Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Brasilien 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Brasilien 2012

Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for sundhed, fødevarer og velfærd har i sin 2012-uddeling givet i alt tre bevillinger til Dansk-Brasiliansk strategisk samarbejde inden for ”Food science”.

<built-in function id>

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Bevillingerne er givet som led i Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde med de tre strategisk udvalgte BRIK-lande: Kina, Indien og Brasilien (regionen São Paulo).

Der er modtaget 11 ansøgninger med total ansøgt beløb på 56,6 mio. kr til fristen den 29. juni 2012. Det totale bevilgede beløb er på 14.4 mio. kr.


Titel: Improving food safety by eliminating pathogens in mixed biofilms
Dansk titel: Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm
Bevillingsmodtager: Professor Lone Kirsten Gram
Bevilget beløb: 3,4 mio kr.
Samlet budget: 4,0 mio kr.
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 1 postdoc
Partnere: Danmarks Tekniske Universitet

Beskrivelse: Fødevaresikkerhed er af global betydning for forbrugere og producenter, og trods forbedringer ses stadig alvorlige fødevarebårne sygdomsudbrud. Formålet med dette samarbejdsprojekt er at forbedre fødevaresikkerhed ved at reducere risikoen for forurening med patogene bakterier under produktion af spiseklare produkter, specielt oste. De fleste undersøgelser af inaktivering af patogene bakterier er udført på renkulturer i laboratoriesubstrater, men i fødevareproduktion gemmer patogene bakterier sig i snavs og blandede bakteriebiofilm og er beskyttet heraf. Vi vil ved at undersøge en række osterier vurdere, om bestemte ikke-patogene bakterier kan facilitere persistens af to vigtige patogene bakterier, Listeria monocytogene og Staphylococcus aureus. Vi vil dernæst undersøge effekt af rengøring og desinfektion i blandede snavs-bakterie-samfund med de patogene bakterier, og dermed vurdere om en bestemt følgeflora mindsker effekten af disse processer. Mange miljøfaktorer påvirker virulens af patogene bakterier, og vi vil undersøge om de øvrige bakterier fra procesanlæg ændrer de patogene bakteriers virulens. Således vil projektet levere både forekomst-, reduktion- og virulens-data til kvantitative risikovurderinger. Projektet benytter sig af både klassiske og molekylære analyser (PFGE og genom-typning) samt cellemodeller og genekspression. Samlet vil projektet foreslå optimerede rengørings- og desinfektionsprocedurer, der sikrer reduktion af patogenforekomst i spiseklare produkter.


Titel: Genomic Improvement of Fertilization Traits in Danish and Brazilian Cattle
Dansk titel: GIFT - Genomisk forbedring af fertiliserings-egenskaber hos danske og brasilianske kvæg
Bevillingsmodtager: Professor Haja Kadarmideen
Bevilget beløb: 6,1 mio kr.
Samlet budget: 10,5 mio kr.
Periode: 2013-2016
Forskeruddannelse: 2 postdocs
Partnere: Københavns Universitet, Aarhus Universitet

Beskrivelse: Forplantningsteknikker har længe været vigtige redskaber i kvægavlen. I de seneste år er introduceret brug af in-vitro producerede (IVP) embryoner, som er lavet ud fra oocyter opsamlet under ultralydsovervågning (Ovum Pick-Up, OPU) fra udvalgte donorkøer. Disse teknikker bruges i stigende omfang over hele verden, men der savnes bedre forståelse af biologien og den tilhørende genetik for at kunne få det fulde udbytte af teknikkerne. Formålene med GIFT projektet er netop at bygge bro mellem embryo-teknologien og de genetiske/genomiske teknikker ved at fokusere på underliggende biologiske mekanisme, finde nøglegener og genetiske markører og udvikle programmer til genomisk selektion af både de bedste OPU-IVP donorer og de bedste recipienter til den efterfølgende drægtighed. GIFT partnerne (Brasilien og Danmark) repræsenterer i samarbejdet et unikt sæt af kompetencer, som synergistisk støtter hinanden med stærke basale genomiske og embryologiske erfaringer, omfattende praktisk brug af teknikkerne, adgang til kød- og malkekvæg af to racer (Bos Taurus and Bos Indicus), og endvidere to miljøer (tropisk og tempereret klima). På den måde muliggør GIFT projektet en nutidig helhedsorienteret vurdering af de biologiske og genetiske dimensioner af OPU-IVP teknologien i en international avlsmæssig sammenhæng. Samlet vil GIFT projektet løfte den fremtidige kvægavl og hermed den kvalitative og kvantitative produktion af kødog mælkeproduktion som baggrund for sunde fødevarer til mennesker.


Titel: Meat safety: An innovative modelling approach to evaluate microbial pathogen transfer and cross contamination from farm to fork (Meat-Cross-Con)
Dansk titel: Meat-Cross-Con - Sikkert kød: En innovativ modelleringsmetode til at fastlægge overførsel og krydskontaminering af sygdomsfremkaldende bakterier fra jord til bord
Bevillingsmodtager: Seniorforsker Søren Aabo sabo@food.dtu.dk
Bevilget beløb: 4,9 mio kr.
Samlet budget: 7 mio kr.
Periode: 2013-2015
Forskeruddannelse: 1 Phd, 3 postdocs
Partnere: Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet

Beskrivelse: Sygdomsfremkaldende bakterier på slagtekroppe og på kødprodukter er et alvorligt fødevaresikkerhedsmæssigt problem. Krydskontaminering fra forurenet kød og udstyr til rent kød kan reduceres ved god hygiejne og effektiv rengøring. Der mangler imidlertid metoder til at udpege kritiske processer og procedurer. Vi vil udvikle modeller, der kan beskrive omfanget og typen af krydskontaminering på svineslagterier og kødproduktvirksomheder (svine- og oksekød). Modellerne udvikles dels ved at studere overførsel af Salmonella og Listeria i laboratorieeksperimenter, dels ved at undersøge hvordan bakteriesammensætningen ændres på kødet/slagtekroppen i specifikke procestrin. Den naturlige bakterieflora på kød består af mange arter med forskellige egenskaber og sammensætningen kan vise om krydskontaminering domineres af kontakt med andet kød eller om procesudstyret har hovedansvaret. Vi vil, som noget nyt, analysere den bakterielle arvemasse for at vise, hvilke bakterier der er til stede i hvilke procestrin. Et DNA baseret diagnoseværktøj (PCR) og en guideline for tolkning vil blive udviklet, mhp at give vejleding om, hvilke processer der er hygiejnisk kritiske, og hvilke rengøringsprincipper der bør bruges. Samarbejdet mellem Brasilien og Danmark har potentialet til afgørende at hjælpe industrien til at gennemføre målrettede hygiejne initiativer, og viden fra projektet vil støtte risikohåndtering af både industri og myndigheder i begge lande såvel som internationalt.

Senest opdateret 15. august 2019