Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, november 2012

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, november 2012

Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i efteråret 2012 ca. 160 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 420 mio. kr.

Nedenfor angives de ansøgninger, som FTP på sit møde d. 13.-14. november 2012 besluttede at yde hel eller delvis støtte til.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de i oversigten angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, eller hvis den ansøgte overheadtakst er forkert. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning.

Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. i øvrigt de i opslaget meddelte betingelser og vurderingskriterier.

Såfremt du har spørgsmål til afslaget, bedes du kontakte Det Frie Forskningsråds sekretariat på FTP@fi.dk snarest muligt efter modtagelsen af afslaget.


Projekttitel: Efficient Programming Language Development and Evolution through Modularity
Bevillingsmodtager: Patrick Bahr
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.138.658
Projektbeskrivelse: For at øge effektiviteten i moderne softwareudvikling benyttes ofte programmeringssprog, der alene er fremstillet til at kunne løse den forhåndenværende type opgave. Dette opvejer de ekstra omkostninger, der er forbundet med udviklingen af selve de såkaldte domæne-specifikke sprog. Desuden benyttes domæne-specifikke sprog også udenfor softwareudvikling; et eksempel på et sådant domæne-specifikt sprog er formler, skrevet i et program som Excel. Det langsigtede mål med dette projekt er at reducere omkostningerne ved softwareudvikling ved at forenkle fremstillingen af nye programmeringssprog, inklusiv domæne-specifikke sprog. For at opnå denne forenkling vil jeg benytte en simpel men effektiv metode: I stedet for at opbygge et programmeringssprog fra bunden på én gang, sammensættes det af mindre dele, der kan genanvendes andetsteds. Hver af disse dele beskriver kun et specifikt aspekt af sproget; en sådan del kunne f.eks. være den aritmetiske del af Excel-formler. At udvikle disse dele hver for sig er væsentlig simplere end at udvikle alt på én gang. Derudover kan de enkelte dele genanvendes i andre sprog, f.eks. kan den aritmetiske del af Excel-formler sandsynligvis bruges i andre sprog, der også involverer aritmetik. Den beskrevne fremgangsmåde er velkendt indenfor andre aspekter af softwareudvikling. Det er dog stadig et udfordrende problem, hvordan metoden kan udnyttes til udvikling af programmeringssprog.


Projekttitel: A general-purpose framework for software verification
Bevillingsmodtager: Jesper Andreas Bengtson
Institution: IT University i København
Bevilget beløb: kr 2.719.325
Projektbeskrivelse: Det er forbløffende vanskeligt at konstruere korrekt software. Sædvanligvis demonstrerer man softwares korrekthed ved omfattende og dyre afprøvninger (test), men dette kan kun bevise tilstedeværelsen af fejl, ikke deres fravær. For sikkerhedskritisk software (fx i biler, fly, og medicinsk udstyr) er dette utilstrækkeligt.  Idealet er at man kan specificere den ønskede adfærd med logik og matematik, og formelt bevise at softwaren tilfredsstiller sin specifikation. Målet med dette projekt er at udvikle det formelle grundlag for at skrive specifikationer og beviser for software udviklet i moderne programmeringssprog.  Kombinationen af disse sprogs mange faciliteter, såsom delt og destruktivt opdaterbar tilstand, højereordens funktioner, objektorienteret design, og avanceret programflow (exception handling), gør dem særdeles vanskelige at verificere. For at sikre at det er realistisk at vores arbejde er relevant for praktisk softwarekorrekthed, og for at muliggøre eksperimenter med det teoretiske grundlag, vil vi også konstruere en prototype af et softwareværktøj i hvilket man kan integrere software med dets specifikation og for beviset for at softwaren tilfredsstiller specifikationen.


Projekttitel: NEW OPTIMAL DESIGN TOOLS FOR FUTURE WIND TURBINE BLADES
Bevillingsmodtager: José Pedro Albergaria Amaral Blasques
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 1.396.673
Projektbeskrivelse: Dette projekts formål er at udvikle og undersøge nye metoder til strukturel og aerodynamisk optimering af vindmøllevinger baseret på topologioptimeringsteknik. Muligheden for at reducere prisen på vindenergi igennem øget vingelængde har skabt paradigmet "større er bedre". Større vindmøllevinger medfører dog strukturelle og aerodynamiske udfordringer mht. design, herunder udmattelseslaster fra vingernes egenvægt. Sådanne udfordringer er kritiske for udviklingen af større vindmøllevinger. Dette projekt foreslår udviklingen af nye numeriske optimeringsværktøjer til vindmøllevinger for specifikt at tackle disse udfordringer. Dette vil bidrage til muliggørelsen af nye større vingedesigns og derigennem tillade den fortsatte reduktion i prisen på vindkraft.


Projekttitel: DESIGN AND FORMULATION OF MULTIFUNCTIONAL NANOSTRUCTURED PARTICLES FOR LOCAL PULMONARY DELIVERY OF SIRNA
Bevillingsmodtager: Adam Jun Bohr
Institution: University of Paris Sud
Bevilget beløb: kr 1.498.000
Projektbeskrivelse: Adskillige dødelige sygdomme er forbundet med en overregulering af gener, heriblandt lungecancer, og behandlingsmulighederne er ofte begrænsede og utilstrækkelige. Brugen af små stykker af RNA, siRNA, kan slukke for genudtryk i syge celler og fremstår som en potent og lovende, medicinsk behandling. Dog er der en række forhindringer for brugen af sådanne behandlinger på nuværende tidspunkt, som for eksempel mulig toksicitet forbundet med siRNA og dårlig effektivitet i at slukke generne. Derudover er de fleste terapier tiltænkt systemisk behandling, hvor siRNA spredes i hele kroppen. Med dette projekt forsøges at undersøge udvikling af en lokal terapi til lungerne som er tiltænkt non-invasivt administrering gennem luftvejene frem for intravenøs administrering. Mikropartikler indeholdende små nanopartikler vil blive specielt designet for at opnå optimale egenskaber både for levering til det syge væv samt ind i de syge celler ved grundig undersøgelse af partikel dannelses mekanismer. Nye drug-carrier systemer indeholdende det aktive siRNA vil blive udviklet og testet på lunge celler samt i mus for at undersøge og optimere effektiviteten af genslukning, undersøge sammenhængen mellem celle og dyreforsøg samt brugbarheden som en lokal terapi til lungerne.


Projekttitel: Design and Security of Lightweight Cryptographic Algorithms
Bevillingsmodtager: Christina Boura
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 1.801.484
Projektbeskrivelse: Flere og flere hverdagsting bliver efterhånden udført via internettet. Disse transaktioner vil vi gerne beskytte, f.eks. vil vi gerne have at fortrolige samtaler forbliver fortrolige og at sensitive data ikke er offentligt tilgængelige for alle. Det foregår ved brug af kryptografiske algoritmer.  Sikkerhed indbygges i dag i mange forskellige apparater, og disse bliver mindre og mindre. Eksempler er mobiltelefoner, smart cards, RFID tags og små chips, som endog bliver opereret ind i mennesker. Sikkerhed sikres generelt bedst ved brug af kryptografiske algoritmer, problemet er, at langt de fleste af disse algoritmer er udviklet til brug på PCer, som traditionelt har rigelig med hukommelse og arbejdskraft. Dette er bestemt ikke tilfældet for nogle af de moderne platforme, jvf. ovenfor. For eksempel, vil en bruger af en mobiltelefon nok ikke være interesseret i at få krypteret sine samtaler, hvis dette dræner batteriet for energi. Det er grunden til at en ny slags algoritmer har set dagens lys, de såkaldte ""letvægts-kryptosystemer"".  I disse systemer bruges mindre komplekse komponenter for at mindske forbruget af både plads og energi. Men for at dette ikke har en for negativ indflydelse på sikkerheden, er det nødvendigt at analysere disse intensivt. Det er temaet for dette projekt.


Projekttitel: Extracellular vesicles: a novel target for combatting multidrug resistant Staphylococcus aureus
Bevillingsmodtager: Kristoffer Torbjørn Bæk
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.994.100
Projektbeskrivelse: Antibiotika-resistens er en af det 21. århundredes største udfordringer. Et eksempel på dette er det stigende antal infektioner med den livsfarlige og multiresistente MRSA bakterie. Det er derfor nødvendigt at vi forsøger at udnytte alternative måder at hæmme bakterielle infektioner på. Et lovende alternativ til traditionelle antibiotika – som hæmmer bakteriers vækst – er i stedet at hæmme bakteriens evne til at give sygdom. På den måde mindsker man det selektive pres på bakterierne for at udvikle resistens. For ganske nylig opdagede man at Gram-positive bakterier udskiller ekstracellulære membranvesikler og bruger dem til at transporterer giftstoffer ind i humane celler. Dette åbner mulighed for at man kan hæmme bakteriers virulens ved at forhindre dannelsen af disse vesikler, eller ved at manipulere deres indhold. I dette projekt vil jeg ved hjælp af genetiske analyser undersøge de principper der ligger til grund for vesikeldannelsen i Gram-positive bakterier, og bruge proteomiske analyser til at undersøge hvad vesiklerne indeholder. Resultaterne fra projektet vil finde anvendelse i udviklingen af alternative behandlinger af infektioner med multiresistente bakterier. 


Projekttitel: MetaElasticity for advanced phononic designs
Bevillingsmodtager: Johan Christensen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.573.280
Projektbeskrivelse: The field of engineered materials with designed properties is expected to continue to grow in the future, and metamaterials are instrumental in allowing this freedom of design. Acoustic metamaterials, as a counterpart to electromagnetic metamaterials, have just begun to emerge. These metamaterials usually gain their properties from structure rather than chemical composition, using the inclusion of small inhomogeneities to enable effective macroscopic behavior such as negative refraction, super-lensing and invisibility cloaking. This project aims at new designs for transformation elastodynamics, chirelastical structures, highly absorptive screens and stimulated acoustic emission.


Projekttitel: Nano-RA - Biofunctionalised nanowires for rheumatoid arthritis sensing
Bevillingsmodtager: Eduardo Antonio Della Pia
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.932.091
Projektbeskrivelse: Biomarkører er molekyler, der kan indikere en sygdomstilstand. Den seneste forskning har identificeret mange nye biomarkører, der i høj grad kan forbedre diagnosticeringen af sygdomme som kræft, iskæmi, Parkinsons sygdom og leddegigt. De hidtidige diagnosticeringsmetoder er dog ikke fuldt tilfredsstillende. Biomarkørerne kan ikke altid detekteres på grund af de meget lave koncentrationer, som de naturligt optræder i, og fordi der kun måles enkelte markører, hvilket ofte er utilstrækkeligt til at diagnosticere komplekse sygdomme. Forskningsprojektet Nano-RA vil udvikle et system, der radikalt vil ændre og forbedre teknikkerne bag en diagnosticering. Lodrette nåle i nanometerskala bruges som grundlag for denne nye analysemetode. Nålene kan påhæftes forskellige biologiske molekyler, der selektivt kan binde adskillige biomarkører og ændre nålenes fysiske egenskaber. På grund af nålenes nanometerdimensioner, og derfor meget store overflade, er ændringen af de fysiske egenskaber målbar med moderne elektronisk udstyr. Systemet kan give de nødvendige data, således at lægen kan opdage sygdomme på et tidigt stadie og hurtigt  iværksætte en behandling. Projektet vil demonstrere metoden ved at realisere en effektiv, tidlig diagnosticering af leddegigt, den mest almindelige og alvorlige form for autoimmun gigtsygdom. Nano-RA vil blive udført på Nano-Science Centeret ved Københavns Universitet i samarbejde med danske og internationale partnere.


Projekttitel: Bioactive secondary metabolites in wheat – a hitherto underexploited resistance mechanism against Fusarium Head Blight infection and the biosynthesis of mycotoxins
Bevillingsmodtager: Thomas Povl Etzerodt
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.259.228
Projektbeskrivelse: Aksfusarium er en svampesygdom, der specielt rammer hvede og skyldes særligt arten Fusarium graminearum. Sygdommen medfører udbyttetab for milliarder af US dollars hvert år og skyldes en gruppe af mycotoxiner, de såkaldte trichothecener, som svampen danner. Trichothecenerne er ansvarlig for spredningen af Fusarium i kornet og overføres til forbrugere og dyr gennem korn smittet med aksfusarium. Begrænsning af aksfusarium og dannelse af trichothecener er derfor helt essentielt. I projektet fokuseres på plantestoffer fra hvede og deres hæmmende effekt på dannelsen af trichothecener. En af hypoteserne er at plantestofferne binder til og blokerer det maskineri i svampen (proteiner), der er ansvarlig for dannelsen af trichothecener. Det bliver testet ved forsøg med gær og svampe i laboratoriet samt ved dyrkningsforsøg med hvede inficeret med F. graminearum. I samarbejde med eksperter fra USA og Japan skal et af nøgle-proteinerne isoleres for første gang og undersøges for dets struktur og proteinets egenskaber i forhold til de plantestoffer fra hvede vi er interesserede i. Det ultimative mål er at fremavle hvedesorter, der har et naturligt højt indhold af de ønskede plantestoffer, således at hveden selv kan blokere for dannelsen af trichothecener og dermed begrænse spredning af aksfusarium uden brug af pesticider. Desuden kan forskningen bringe ny viden til produktion af effektive biocider baseret på plantestoffer, der er kompatible med den høje miljømæssige danske standard.


Projekttitel: When nature knows best
Bevillingsmodtager: Lone Hymøller
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.064.415
Projektbeskrivelse: Vitamin D3 (D3) er involveret i en lang række fysiologiske processer fra knogledannelse og reproduktion til immunforsvarets funktion. Der findes to kilder til forsyning med D3 hos kvæg og andre pattedyr: Syntetisk D3, som tildeles i foderet gennem vitamintilskud, og naturligt D3, som produceres i huden ved bestråling med sollys eller UV lys. Set fra en fysisk-kemisk vinkel er de to typer D3 fuldstændig ens, men set fra en fysiologisk vinkel er det tilsyneladende en helt anden sag. Men - hvordan i alverden bærer kroppen sig ad med at skelne to fuldstændig ens molekyler fra hinanden og tilmed så stærkt, at det den syntetiske form er særdeles toksisk i organismen og meget let kan overdoseres i modsætning til den naturlige form? Det er et spørgsmål, som dette projekt forsøget at besvare, inden en tiltrængt revidering af de eksisterende fodernormer for D3 tildeling til kvæg og andre husdyr kan gennemføres. En revidering, i som yderste konsekvens kan føre til den konklusion, at D3 slet ikke bør tildeles via foderet, men bør skaffes gennem bestråling med naturligt eller kunstigt sollys (UV lys). En erkendelse, som kunne vende husdyrbrugets management af dyrenes næringsstofforsyning på hovedet hos både konventionelle og økologiske bedrifter.


Projekttitel: A novel antiparasitic vaccine using killed bacterial vectors for the introduction of parasite antigens in fish
Bevillingsmodtager: Louise von Gersdorff Jørgensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.205.315
Projektbeskrivelse: Parasitten Ichthyophthirius multifiliis (Ich) er økonomisk og miljømæssigt yderst omkostningsfuld i dambrug verden over. Fisken kan udvikle beskyttende immunitet imod infektionen, hvorfor vaccination vil være en nærliggende kontrolstrategi. Antiparasitære vacciner har dog indtil nu vist sig lidet effektive i hvirveldyr generelt, men dette projekt vil vise vejen til bedre beskyttelse ved brug af en ny strategi. Vi vil bruge en allerede veletableret antibakteriel bad-vaccine til dambrugsfisk som transportmiddel for en antiparasitær vaccine. Denne innovative teknik har potentialet til at skabe et proof of concept indenfor vacciner imod parasitter som f.eks. forårsager malaria og sovesyge. Der skabes en rekombinant bakterie, der i sig selv stimulerer værtens immunsystem (adjuvans), men tillige udtrykker et eller flere beskyttende parasitantigener. Vaccinen (dræbte rekombinante Yersinia ruckeri og/eller Vibrio anguillarum) administreres ved immersion i 30 sek. De rekombinante bakterier optages over fiskens mucosale overflader ved immersionen, hvorved et immunrespons initieres og beskyttelse imod begge patogene organismer opnås. Parasitantigenerne vil derudover blive koblet til GFP (Green Flourescent Protein) for at følge deres optagelse og deres vej i levende fisk efter optag af vaccinen. Dette projekt omhandler derfor også en detaljeret karakterisering af det cellulære og det øvrige immunologiske respons efter vaccination, som indtil videre er mangelfuld hos fisk.


Projekttitel: Total Synthesis of Ingenol Mebutate
Bevillingsmodtager: Lars Jørgensen
Institution: The Scripps Research Institute
Bevilget beløb: kr 1.058.486
Projektbeskrivelse: Naturstoffer har i årtusinder været anvendt i behandling af sygdomme indenfor traditionel medicin, og naturstoffer er idag stadig en vigtig brik i udviklingen af nye lægemidler. Således er 47% af lægemidler mod kræft, markedsført siden 1940'erne, naturstoffer eller afledt heraf. Idet mange af de biologisk aktive naturstoffer kun finde i meget små mængder i naturen, bliver de ofte fremstillet ved hjælp af organisk syntese. Naturstoffet Ingenol mebutate fra planten gaffel-vortemælk (Euphorbia peplus) har vist lovende resultater i behandlingen af aktinisk keratose, et forstadie til hudkræft. Ingenol mebutate kan påføres huden vha. en gel, hvilket står i kontrast til eksisterende behandlinger, såsom kirurgi og cryoterapi, som er smertefuld og kan medføre ar. I det ansøgte projekt ønskes en ny syntese af naturstoffet Ingenol mebutate udviklet. Stoffets komplekse struktur gør dette til en stor udfordring, og nye kemiske metoder vil blive udviklet undervejs. Disse nye metoder gør det muligt at producere betydelige mængder af dette vigtige naturstof og fremstille andre komplekse naturstoffer mere effektivt end tidligere. På The Scripps Research Institute i Californien har Prof. Phil Baran i de seneste år gjort sig bemærket med imponerende resultater inden for syntese af komplekse naturstoffer. Han betragtes af mange som sin generations bedste kemiker i USA. Hans erfaring med syntese af komplicerede naturstoffer gør hans laboratorium til det perfekte sted at udføre det ansøgte projekt.


Projekttitel: Quantifying two-person neural and physiological mechanisms in real-time social interaction
Bevillingsmodtager: Ivana Konvalinka
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.614.300
Projektbeskrivelse: Forskning i social kognition har hovedsageligt været begrænset til måling af hjernesignaturer fra individer i isolation. Kritik af denne fremgangsmåde har ledt forskningsfeltet mod at fokusere på kvantificering af interaktioner mellem to eller flere individer. Den eksisterende metodologi er dog stadig rodfæstet i enkelt-variabel (univariate)  analyser af individuelle processer. Brug af flere-variabel (multivariate) analyser er til stadighed under-udviklet. I dette projekt ønsker vi at udvikle nyskabende værktøjer til at kvantificerer de fysiologiske og neurale mekanismer som ligger til grund for en social interaktion mellem to individer. Viden til dette vil opnås ved simultan optagelse af hjerte- og hjerneaktivitet fra to personer som interagerer. Vi ønsker endvidere at udvikle en opsætning som muliggører realtidsmåling af to personers fysiologi samt hjerneaktivitet og derved undersøge hvorvidt synkroniserede hjerte- og hjernerytmer, induceret ved brug af biofeedback træning, påvirker ydeevnen i en social interaktion. Vi vil udvikle nye metoder til at kvantificerer interaktioner og integrerer dem med eksisterende metodologi såsom ”cross recurrence quantification” og ”brain state decoding”. Dette vil resulterer i et metodologisk ramme-værktøj hvormed vi bedre kan forstå den interpersonelle og legemliggjorte natur af en social interaktion. Dette projekt har en bred anvendelighed fra social neuro-videnskab til robot-teknologi, menneske-computer interface, velvære og psykiatri.


Projekttitel: A Remote Controlled DNA Nanodevice
Bevillingsmodtager: Martin Kristiansen
Institution: New York University
Bevilget beløb: kr 1.902.570
Projektbeskrivelse: I science-fiction film og skønlitteratur har nanorobotter længe været et yndet emne. Kreative fantaster har malet tillokkende billeder af en fremtid, hvor alt fra bekæmpelse af virus- og bakterieinfektioner til rengøring af forurenede områder kan klares med avancerede, mikroskopiske maskiner. Naturligvis er der stadig et stykke vej endnu, inden virkeligheden kommer til at overhale fantasien, men det er imponerende at se, hvor langt vi allerede er nået inden for feltet. Især har DNA-nanoteknologi vist sig at have et enormt potentiale. DNA kender de fleste af os som biologisk arvemasse – arbejdstegningerne for levende væsner, om man vil. I DNA-nanoteknologi bruger vi DNA til noget helt andet, som ikke har noget med biologi at gøre. Indtil videre har videnskaben verden over vist, at DNA er rigtigt godt til at lave alverdens nanostrukturer lige fra smiley faces til små kasser, som kan åbnes og lukkes – og de er så små, at der kan ligge hundrede millioner af dem på et knappenålshovede. Dette projekt går ud på at udvikle en ny metode til at styre disse mikroskopiske konstruktioner. Der findes allerede bevægelige og kontrolerbare DNA-nanomaskiner, om end de er meget simple. Metoden, vi ønsker at udvikle, udskiller sig imidlertid fra de andre ved, at denne struktur vil kunne binde sig til et vilkårligt stykke DNA i opløsningen, f.eks. en anden DNA-struktur eller virus-DNA. Derudover vil vi kunne tænde og slukke for, om det binder eller ej, blot ved at ændre på saltet i vandet.


Projekttitel: Chemical Tools for Unraveling the Importance of the Lysine Deacylase (KDAC) Enzymes
Bevillingsmodtager: Andreas Stahl Madsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 3.491.788
Projektbeskrivelse: Kemiske værktøjer til analyse af enzymgruppen lysin deacylaser. Målet med projektet er at udvikle effektive kemiske værktøjer til brug i udviklingen af potentielle lægemidler. Kroppen består af hundredevis af forskellige celletyper, der alle kommer fra det samme befrugtede æg – og som derfor indeholder det samme genetiske materiale. En perfekt regulering af, hvornår hvilke celler udtrykker hvilke gener, er essentiel for, at både celle og krop kan fungere korrekt. Fejl i denne reguleringsmekanisme kan f.eks. resultere i cancer, diabetes eller hjerte-, karsygdommme. Reguleringen sker bl.a. ved at styre, hvordan cellens DNA er pakket omkring en type proteiner kaldet histoner. Kroppen styrer bl.a. denne pakning ved, at en gruppe enzymer – kaldet lysin deacylaser – foretager kemiske ændringer af histonerne. Udviklingen af nye kemiske værktøjer til at analysere disse deacylaser og hvordan potentielle lægemidler interagerer med dem er vigtig, da vi herved kan opnå viden om, hvordan reguleringen fungerer, og hvordan vi retter op på det, hvis den går galt. I mit projekt vil jeg, ved hjælp af kombinatorisk organisk syntese og struktur-baseret design, fokusere på at udvikle sådanne kemiske værktøjer. Målet vil være at udvikle stoffer, der kan bruges til specifikt at analysere hvordan hver af de forskellige deacylaser udfører disse kemiske ændringer af histonerne, hvorved en effektiv evaluering af potentielle lægemidler kan sikres.


Projekttitel: A paradigm shift in building design – towards energy optimized buildings that intelligently interact with the power grids
Bevillingsmodtager: Anna Joanna Marszal
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 1.729.417
Projektbeskrivelse: Fremtidens bygninger vil fungere både som energiforbrugere og energiproducenter ved at generere energi fra vedvarende kilder på stedet og udveksle dette med energinettet. På den baggrund fremsættes en hypotese der bygger på, at hvis der udvikles en fremgangsmåde til bygningsdesign og drift vil denne energiudveksling være nyttig for både bygningsejerne i forhold til at imødekomme kravene for nulenergibygninger og for energisektoren i forhold til at sænke afhængigheden af fossile brændstoffer. De eksisterende studier af samspillet mellem bygninger og energinettet indikerer, at der opstår konflikt mellem parternes forskellige interesser. Desuden er nutidens bygninger designet og evalueret med det formål at sænke energiniveauet, hvorimod energinettet er styret i forhold til forbrugerne energibehov. Hvis udviklingen fortsætter i denne retning, vil der blive skabt en flaskehals i driften af det fremtidige energisystem, hvilket kan føre til ustabilitet af energinettet eller manglende eksport af energi. Ved at undersøge profiler for energibehovet og energiproduktionen, som senere vil blive implementeret i energinettets model, ønsker dette projekt at bringe perspektiverne fra henholdsvis bygninger og energinettet sammen i en ny bygningsevalueringsstruktur, som fremmer design af en energioptimeret bygning med fornuftigt samarbejde med energisystemet. Dette vil medføre et paradigme skift i bygningsdesign, som stiller krav til fremtidens bygninger.


Projekttitel: Catalytic synthesis of gasoline from biomass
Bevillingsmodtager: Uffe Vie Mentzel
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 1.985.905
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at udvikle en effektiv proces, hvor biomasse omdannes direkte til benzin. I processen kan alle typer organisk materiale bruges som startmateriale, hvilket betyder, at der kan anvendes rå biomasse (træ, halm osv.), forskellige kemiske forbindelser, der kan udvindes fra biomasse (cellulose, glycerol, mælkesyre, sukker osv.) eller affald (plast, madrester, gamle bildæk osv.). Den producerede benzin vil stort set være kemisk identisk med helt almindelig benzin udvundet fra råolie, og vil derfor kunne anvendes direkte til vejtransport. I betragtning af den nuværende verdensomspændende situation med hensyn til udtømning af oliereserver samt de alvorlige tegn på global opvarmning, er udvikling af sådanne processer afgørende for at menneskeheden kan opretholde og eventuelt øge levestandarden verden over. Ved at udvikle denne proces kan det blive muligt at syntetisere benzin på en CO2-neutral eller sågar CO2-negativ måde, hvilket er af afgørende betydning.


Projekttitel: Studies of Polynuclear Iron Clusters for Biomass Conversion
Bevillingsmodtager: Martin Nielsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 1.885.965
Projektbeskrivelse: I fremtiden vil omdannelsen af især CO2 og biomasse til brugbare kemikalier være en essentiel del af en bæredygtig kemisk industri. Et væld af tilgange til udviklingen af teknikker til disse omdannelser er i disse år blevet foreslået, og de fleste er dem bliver der lige nu forsket i. En gennemgående tendens er dog, at disse tilgange anvender traditionel organisk kemi, hvor én kemisk binding bindes/brydes ad gangen. Naturen har udviklet enzymer, der indeholder de såkaldte polynukleare klynger, som er i stand til at udføre multiple bindingsdannelser/-brydninger ad gangen, og derved katalysere kemiske reaktioner ved langt mere skånsomme omstændigheder end moderne syntetiske katalysatorer kan. De udgør altså et lav-energi alternativ, hvilket kan meget vel være forskellen på, om en metode er bæredygtig eller ej. Dette tværfaglige projekt søger, at udnytte disse klyngers unikke egenskaber til at finde nye, lav-energi metoder til omdannelse af CO2 og biomasse. Da enzymatiske systemer generelt set er uegnede til industriel brug inden for kemisk syntese, vil vi udforme syntetiske polynukleare klynger, der vil være i stand til, at udføre disse ønskede omdannelser. Med dette ambitiøse, internationale samarbejde mellem Harvard University og Danmarks Tekniske Universitet er det således målet, at udvikle nye katalytiske systemer, som kan danne grundlag for en ny generation af bæredygtig katalyse til dansk industri. 


Projekttitel: Interference Reduction for Direct Conversion Receiver Using Compressed Sensing
Bevillingsmodtager: Jacek Maciej Pierzchlewski
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 2.711.169
Projektbeskrivelse: Reducering af interferens anses som værende en større forhindring i forbindelse med implementering og fremtidige forbedringer af ydeevnen for trådløse bærbare enheder. Dette skyldes problemer med integreret kredsløbsdesign på grund af analoge filtre, som anvendes til at reducere interferensen. Ideen bag dette projekt er at anvende en ny signalmodtagelses-teknik, kaldet compressed sensing, til at løse reduceringen af interferens således at de normalt høje krav til filtre kan lempes. På denne måde skubbes kompleksiteten af direct conversion modtageren fra det analoge til det digitale domæne. Dette projekt er af stor praktisk betydning og kan potentielt resultere i bedre virkende og mere strømbesparende modtagere end kendt idag. Dette 3-års projekt indeholder både en teoretisk og en praktisk orienteret del. Projektet vil blive udført på AAU i samarbejde med internationale akademiske institutioner.


Projekttitel: Novel methylotrophic methanogens as target for reducing methane emission from dairy cows
Bevillingsmodtager: Morten Poulsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.132.461
Projektbeskrivelse: Udvikling af bæredygtig og produktivt husdyrhold i en tid med globale klimaudfordringer er en kolossal udfordring. Ca. 37% af den menneskeskabte emission af metan (CH4) stammer fra husdyrhold af drøvtyggere. Udover at være en potent drivhusgas udgør CH4 også et energitab for drøvtyggerne, hvorfor en reduktion i CH4 produktionen både vil være miljømæssigt fordelagtigt, men også forøge produktiviteten hos dyrene. Indtil nu har H2 været betragtet som den primære energikilde for CH4-producerende Archaea, hvorfor de fleste CH4 reducerende strategier  har fokuseret netop på at reducere H2 tilgængeligheden i vommen. Nye studier har imidlertid vist at en ukultiveret gruppe af Archaea (”rumen cluster C, RCC”) udgør en væsentlig andel af vommens CH4-producerende samfund. Disse RCC benytter methylaminer som energi- og kulstofkilder. Man har også vist at RCC reduceres i aktivitet og antal i malkekvæg fodret med fedtholdig kost, som reducerer CH4 produktionen i vommen, hvorimod de H2-forbrugende metanogener var upåvirkede. Disse hidtil oversete RCC spiller derfor sandsynligvis en stor rolle i produktionen af CH4 i vommen, og udgør således et mål for reduktion af CH4 emission fra drøvtyggere. Dette projekt skal 1) isolere, identificere og karakterisere RCC, 2) kortlægge substrater for RCC samt inhiberende stoffer som kann bruges til at reducere deres aktivitet i vommen, og 3) kvantificere antallet og aktiviteten af RCC i vommen for at belyse deres andel af CH4 emissionen fra drøvtyggere.


Projekttitel: SUPREME
Bevillingsmodtager: Carsten Ambelas Skjøth
Institution: Worcester University
Bevilget beløb: kr 1.401.262
Projektbeskrivelse: Projektet anvender en avanceret drone, GIS værktøjer og atmosfærisk modellering, til at analysere vegetationen i et byområde i England. Målet er at få en detaljeret kortlægning af den del af vegetationen, som biddrager til det lokale pollen tryk. Hovedhypotesen er, at de målte koncentrationer af pollen i atmosfæren primært bestemmes af vegetationen inden for en afstand af 5-25 km. Vegetationsanalysen, vil efterfølgende blive anvendt i en matematisk model til beskrivelse af udslip og spredning af allergene pollen på lokal skala. Studiestedet er Worcester Universitet (WU), som er valgt ud fra fire kriterier. 1) WU har målinger af pollenkoncentrationer, 2) WU anvender droner i forskning 3) WU samarbejder med Aarhus Universitet omkring udvikling af matematiske modeller. 4) England og Danmark giver nær identiske videnskabelige udfordringer i forb. med matematisk modellering. WU vil i modsætning til Danmark mulighed for overflyvning af beboelsesområderne med droner. Aktiviteten er en del af et eksisterende ERC-Starting grant forslag. Det forslag blev i februar 2012 positivt evalueret af European Research Council. Efter det endelige interview i Bruxelles blev det besluttet at forslaget ikke skulle finansieres, da brugen af droner og de faglige udfordringer omkring pollen trykket på lokal skala ikke var tilstrækkeligt godt beskrevet. Dette postdoc projekt vil derfor fokusere på de faglige udfordringer omkring brugen af droner til beskrivelse af pollentrykket i byområder.


Projekttitel: FLUORESCENCE GUIDED IDENTIFICATION OF NOVEL ANTIBIOTICS
Bevillingsmodtager: Jens Laurids Sørensen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 3.357.805
Projektbeskrivelse: Hvert år dør mere end 25.000 mennesker i Europa på grund af infektioner med multiresistente bakterier der ikke længere kan bekæmpes med de nuværende lægemidler. Det er derfor nødvendigt at udvikle nye antibiotika og det er oplagt at finde disse i skimmelsvampe da de har et stort genetisk potentiale til at lave bioaktive stoffer. Dette potentiale bliver dog langt fra forløst i laboratoriet, hvor kun ~20-25 % af de ansvarlige gener kan knyttes til et produkt. Dette skyldes at de ansvarlige gener er slukkede og vil kun blive aktiveret under særlige forhold. De slukkede gener kan aktiveres ved at udsætte svampene for forskellige vækstbetingelser eller genetisk manipulation, hvorefter svampenes metabolome, transcriptome eller proteome typisk vil blive undersøgt med tidskrævende og omkostningsfulde metoder. For at undgå denne flaskehals vil jeg udvikle en fluorescensplatform til at visualisere hvornår de slukkede gener bliver tændt i to skimmelsvampe, Fusarium graminearum og F. solani. Denne metode vil tillade at et næsten uendeligt stort antal forhold kan blive undersøgt, hvorved de aktiverede forhold vil blive identificeret. Nye stoffer vil blive isoleret ved at dyrke svampene under disse forhold, hvorefter stofferne vil blive testet for antibiotisk effekt imod et panel af relevante bakterier. På denne måde vil projektet tilvejebringe nye stoffer med antibiotisk effekt der har potentiale til at bekæmpe multiresistente baktier. 


Projekttitel: Hybrid semiconductor devices based on one-dimensional nanocrystals for optoelectronic applications
Bevillingsmodtager: Luciana Tavares
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.017.440
Projektbeskrivelse: Dette projekt vil fokusere på udviklingen og studierne af en ny type hybrid, optoelektronisk komponent baseret på såkaldte nanotråde med anvendelser indenfor områder som effektive lyskilder, solceller og sensorer. I dag benyttes primært nanotråde af uorganiske (ikke-kulstofbaserede), halvledende materialer, hvilket primært skyldes deres ofte fortrinlige elektriske egenskaber, men organiske (kulstofbaserede), halvledende materialer vinder mere og mere frem. Dette skyldes bl.a. muligheden for at skræddersy deres egenskaber til en given anvendelse via kemiske synteseteknikker. I dette projekt vil vi kombinere de to materialetyper for derved at udnytte hver deres stærke sider i en ny type hybrid komponent, som vil blive undersøgt med forskellige optiske og elektriske teknikker. Ved at kombinere p-type, organiske med n-type, uorganiske nanotråde dannes der ved deres fælles grænseflade en såkaldt p-n overgang, som udgør den centrale del af en række optoelektroniske komponenter. Ved at benytte nanostrukturerede materialer kombineret med nyligt udviklede, avancerede karakteriseringsteknikker kan der foretages målinger på mikroskopisk skala, hvilket vil give en detaljeret forståelse af egenskaberne af komponenten og processerne forbundet med ladningstransport henover p-n overgangen. En sådan forståelse er essentiel for den videre udvikling af sådanne hybride komponenter og kan dermed understøtte udviklingen af ny, effektiv energiteknologi.


Projekttitel: In operando studies of electrochemical gas purification
Bevillingsmodtager: Marie Lund Traulsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.339.410
Projektbeskrivelse: Udstødningsgasser fra dieselbiler er stærkt sundhedsskadelige, derfor er det nødvendigt at fjerne forurenende forbindelser som NOx og kulbrinter fra gasserne. Elektrokemisk gasrensning er en teknologi under udvikling til rensning af dieseludstødning, baseret på omdannelse af NOx og kulbrinter vha. keramiske elektroder. Et af de største problemer i udviklingen af elektrokemisk gasrensning er, at de anvendte elektroder ikke er aktive og selektive nok. For at kunne udvikle mere effektive elektroder er det nødvendigt at forstå, hvordan elektrodematerialer, NOx, og kulbrinter vekselvirker på molekylært niveau under drift. Derfor er målet i dette projekt at studere elektroderne under drift med avancerede teknikker, som i detaljer kan vise, hvordan NOx og kulbrinter omdannes på elektroderne, og hvordan elektrodematerialerne ændres over tid. Viden fra dette projekt vil kunne bruges at forbedre elektroderne til elektrokemisk gasrensning, og kan dermed bidrage til at sikre en renere dieseludstødning.


Projekttitel: Audio-haptic walking simulations for virtual reality, entertainment and rehabilitation applications
Bevillingsmodtager: Luca Turchet
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 2.549.238
Projektbeskrivelse: Hvad der stadig kan forbedres, udvikles og valideres er effektive syntese teknikker, der er i stand til at simulere bevægelse både ved de akustiske og fod-haptiske modaliteter. Hvis den tidligere forskning omkring simuleringer af fod-gulv interaktioner på den ene side har fokuseret på gengivelsen af forskellige underlag, eksisterer der på den anden side en række åbne problemer vedrørende forbedring og forlængelse af disse simuleringer samt modelleringen af egenskaber af den gående person (fx køn, vægt, sko type, gangart stil). Endnu vigtigere; et uløst problem i det kognitive-perceptuelle område er den rolle, sådanne simuleringer vil have i påvirkningen af personers individuelle gangarter når simuleringerne leveres interaktivt. Ansøgeren foreslår derfor ikke kun at løse sådanne spørgsmål, men også at anvende disse løsninger indenfor en kontekst af Virtual Reality, samt til underholdning og scenarier indenfor rehabilitering. De udviklede værktøjer og resultaterne af de planlagte forsøg vil både gøre det muligt at øge realismen i interaktion når man navigerer i de virtuelle miljøer, og samtidigt vil forskningen og de udviklede værktøjer bidrage til udformning og udvikling af bedre hjælpemidler og redskaber til synshæmmede brugere samt patienter med problemer indenfor bevægelsesapparatet.


Projekttitel: Reliability of Capacitors in Power Electronic Systems
Bevillingsmodtager: Huai Wang
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 2.245.735
Projektbeskrivelse: Effektelektronik spiller en stadig større rolle i at muliggøre et mere vedvarende energisystem. Den muliggør mere intelligent og mere effektiv anvendelse af elektrisk energi indenfor en række anvendelsesområder i større skala såsom vedvarende energiproduktion, el-biler og effektiv anvendelse af energi ved brug af effektomformere, som består af effektelektroniske halvledere, kapacitorer og andre komponenter. Der er et stadig stigende pres på for at gøre elektronikken mere billig, men også samtidig være i stand til bedre at kunne bestemme pålidelighed og levetid for elektronikken. Op mod 30 % af alle fejl, der er i effektelektroniske apparater stammer fra fejl-behæftede kapacitorer. Dette projekt adresserer en forbedret forståelse af pålideligheden i kapacitorer under forskellige elektriske og termiske stressforhold, samt vil udvikle tilhørende design-værktøjer, som kan udnytte nye pålidelighedsmodeller for capacitorer. Projektet vil fremkomme med et helt nyt paradigme i pålidelighedsberegninger, nye design og anvendelsesmuligheder af effektelektroniske omformere, hvor der tages højde for kapacitorernes stress-niveau, samt metoder til at bestemme levetider hvilket vil være til fordel for såvel komponentleverandører som kredsløbs-designere. Samtidig vil en forbedret pålideligheds-prediktion kunne reducere vedligeholdelses-omkostningerne, reducere miljøbelastningen og reducere risikoen for leverandører af effektelektroniske produkter.


Projekttitel: Dynamics and noise of photonic-crystal based nano and micro lasers
Bevillingsmodtager: Weiqi Xue
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 3.019.680
Projektbeskrivelse: Informations- og underholdningssamfundet medfører krav om transport af stadig voksende datamængder. Ved kommunikation over lange afstande benyttes fotoner i optiske fibre, mens informationen internt i en computer og i elektroniske kredsløb foregår ved hjælp af fotoner. Med voksende datahastighed bliver det imidlertid favorabelt at udnytte fotoner  selv til transport over meget små afstande og der er international stort fokus på at udvikle integrerede fotoniske chips. I dette projekt vil vi udforske en ny klasse af ultrasmå halvlederlasere baseret på fotoniske båndgabsstrukturer. Denne type laser, af størrelsesordenen nogle få mikrometer og fuldt integreret, er allerede eksperimentelt demonstreret, men fundamentale egenskaber af stor betydning for deres anvendelighed til kommunikation er ikke forstået. Specielt vil vi fokusere på den fundamentale kvantestøj og modulationsbåndbredden, som vil blive studeret systematisk. Projektet omfatter teori, design, fabrikation og eksperimentel karakterisering og foregår i samarbejde med Technion i Israel.

Senest opdateret 15. august 2019