Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2013 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til Individuelle postdocstipendier, september 2013

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til Individuelle postdocstipendier, september 2013

Det Frie Forskningsråd │ Samfund og Erhverv modtog i foråret 2013 93 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 179 mio. kr.

Nedenfor listes de ansøgninger, som rådet på sit møde d. 19. – 20. september  2013 besluttede at yde hel eller delvis støtte til. Samtidig fremgår de ansøgninger til Forskningsophold i udlandet, som rådet frem til 4. september har ydet støtte til i 2013.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de i oversigten angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, eller hvis den ansøgte overheadtakst er forkert. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. i øvrigt de i opslaget meddelte betingelser og vurderingskriterier.

Såfremt du har spørgsmål til afslaget, bedes du kontakte Det Frie Forskningsråds sekretariat på fse@fi.dk snarest muligt efter modtagelsen af afslaget.


DFF-Individuelle postdocstipendier


Projekttitel: Joint Modeling of Road Users’ Risk Taking Behavior, Safety Decisions and Road Crash Outcomes
Bevillingsmodtager: Kibrom Araya Abay
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.929.969 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger sammenhængen mellem trafikanters risikovillighed, deres brug af sikkerhedsudstyr og deres risiko for trafikuheld. Mere specifikt undersøger projektet følgende forskningsspørgsmål, som hidtil har været ubesvarede i transportøkonomi: (a) Er der en sammenhæng mellem finansiel risikovillighed og risikabel adfærd i trafikken? (b) Har spritbilister også en højere risiko for at blive involveret i trafikulykker, også når de ikke er påvirket af alkohol? (c) Ændrer cyklister risikoadfærd, når de bærer hjelm? (d) Hvordan påvirkes skadesgraden i forbindelse med trafikuheld af trafikanters egne trafikforseelse, og hvordan påvirkes det af deres medtrafikanters forseelser? For at adressere alle disse forskningsspørgsmål vil dette projekt flette tre forskellige danske registre, herunder indkomstregistret, registret for politi-indberettede trafikulykker og kriminalitetsregistreret data. Sammenfletningen af disse detaljerede registre giver en enestående mulighed for at undersøge de førnævnte nye hypoteser, som ellers ikke kan testes ved hjælp af de eksisterende data. Metodisk vil dette projekt bygge på en række fleksible modeller for skadesgrad og risikoadfærd. Den fleksible og simultane modelleringsmetode giver os mulighed for at skelne effekten af trafikanternes sikkerhed beslutninger og iboende (eller induceret) risikovillighed adfærd for disse trafikanter.


Projekttitel: Negotiating and contesting citizenship and property in an informal urban settlement in Accra, Ghana
Bevillingsmodtager: Paul Austin Stacey
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.788.707 kr.
Projektbeskrivelse: Et hovedtræk ved globaliseringen i Afrika syd for Sahara har været den stadige strøm af transnationale og nationale migranter til urbane områder i deres jagt efter bedre levevilkår. Mange er dømt til at leve i slumkvarterer, der af nationale regeringer er udråbt som ulovlige. Den vedvarende eksistens af sådanne bosættelser afspejler et usikkert og dynamisk institutionelt miljø. På den ene side er regeringerne ikke i stand til at håndhæve suveræne rettigheder. På den anden side giver spredningen anledning til illegale jordmarkeder og skabelsen af konkurrerende lokale autoriteter. Projektet fokuser på forskellige gruppers evner til at kontrollere adgangen til jord, og hvordan dette medfører skabelsen af lokale politiske autoriteter i ulovlige bosættelser i Accra, Ghana. Omfordeling af jord skaber lokale netværk og konkurrerende sociale og politiske forpligtelser, der står i modsætning til regeringens love. Evnen til at udnytte brugsretten til jorden bruges til at gøre krav på service ydelser fra regeringen såsom skolegang, adgang til rent vand og elforsyning. Ligeledes bruger besætterne disse ydelser til igen at fastslå deres krav til jorden. Dermed forstås omfordeling af jord samt vundet rettigheder som en statsdannelsesproces på det lokale niveau. På den måde tager projektet afstand fra den gængse teoretiske opfattelse af ejendomsrettigheder og borgerskabet som forhold, der er defineret og forbeholdt regeringen.


Projekttitel: Giants and mice: American actions and reactions vis-à-vis Danish foreign policy since the creation of NATO
Bevillingsmodtager: Mikkel Runge Olesen
Institution: DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier
Bevilget beløb: 1.597.416 kr.
Projektbeskrivelse: Når der i Danmark diskuteres udenrigspolitik, inddrages forholdet til amerikanerne ofte som et væsentligt argument i debatten. Men hvad tænker de egentlig om os? Og hvilken betydning har vores handlinger for amerikansk politik overfor os? Hvad skal der til, før amerikanerne ”straffer” danske politiske initiativer, som går dem imod. Og hvad skal der til for at skaffe amerikansk støtte til danske projekter og interesser? Projektet undersøger det amerikansk-danske forhold siden NATO’s oprettelse og op til i dag med henblik på at afdække disse spørgsmål, såvel som det mere generelle om, hvorledes en upermagt forholder sig til sine små allierede. I den sammenhæng vil især teori, der omhandler magtrelationer mellem allierede, blive benyttet i tæt samspil med psykologiske teorier om, hvordan beslutningstagere fortolker den information, de har til rådighed om disse magtrelationer. Projektet er dermed ikke kun er af vital betydning for Danmark, men også af interesse for alle USA’s småstatsallierede.


Projekttitel: The Link between Offending and Victimization: Evidence from Offender-Victim Linked Register Data
Bevillingsmodtager: Cédric Jean-Laurent Elie Gorinas
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: 1.884.597 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt vil udnytte unikke data fra danske registre for at belyse årsager til og konsekvenser af det at blive offer for kriminalitet. I undersøgelsen af omstændighederne omkring ofre vil projektet bl.a. kigge på relationen mellem offer og gerningsmand og undersøge, om ofre typisk har en familiemæssig relation til deres gerningsmand. Projektet vil ligeledes undersøge, om ofre typisk færdes i kriminelle miljøer selv. I belysningen af konsekvenser ved at blive offer for kriminalitet vil projektet se på, om ofre generelt har højere risiko for selv at blive kriminelle efterfølgende. Projektet vil endvidere specifikt kigge på omfanget af sex- og voldsforbrydelser mod børn samt de samfundsmæssige konsekvenser af sådanne forbrydelser i form af barnets senere uddannelse, beskæftigelse og evt. kriminelle adfærd. Projektet vil bidrage med ny viden, som kan bruges direkte i udformningen af politiske tiltag, der sigter mod enten at forebygge kriminalitet eller målrettet at beskytte befolkningsgrupper, som er mest tilbøjelige til at blive ofre.


Projekttitel: Wealth Inequality: The Role of Inheritance and Taxation of Wealth
Bevillingsmodtager: Simon Halphen Boserup
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.778.986 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt søger at belyse to vigtige spørgsmål: (i) Hvor meget betyder arv for fordelingen af fremtidige generationers formue og forbrugsmuligheder? (ii) Hvor kraftigt reagerer skatteydere på formuebeskatning, der har til hensigt at påvirke formuefordelingen? Økonomisk teori peger på fordelingsmæssige konsekvenser og politikskabte adfærdsmæssige reaktioner som værende afgørende i evalueringen af nødvendigheden og effektiviteten af omfordelingspolitik. Til at besvare de nævnte spørgsmål vil jeg benytte mig af de unikke danske formueregistre samt muligheden for at identificere alle familiemedlemmer i registrene. I det første projekt vil jeg benytte formuedata for forældre og deres børn til at måle og karakterisere strømmen af arvemidler, når forældrene dør, og effekten på børnenes formue. I det andet projekt vil jeg, vha. en ny økonometrisk metode, udnytte skatteyderes tendens til at rapportere skattepligtig formue lige under den grænse, ved hvilken formuen bliver skattepligtig, til at uddrage skatteydernes adfærdsrespons på formuebeskatning.


Projekttitel: The Moral Economy of Families – Intergenerational Exchanges and Normative Expectations
Bevillingsmodtager: Bella Margrethe Mørch Marckmann
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.953.357 kr.
Projektbeskrivelse: Familiers moralske økonomi - intergenerationelle udvekslinger og normative forventninger. Skylder man sine forældre noget? Eller er det forældrene, som livet igennem er forpligtede til at give til børnene? Undersøgelser viser, at forældre generelt er netto-givere i forhold til deres børn, også efter at disse er voksne, men de normative forestillinger, der omgiver disse overførsler og udvekslinger, er kun sparsomt undersøgt. Dette projekt afdækker, hvordan danskerne forstår og praktiserer udvekslinger (af tid, penge, arbejde, praktisk hjælp mv.) mellem forældre og voksne børn. Projektet falder i to dele: Første del er en multivariat statistisk analyse af spørgeskemadata fra den europæiske værdiundersøgelse, der skal afdække, hvorledes tilslutningen til generelle normative udsagn om forpligtelser mellem forældre og voksne børn varierer mellem dels befolkningsgrupper i Danmark, dels mellem Danmark og lande med andre velfærdsregimer. Anden del er en interviewundersøgelse af 45 voksne danskere i forskellige livsfaser og med forskellige familieerfaringer. Interviewundersøgelsen går tættere på forståelsen af de normative betydninger, der tillægges udvekslinger i forskellige situationer, hvordan man finder ud af, hvad der er det rigtige at gøre i en konkret situation, samt hvilke betydninger de offentlige velfærdsydelser tillægges i denne forbindelse.  


Projekttitel: The atlas of legal evolution: An empirical analysis of European legal development
Bevillingsmodtager: Urska Sadl
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.745.833 kr.
Projektbeskrivelse: Den måske bedst kendte debat vedrørende Den Europæiske Unions retssystem er debatten om domstolens såkaldte aktivisme. Denne debat drejer sig om udvidelsen af den Europæiske lovgivning på bekostning af national lovgivning i en håndfuld banebrydende afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol. Disse beslutninger indgår typisk i de juridiske analyser som individuelle byggesten i det europæiske juridiske system. Statskundskab fokuserer typisk på den økonomiske, sociale og politiske kontekst, hvor de ekstraordinære begivenheder kunne forekomme. Dette projekt udforsker i stedet systematisk den langsigtede proces i den europæiske juridiske udvikling. Det indfører banebrydende kvantitative og kvalitative metoder til at analysere, hvordan domstole kan udvikle former for ”lovgivende magt” og hermed øger forståelsen af dynamikken i den juridiske evolution. Derigennem fremmes såvel den retsvidenskabelige frontforskning som den socio-retlige forståelse af den europæiske retlige udvikling og dens kritikeres argumenter.


Projekttitel: The dynamics of elite circulation in contemporary democracies
Bevillingsmodtager: Conor Edward Little
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.593.440 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt giver indsigt i processen omkring “elite-cirkulation” – et centralt træk ved demokratisk politik. Med ”elite-cirkulation” menes regeringens overlevelsesrate generelt og ”comeback”-rate af forskellige partier og politikere. Projektet vil give ny indsigt i studiet af demokrati ved at inkludere en komparativ analyse af partiers overlevelsesrate i regeringer. Det vil være den første komparative analyse af partiers ”timing” i forhold til at returnere til regeringsmagten og det første forklarende studie i hyppigheden og timingen af ministerielt ”comebacks”. Ved at inddrage et comparativt perspektiv på tværs af lande og over tid vil projektet bidrage til debatten om demokratisk institutionelt design og institutionel reformer. Herudover er studiet innovativt, idet det bruger en statistisk ”split population”-model – primært kendt fra studier i kriminelles tilbagefald – på ”elite-cirkulation”. Projektet vil dermed generere et nyt statistisk datasæt i flere forskellige lande – som vil bidrage til flere publikationer og mere viden om politiske eliter.


Projekttitel: How do We Insure People with Multiple Sources of Risks?
Bevillingsmodtager: Jimmy Martinez-Correa
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 1.643.679 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt bidrager til den akademiske og politiske diskussion om, hvordan samfundet, husholdninger samt individer bør håndtere risici. Projektet både karakteriserer og identificerer den optimale forsikringsording, når beslutningstageren er udsat for flere forskellige slags risici på samme tid. Jeg forfølger to projekter: et projekt fokuseret på husholdninger og et på en enkelt beslutningstager (individ eller samfund). I det første projekt vil jeg studere strukturen på arbejdsløshedsforsikring for husholdninger og analysere, hvordan denne varierer alt efter både typen af husholdning samt forhandlingsprocessen mellem husholdningens individer. I det andet projekt jeg vil studere optimale forsikringsordninger for den individelle beslutningstager stående overfor flere forskellige risici, og hvordan de påvirkes af de komplekse trade-offs, beslutningstageren er villig til at foretage mellem forskellige domæner.


Projekttitel: Governing the social through mobility: internal migration and the rescaling of social citizenship in the European Union and China
Bevillingsmodtager: Chenchen Zhang
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.590.836 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt re-vurderer virkningerne af migration på ”socialt medborgerskab” fra et kritisk perspektiv af mobilitetsstudier. ”Socialt borgerskab” defineres i europæisk sammenhæng som en særlig kategori af rettigheder udtrykt ved det nationale velfærdssystem og et sæt af sociale rettigheder. Det teoretiske formål med projektet er imidlertid at udvikle en forståelse af socialt borgerskab ud over, hvad der er givet af disse institutionelle og retlige regler. Det understreger samspillet mellem statslige strategier på det sociale område og bestræbelser fra de regerede, som forsøger at kæmpe imod disse strategier. I overensstemmelse med denne teoretiske ramme undersøger projektet specifikke reguleringsstrategier, som for nylig er fremkommet i Den Europæiske Union og Kina, og som anvendes til at styre socialt borgerskab ved at regulere mobilitet. Disse to områder er sammenlignelige i den forstand, at der er væsentlige processer i gang for at åbne indre grænser i begge områder. Projektet analyserer den model om "cirkulær migration", som fremmes i de officielle holdninger hos Europa-Kommissionen og i den nye forordning om hustands-registreringssystemet vedtaget af Shanghai Kommune. Det udforsker den diskursive tilblivelse af disse værktøjer, som afspejler en politisk rationalitet, der forhindrer migrant-arbejdstagere fra fuldt ud at nyde godt af sociale rettigheder gennem, paradoksalt nok, at skabe omstændigheder til fordel for cirkulationen.


Projekttitel: Information Aggregation in Legislatures: The Role of Individual Values
Bevillingsmodtager: Rune Midjord
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.649.693 kr.
Projektbeskrivelse: I dette projekt vil jeg undersøge kvaliteten af flertalsafgørelser, når de folkevalgte repræsentanter kerer sig om at træffe de samfundsmæssige "rigtige" belutninger samt deres ry som beslutningstagere. Disse omdømmerelaterede bekymringer skyldes, at et medlems chancer for genvalg afhænger af, hvordan offentligheden opfatter ham/hende som beslutningstager. Omfanget af disse individuelle genvalgsbelønninger/straffe kan afhænge af, hvorvidt et medlem har stemt imod status quo, den samlede beslutning, og politisk tilhørsforhold. Fx. hvis forsamlingen vælger at afvise en ny lov, så vil de individuelle genvalgsbelønninger/straffe være relativt små, da det er usandsynligt, at den "rigtige" beslutning vil blive afsløret efter bevarelsen af status quo. Jeg har indledningsvist fundet, at sådanne genvalgsmotiver kan nedsætte kvaliteten af politiske beslutninger betydeligt, navnligt blandt store lovgivende forsamlinger. Hovedformålet med dette projekt er at kvantificere effekten af genvalgsmotiver og fremhæve de betingelser, hvorunder gruppebeslutninger er tilbøjelige til at gå galt. Kan det betale sig at afvige fra "simpelt flertal" eller mindske størrelsen af forsamlingen ved at uddelegere visse beslutninger til udvalg? Hvis genvalgsmotiverne gør politikerne forudindtaget mod et bestemt resultat, ville det gavne at erhverve yderligere oplysninger om den modige beslutning, der blev afvist og derved ændre incitamenterne ex ante? Kan en indledende strå-meningsmåling løse problemerne?


Projekttitel: Natural Selection and Economic Growth
Bevillingsmodtager: Marc Patrick Brag Klemp
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.769.685 kr.
Projektbeskrivelse: Inspireret af økonomisk teori omhandlende samspillet mellem nationaløkonomisk vækst og naturlig selektion vil jeg evaluere den umiddelbart overraskende teoretiske forudsigelse, at individer med en arvelig tilbøjelighed til moderat fertilitet kan have haft en evolutionær fordel siden menneskehedens oprindelse (Galor og Moav, 2002). Teorien postulerer, at disse individer har haft en genetisk prædisposition mod kvaliteten – på bekostning af kvantiteten – af afkom, som har resulteret i en forhøjet reproduktion i efterfølgende generationer. På trods af den lavere reproduktion i initiale generationer blev prædispositionen til moderat fertilitet, ifølge teorien, dermed hyppigere forekommende. Denne mekanisme kan potentielt have katalyseret overgangen fra årtusinders stagnation til moderne vækst og den demografiske transition. Med dette projekt, som vil blive gennemført hovedsageligt ved Brown University, vil jeg undersøge teorien empirisk gennem en kombination af to omfattende genealogier for over 5.000.000 individer i den canadiske provins Quebec. Databasen dækker hele populationen i Quebec fra de første indbyggere i 1500-tallet frem til år 1800 og dele af populationen derfra og frem til år 1993. Materialet sætter mig i stand til, som den første, at undersøge teoriens centrale implikation. Frugtbarhed kan for historiske populationer måles ved tiden fra ægteskabet til den første fødsel. Jeg vil undersøge om individer med moderat frugtbarhed har maksimeret antallet af efterkommere.


Projekttitel: The Price of Risk
Bevillingsmodtager: Francesco Violante
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.677.712 kr.
Projektbeskrivelse: Den variation man typisk finder i finansielle aktivers variabilitet over tid (varians risikoen) er en almindelig kilde for den usikkerhed økonomiske beslutningstagere står overfor. Konsistent hermed forventes risikoaverse agenter at kræve en kompensation for denne usikkerhed; også kaldet varians risikopræmien. Selvom der findes flere empiriske studier til bestemmelse af denne risikopræmie, så er der ikke konsensus vedrørende fortegnet og størrelsen af præmien samt dens påvirkning af økonomien iøvrigt. I dette projekt foreslår jeg en fleksibel klasse af strukturelle tidsseriemodeller som, ved hjælp af "signal extraction" metoder, præcist kan estimere markedsprisen for varians-risikoen. Metoden vil bl.a. tillade inklusion af interaktionseffekter, ikke-lineariteter samt diskontinuiteter der er helt essentielle for at beskrive den komplekse dynamik og forbindelse til makro-finance og business cycle variable. De udviklede metoder vil blandt andet kunne anvendes til at beskrive økonomiske agenters adfærd over tid, f.eks. i transitionen mellem perioder med høj- og lavkonjunktur.


FSE-Forskningsophold i udlandet


Projekttitel: Rural tranquility i et visuelt og auditivt perspektiv
Bevillingsmodtager: Pia Heike Johansen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 258.408 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med forskningsopholdet ved Nordlands Research Institute i Bodø, Norge, er at videreudvikle forskning inden for landdistrikter og forståelsen af ’fred og ro på landet’. Fokus er på både den visuelle og den auditive oplevelse af naturen og landskabet på landet. Det undersøges, hvordan oplevelser af det, der ses og det, der høres i naturen og landskabet, hænger sammen, samt på hvilke måder disse oplevelser hver for sig og sammen er med til at skabe og understøtte identitet og social kontrol både for den enkelte og for lokalsamfund. Resultaterne skal øge indsigten i forholdet mellem land og by i det senmoderne samfund samt supplere den miljø- og samfundsøkonomiske tilgang ’ecosystem services’ med et længe efterspurgt parameter for naturens iboende goder set fra et socialt og kulturelt perspektiv. Resultaterne vil således kunne anvendes inden for naturforvaltning, planlægning af det åbne land og i landdistriktsudviklingsøjemed.


Projekttitel: Forskningsophold ved University College London (UCL), Centre for Law and the Environment
Bevillingsmodtager: Helle Tegner Anker
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 154.584 kr.
Projektbeskrivelse: Forskningsopholdet ved University College London (UCL) Centre for Law and the Environment danner baggrund for et projekt om udfordringer og nye tendenser i EU’s miljølovgivning og medlemsstaternes implementering heraf. Et centralt spørgsmål er, om tendenser i EU’s miljølovgivning mod en større grad af ensretning gør det vanskeligere at indpasse EU-reglerne i den eksisterende nationale lovgivning og dermed øger behovet for en større grad af tilpasning af den nationale lovgivningsstruktur. Der er tale om et juridisk forskningsprojekt, der dels indebærer en analyse af nye tendenser i EU’s miljølovgivning og de mulige retlige konsekvenser for medlemsstaternes lovgivning, dels en analyse af principper og rammer for national gennemførelseslovgivning i UK og af de britiske erfaringer med gennemførelse af EU's miljølovgivning, herunder eksempler på tilpasning af den nationale lovgivningsstruktur. Særligt interessant er modsatrettede tendenser i UK til at sikre mest muligt nationalt råderum og konsekvenserne heraf for den nationale gennemførelseslovgivning. Forskningsopholdet giver mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde med den række af eksperter inden for EU’s miljølovgivning, der er samlet ved UCL Centre for Law and the Environment.


Projekttitel: IT challenges in Mergers and Acquisitions
Bevillingsmodtager: Bengt Stefan Henningsson
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 167.328 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med opholdet er at udvikle kundskab for håndtering af IT-problemerne i forbindelse med fusioner. Globalt sker der ca. 40.000 fusioner, og i 2/3 af tilfældene opnås ikke de forventede fordele. I ca. halvdelen af disse er forkert håndtering af IT en medvirkende årsag til dette tab af værdi. IT behandles typisk som et teknisk problem, som først adresseres, når selve fusionsprocessen går i gang. På det tidspunkt er det ofte for sent at adressere stillingtagen til fx fastholdelse af ITmedarbejdere i det overtagne firma, og værdifuld viden tabes. Projektet er en del af et multinationalt projekt med forskningsgrupper i Australien, Danmark, Tyskland og UK. Den empiriske del af det større projektet består af 3 case-studier i Danmark samt fire longitudinale case studier. Endvidere planlægges en survey i fire lande for at belyse udbredelsen af de forskellige typer af fusioner og tilhørende IT udfordringer. Denne empiri giver basis for udvikling af den teoretiske erkendelse og ny teori omkring de organisatoriske (ikke tekniske) kapabiliteter, der er nødvendige for at håndtere IT udfordringerne. Fra opholdet forventes publicering af fire internationale tidskriftsartikler.


Projekttitel: When and How Enclave Deliberation Leads to Extremism
Bevillingsmodtager: Lasse Lindekilde
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 349.387 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger, hvornår og hvordan interaktion i såkaldte ’ekkorum’ – lukkede miljøer hvor folk deler centrale synspunkter – fører til ekstremisme. Studier af radikalisering i grupper som fx De Røde Brigader eller blandt jihadi-islamistiske grupper på internettet har peget på betydningen af deliberation i lukkede fora mellem ligesindede for udviklingen af ekstremistiske synspunkter og i sidste instans retfærdiggørelse af voldelige midler. Men vores viden om denne sammenhæng er begrænset af mangel på systematiske data. Med inspiration fra social-psykologiske eksperimenter af gruppekommunikation og gruppepolarisering søger projektet at frembringe ny empirisk viden om effekten af deliberation i ’ekkorum’ på ekstremisme målt som holdninger samt villighed til at agere på overbevisninger. Via en række deliberative eksperimenter undersøger projektet forskellige variables betydning for sammenhængen, heriblandt gruppeideologi (politisk, religiøs), kommunikationsmedie (offline, online), gruppekomposition (alder), og moderator-intervention (modargumenter). Projektet bidrager således til at forstå, under hvilke omstændigheder deliberation fører til radikalisering i grupper. Projektet tilvejebringer ny viden, som i høj grad efterspørges blandt praktikere involveret i at identificere og forebygge radikalisering og ekstremisme, fx SSP-lærere, gadeplansmedarbejdere, politi m.fl.


DFF-Forskningsprojekt 2


Projekttitel: New Lessons from Historical Labor Markets: Using a unique Danish data source to answer key questions in economics
Bevillingsmodtager: Peter Sandholt Jensen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 2.802.240 kr.
Projektbeskrivelse: Dette forskningsprojekt bidrager med ny viden og nye data omkring økonomisk udvikling i det
førindustrielle Danmark. Ved hjælp af hidtil uudnyttede, detaljerede løn data fra danske godser, vil vi
kaste nyt lys på vigtige debatter inden for økonomisk og økonomisk historisk forskning. For det første
vil vi undersøge om stavnsbåndet havde konsekvenser for landarbejdernes relative lønudvikling.
Dette er vigtigt undersøge, da stavnsbåndet regnes for en stopklods i forhold til udviklingen af
moderne arbejdsmarkeder. Vores data giver mulighed for at vurdere stavnsbåndets effekter på
arbejdsmarkedet. Ydermere, findes der i udviklingslande stadig mange arbejdsrelationer, der er
karakteriseret ved tvang. For det andet, vil vi undersøge om vi kan spore øget arbejdstid i perioden,
og således undersøge om der i Danmark var en ”industrious revolution”. Endelig vil vi undersøge om
den danske økonomi før 1800 kan karakteriseres ved Malthusiansk stagnation uden reallønsfremgang,
eller om den allerede i denne periode var på vej væk fra stagnation.

 

Senest opdateret 15. august 2019