifter indenfor teoretisk og anvendt økonometri. 


Projekttitel: Marine Resources, Comparative Development and Longevity: The Contribution of Oceans Biogeography to Health and Life Expectancy
Bevillingsmodtager: Pablo Antonio Selaya Elio
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.334.791
Projektbeskrivelse: Hvorfor har forskellige regioner bevæget sig ud ad forskellige økonomiske baner for tusinder af år siden? Hvad har afgjort, hvilke områder af verden der har udviklet sig før andre? Hvorfor er denne udvikling i nogle regioner endnu ikke begyndt? Historien har udfoldet sig forskelligt på forskellige kontinenter, fordi de biogeografiske omgivelser var forskellige på forskellige steder: I regioner medplanter og dyr egnet til dyrkning om tæmning (Kina, Frugtbare Halvmåne, og Europa) var betingelserne for at starte landbrug til stede tidligere end i regioner hvor befolkninger kunne føde sig ved jagt og indsamling (Amerika og subækvatoriale Afrika). Dette gav førstnævnte en fordel i forhold til udviklingen af politiske, sociale og økonomiske institutioner hvormed de kunne opretholde væksten og udvikle et moderne samfund. Dette projekt hævder, at akvakultur og tilgængeligheden af marineressourcer er et centralt biogeografisk element, som der ikke tidligere er taget højde for i litteraturen om komparativ udvikling. At inddrage disse i analysen kan give en stor indsigt i centrale aspekter af udviklingsmekanismer (fx sammensætningen og kvaliteten af fødevarer, teknologiske fremskridt og handel, sundhed og levetid). Det forventede bidrag af dette projekt er at give værdifulde retningslinjer til at omformulere og revurdere udviklingspolitikker og - foranstaltninger på specifikke områder- såsom offentlig sundhed i forbindelse med udviklingslandene og det internationaleudviklingsarbejde.


Projekttitel: Social Context and Body Image. How Childhood, Sibling Relations and Gender Shape Weight Perceptions
Bevillingsmodtager: Vibeke Tornhøj Christensen
Institution: AKF - Anvendt KommunalForskning
Bevilget beløb: kr 2.353.860
Projektbeskrivelse: Formålet med post doc-projektet er at skabe øget viden om de processer, hvorigennem vægtniveauer og kropsforståelser bliver til. Projektet bygger på sociologisk teori, der understreger kroppen som et socialt objekt, og det undersøges, hvordan forskelle i kropsopfattelser og kropsforståelser konstrueres og socialiseres. Metodisk bygger projektet på statistiske metoder ved brug af både survey- og registerdata. Analyserne baserer sig på både dansk og amerikansk data og vil foregå i et internationalt samarbejde. Projektet har således potentiale for at bidrage til den nuværende forskning med ny viden om de udviklingsmæssige aspekter ved kropsopfattelser med betydning for ikke blot vægtniveauer, men også forskellige tilgange til vægttilfredshed og til kroppen som helhed. Viden der kan bruges til at forstå forskelle i vægtudviklingen ikke blot i den danske befolkning men også internationalt og samtidig være medvirkende til udviklingen og implementeringen af mere succesfulde og differentierede sundhedsbudskaber. 


Projekttitel: Dynamics of diversity in Macaronesian islands
Bevillingsmodtager: Michael Krabbe Borregaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.115.080
Projektbeskrivelse: Enhver der har besøgt en ø i oceanet ved, at det er en speciel oplevelse. Floraen og faunaen på sådanne oceaniske øer er unik, og mange af de arter man ser, eksisterer kun på den ene ø. Måske derfor har oceaniske øer altid fascineret videnskabsmænd, og mange af de vigtigste indsigter i vores forståelse af livets geografi kommer fra studier af øer. Fordi øer er isolerede, og kun langsomt bliver koloniseret af arter fra fastlandet, får den lokale evolution af arter lov til at spille en særligt vigtig rolle. Men muligheden for, at nye arter kan dannes er betinget af at landskabet har tilstrækkelig kompleksitet. Øers kompleksitet ændrer sig over deres levetid; nyligt dannede øer er meget komplekse, men over millioner af år bliver øen eroderet og kompleksiteten forsvinder. En nyligt foreslået model bruger denne udvikling i kompleksitet til at beskrive hvordan faunaen på øer dannes. Et hovedformål for projektet er at udvikle denne model, og implementere den som en computerbaseret simulation for øgruppen Makronesien. Ved hjælp af denne computersimulation vil vi få nye muligheder for at teste modellen; og hvis modellen viser sig at holde stik, vil vi kunne bruge den til at forstå faunaen - også på andre oceaniske øer. Samtidig vil projektet bruge viden om, hvor forskellige arter i Makronesien findes, til at kortlægge, hvordan øernes landskab påvirker arternes udbredelse og hvordan hver arts udbredelse påvirker andres. Endelig vil projektet undersøge, hvordan disse mønstre afhænger af rumlig skala. 


Projekttitel: Novel Domino Gold/Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions: Development and Mechanism
Bevillingsmodtager: Mie Højer Vilhelmsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.321.149
Projektbeskrivelse: Udvikling af guld/palladium-katalyseret kulstof-kulstof bindingsdannelse En af de vigtigste opgaver for en organisk syntesekemiker er at designe og syntetisere nye molekyler. Ligegyldigt hvilket felt arbejdet udføres indenfor, er det vigtigste trin altid dannelsen af kulstofskelettet ved kulstof-kulstof (C–C) bindingsdannelse. Den organiske kemi dækker over al den kemi, der er opbygget af C–C bindinger, men for at frembringe organiske molekyler er det ofte nødvendigt at hente hjælp i den uorganiske kemi. Visse metaller har vist sig særligt egnede til at katalysere bindingsdannelserne og gennem de sidste 50 år er der sket store fremskridt. Dette blev understreget i 2010, da Nobel prisen i kemi blev givet netop indenfor metal (palladium) katalyseret C–C bindingsdannelse. Ud fra nye forskningsresultater indenfor gulds kemi ønsker jeg med dette projekt at udvikle en ny metode til dannelsen af C–C bindinger, der kombinerer egenskaberne for guld og palladium samt at undersøge gulds isolerede egenskaber som katalysator. Egnetheden af de metalkatalyserede reaktioner, der findes i dag til C–C bindingsdannelse afhænger af hvilke enheder man ønsker at koble sammen, men med kombinationen af guld og palladium er forventningen, at de mange forskellige systemer kan erstattes af et enkelt. Med udviklingen af nye syntesemetoder kræves der dog også en forståelse af hvordan og hvorfor metoden virker og derfor vil dette projekt også fokusere på netop disse spørgsmål.


Projekttitel: Cohesion Systems and Social Dynamics in Toothed Whales
Bevillingsmodtager: Frants Havmand Jensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.798.420
Projektbeskrivelse: Alle sociale dyr har brug for at kommunikere med hinanden for at vedligeholde kontakt mellem individer og bekræfte deres sociale tilhørsforhold. Tandhvaler er sociale dyr der lever i meget komplekse og vidt forskelligt opbyggede samfund - fra faste familiegrupper der er stabile over årtier til flydende samfund af mere flygtige bekendtskaber. I deres akvatiske verden rejser lyd hurtigt og langt, og akustiske signaler er derfor essentielle for kommunikationen mellem individer. Vi ved at nogle tandhvaler har udviklet gruppe-specifikke signaler som sætter dem istand til at identificere deres gruppe hvorimod andre tandhvaler har udviklet individ-specifikke signaler så de kan genkendes af deres bekendte. Til gengæld ved vi meget lidt om hvordan disse signaler bruges til at sikre en tæt gruppestruktur og koordinering af aktiviteter. For at imødegå dette agter jeg at studere gruppedynamik hos fritlevende grindehvaler, en dybtdykkende tandhval der lever i langvarige familiegrupper. Ved at sætte computerpakker med lyd- og bevægelses sensorer på forskellige individer i en flok vil jeg måle interaktionerne indenfor gruppen for at identificere hvilke signaler der er vigtige for gruppestruktur og koordinering, hvordan grupperne reagerer når de møder andre familiegrupper, og om der er individer der er særligt vigtige for at koordinere gruppestruktur og adfærd. Ultimativt kan dette forhåbentlig adressere hvordan grindehvaler – og efterfølgende andre hvaler – strukturerer sig hierarkisk.


Projekttitel: The Molecular Basis of Chaperone Action
Bevillingsmodtager: Magnus Kjærgaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.694.799
Projektbeskrivelse: Proteiner er nødvendige for stort set alle biologiske processer, men udover deres aktive tilstand eksisterer mange proteiner også i en fejlfoldet tilstand. I den fejlfoldede tilstand kan proteinerne samle sig til partikler bestående af imellem 3 og 150 molekyler, der kaldes amyloid oligomerer. Amyloid oligomerer er giftige for celler og menes at være ansvarlige for f.eks. Alzheimer’s og Parkinson’s sygdom. Organismen har udviklet en række forsvarsmekanismer over for fejlfoldning af proteiner, bl.a. en anden gruppe af proteiner, der kaldes chaperoner. Chaperoner er i stand til at beskytte mod de sygdomsfremkaldende effekter af fejlfoldning af protein, men vi ved pt. ikke hvordan denne beskyttende effekt fungerer på det molekylære plan. Formålet med dette projekt er at forstå denne mekanisme. Fordi amyloid oligomerer er meget forskelligartede, er de vanskelige at studere med traditionelle metoder, der måler gennemsnitsegenskaber af mange partikler. Derfor er det nødvendigt at studere oligomererne som enkelte partikler. Ved at kombinere lasere med et avanceret lysmikroskop er det muligt at måle fluorescence fra enkelte molekyler. I dette projekt bruges denne nyudviklede teknik til at studere, hvordan chaperoner påvirker amyloid oligomerer.


Projekttitel: Structural basis of influenza virus neutralization by antibodies
Bevillingsmodtager: Nick Stub Laursen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.118.314
Projektbeskrivelse: På vej mod en universel influenzavaccine. Influenza skyldes en virusinfektion, som hvert år på verdensplan resulterer i 300.000-500.000 dødsfald. Der findes adskillige typer af influenzavirus, hvor hver type har en forskellig variant af proteinet HA på overfladen. En influenza-infektion forhindres bedst ved vaccination, hvor man vaccinere med HA fra en type af virus, som man tror, vil cirkulerer den kommende sæson. Ved vaccination danner immunforsvaret såkaldte antistoffer, som kan binde til HA, hvilket resulterer i, at virus neutraliseres af immunforsvaret. Desværre har influenzavirus en evne til konstant at forandre sig, og findes derfor hvert år i en ændret form. Dette betyder, at de antistoffer, som er dannet efter vaccination, oftest ikke vil være i stand til at genkende de nye former af HA, og immunforsvaret kan derfor ikke neutralisere det nye virus. Derfor skal man hvert år vaccineres med en ny vaccine. Det har vist sig, at et fåtal af personer danner en gruppe af antistoffer, som kan binde til mange forskellige typer af HA og derved neutralisere adskillige typer af influenza. Specifikt hvor disse antistoffer binder til HA vides ikke. Ved at bestemme den atomare struktur af forskellige typer af HA bundet til sådanne antistoffer, vil man præcist kunne se hvor og hvordan antistoffer binder til HA. Denne information vil efterfølgende kunne benyttes til at forbedre de nuværende typer af vacciner med henblik på udviklingen af en universel influenzavaccine.


Projekttitel: Strong coupling of nitrogen-vacancy center in diamond to a fiber based micro-cavity
Bevillingsmodtager: Jonas Schou Neergaard-Nielsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.739.025
Projektbeskrivelse: Diamant indeholder mange forskellige mikroskopiske urenheder. Én af disse, de såkaldte NV centre, har en række gode egenskaber, der gør dem særdeles velegnede til studier af fundamentale kvantemekaniske effekter og til anvendelse i fremtidige kvanteteknologier såsom kvantecomputere. For at få fuldt udbytte af disse egenskaber kræves det at man kan koble lys (f.eks. fra en optisk fiber) til enkelte NV centre med meget stor effektivitet. I dette projekt foreslår jeg at tilvejebringe denne stærke kobling ved at placere en diamant i nanostørrelse indeholdende et enkelt NV center midt i en nyudviklet optisk kavitet. Denne kavitet vil bestå af et højreflektivt spejl overfor en optisk fiber, hvis endeflade er blevet beskudt med en højenergi laserpuls, således at den har fået en let kugleformet fordybning. Denne konfiguration bevirker at der kan dannes et meget veldefineret optisk felt, som NV centeret kobler til. Jeg vil udnytte dette system til at skabe en kilde af enkelte fotoner. Når NV centeret anslås med en laserpuls vil den udsende en enkelt foton, og takket være den stærke kobling vil den passere direkte ind i den optiske fiber, i modsætning til den ellers tilfældige udsendelsesretning i mangel af stærk kobling. Som en del af projektet vil jeg påvise både fotonernes partikel- og bølgenatur. Hidtil er kun partikelnaturen blevet observeret for denne type enkeltfotonkilde, men med en såkaldt homodyn detektor vil jeg for første gang måle fotonernes bølgeform.


Projekttitel: Synthetic Fluorescent Bioconjugates aimed at Nanobiotechnology and Molecular Diagnostics
Bevillingsmodtager: Irina Astakhova
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.306.400
Projektbeskrivelse: I dette projekt ønsker jeg at syntetisere nye og avancerede fluorescerende DNA og RNA biokonjugater, som er meget stabile og er bundet til en serie af meget specifikke og følsomme farvestoffer; PolyAromatiske Hydrocarbons (PAHs). Dernæst vil jeg undersøge egenskaber af de syntetiserede biokonjugater indenfor to interessante områder: 1) computer design og fremstilling af fluorescerende DNA/RNA nanobiomaterialer; 2) molekylær diagnostik af autoimmune sygdom Systemic lupus erythematosus, som er svær at diagnosticere med eksisterende teknologier. Sapere Aude finansiering vil give mig mulighed for at udvide den syntetiske del af projektet, til at udføre biofysiske studier af de forberedte biokonjugater på Syddansk Universitet, og vil især styrke den endelige og mest udfordrende og spændende skridt af projektet - molekylær diagnostik af Systemic lupus erythematosus, som jeg vil lave på Centrale Forskningsinstitut for Epidemiologi i Moskva, Rusland. Sapere Aude midler vil endvidere hjælpe mig til at udvide min forskning netværk ved at tillade mig at deltage i to internationale konferencer, som er yderst relevante til området for projektet.


Projekttitel: Regulatory mechanisms in autophagy signaling revealed by kinase correlation profiling
Bevillingsmodtager: Kristoffer Tobias Gustav Rigbolt
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.166.157
Projektbeskrivelse: Et kendetegn ved alle levende organismer er evnen til at koordinere kemiske reaktioner til at producere de komponenter der er påkrævet for at understøtte biologiske processer. For at kunne vedligeholde en fortsat produktion af cellulære komponenter er det derfor afgørende at de byggesten der er påkrævede er tilgængelige. Hvis disse byggesten ikke er tilgængelige er celler i stand til at genbruge deres egne bestanddele. Den proces hvormed dette genbrug af cellens bestanddele udføres, kaldes autofagi og dækker over det forløb hvorved cellulære komponenter først bliver indkapslet og dernæst nedbrudt. På trods af den grundlæggende betydning af autofagi er det først inden for de seneste ti år, at forskningen i dette område er taget til. Resultatet af denne forskning har givet en grundlæggende forståelse af de mekanismer der kontrollerer autofagi, men på trods af dette vedbliver en lang række spørgsmål at være ubesvarede. Anvendelsen af banebrydende metoder til identifikation af kontrolmekanismer baseret på regulering af proteinaktiviter vil tilvejebringe en markant forbedret forståelse af autofagi. Ved at fokusere på etablerede protein-aktører og med afsæt i disse, udvide vores forståelse af hvordan deres aktivitet kontrolleres og hvordan de regulerer andre proteiner. Fra resultaterne fra disse analyser er det muligt at kortlægge de mekanismer der ligger bag kontrollen af autofagi med en hidtil uset detaljegrad og dermed udvide vores forståelse af denne vigtige proces.


Projekttitel: Acoustic predator-prey interaction in water
Bevillingsmodtager: Maria Wilson
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.626.109
Projektbeskrivelse: Prædation i vand anses for at være en af de store evolutionære drivkræfter for udvikling af marinedyrs sanseorganer og adfærd. Under en byttedyr-rovdyr-interaktion vil der altid genereres lavfrekvente lyde. Byttedyr vil derfor gennem en detektion af disse hydrodynamiske signaturer kunne opdage rovdyret umiddelbart før et angreb. Vores viden om, hvordan akvatiske byttedyr, opfanger og reagerer på denne hydrodynamiske signatur er begrænset. Fisk og blæksprutters hørelse er bedst i infralydsområdet, hvilket er sammenfaldende med de frekvenser, hvor energien fra den hydrodynamiske signatur fra et rovdyr findes. I det nærværende projekt vil denne akustiske interaktion blive undersøgt ved at genskabe disse lavfrekvente signaturer under kontrollerede laboratorieforhold med sideløbende observation af dyrenes adfærd. Dette studie vil ikke kun give vigtig viden om én af de store interaktioner i det akvatiske miljø, men også danne basis for evalueringen af, hvordan den stigende menneskeskabte lavfrekvente støj i verdenshavene påvirker akvatiske dyrs adfærd. Ud over den hydrodynamiske signatur udsætter tandhvaler også deres byttedyr for intens ultralyd via ekkolokalisering, hvilket giver byttedyr mulighed for at opdage tandhvaler på flere meters afstand. Sildefisk tilhørende underfamilien Alosinea kan opfange disse ultralyde, men hvordan er stadigt lidt af en gåde, hvorfor nærværende projekt via neurofysiologiske målinger også vil afdække ultralydsdetektorens placering og mekanisme.


Projekttitel: Strong Origins - New strong interactions and the origin of mass and dark matter
Bevillingsmodtager: Mads Toudal Frandsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.312.640
Projektbeskrivelse: Med "Strong Origins" vil jeg undersøge to relaterede mysterier i elementarpartikelfysikken: Hvordan opstod partiklernes masse og hvad består 'mørkt stof' af? Eksperimenter viser at mørkt stof udgør langt det meste af Universets masse, og at det er en helt ny type elementarpartikler. Faktisk strømmer mørkt stof hele tiden gennem jorden og os uden at vi mærker det. LHC eksperimentet ved CERN i Schweiz er historiens største. Eksperimentet forsøger at genskabe betingelserne i det tidlige univers da elementarpartiklerne ved meget høje energier blev massive og ’mørkt stof’ blev skabt. Jeg vil udvikle og teste modeller der kan forklare oprindelsen af både partiklernes masse og hvad mørkt stof består af på partikelniveau. Jeg vil bl.a. undersøge om en ny superstærk naturkraft, der minder om den 'stærke kraft', som binder quarker inden i protoner ligger bag. Det er helt naturligt at forestille sig, at vi opdager nye naturkræfter ved højere energier. F. eks. blev den 'stærke kraft' først opdaget inden i protonerne i 70'erne. Men det er bemærkelsesværdigt, at blot én ny kraft principielt kan forklare både hvad mørkt stof er og hvordan masse opstod. Ved at teste forudsigelser fra modeller af massens og mørkt stofs oprindelse mod data fra LHC og andre relevante eksperimenter kan vi forhåbentlig komme tættere på løsningen af mysterierne de næste år. Projektet vil foregå ved UC Berkeley og ved CP3-Origins, Syddansk Universitet.


Projekttitel: Hybrid quantum devices
Bevillingsmodtager: Kjetil Børkje
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.655.525
Projektbeskrivelse: I løbet af det sidste århundrede har vi, takket være kvanteteorien, opnået en meget god forståelse af hvordan mikroskopiske objekter såsom molekyler, atomer, elektroner og lyspartikler opfører sig. Denne mærkelige teori indebærer at objekterne har en helt anden adfærd end det store dagligdags genstande tilsyneladende har. Nyligt har det blevet muligt at producere større, makroskopiske objekter i laboratoriet som også opfører sig i overensstemmelse med de underlige kvantelove. Eksempler på dette er elektriske kredsløb af superledende materiale, små vibrerende objekter eller ensembler af mange atomer. Dette projekt vil indebære at studere hvordan sådanne menneskeskabte kvantesystemer vekselvirker med andre lige eller forskellige systemer, såvel som omgivelsene man ikke har kontrol over. Projektet vil involvere tæt samarbejde med eksperimentelle grupper, såvel som rent teoretiske studier. Denne type forskning kan være vigtig for udviklingen af nye følsomme måleinstrumenter. Det kan også bidrage til udviklingen af de såkaldte kvantecomputere, som vil kunne udføre beregninger meget hurtigere end konventionelle computere, i tillæg til udvikling av kommunikationsteknologi baseret på kvante-principper. Desuden bidrager undersøgelser af sådanne systemer til øget forståelse af hvorvidt makroskopiske systemer også opfører sig i henhold til kvanteteorien, og kan dermed verificere eller falsificere alternative teorier.


Projekttitel: Molecular Nanomagnets – Magneto-Structural Correlations
Bevillingsmodtager: Magnus Schau-Magnussen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.733.068
Projektbeskrivelse: Magneter og magnetiske materialer er vigtige komponenter i vores moderne hverdag f.eks. i elektriske motorer og i særdeleshed som datalagringsmedie – harddiske. Der er en stadig stigende efterspørgsel på harddisk kapacitet og producenterne forsøger konstant at øge datalagringstætheden. Men for harddiske baseret på konventionelle magneter, er der en fysisk grænse for, hvor meget man kan øge den tæthed. Det vil sige, der er en grænse for, hvor små man kan lave de magnetiske domæner, der repræsenterer 1 bit. Under denne grænse holder de simpelthen op med at være magnetiske. Heraf udspringer interessen for molekylære nanomagneter. De såkaldte enkelt-molekylemagneter, er molekyler der opfører sig som magneter. Hvis man forestiller sig, at hvert af disse molekyler repræsenterer 1 bit, vil man kunne øge datalagringstætheden enormt til ca. 1 bit pr kvadrat nm. Udfordringen består i at udvikle enkelt-molekyle magneter, der fungerer ved en anvendelig temperatur. Indtil videre fungerer disse magneter kun ved ca. minus 260 grader celsius. Formålet med dette projekt, er at opnå en bedre fundamental forståelse af sammenhængene mellem de magnetiske egenskaber og strukturen af de pågældende molekyler. Ud fra disse sammenhænge formuleres et sæt design-regler, der kan hjælpe fremtidig design af højtemperatur magnetiske materialer. Sammenhængene kortlægges ved brug af en kombination af røntgenstruktur bestemmelse og magnetiske målinger ved højt tryk, udført ved universitetet i Edinburgh.


Projekttitel: Acute Peripheral Metabolic Effects of Ghrelin and the Regulation of Ghrelin Secretion: The Role of Growth Hormone
Bevillingsmodtager: Esben Thyssen Vestergaard
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.079.365
Projektbeskrivelse: Sulthormonet ghrelins effekter på sukker og fedt og regulation af ghrelin sekretion: Hvilken rolle spiller væksthormon? Type 2 diabetes og associerede sygdomme såsom kardio-vaskulære lidelser er i dag store og voksende problemer. Hyppigheden af type 2 diabetes øges i hele populationen inklusive ganske unge i puberteten. Dette projekt undersøger hormonet ghrelin og vil medvirke til at forstå nogle af mekanismerne, der medfører nedsat insulinførsomhed og øget tendens til type 2 diabetes. Hormonet ghrelin er naturligt forekommende og produceres i mavesækken. Ghrelin-koncentrationen øges under faste og appetitten øges ved ghrelin-indgift. Ghrelin stimulerer samtidigt sekretion af væksthormon og binyrebarkhormon. Vi har tidligere vist, at ghrelin øger blodsukkeret og fedtsyrekoncentrationen og nedsætter insulinfølsomheden. Ghrelin-indgift giver således en form for kunstig type 2 diabetes og kan derfor anvendes til at undersøge de nærmere mekanismer, der medfører type 2 diabetes. Samtidig indikerer ghrelins effekter, at det er yderst vigtigt at undersøge, hvordan ghrelin sekretionen kontrolleres. Dette projekt har tre formål: 1. At undersøge hvordan ghrelin påvirker sukkeroptagelsen og fedtsyreudskillelsen i muskler og fedtvæv hos raske mennesker. 2. At undersøge ghrelins effekter på de enzymer i fedtvæv, der styrer fedt- og sukkeromsætningen. 3. At undersøge om væksthormon påvirker ghrelinkoncentrationen hos unge i puberteten.


Projekttitel: Role of viral RNA-binding proteins during infection
Bevillingsmodtager: Troels Kasper Høyer Scheel
Institution: Udenlandske universiter (Rockefeller University, NY)
Bevilget beløb: kr 2.793.661
Projektbeskrivelse: Under infektion med RNA virus (f.eks. HIV, hepatitis C virus [HCV] og influenza) spiller interaktionen af viralt RNA med proteiner og cellulært RNA en nøglerolle. Forståelse af dette har ledt til nye potentielle behandlingsmuligheder for HCV. Formålet med dette studie er at forstå mekanismer for RNA-bindende proteiner under infektion. Vi vil benytte en ny metode, der muliggør studier af protein- RNA interaktioner til at identificere viralt og cellulært RNA, der binder til virus proteiner. Fokus for denne del er på HCV, som giver alvorlige kroniske leversygdomme. I en videreudvikling af projektet vil vi undersøge interaktioner mellem viralt RNA og cellulært mikroRNA, som regulerer gen-ekspression. Som en del af cellens mikroRNA reguleringssystem binder argonaut (ago) proteinet komplekser mellem RNA og mikroRNA. Ved at studere ago kan vi derfor undersøge hvilken rolle mikroRNA spiller for infektion med en række RNA virus. Vigtigheden af sådanne interaktioner er for nyligt blevet klar med opdagelsen af virus-kodede mikroRNA samt betydningen af mikroRNA for HCV infektion, hvilket har ledt til nye lovende behandlingsmuligheder. Projektet vil involvere en række medicinsk vigtige virus (HCV, dengue virus, gul feber virus, West Nile virus). Potentielle identificerede og validerede RNA interaktioner kan således give os bedre forståelse af infektionsbiologien og lede til nye behandlingsmuligheder for en række infektionssygdomme, der udgør en stor socio-økonomisk belastning verden over.


Projekttitel: Systems genetics in obesity: Common and rare variant data analysis for identification of risk variants and susceptibility pathways
Bevillingsmodtager: Tune Hannes Pers
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.717.511
Projektbeskrivelse: Under sin igangværende postdoc på Children’s Hospital Boston / Harvard Medical School arbejder Tune H. Pers ved hjælp af avanceret data-integrations-baseret bioinformatik på at identificere de gener, der øger menneskers risiko for at udvikle svær overvægt. DFF-Ung Eliteforsker-bevillingen vil gøre ham i stand til at foretage en stribe målrettede laboratorie-baserede forsøg i celler med det formål at validere disse geners relevans i denne lidelse. Første delmål i det planlagte forløb er at bekræfte, at disse gener, efter inaktivering eller overaktivering, rent faktisk ændrer cellers stofskifte. Det efterfølgende delmål er at sekvensere disse gener i individer med svær overvægt for at finde frem til de specifikke mutationer, der er medansvarlig for de respektive personers svære overvægt. Projektets enestående karakter består i det tætte samspil mellem sofistikeret bioinformatik og efterfølgende eksperimentel biologisk validering. Denne unikke kobling er muliggjort af det højtprofilerede forskningsmiljø Tune H. Pers aktuelt befinder sig i, samt det tætte samarbejde med The Broad Institute of Harvard and MIT dette projekt åbner op for.


Projekttitel: THE ROLE OF PURINERGIC SIGNALLING FOR BACTERIAL TOXIN INDUCED CELL DAMAGE
Bevillingsmodtager: Marianne Gerberg Skals
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.038.815
Projektbeskrivelse: α-hæmolysin (HlyA) er et giftstof, der udskilles af visse sygdomsfremkaldende E. coli bakterier. Disse E. coli typer forårsager hyppigt urinvejsinfektioner, der i alvorlige tilfælde kan udvikle sig til blodforgiftning. HlyA ødelægger celler ved at indsætte sig som en pore i cellemembranen og øge gennemtrængelighed for vand og salte. Dette fører til at cellen svulmer og til sidst sprænges. Vi har imidlertid fundet, at denne proces ikke er uafværgelig. Man kan ved, at blokke såkaldte ATP receptorer i cellemembranen fuldstændigt modvirke giftstoffets celleskadelige effekt. Dvs. det er ikke HlyA i sig selv, men cellens eget forstærkersystem der giver celleskaden. Vi vil i det foreliggende projekt bruge denne viden til at undersøge, hvordan man kan beskytte celler mod bakteriemedieret ødelæggelse. I projektet indgår grundige undersøgelse af ATP induceret signalering. Undersøgelserne udføres primært på frisk isolerede celler, men nøgleresultaterne vil blive overført til musemodeller for E.coli provokerede betændelsestilstande, hvori den kliniske relevans af vore studier kan testes. Herudover vil projektet også inkludere et delstudium der drager paralleller til et andet bakterielt giftstof (Leukotoksin A) af samme familie, som spiller en rolle i udviklingen af peridontitis. Projektet har klare basalvidenskabelige og kliniske perspektiver, både for banale urinvejsinfektioner og alvorlige, livstruende tilstande som blodforgiftning.


Projekttitel: Mechanisms of glioma-initiating cells- resistance to genotoxic therapies
Bevillingsmodtager: Petra (Knizetova) Hamerlik
Institution: Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: kr 2.639.332
Projektbeskrivelse: Gliomer er den mest dødelige og yderst heterogene type af hjerne tumorer. De består af adskilligearter af differentierede (astrocytter, oligodendrocytter, neuroner) og udifferentierede celler (progenitorer, stam-lignende celler) og udviser varierende grad af tumorigent potentiale og resistensmod standard DNA-skadende radioterapi og kemoterapi. Dette projekt vil give indsigt i differentieringog tumorigent potentiale, DNA reperations mekanismer og resistens mod terapi, i gliomderiveredestam- lignende celler (gliom-initierende celler, GICer). Disse mål vil opnåes ved sideløbende arbejdemed humane gliom celle kulturer og muse modeller: i) Analyse af funktionelle koblinger mellem denBRCA1 tumor suppressor-afhængige DNA reperation ved homolog rekombination, hypoxia og VEGFdrevetangiogenese; ii) High-throughput siRNA baseret screening, for gener som er kritiske foroverlevelse og differentiering af humane GICer. Vores resultater vil hjælpe med at løse GICs resistensmod standard behandling og foreslå nyskabende strategier, målrettet mod GICer og derved rettehenvendelse mod en alvorlig problemstilling i neuro-onkologi.


Projekttitel: Electrocardiographic Risk Stratification of Patients with the Early Repolarization Syndrome
Bevillingsmodtager: Claus Graff
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 3.187.998
Projektbeskrivelse: Hjerterytmeforstyrrelser forårsager årligt omkring 200.000 dødsfald i Nordamerika og Europa. I mange tilfælde er der ingen kendte symptomer, men man ved at op imod 80% af de mennesker der overlever hjertestop har en afvigelse af hjertets elektriske impulser - en afvigelse betegnet tidlig repolarisering og målbar med elektrokardiografi (EKG). Tidlig repolarisering forekommer hos op til 13% af befolkningen, men vi har på nuværende tidspunkt ikke redskaberne til at skelne mellem tidlig repolarisering, der på sigt udvikler sig til arytmi og dem som ikke gør. Vi vil derfor i samarbejde med Rigshospitalets Hjertafdeling, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium og forskere i USA foretage computerbaserede analyser af EKG’er fra mere end 410.000 patienter mhp på at undersøge, om vi kan identificere karakteristiske mønstre, som kan forudsige risikoen for livstruende hjertearytmier eller pludselig hjertedød. Analyserne samkøres med de offentlige sundhedsregistre, der indeholder information om sygdom og død. I samarbejde med Rigshospitalets Intensivafdeling karakteriserer vi også tidlig repolariseringsmønstre under langtids-EKG-optagelser hos komatøse patienter der har overlevet et hjertestop. Disse målinger giver os mulighed for at få indblik i de dynamiske aspekter af tidlig repolarisering, som går forud for arytmier hos patienter under indlæggelse. Vi håber at kunne opnå en bedre risikovurdering hos patienter med tidlig repolarisering og dermed også en mere målrettet behandling.


Projekttitel: Inflammatory control and regulation of tissue homeostasis and morphogenesis
Bevillingsmodtager: Mikkel-Ole Skjødt
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 2.265.259
Projektbeskrivelse: For nyligt har vi identificeret et nyt plasma protein kaldet MAP-1 (for MBL/ficolin Associeret Protein- 1), der cirkulerer i blodbanen og regulerer de dele af immunforsvaret, der involverer komplementsystemet. Proteinet udtrykkes i hjerte- og skeletmuskulatur samt i lever og nervevæv. MAP-1 binder til genkendelsesmolekylerne mannose-bindende lectin (MBL) og ficolin og har en dæmpende effekt på disse molekylers aktivitet. Regulering af komplementsystemet er essentielt, da ukontrolleret aktivering giver vævsskade og betændelsestilstande i væv og organer og kan have fatale konsekvenser ved en række sygdomstilstande. For at karakterisere den biologiske betydning vil vi undersøge MAP-1's funktion i forhold til lokal komplementregulering i hjerte/karvæv, skeletmuskulatur og nervevæv under omstændigheder, der efterligner de forhold omkring iltmangeltilstand i væv, som opstår under et infarkt. Aktivering af komplementsystemet har vist sig at have en meget negativ effekt under disse omstændigheder. Herudover ønsker vi funktionelt at belyse nye genetiske fund, der viser, at ændringer i genet, der koder for bl.a. MAP-1 og MASP-3 har betydning for knogle og vævsdannelsen under den tidlige fosterudvikling. Funktionen bag disse observationer er i dag helt uafklaret. Vi vil bl.a. bruge embryonale stamceller for dels at undersøge om MAP-1 og beslægtede proteiner er udtrykt i disse celler samt om tilførsel af disse proteiner til stamcellerne vil ændre ombygningen og/eller den videre udvikling.


Projekttitel: A new method for disease mapping in the presence of population admixture
Bevillingsmodtager: Ida Moltke
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.959.593
Projektbeskrivelse: Kendskab til hvilken eller hvilke genetiske varianter, der forårsager en sygdom, kan give en vigtig indsigt i hvorfor sygdommen opstår. Metoder, der kan lokalisere sygdomsforårsagende varianter, kan derfor blive afgørende for, om vi i fremtiden bliver i stand til at behandle og forebygge flere sygdomme end i dag. Desværre fejler de eksisterende metoder ofte i praksis; nogle kræver data fra op til flere tusinde patienter for at virke, hvilket tit er vanskeligt at opnå. Andre metoder virker kun hvis de patienter, der undersøges opfylder særlige betingelser. Et eksempel på det sidste er en ny, statistisk metode, kaldet “IBD mapping”. Sammen med kolleger har jeg i flere studier vist, at IBD mapping i nogle tilfælde har så meget styrke, at man kan lokalisere sygdomsforårsagende varianter ved hjælp af data fra helt ned til 5-7 patienter. Det er således en virkelig lovende metode. Desværre har samtlige nuværende metoder til IBD mapping den begrænsing, at de kun virker, hvis alle individer i analysen er fra den samme homogene befolkning. De kan derfor ikke bruges i befolkninger som f.eks. den grønlandske, hvor en del af befolkningen afstammer fra både fra Grønland og fra Danmark. Målet med dette projekt er, at udvikle en ny statistisk metode til IBD mapping, som kan håndtere data fra befolkninger, der, som den grønlandske, er en blanding af to tidligere homogene befolkninger. Perspektivet er at gøre IBD mapping til en metode, der kan benyttes i langt flere befolkninger end i dag. I denne udvidelse af mit oprindelige projekt er målet at genotype 2539 grønlændere og udfra genotyperne at forsøge at lokalisere genetiske varianter, der fører til sygdomme i den grønlandske befolkning. Dette vil jeg gøre dels ved at benytte min foreslåede nye metode, som netop er tiltænkt befolkninger, der som den grønlandske er en blanding af to tidligere homogene befolkninger. Dels vil jeg benytte to allerede veletablerede metoder til at lokalisere sygdomsforårsagende varianter: associations mapping og admixture mapping. Herved vil jeg udføre det første store befolkningsbaserede helgenom sygdomsstudie, der nogensinde er udført for den grønlandske befolkning. Perspektivet er, at det potentialt kan give anledning til nye diagnostiske redskaber og behandlingstiltag i Grønland.


Projekttitel: Molecular desection of newly discovered PfEMP1-dependent immune evasion
Bevillingsmodtager: Lea Klingenberg Barfod
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.229.017
Projektbeskrivelse: Med dette projekt ønsker vi at kortlægge, hvordan malaria-parasitten Plasmodium falciparum kan omgå kroppens immunforsvar. At malaria parasitten kan dette formodes at være årsagen til at immunitet mod malaria udvikles meget langsomt og derved grunden til at malaria stadig er et af verdens største sundheds problemer med op mod 1 million dødsfald per år. Fokus vil være to forsvarsmekanismer der involverer antigener udtrykt på de røde blodlegemer. Den ene mekanisme er parasitternes evne til at variere antigener og derved forvirre immunsystemet. Den anden er en mekanisme, vi som de første har beskrevet; nemlig blokering af specifik IgG genkendelse ved maskering med uspecifikt IgM. Disse spændende resultater er netop blevet publiceret i det førende amerikanske tidsskrift PNAS. Vi har kunnet beskrive disse mekanismer, da vi som de eneste har udviklet humane monoklonale antistoffer mod netop de antigener der er involveret i alvorlig malaria. Disse antistoffer er et meget effektivt værktøj til at kortlægge de molekylære detaljer om hvilke dele af de store proteiner, der er afgørende for immunologisk beskyttelse mod malaria, og hvorledes parasitten udnytter dette. Derudover har mit forskningsteam mange års erfaring i at arbejde med produktion af de involverede overfladeantigener. Udførelsen af projektet vil have stor betydning for udviklingen af en vaccine mod alvorlig malaria samt belyse forsvarsmekanismer der kan tænkes også at forekomme blandt andre infektions-sygdomme.


Projekttitel: Does remitting-relapsing disease activity cause structural damage progression in patients with axial spondyloarthritis? Longitudinal studies with repeated MRI and radiography
Bevillingsmodtager: Susanne Juhl Pedersen
Institution: Glostrups Universitetshospital
Bevilget beløb: kr 2.133.375
Projektbeskrivelse: Ved rygsøjlegigt herunder Mb Bechterew ses betændelse ved bækkenets og rygsøjlens led. Med tiden kan der vokse ny knogle ind i leddene, der ødelægges. Dette medfører en betydelig invaliditet for patienterne. Biologisk behandling (TNF-alfa hæmmer) har forbedret behandlingen betydeligt ved effektivt at nedsætte symptomer og graden af betændelse vurderet med MR-skanning. Opfølgningsstudier har dog ikke kunnet påvise en nedsat udvikling af knogleskade. Det kan skyldes, at studierne er for korte (2 år), baseret på røntgenundersøgelse, og ikke tager højde for sygdomsaktivitet under behandlingen. MR-studier har vist, at ny knogle overvejende dannes i områder hvor betændelsen ophører men ikke i områder med vedvarende eller ingen betændelse. Hypotetisk vil patienterne derfor udvikle knogleskade i perioder, hvor sygdommen går i ro, men ikke i perioder med vedvarende høj eller lav sygdomsaktivitet. Dette er hypotesen i indeværende forskningsprojekt, der omfatter to danske multi-center studier (BIOSPA og DANISH, i alt 112 patienter) og to canadiske studier (FORCAST og uFORCAST, i alt 120 patienter) af patienter med rygsøjlegigt behandlet med og uden TNF-alfa hæmmer. Patienterne er fulgt med gentagne kliniske og billeddiagnostiske (MR og røntgen) undersøgelser over 5 år, hvilket muliggør detaljerede analyser af betydningen af sygdomsaktivitet (klinisk og på MR) for udvikling af knogleskade (på MR og røntgen). Resultaterne vil være til stor nytte for patienter, samfund og fremtidig forskning.


Projekttitel: Characterization of the NSD family of histone methyltransferases in cancer
Bevillingsmodtager: Deo Prakash Pandey
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.902.400
Projektbeskrivelse: Epigenetik og de hertil hørende posttranslationelle modifikationer af histoner er involveret i genregulering på flere niveauer. Ændringer i funktionen af de enzymer, som regulerer histonmodifikationen, kan føre til ændringer af genekspression, hvilket igen kan påvirke mange cellulære processer. Blandt disse enzymer er de histon methytransferaser (HMTer), som methylerer lysin og arginin aminosyrerester på histonerne. NSD (Nuclear Receptor SET domæne) familien er en underafdeling af HMTer, der består af 3 medlemmer NSD1, NSD2 og NSD3 i pattedyr og mennesker. NSD proteinerne er impliceret i en lang række menneskelige sygdomme herunder mange kræftformer. Dog er de molekylære mekanismer, hvorigennem deregulering af NSD proteiner bidrager til sygdomme uklar, og der er ikke enighed om deres katalytiske specificitet over for histoner. Vi vil her benytte os af avanceret massespektrometri til at identificere den specifikke biokemiske aktivitet af NSD proteinerne. Interaktionspartnere til NSD proteinerne vil blive identificeret ved at oprense protein komplekser efterfulgt af massespektrometri. NSD proteinerne er yderligere karakteriseret ved deres evne til at binde til DNA og herved påvirke genreguleringen. Vi vil derfor også undersøge, hvor på genomet NSD proteinerne specifikt binder for herigennem at klarligge deres effekt på genekspressionen. Det forventes at det foreslåede arbejde, vil øge forståelsen af, hvordan NSD proteinerne bidrager til at udvikle kræft.


Projekttitel: Risk of myocardial infarction, thromboembolic complications and cardiac death in patients undergoing non-cardiac surgery
Bevillingsmodtager: Charlotte Erica Victoria Andersson
Institution: Gentofte Hospital
Bevilget beløb: kr 1.803.415
Projektbeskrivelse: Patienter med hjertekarsygdom har en øget risiko for at få en blodprop i hjertet eller for hjerterelateret død i forbindelse med operationer. Derfor anbefales at patienter med kendt hjertekarsygdom sættes i forebyggende behandling med forskellige hjertemedicin op til en operation. Det vides dog ikke, i hvor vidt omfang disse anbefalinger bliver overholdt og hvor farlig det er ikke at følge anbefalingerne. Formålet med det pågældende projekt er derfor at undersøge hvor stor en andel af patienter med hjertekarsygdom som rent faktisk behandles med den medicin der anbefales og hvordan dette påvirker deres risiko i forbindelse med operation. Dette projekt vil blive udført i samarbejde med Stanford Universitet i USA.


Projekttitel: Metamaterial analogue of electromagnetic induced transparency (EIT) for bio-sensing
Bevillingsmodtager: Jingjing Zhang
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.816.922
Projektbeskrivelse: Elektromagnetisk induceret transparens (EIT) er et ekstraordinært fænomen der normalt tilknyttes elektromagnetiske vekselvirkninger med tre-niveau atomare systemer. Når mediet absorberer laserlys (et pumpefelt) med en bestemt frekvens kan det blive transparent for en anden lysstråle (et probefelt). Mens effekten mest er kendt fra ultra-kolde atomare gasser, så er det for nylig blevet vist at EIT effekten kan efterlignes med metamaterialer, dvs. kunstigt skabte elektromagnetiske materialer opbygget af mesoskopiske strukturer som f.eks. nano-skala split-ring resonatorer. Med særlig omtanke kan metamateriale designes således at de understøtter EIT uden at involvere kvantemekaniske atomare tilstande. Dette kan vise sig banebrydende i forhold til eksperimentel realisation af EIT og særligt vil det bringe os tættere på spændende anvendelser inden for f.eks. bio sensorer. Målet med projektet er at studere matemateriale-analogien til EIT, både teoretisk og eksperimentelt. Konkret forslås det at forbedre EIT-lignende egenskaber af metamaterial resonatorer og målet er at anvende effekten inden for områder som bio-sensing.


Projekttitel: Molecular junctions for thermoelectric applications
Bevillingsmodtager: Troels Marcussen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.665.109
Projektbeskrivelse: Målet for projektet er ved hjælp af computersimuleringer at designe nye og effektive nanoskala molekylære kontakter til termoelektriske anvendelser. Et Sapera Aude: DFF-Ung Eliteforsker stipendium vil give mig optimale muligheder for at fortsætte og udbygge samarbejdet med yderligere to udenlandske samarbejdspartnere: En eksperimentel gruppe ved University of Leiden (Holland) under ledelse af Sense Jan van der Molen samt med Branislav Nikolic' teoretisk gruppe ved University of Delaware (USA). Begge samarbejder omhandler termoelektriske effekter i molekylære kontakter. I forbindelse med de øgede udenlandske samarbejder forlænges projektperioden med 8 måneder. Med et Eliteforsker stipendium vil jeg også afholde et 1-2 dages symposium om termoelektriske effekter i molekylære- og nanoskala materialer. Foruden de eksterne samarbejdspartnere inviteres en række forskere fra Danmark og Sverige der er stærkt repræsenteret inden for termoelektrisk forskning, med forskere fra DTU samt Københavns, Aarhus, Lunds, Linköpings og Kalmars Universiteter.


Projekttitel: Controlling the carriers in graphene via antidot lattices
Bevillingsmodtager: Jesper Goor Pedersen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 1.955.729
Projektbeskrivelse: Grafén, et materiale bestående af et enkelt lag af kulstof atomer, er spået en stor rolle i fremtidig elektronik. Projektet omhandler et teoretisk studie af en lovende metode til at realisere elektroniske komponenter baseret på grafén. Midlerne fra en Sapere Aude bevilling vil blive brugt til at investere i en supercomputer, som vi muliggøre teoretiske studier af strukturer som i højere grad nærmer sig hvad der kan realiseres eksperimentelt. Således vil postdoc projektet bygge bro mellem teoretisk og eksperimentelt arbejde, og vil kunne forstærke samarbejdet med de eksperimentelle studier, som foregår indenfor området. Desuden vil det åbne for helt nye forsknings muligheder, som ikke ville være mulige at gennemføre uden den øgede beregningskraft. Udover dette vil Sapere Aude bevillingen bruges til at etablere samarbejde med internationalt anerkendte forskere på Lancaster University i England, via et tre måneders langt forskningsophold. Dette vil styrke ansøgerens internationale relationer, og styrke samarbejdet mellem danske og udenlandske universiteter.


Projekttitel: Phage induction and phage lysins: alternative treatments for multi-resistant bacterial infections
Bevillingsmodtager: Arshnee Moodley
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.322.760
Projektbeskrivelse: Bakterier udvikler antibiotikaresistens hurtigere end man kan finde på nye typer af antibiotika. Mange bakterier er resistente overfor mange typer af antibiotika, og simple infektioner kan udvikle sig til livstruende infektioner hos både mennesker og dyr. Vi er derfor nødt til at gå nye veje for at finde effektive behandlingsmetoder. Formålet med dette projekt er at benytte naturligt forekommende bakteriofager (fager) til behandling af infektioner. Fager er virus hos bakterier. De er ikke farlige for mennesker og dyr, men nogle af deres nedbrydningsprodukter kan være nedbryde bakterierne. Fagterapi har været kendt i årtier, men har flere begrænsninger, f.eks. at immunsystemet kan nedbryde dem. I projektet vil pro-fager og fagernes nedbrydningsprodukters terapeutiske evner blive undersøgt, dels deres evne til at nedbryde bakterier i laboratoriet, dels til hudinfektioner hos dyr. Vi vil fokusere på en stafylokkok, som er almindelig hos hunde med kroniske hudinfektioner. Denne stafylokok kan også give svære infektioner hos mennesker, og mange af stafylokkerne har udviklet resistens mod de mest almindelige antibiotika. Der vil blive gennemført kliniske afprøvninger for at vise effekten. Denne form for behandling kan også bruges til andre antibiotika-resistente stafylokker såsom ”MRSA”, som bliver mere og mere udbredt i samfundet. Endelig vil der bliver gennemført live infektionsstudier, så forståelse for infektionsdynamikken bedres så behandlingsteknikker kan målrettes dette.


Projekttitel: Genetic selection for reduced methane emission in dairy cattle using non-invasive breath measurements
Bevillingsmodtager: Jan Lassen
Institution: Aarhus Universitetkr
Bevilget beløb: kr 3.800.160
Projektbeskrivelse: Emission af drivhusgasser er en internationalt bekymring i forhold til global opvarmning. Danmark forpligter sig gennem internationale aftaler til at nedbringe den nationale udledning af drivhusgasser
såsom metan (CH4). Metan er 16 gange mere aktiv som drivhusgas end fx kuldioxid. Køers produktion af CH4 i forbindelse med drøvtygning bidrager med 8% af udledningen af drivhusgasser. Kvægbruget er derfor også forpligtet til at yde bidrag i forhold til at nedbringe CH4-emissionen. Dette projekt vil undersøge mulighederne for at udføre genetisk selektion for lavere CH4-emission hos malkekvæg. Dette kræver mange individuelle målinger af køers udåndingsluft således, at dyrene kan rangeres. I
dette projekt vil vi anvende noninvasive metoder til at kvantificere køernes CH4-emission og udnytte slægtskabet mellem dyrene og DNA information til at estimere genetiske parametre og lokalisere
genomiske regioner som påvirker køers CH4-emission. Disse estimater kan anvendes til at udvælge dyr, som har lav CH4-emission. I projektet vil vi også kvantificere den genetiske sammenhæng mellem CH4-emission, mælkeproduktion, fertilitet og sygdomsresistens. På den måde kan flere mål med økonomisk værdi indgå i udvælgelsen, og slutproduktet vil være køer med lavere genetisk potentiale for CH4-emission kombineret med højere mælkeydelse og lavere sygdomsfrekvens. Effekten af en sådan selektion er vedblivende og kumulativ. Dette vil være til gavn for samfundet i almindelighed og kvægbruget i særdeleshed.


Projekttitel: Ecology-driven drug discovery: A novel approach for enhancing chemical diversity from marine bacteria
Bevillingsmodtager: Maria Månsson
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 3.912.595
Projektbeskrivelse: Antibiotika-resistente bakterier udgør et stadigt stigende problem, og der er akut brug for nye stoffer til bekæmpelse af infektionssygdomme. Mikroorganismer har været en enestående kilde til nye antibiotika i 70 år, og med kortlægningen af deres arvemasse ved vi, at potentialet for opdagelsen af nye naturstoffer er enormt. Den store udfordring er at stimulere udtrykket af hidtil ”stille” gener. Det er dette projekts hypotese, at man ved at isolere og dyrke mikroorganismer under betingelser, der kopierer deres naturlige miljø kan få adgang til nye typer af stoffer med antibakteriel virkning. Baseret på et tværfagligt samarbejde mellem DTU Systembiologi og DTU Fødevareinstituttet vil projektet som det første systematisk anvende økologisk viden til at fremme opdagelsen af nye stoffer. Hos førende forskere på University of California San Diego vil jeg udvikle en ny analytisk metode, som vil blive kaldt ChemChip, der gør brug af massespektrometrisk billeddannelse til at sammenligne produktionen af sekundære metabolitter på mange forskellige substrater på én gang. I et enkelt setup vil man hurtigt kunne udpege substrater, der fører til nye stoffer. Jeg bruger marine bakterier som eksempel, da havet skaber særlige tilpasninger hos bakterier, herunder kemisk forskellighed. Jeg vil isolere og karakterisere nye, bioaktive sekundære metabolitter fra allerede isolerede gensekventerede marine bakterier, når de dyrkes på naturlige vækstsubstrater (kitin, algepolymerer, blågrønne alger).


Projekttitel: Real Time Investigation of Single Cell Enzymatic Activity
Bevillingsmodtager: Yi-Ping Ho
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.744.130
Projektbeskrivelse: Individuelle celler i en kræftknude er, ligesom mennesker, ikke kun opbygget af meget forskellige gener og proteiner, men opfører sig også meget forskelligt. Ligeledes afhænger en kræftknudes skæbne efter en given behandling, af en lille fraktion af kræftcellerne i en population af celler. Idet forskere er begrænset af de værktøjer der til dato er til rådighed, kan vi kun få adgang til bredspektret information fra hele populationen af celler. Formålet med dette projekt er at fremstille en effektiv og brugervenlig tilgang til at undersøge enkelte celler. Vi har til hensigt at udvikle en cancer-prognostisk platform ved brug af tyktarmskræft som model-system. Til at starte med undersøges de inhærente variationer af enkelt kræftceller, og dernæst undersøges enkelte cellers respons på en kombination af medicinsk behandling. Identificeringen af en kræftcelles unikke særheder ville kunne løse mangeårige medicinske mysterier såsom: hvordan kræftceller adskiller sig fra normale celler, hvordan kræftknuder reagerer på medicinsk behandling, hvilke metoder læger skal bruge til at forudsige resultatet af en behandling, og hvorfor behandlingseffektiviteten er inkonsekvent fra patient til patient? Vi forventer derfor, at vores platform ikke kun vil have kliniske anvendelsesområder i lægemidler og behandlingsevalueringer, men også afgørende indflydelse på forståelsen af sygdomsmekanismer.


Projekttitel: Joint Data Analysis for Enhanced Knowledge Discovery in Metabolomics
Bevillingsmodtager: Evrim Acar Ataman
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.426.322
Projektbeskrivelse: Med fremskridtene inden for sensor- og lagringsteknologier, er det nemt at indsamle store mængder af rå data fra flere kilder. Men dét at ekstrahere meningsfuld information herudfra er fortsat en meget stor udfordring. I komplekse problemer er den relevante information ofte begravet dybt i rådata. I sådanne tilfælde, vil en samlet dataanalyse fra flere datakilder, dvs. datafusion, øge sandsynligheden for at identificere skjult dynamik. Der vil i dette projekt blive udviklet matematiske modeller og algoritmer til datafusion. Formålet med disse modeller er her at løse en udfordrende opgave: Blodplasmaprøver fra en kohorte undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse vil blive studeret vha. forskellige analytiske platforme (kromatografi, spektroskopi mm). Herefter vil data fra disse målinger blive analyseret mhp. at identificere biomarkører for tyktarmskræft, brystkræft og hjerte-karsygdomme. Projektets resultater vil dog ikke være begrænset til applikationer i metabolomics, men datafusionsværktøjerne vil også kunne anvendes indenfor mange andre områder. De udviklede værktøjer vil forbedre den nuværende state-of-art inden for mange discipliner, f.eks. vil datafusion af biofysiske signaler, fx, EEG og EKG, kunne kaste lys over skjult dynamik ved neurologiske lidelser."


Projekttitel: Graphene Based Terahertz Waveguide and Modulator (GraTer)
Bevillingsmodtager: Andrei Andryieuski
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.962.049
Projektbeskrivelse: Det samfundsmæssige behov for transmission af stigende mængde af data skubber kommunikationssystemer i terahertz-området. Imidlertid har meget få planar antennes designs blevet udviklet i frekvensområdet over 0,1 THz. Projektet "Graphene Antenner for High-Speed Terahertz Communication" (udvidelsen af "GraTer" projektet) har til formål at designe, fabrikere og karakterisere grafen antenner til højhastighed terahertz trådløs dataoverførsel. Disse antenner kombineret med de bølgeledere og modulatorer udviklet i løbet af "GraTer" projektet vil føre til kompakt og ultrahurtig THz kommunikationssystem baseret på en enkelt grafen platform

Senest opdateret 01. oktober 2015