Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom DFF til skolarstipendier 3. juni 2013

Hermed offentliggøres resultatet af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdoms uddeling af Skolarstipendier 2013. I alt er der givet 25 bevillinger til skolarstipendier.

Ved ansøgningsfristen den 24. april 2013 havde rådet modtaget 101 ansøgninger til FSS-Skolarstipendier med et samlet ansøgt beløb på godt 16 mio. kr.

Nedenfor angives de ansøgninger, som rådet på sit møde d. 3. juni 2013 besluttede at yde hel eller delvis støtte til.
Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de i oversigten angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, eller hvis den ansøgte overheadtakst er forkert. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt i løbet af sommeren 2013. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som er angivet i den elektroniske ansøgning. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentlige faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. i øvrigt de i opslaget meddelte betingelser og vurderingskriterier.


Projekttitel: Effekten af kombineret poplitea- og saphenusblok som tillæg til general anæstesi ved operativ fiksering af ankelfrakturer: Et klinisk randomiseret studie
Bevillingsmodtager: Ann Merete Møller
Institution: Herlev Hospital, Anæstesiologisk Afdeling
Bevilget beløb: Kr. 153.619
Projektbeskrivelse: Studiets formål er at undersøge, hvordan tillæg af lokalbedøvelse i form af perifer nerveblokade til fuld bedøvelse ved operation af ankelbrud påvirker: - Behov for smertestillende morfin efter operation - Graden af smerter i tiden efter operation - Omfanget af bivirkninger til smertebehandling - Tidsforbrug i opvågningsafsnittet - Funktionen af ankelleddet 3 måneder efter operation (rehabilitering) Ankelbrud er et relativt hyppigt traume, som ofte kræver operation og hermed anæstesi. Optimering af anæstesi/smertebehandling er vigtig. Dels for patienten, men også på et sundheds- og samfundsøkonomisk plan. Der kan spares mange ressourcer både under og efter indlæggelsen, idet optimal smertebehandling bedrer rehabiliteringen medførende kortere sygdomsforløb og bedst mulige funktion.  I de senere år har anvendelsen af perifere nerveblokader (PNB) til denne operationstype vundet større udbredelse, men der mangler undersøgelser, som belyser fordele og ulemper herved. Man ved, at PNB anlagt til elektive (ikke-akutte) operationer på knæ-, fod- og ankelniveau mindsker smerter, behov for smertestillende morfin samt bivirkninger, men undersøgelser vedr. akutte operationer mangler.  Til belysning heraf vil forfatterne udføre et klinisk, randomiseret og kontrolleret studie med 102 patienter inkluderet. Inkludering af patienter påbegyndes i august 2013 og afsluttes august 2014. Undersøgelsen finder sted på Anæstesiologisk afdeling I, samt Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital.


Projekttitel: Influence of microglial cells/macrophages on chemoresistance in glioblastoma - the most frequent and malignant brain tumor
Bevillingsmodtager: Bjarne Winther Kristensen
Institution: Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi
Bevilget beløb: Kr 154.650
Projektbeskrivelse: Glioblastom er den hyppigste og mest ondartede kræftform i hjernen. I EU får 15.000 årligt glioblastom, og under 10 % overlever i 5 år. Næsten al forskning i nye behandlingsstrategier fokuserer alene på kræftcellerne i denne hjernetumor, og der tages ikke højde for, at en stor del af tumor, op til 30 % eller mere, udgøres af tumorinfiltrerende immunceller: mikroglia og makrofager, som tiltrækkes af selve kræftcellerne. Flere eksperimentelle studier har vist, at disse celler fremmer tumorprogression ved at øge celledeling og spredning af kræftceller. Helt nye resultater tyder også på, at disse celler interagerer med de særligt behandlingsresistente kræftstamceller, som glioblastomer menes at opstå fra. Hovedformålet med dette projekt er at undersøge, om mikroglia og makrofager øger glioblastomers behandlingsresistens. Mikroglia og makrofager samt signalmolekyler fra disse celler vil i så fald kunne fungere som nye targets i behandlingen af denne aggressive kræftform. Sammenhæng mellem forekomst af mikroglia/makrofager og kliniske data inklusiv behandlingsdata og patient-overlevelse vil for første gang blive undersøgt med en stor patient-kohorte bestående af næsten 200 patienter med glioblastom. Derudover vil den fysiske beliggenhed af mikroglia/makrofager og kræftstamceller i glioblastomer blive undersøgt. Endeligt vil det blive undersøgt in vitro med celleforsøg, om mikroglia/makrofager påvirker effekten af standard kemoterapi på kræftstamceller.


Projekttitel: The cardiovascular effects of the DPPIV-inhibitor sitagliptin vs metformin, a retrospective cohort study on the Danish population
Bevillingsmodtager: Christian Torp-Pedersen
Institution: Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bevilget beløb: Kr 172.800
Projektbeskrivelse: DPPIV-hæmmere er ny behandling for sukkersyge, der først kom på markedet i 2006, og som allerede bliver brugt i udbredt grad. Undersøgelser tyder på, at DPPIV-hæmmere er ligeså effektive til at sænke blodsukkeret som andre lægemidler til sukkersyge. DPPIV hæmmere giver ikke risiko for lavt blodsukker og giver heller vægtøgning. Der er derfor håb om at disse nye midler kunne være særligt gunstige til at modvirke den åreforkalkning som er den største fare ved sukkersyge. Men de mulige positive virkninger skal dokumenteres. Vi vil derfor udføre et studium ved brug af danske registre. Formålet med studiet er at redegøre for langtidssikkerheden ved brug af DPPIV-hæmmeren sitagliptin ved at se på forekomst af død, blodprop i hjerte og blo0dprop i hjerne i forhold til andre behandlinger af sukkersyge. Undersøgelsen vil være den første, som udenfor virksomhedernes registreringsstudier belyser effekt og sikkerhed ved en DPPIV hæmmer.


Projekttitel: The Danish Blood Donor Study: Nasal colonisation with Staphylococcus aureus among healthy Danes and the association to C-C chemokine receptor 5 Δ32 deletion
Bevillingsmodtager: Christian Erikstrup
Institution: Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 148.464
Projektbeskrivelse: Staphylococcus aureus er den hyppigste hospitals-erhvervede mikroorganisme, som bl.a. findes på vores hud og slimhinder. Den er årsag til adskillige typer infektioner af forskellige sværhedsgrader, fx hud- og sårinfektioner, bylder, knogle- og lungebetændelse samt livstruende infektioner som blodforgiftning og betændelse i hjertet. Det er i flere studier blevet påvist, at omtrent 25-30% af raske voksne er permanent koloniseret i næsen og derfor er bærere af bakterien uden symptomer. At være bærer øger risikoen for at pådrage sig en infektion med bakterien. Hvilke forhold der bestemmer om et individ bliver bærer af S. aureus er endnu ikke fuldt klarlagt, men det involverer sandsynligvis forhold i immunforsvaret. Ny forskning har vist, at en hyppig normal-variation i en receptor på celler i immunforsvaret, kaldet CCR5, har en beskyttende virkning mod giftstoffet Leukotoxin ED produceret af S. aureus. Dette er muligvis en faktor, der kan påvirke både muligheden for kolonisering og infektion med S. aureus.  Projektet tager udgangspunkt i en national befolkningsundersøgelse af bloddonorer, kaldet Det Danske Bloddonorstudie, som blev påbegyndt i 2010 og aktuelt har mere end 80.000 deltagere. Studiets formål er at beskrive forekomsten af kolonisering med S. aureus herunder også om kolonisering er relateret til demografiske forhold som køn, alder, vægt rygning m.m. Endvidere undersøger vi, om der er en sammenhæng mellem S. aureus kolonisering og normal-variationen i CCR5.


Projekttitel: Prognostic Impact of Dialysis-Requiring Acute Kidney Injury Following Cardiogenic Shock in Patients with Myocardial Infarction: A Nationwide Population-based Cohort Study
Bevillingsmodtager: Christian Fynbo Christiansen
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Bevilget beløb: Kr 201.565
Projektbeskrivelse: Hvert år rammes ca. 8000 danskere af en akut blodprop i hjertet. Omkring 8 % af patienterne med en akut blodprop i hjertet får så svær påvirkning af hjertets funktion, at hjertets pumpeevne bliver utilstrækkelig. Denne tilstand, benævnt kardiogent shock, er en særdeles alvorlig tilstand med risiko for svigt af andre organer, særligt nyresvigt, og tilstanden har en hospitalsdødelighed på 60 % trods behandling med infusion af kredsløbsstimulerende medicin. Trods den alvorlige prognose, er der kun enkelte små studier, som har undersøgt betydningen af dialyse-krævende nyresvigt for prognosen af kardiogent shock, og disse har primært fokuseret på dødelighed under indlæggelsen. Formålet med dette landsdækkende registerbaserede kohortestudie er således at undersøge betydningen af dialysekrævende nyresvigt for prognosen af kardiogent shock, herunder betydningen for udvikling af kronisk dialysebehov, blodprop i ben og lunger, hjerterytmeforstyrrelser, slagtilfælde, samt for dødeligheden op til fem år efter udskrivelsen. Studiet vil give vigtig indsigt i prognosen af kardiogent shock og vil kunne bidrage til at identificere en risikogruppe af patienter med akut nyresvigt som forebyggende tiltag kan rettes imod.


Projekttitel: The effect of early measles vaccine on pneumococcal carriage
Bevillingsmodtager: Christine Stabell Benn
Institution: Statens Serum Institut, Grundforskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA)
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Mange studier i Guinea-Bissau og andre lavindkomstlande har vist er mæslingevaccinen sænker børnedødeligheden langt mere end det kan forklares med beskyttelse mod mæslinger. Disse effekter er blevet døbt ”uspecifikke effekter” og WHO vaccinationsprogram har netop igangsat en arbejdsgruppe til at undersøge de uspecifikke effekter. Studier af hospitalisering i både Guinea-Bissau og Danmark viser, at mæslingevaccinen i særlig grad beskytter mod lungebetændelse. Pneumokokker er en af de vigtigste årsager til lungebetændelser. Kolonisering af luftvejens slimhinder med pneumokokker går altid forud for lungebetændelse med pneumokokker og påvisning af pneumokokker i slimhinden siger derfor noget om risikoen for udvikling af lungebetændelse. I Guinea-Bissau gennemføres nu et studie, hvor børn randomiseres til en ekstra mæslingevaccine ved 4.5 måneder eller ingen vaccine, og hvor alle får den anbefalede mæslingevaccine ved 9 måneder. I dette skolarprojekt vil vi sammenligne risikoen for kolonisering af luftvejene med S. pneumoniae blandt børn, der fik eller ikke fik tidlig mæslingevaccine. I alt 630 børn vil blive podet fra næsesvælget før de indrulleres i studiet, otte uger senere, samt når de er 9 måneder gamle. Hvis vi kan påvise en beskyttende effekt af tidlig mæslingevaccine på risikoen for kolonisering med pneumokokker, vil det være et vigtigt argument for at mæslingevaccinen kan have uspecifikke gavnlige effekter.


Projekttitel: Effekten af Kupffercelle-targeteret antiinflammatorisk behandling på leverregeneration i rotter
Bevillingsmodtager: Frank Viborg Mortensen
Institution: Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 154.650
Projektbeskrivelse: I Danmark diagnosticeres hvert år ca. 2000 patienter med spredning af kræft til leveren (metastaser) fra kræft i tyk- og endetarm. Ubehandlet er overlevelsen mindre end et år. Kirurgisk fjernelse af metastaser i leveren øger imidlertid overlevelsen, således at op mod halvdelen af de opererede patienter er i live efter 5 år. Leveren har som det eneste organ en unik evne til at regenerere efter et kirurgisk indgreb. I forbindelse med operationen sker der imidlertid en række betydelige skader på leveren forud for og under den efterfølgende regeneration. Skaderne opstår blandt andet på grund af en uhensigtsmæssig overreaktion fra kroppens eget immunforsvar. Denne uhensigtsmæssige overreaktion fra kroppens immunforsvar søges dæmpet eller helt stoppet i dette projekt ved hjælp af såkaldt intelligent medicin. Den nye medicin består af binyrebarkhormon som er koblet til et molekyle der kun binder til bestemte immunceller, såkaldte makrofager. Disse celler er af afgørende betydning for vandringen af betændelsesceller ud i leveren. Hvis makrofagerne slukkes vil denne uhensigtsmæssige vandring af betændelsesceller måske udeblive og hermed resultere i mindre levercelleskade og hurtigere regeneration. Medicinen vil i første omgang blive testet i en rottemodel, men et lignende præparat er allerede under udvikling til mennesker.


Projekttitel: Characterization of the interaction between beta-glucan and M-ficolin
Bevillingsmodtager: Grith Lykke Sørensen
Institution: Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Kitin og beta-glucan er sukkerstoffer som udgør hovedbestanddelen af infektiøse svampes cellevæg. De to sukkerstoffer er begge kendt for at øge allergiske symptomer, hvis de indåndes. M-ficolin er et protein fra immunforsvaret. Vi har tidligere vist, at M-ficolin binder til sukkerstoffet kitin og derved starter en bestemt immunologisk reaktion, som kaldes komplement-aktivering. Denne immunologiske reaktion er sandsynligvis med til at fjerne kitin fra lungerne og derved dæmpe allergi. Kitin er dog ikke den vigtigste bindings-partner for M-ficolin på den intakte svamp. Formålet med det foreliggende studie er at undersøge hypotesen, at beta-glucan er den vigtigste bindings-partner på svampen. Foreløbige data viser at bindingen finder sted. Perspektivet i studiet er, at M-ficolin kan dæmpe den allergiske betændelse fra svampens sukkerstoffer, og dermed kan bruges til behandling af allergiske symptomer.


Projekttitel: Role of bile acids for regulating expression and function of aquaporins in the colon
Bevillingsmodtager: Hanne Bjerregaard Møller
Institution: Aarhus Universitet, Biomedicinsk Institut
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Cellerne i tyktarmens slimhinde varetager to væsentlige funktioner. Dels udgør slimhindens celler en barrierefunktion mod indtrængen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Dels er de ansvarlige for optagelse af væske og næringsstoffer fra tarmen. Normalt absorberes 1,5-2 liter væske dagligt fra tyktarmen. Forstyrrelser i slimhindens funktion kan resultere i hyppige og invaliderende lidelser som f.eks. inflammatorisk tarmsygdom, infektiøs diarre eller irritabel tyktarm. Forhøjede mængder galdesyrer i tarmen kan medføre diarréer ved at forstyrre slimhinden. Vand optages fra tyktarmen enten ved passage mellem tarmcellerne eller gennem cellerne via vandkanalproteiner (aquaporiner). Adskillige typer aquaporiner er fundet i tyktarmen. I dette projekt ønsker vi endeligt at afklare hvilke aquaporiner, der findes i tyktarmen. Vi ønsker at bestemme, om de reguleres via galdesalte både mht. forekomst og cellulær lokalisation. Endelig ønsker vi at afklare aquaporinernes funktionelle bidrag til væskeoptagelse/udskillelse fra tarmen under normale forhold samt under stimulation med galdesalte. Prof. Stephen Keely, Royal College of Surgeons i Irland, en anderkendt forsker indenfor galdesaltes rolle i tarmfysiologi, er desuden involveret i projektet. Studiet kan føre til nye opdagelser indenfor dette område og åbne muligheder for nye behandlingsmål for tyktarmslidelser. 


Projekttitel: NBCe2 and hypertension
Bevillingsmodtager: Helle Hasager Damkier
Institution: Aarhus Universitet, Biomedicinsk Institut
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Forhøjet blodtryk er en tilstand mange mennesker modtager behandling for. Ubehandlet kan forhøjet blodtryk medføre hjertekarsygdomme. Det er ikke altid kendt, hvad der fører til blodtryksforhøjelsen. Studier, hvor man har undersøgt sammenhænge mellem gén-ændringer og forhøjet blodtryk, har vist en øget forekomst af ændringer i et bestemt gen, slc4a5, som koder for et protein, NBCe2. Dette protein findes i mange organer, blandt andet nyrerne. Mus der mangler proteinet har forhøjet blodtryk og en ændret surhedsgrad i urinen. Formålet med dette studie er at undersøge om det forhøjede blodtryk i disse mus skyldes en øget aktivitet af et protein i nyren, ENaC, som er vigtig for kroppens saltbalance og dermed også for blodtrykket. Andre studier af ENaC aktivitet har vist at denne øges når surhedsgraden ændres i dets omgivelser. Dette gør ENaC til en oplagt kandidat i dette studie. Dette studie forventes at bibringe ny viden om regulering af blodtrykket igennem en mekanisme meget lokalt i nyren. Studiet vil være vigtig for den grundvidenskabelige forskning i forhold til yderligere at forstå hvordan salt transporten styres i nyrens samlerør. Det er ikke tidligere vist hvilken rolle NBCe2 har lokalt i nyrens samlerør. I projektet undersøges en mus som har forhøjet blodtryk på grund af et defekt NBCe2. Den defekt musen har, er i internationale studier vist også at forekomme i patienter. Den viden, der opnås i dette studie, vil kunne overføres til behandlingen af disse patienter.


Projekttitel: Vævsdoppler ekkokardiografi som indikator for udvikling af hjertesvigt efter akut koronart syndrom
Bevillingsmodtager: Jan Skov Jensen
Institution: Gentofte Hospital, Kardiologisk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 139.185
Projektbeskrivelse: Akut koronart syndrom (AKS) er en alvorlig tilstand hvor iltforsyningen i hjertemuskelvævet er utilstrækkelig som følge af kranspulsåreforsnævring. I Danmark forekommer ca. 25.000 hospitalsindlæggelser om året med AKS, hvoraf en stor del har blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt). En hyppig komplikation efter AKS er at hjertets pumpefunktion bliver permanent nedsat (hjertesvigt). Patienter med hjertesvigt har nedsat funktionsniveau, og i svære tilfælde kan tilstanden være invaliderende. Samfundsøkonomisk belaster patienterne sundhedsvæsenet i form af hyppige hospitalsindlæggelser, højt medicinforbrug, pacemakere og anden understøttende behandling. For at kunne forebygge hjertesvigt og dermed forbedre prognosen er det nødvendigt at identificere højrisikopatienter, så behandling kan iværksættes tidligere i forløbet. Studier på personer uden kendt hjertesygdom har vist at en avanceret ultralydsundersøgelse kaldet vævsdoppler ekkokardiografi, kan forudsige udvikling af hjertesvigt. Med vævsdoppler ekkokardiografi kan man få oplysninger om hjertemusklens sammentrækningshastigheder og hjertecyklussens tidsintervaller. Formålet med studiet er at bestemme hvordan vævsdoppler ekkokardiografi bidrager til prognosen med hensyn til udvikling af hjertesvigt hos patienter, der har været indlagt på Gentofte Hospital med akut koronart syndrom. Studiet vil tage udgangspunkt i 1500   ekkokardiografiundersøgelserne, hvor der vil blive foretaget en avanceret analyse af vævsdopplerdata.


Projekttitel: Post transplant Cytomegalovirus infection: Viral Kinetics and Dynamics
Bevillingsmodtager: Jens Lundgren
Institution: Rigshospitalet, Infektionsmedicinsk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 149.495
Projektbeskrivelse: Infektion med cytomegalovirus (CMV) komplicerer ofte forløbet efter transplantation. Hos patienter med et normalt fungerende immunforsvar er infektionen forholdsvis harmløs, men hos transplanterede patienter kan forløbet være fatalt. Risiko for CMV og den hastighed hvormed virus fordobler sig varierer mellem forskellige patientkategorier. For at diagnosticere infektionen benyttes målinger af virusmængden i blod. Det optimale interval mellem disse målinger er endnu ikke defineret. På Rigshospitalet (RH) er hyppigheden af målingerne baseret på en afbalanceret diskussion af ønsket om at sikre tidlig diagnose på den ene side, og om at bevare ressourcer på den anden. Selv om de fleste infektioner bliver diagnosticeret tidligt er der fortsat et antal patienter som når at udvikle alvorlig CMV infektion. Formålet med dette studie er at vurdere hvor hurtigt virus fordobler sig i forskellige kategorier af patienter. En bedre forståelse af virus’ fordoblingstid i disse patienter kan bidrage til at sikre tidlig diagnose af CMV, og sikre at ressourcerne til udførsel af virusmålinger bliver anvendt på den rigtige gruppe af patienter. Således kan både komplikationer relateret til CMV i forbindelse med transplantation såvel som de økonomiske omkostninger der anvendes til virusmålinger reduceres. Studiet vil blive gennemført som en del af et prægraduat forskningsår, og vil blive gennemført fra Copenhagen HIV Programme ved RH. Resultaterne vil blive offentliggjort i et peer-reviewed tidskrifte.


Projekttitel: #Oxyntomodulin; an anorectic gut-hormone - the missing link in gut-brain axis?
Bevillingsmodtager: Jens Juul Holst
Institution: Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Bevilget beløb: Kr 86.400
Projektbeskrivelse: Sukkersyge og overvægt er stigende blandt befolkningen i Danmark og globalt. Det udgør en sundhedsmæssig, social og økonomisk udfordring. Glucagon-like-peptide 1(GLP-1) og Oxyntomodulin(OX) udskilles fra mave-tarm kanalen og har vist sig at have betydning for insulin sekretionen i bugspytkirtlen og hæmning af fødeindtagelsen.  GLP-1 er godkendt til behandling af type 2 sukkersyge (T2DM) og afventer godkendelse til behandling af overvægt. Det er ikke muligt at måle OX. Projektet, som der søges midler til, primære formål er at udvikle en sensitiv og specifik målemetode af OX. De sidste 30 år har vi specialiseret i udvikling af såkaldte radioimmunoassay, hvilket har skabt baggrund for publikation af mange hundrede artikler. Begrebet gut-brain-axis har de sidste år været i fokus. Aksen vedrører hvorledes mave-tarm kanalen påvirker hjernens appetit-centre. Forskning har vist at  GLP-1 og OX har hæmmende effekt på fødeindtagelse og øger energiforbruget i kroppen. Denne kombination synes behandlingsmæssig attraktiv hos borger med overvægt og eller sukkersyge. Borgerne opereret med såkaldt gastric by-pass udviser allerede få dage efter et kraftig nedsat behov for insulin. Denne reduktion kan være sammenhængende med et væsentlig øget niveau af GLP-1 og OX. Vi vil med målinger af OX udforske nye potentielle behandlingsmuligheder og bidrage med ny viden indenfor både Gut-brain axis, men også hvorledes langvarig motion måske påvirker cellerne i bugspytkirtlen til at danne GLP-1/OX.


Projekttitel: Regulering af ANGPTL4 i human muskel- og fedtvæv
Bevillingsmodtager: Jens Otto Lunde Jørgensen
Institution: Aarhus Universitet, Klinisk Institut
Bevilget beløb: Kr 172.800
Projektbeskrivelse: ANGPTL4 er en relativt nyidentificeret regulator af energiomsætning hos mennesker. Opretholdelse af balancen mellem energiindtag og energiforbrug er afgørende for overlevelse, og de processer, der styrer kroppens energiomsætning er stramt regulerede. Ubalance kan føre til udvikling af livsstilssygdomme såsom type 2-diabetes. Forskning tyder på at ANGPTL4 hæmmer lipoproteinlipase (LPL)-aktivitet. LPL regulerer optagelsen af frie fede syrer fra cirkulerende triglycerider i skeletmuskulatur. Vi ønsker at undersøge reguleringen af ANGPTL4 i humant muskel- og fedtvæv samt i serum. Ved hjælp af allerede gennemførte studier har vi mulighed for at kvantitere ANGPTL4 gen- og proteinekspression hos såvel overvægtige samt patienter med type 2 diabetes sammenholdt med raske kontrolpersoner. Desuden vil vi undersøge reguleringen af ANGPTL4 i humant fedtvæv i fysiologiske situationer, hvor fedtforbrændingen manipuleres. Vi mener at dette projekt vil øge vores forståelse af tilstande karakteriseret ved en ubalance mellem indtag og forbrug af kalorier.


Projekttitel: Occupational painting and the risk of congenital anomalies
Bevillingsmodtager: Jens Peter Ellekilde Bonde
Institution: Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 144.340
Projektbeskrivelse: Projektets formål er at undersøge, om der er en øget risiko for medfødte misdannelser hos børn, hvis far eller mor arbejder som maler sammenlignet med børn af forældre i andre erhverv. I 1989 og igen i 2007 klassificerede The International Agency for Research on Cancer (IARC) maleres arbejdsrelaterede eksponering for kemikalier som værende et gruppe 1-carcinogen, dvs. der fandtes tilstrækkelig evidens for, at stofferne er kræftfremkaldende hos mennesker. I Danmark er forekomsten af fostermisdannelser 219 per 10.000 fødsler, hvoraf 65 % har en ukendt årsag. Malererhvervet indeholder udsættelse for en cocktail af kemiske stoffer, som kan tænkes at påvirke fosterudviklingen. Derfor vil vi påvise en eventuel fosterskadelig effekt af eksponeringer i maleres arbejdsmiljø ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem misdannelser og faderens eller moderens beskæftigelse som maler under graviditeten, før graviditeten eller begge dele. Undersøgelsen er baseret på alle børn født i Danmark mellem 1. januar 1980 og 31. december 2011 og deres forældre. Tilfælde af medfødte misdannelser identificeres vha. Landspatientregisteret og diagnoser klassificeret i henhold til The International Classification of Diseases. De medfødte misdannelser klassificeres i henhold til The European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT).


Projekttitel: Udvikling af model til bestemmelse af hornhindens optiske egenskaber
Bevillingsmodtager: Jesper Østergaard Hjortdal
Institution: Aarhus Universitetshospital, Øjenafdelingen
Bevilget beløb: Kr 149.495
Projektbeskrivelse: Projektet vil undersøge hornhindens optiske egenskaber i forbindelse med laserkirurgi af hornhinden. Projektet vil finde sted på Aarhus Universitetshospital. Der tages udgangspunkt i allerede målte data på patienter, der har fået foretaget laserkirurgi af hornhinden. Formålet er at undersøge den normale og laserbehandlede hornhindes effektive optiske egenskaber. Dette gøres ved at analysere målinger for patienter før og efter udført laserkirurgi. Det er hensigten, at der på baggrund af en analyse af disse data kan opstilles en generisk model, der beskriver hornhindens effektive optiske egenskaber. En sådan model vil være meget værdifuld for det store antal af de laseropererede patienter, der i nær fremtid også skal opereres for grå stær. Et optimalt optisk resultat af en grå stær operation kræver nemlig indgående kendskab til hornhindens optiske egenskaber. Det har længe været kendt, at hornhindens i forvejen komplekse optiske egenskaber ændres ved laseroperation, hvilket er problematisk, når de samme patienter skal opereres for grå stær. Der er endnu ikke endelig konsensus om, hvordan man skal forholde sig over for denne problemstilling. En effektiv generisk model kan altså vise sig betydningsfuld for både patienter og forskning i fremtiden.


Projekttitel: Angiotensin AT2 Receptor Stimulation and Human Resistance Artery Responses to Endothelin
Bevillingsmodtager: Jo Gabriel Rita De Mey
Institution: Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Højt blodtryk (hypertension) er en sygdom relateret til modstandskar, især mindre og mellemstore arterier. Ubehandlet forårsager forhøjet blodtryk slagtilfælde, blodprop i hjertet og nyresvigt. I mere end 20% af de hypertensive patienter, kan blodtrykket ikke kontrolleres ved en kombination af tre forskellige lægemidler. Det indbyder til at søge efter ny antihypertensiv behandling. Her vil vi teste, om stimulering af angiotensin II-AT2 receptoren med det nye kandidatlægemiddel "Compound 21" dæmper skadelige arterielle reaktioner på endothelin-1 (ET-1). ET-1 kan dannes i arterievæggen ved hypertension og AT2-receptoraktivering kan udløse beskyttende virkninger, men en potentiel interaktion er ikke vist endnu. Vi vil undersøge denne mekanisme direkte i modstandsarterier isoleret fra patient-biopsier for at fremskynde den kliniske anvendelse af opnået indsigt.


Projekttitel: Beta-cellefunktion, inkretiner, samt regulering af adiponectin hos individer med medfødt insulinresistens og postprandiel hyperinsulinæmisk hypoglykæmi
Bevillingsmodtager: Kurt Højlund
Institution: Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 123.720
Projektbeskrivelse: Vi har beskrevet et nyt syndrom karakteriseret ved svære tilfælde med lave blodsukre (hypoglykæmi) og insulinresistens hos en familie med en mutation i insulinreceptorgenet (INSR). På trods af høje insulinværdier, og defekter i insulinsignalet til glukosetransport og glykogensyntese i muskulvæv, ganske som man ser det ved type 2 diabetes (T2D), så fandt vi normale værdier for plasma adiponectin, som beskytter mod udvikling af T2D og hjertekarsygdom. Heller ingen af de ramte familiemedlemmer i 3 generationer har udviklet T2D. Det tyder på mekanismer som bevarer en normal plasma koncentration af adiponectin, og en normal insulinsekretion. Formålet med dette projekt er at bekræfte forekomsten af hypoglykæmi og insulinresistens hos bærere af denne mutation i INSR i en anden gren af familien, og at undersøge insulinsekretionen, herunder produktionen af såkaldte inkretiner og glukagon, samt at udforske faktorer som regulerer dannelsen af adiponectin i fedtvævet. Hvis vi kan bekræfte forekomsten af alvorlige tilfælde med hypoglykæmi hos en anden gren af familien, kan det være med til at skabe større opmærksomhed omkring syndromet, som i varierende grad kan være tilstede hos den ca. 1 promille af befolkningen som har en mutation i INSR. Endvidere kan en påvisning af mulige mekanismer bag bevarelse af plasma adiponectin og insulinsekretion bidrage til en bedre forståelse af insulinresistens ved fedme og T2D, og hvordan man skal behandle og forebygge disse lidelser.


Projekttitel: Exploring leptin's role in psoriasis
Bevillingsmodtager: Lars Iversen
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Psoriasis er en tilbagevendende hudsygdom, som rammer 2-3% af den danske befolkning. Sygdommen viser sig som røde, fortykkede og skællende områder på huden og fører til stærkt nedsat livskvalitet hos den enkelte. Den eksakte årsag til psoriasis er endnu ukendt og på nuværende tidspunkt kan psoriasis ikke kureres men kun lindres. Flere behandlingstilbud er behæftede med alvorlige bivirkninger, og der er således et stadigt behov for at forske i ny og forbedret behandling.  Ny viden viser at overvægt og fedtvæv spiller en rolle for udviklingen af psoriasis. Det er påvist at overvægt øger risikoen for psoriasis og nedsætter effekten af en given behandling. Leptin er et peptidhormon, som udskilles hovedsagelig fra fedtvæv. Leptin medvirker til regulering af kropsvægten og findes i øgede mængder hos psoriasis patienter. Idéen om at leptin spiller en rolle for udviklingen af psoriasis er ny, og endnu ikke undersøgt i detaljer.  Det er yderst interessant at dyreforsøg udført på mus, som mangler leptin, udvikler psoriasisrelaterede sygdomme betydeligt langsommere eller slet ikke. Vores hypotese er at leptin forværrer psoriasis og i det beskrevne projekt ønsker vi at undersøge leptins rolle i psoriasis. Vi ønsker at undersøge hvorledes leptin påvirker forskellige psoriasismarkører i hudceller og hvordan psoriasis udvikles i mus, som mangler leptin. Vi håber på sigt at udnytte vores erhvervede viden om leptin og leptinrelaterede proteiner til at udvikle nye behandlingsmål for psoriasis.


Projekttitel: Eksperimentel undersøgelse af samspillet mellem gener og smerter hos raske individer
Bevillingsmodtager: Nanna Brix Finnerup
Institution: Aarhus Universitet, Klinisk Institut
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Nyere studier har fokuseret på genernes betydning for smerteopfattelsen. Tidligere studier har fundet en relation mellem visse genetiske variationer i et gen, der har betydning for transport af en bestemt neurotransmitter, serotonin og smerteopfattelse samt visse kroniske smertetilstande. Man har tidligere fundet at personers varmesmerteoplevelse og evne til at ændre smerteoplevelsen i forbindelse med forskellige følelser er afhængig af dette gen. I dette studie ønsker vi mere specifikt at undersøge om sensitiviteten til forskellige stimuli, herunder varme er afhængig af dette gen. Desuden ønsker vi at undersøge om reaktionen på capsaicin, som er det stærke i chilipeber, afhænger af dette gen, om evnen til at modulere capsaicin-udløst smerte og den centrale integration af termale stimuli er associeret til dette gen.


Projekttitel: Quantitative elastography of the non-pregnant uterine cervix in vivo and the prediction of labor duration in a previous pregnancy
Bevillingsmodtager: Niels Uldbjerg
Institution: Aarhus Universitetshospital
Bevilget beløb: Kr 154.650
Projektbeskrivelse: Der er tidligere fundet en god sammenhæng mellem længden af fødsel målt som livmoderhalsens udvidelse over tid, og mængden af kollagen i biopsier fra livmoderhalsen taget tidligst et år efter fødsel. Dette betyder at koncentrationen af kollagen i livmoderhalsen og herved stivheden af livmoderhalsen i en ikke-gravid tilstand påvirker forløbet ved fødsel. At tage en biopsi er en invasiv metode og mindre anvendelig i klinikken. En ny metode baseret på ultralyd (elastografi), er blevet introduceret for at kunne måle og evaluere stivheden (kompressionstendensen) i livmoderhalsen under graviditet. Denne metode er baseret på at vævet kompremieres af ultralydsmåleren under scanningen, og herefter en computer-måling af ændringen i afstanden mellem punkter før og efter komprimering.  Hypotesen der ønskes undersøges i dette projekt er, at det ved kvantitativ elastografi af livmoderhalsen ved ikke-gravide kvinder kan fortælles noget om længden af fødsel. Målet er at undersøge om der er en sammenhæng mellem stivheden af livmoderhalsens væv, som fundet ved elastografi, og mængden af kollagen fundet ved biopsi samt længden af fødsel. Studiepopulationen er en allerede dannet kohorte på 128 kvinder, som alle har fået foretaget biopsi tidligst et år efter fødsel. Af disse har 95 haft normal længe af fødsel, mens 33 har haft en meget hurtigt forløb.


Projekttitel: Paritet og diabetes; Beta celle udmattelse eller postpartum insulinresistens
Bevillingsmodtager: Per Ovesen
Institution: Aarhus Universitetshospital
Bevilget beløb: Kr 139.185
Projektbeskrivelse: Vi har for nylig påvist at kvinder der føder 4 eller flere børn har øget risiko for senere i livet at udvikle diabetes i forhold til kvinder der har født et eller to børn. Årsagen til dette kendes ikke. Vi vil i dette studie teste to hypoteser: 1. Hver graviditet ”slider” på de insulinproducerende celler (beta celler), dette bevirker at cellernes funktion nedsættes og der produceres en utilstrækkelig mængde insulin, hvorved der udvikles type 2-diabetes. 2. Alle gravide bliver gennem graviditeten mindre insulinfølsomme (insulinresistente) pga af moderkagens hormoner. Efter moderkagens fødsel vender den normale insulinfølsomhed tilbage. Efter mange graviditet forsvinder den graviditetsinducerede insulinresistens ikke og der udvikles type 2-diabetes. Vi vil undersøge 15 kvinder der har født mange (≥4) børn, og 15 der har født 1-2 børn. Vi undersøger betacelle funktionen med en i.v. glukose tolerance test og insulinfølsomheden ved hjælp af euglykæmisk, hyperinsulinæmisk clamp-teknik, som er den foretrukne metode til kvantificering af insulinfølsomhed.


Projekttitel: Investigation of gluten and TG2-specific CD4+ T cells in children versus adults with celiac disease
Bevillingsmodtager: Steffen Husby
Institution: Syddansk Universitet, Klinisk Institut
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at opnå en bedre forståelse for de tidlige faser i udviklingen af cøliaki (i daglig tale kaldet glutenintolerans). Cøliaki er en kronisk betændelsestilstand i tyndtarmen. I Danmark har ca. 6.000 personer cøliaki. Symptomerne er en følge af en beskadigelse af tarmens celler, når genetisk disponerede individer spiser gluten, som er en blanding af proteiner fra hvede, rug og byg. Tilstanden debuterer ofte i barnealderen. Den eneste behandling mod cøliaki, vi har i dag, er en livslang gluten-fri diæt. Ubehandlet cøliaki er bl.a. præget af antistoffer i blodet mod et af kroppens egne enzymer (TG2). Mekanismen bag denne autoimmunitet er ukendt. I projektet vil vi sammenligne immunresponset mellem børn og voksne med cøliaki. Dette er interessant, fordi den nuværende viden næsten udelukkende er baseret på studier af immunresponset hos voksne. Derudover vil vi undersøge tilstedeværelsen af TG2-specifikke immunceller (T-celler) i tarmen hos personer med cøliaki. Disse celler er endnu ikke blevet påvist, men det antages, at de er nødvendige for dannelsen af antistoffer mod TG2. Cøliakidiagnosen stilles på baggrund af en række undersøgelser herunder blodprøver og vævsprøver (biopsier) fra tyndtarmen. Vi vil anvende disse blodprøver og biopsier til at belyse formålet og hypotesen. Forskningsresultaterne vil kunne give en større forståelse for den tidlige fase af cøliaki og kan få betydning for udviklingen af behandlinger.


Projekttitel: Ansøgning om skolarstipendium til forskningsårsstuderende, som siden februar 2013 har været ansvarlig for et forskningsprojekt omhandlende fedmekirurgi og type 2-sukkersyge
Bevillingsmodtager: Sten Madsbad
Institution: Hvidovre Hospital, Endokrinologisk Afdeling
Bevilget beløb: Kr 82.480
Projektbeskrivelse: Stadigt flere bliver overvægtige, hvorfor antallet af personer med type 2-sukkersyge er drastisk stigende. Traditionelle metoder til behandling af type 2-sukkersyge, herunder livsstilsændringer og medicinering, kan forlænge tiden til udvikling af følgesygdomme, men dette kræver livslang medicinering og regelmæssige lægebesøg. I takt med det stigende antal overvægtige bliver fedmeoperationer mere udbredte, og det har vist sig, at det fedmekirurgiske indgreb, gastric bypass, ikke kun medfører vægttab – det har også en dramatisk effekt på kroppens sukkerstofskifte. Faktisk forsvinder type 2-sukkersyge hos 80-90 % af patienterne, og ofte sker dette allerede få dage efter operationen før de har tabt sig, hvilket indikerer, at det ikke er vægttabet, men selve det kirurgiske indgreb, der får sukkersygen til at forsvinde. Mekanismen er dog fortsat uafklaret, og kortlægning af denne vil have stor betydning for forståelsen af sygdommen, hvilket på længere sigt kan føre til udvikling af nye lægemidler til behandling af type 2-sukkersyge og fedme. Formålet med dette studie er at kortlægge mulige årsager til at type 2-sukkersyge forsvinder efter gastric bypass. 24 overvægtige patienter, heraf 8 med type 2-sukkersyge, der skal have foretaget gastric bypass, vil gennemgå forskellige tests, hvor sukkervand dels drikkes, dels gives direkte ind i blodbanen før og efter operationen. Herved måles, hvor effektivt bugspytkirtlen producerer insulin, og hvor godt insulin virker i kroppens væv.


Projekttitel: Neuroprotective role for AT2 receptor in brain demyelinating disease
Bevillingsmodtager: Trevor Owens
Institution: Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin
Bevilget beløb: Kr 216.000
Projektbeskrivelse: Hjernesygdomme er et stort og voksende problem i Danmark, såvel som i andre lande. Der er derfor et presserende behov for at finde nye behandlingsmuligheder. En appellerende tilgang til dette er at finde behandlinger, som fremmer kroppens egne beskyttelsesmekanismer. Neuromyelitis optica (NMO) er en inflammatorisk demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet, der primært rammer unge mennesker, især kvinder. Sygdommen er karakteriseret ved, at kroppen producerer antistoffer rettet mod vandkanaler (aquaporin-4) der i centralnervesystemet udtrykkes af astrocytter. Dette leder til destruktion af nervefibre og deres omgivende lag, som består af myelin. Denne såkaldte demyelinisering er den tilgrundliggende sygdomsmekanisme, som fører til neurologiske udfaldssymptomer hos patienter. Der er altså ved NMO tale om en sygdom, hvor man kender årsagen, men endnu ikke har fundet en kur. Angiotensin II type 2 receptorer (AT2R) findes i flere af hjernens celler, herunder astrocytter, og lader til at udøve en beskyttende effekt på cellerne bl.a. i forbindelse med udviklingen af NMO. I dette studie undersøges AT2R beskyttende effekt overfor NMO. Til dette anvendes musemodeller, hvor AT2R stimuleres vha. et potentielt fremtidigt lægemiddel, C21, samt genmodificerende mus, hvor AT2R ikke er udtrykt. Der ses i dette studie en mulighed for på sigt at kunne overføre de foreslåede behandlingsprincipper til klinisk forskning med henblik på implementering i behandlingsstrategien for NMO.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2013