Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2013 Resuméer af bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2013

Resuméer af bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2013

Resuméer af projekter bevilget af programkomiteen for bæredygtig energi og miljø, 2013

GEOCON – Advancing GEOlogical, geophysical and CONtaminant monitoring technologies for contaminated site investigation
Dansk titel: GEOCON - Udvikling af GEOlogiske, geofysiske og forureningskemiske metoder til undersøgelser af forurenede grunde (1305-00004B)
Bevillingsmodtager: Poul Løgstrup Bjerg
E-mail: plbj@env.dtu.dk
Bevilget beløb: 15,1 mio. kr.
Samlet budget: 24,4 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 4 ph.d.er og 5 postdocs
Partnere: DTU,AU,GEUS,Orbicon,Region of Southern Denmark,Central Denmark Region,University of Bonn,Lund University,Kansas University

Forurenede grunde udgør en risiko for grundvand og overfladevand, da de indeholder miljøfremmede organiske stoffer og uorganiske stoffer, som kan skade drikkevand og økosystemer. De danske samfund bruger hvert år store midler på at risikovurdere og oprense forurenede grunde. GEOCON samler dansk og international ekspertise på et område, hvor Danmark allerede har opbygget en meget stærk international position. GEOCON har som hovedformål at udvikle en ny generation af koncepter og integrerede undersøgelsesmetoder omfattende geologiske værktøjer, geofysisk kortlægning, numeriske metoder og innovative værktøjer til risikovurdering. GEOCON vil udvikle nye teknologier, fx geofysiske instrumenter, som ikke bare kortlægger geologiske forhold, men også grundvandsforurening. Fokus vil være på miljøfremmede organiske stoffer, som udgør den største trussel mod vandressourcerne. For at leve op til ny dansk lovgivning er der er et stærkt behov for at kvantificere udsivning fra forurenede grunde til overfladevand og udføre pålidelige risikovurderinger. Integrerede feltmetoder til forureningskortlægning vil derfor få stor opmærksomhed. Metoderne vil blive afprøvet på tre lossepladser, men vil være anvendelige på andre typer af forurenede grunde. Resultaterne vil effektivt blive overført til danske rådgivere og myndigheder gennem et tæt samarbejde i projektet. GEOCON har en meget stærk international profil, og de udviklede metoder forventes anvendt verden over af forskere, myndigheder og rådgivere.


BUFFERTECH - Optimization of Ecosystem Services Provided by Buffer Strips Using Novel Technological Methods
Dansk titel: BUFFERTECH - Optimering af økosystem-tjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder (1305-00017B)
Bevillingsmodtager: Knud Brian Kronvang
E-mail: bkr@dmu.dk
Bevilget beløb: 14,9 mio. kr.
Samlet budget: 21,3 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er og 6 postdocs
Partnere: AU, KU, SDU, Knowledge Centre for Agriculture, The James Hutton Institute, Sønderjysk Landboforening, Vestjysk Landboforening, DanGrønt DLG, ARWOS, Université Catholique de Louvain (Belgium), Orbicon A/S

Forskning i hvordan 'intelligente' randzoner langs vandløb skal designes og vedligeholdes i tid og rum for at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt er mangelfuld. Der mangler en stærk tværdisciplinær forskning i randzoners potentiale for: 1) Grøn produktion af biomasse til foder,energi og genbrug af fosfor. 2) Øget biodiversitet ved forskellige plejeforanstaltninger med inddragelse af det tidslige aspekt. 3) Fytoremediering af især fosfor ved en målretning af plantesamfund og høst. 4) Optag, omsætning og tilbageholdelse af kulstof og kvælstofforbindelser. 5) Tilbageholdelse og optag af fosforforbindelser. 6) Buffer for drænvand til reduktion af oversvømmelser ved ændret klima. 7) Beskygning og stabilisering af vandløb som tilpasning til et ændret klima. 8) Samfundsmæssig værdi af rekreativ adgang. 9) Omkostnings-effektivitet af forskelligt udlagte randzoner. Forskningsgruppen bag BUFFERTECH projektet vil gennemføre State-of-the-Art forskning med en stærk tvær-disciplinær forskningstilgang. Vi vil inddrage nye teknologier til maksimering af randzoners økosystemtjenester og vil udvikle et beslutningsstøttesystem til beskrivelse af de multi-funktionelle effekter af randzoner, samt deres omkostningseffektivitet. BUFFERTECH vil teste og opskalere beslutningsstøttesystemet i to randzone observatorier under inddragelse af de lokale interesser. BUFFERTECH har indlejret 2 PhDer og 6 Post Docs i projektet og har et samarbejde med 6 virksomheder og 2 stærke internationale partnere.


CTEC - Center for Thermoelectric Energy Conversion
Dansk titel: CTEC - Center for termoelektrisk energikonvertering (1305-00002B)
Bevillingsmodtager: Bo Brummerstedt Iversen
E-mail: bo@chem.au.dk
Bevilget beløb: 24,8 mio. kr.
Samlet budget: 36,0 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 6 ph.d.er og 3 postdocs
Partnere: Aarhus Universitet,Aalborg Universitet,DTU,Chalmars University of Technology,TEGnology,Alpcon,PANCO GmbH,Termo-Gen AB,Aalborg Portland

Mere end 50% af den producerede energi i verden spildes som varme. Som eksempel kan nævnes biler, hvor kun 1/3 af energien i benzinen bruges til fremdrift, mens resten tabes som varme bl.a. i udstødningen. Termoelektriske generatorer (TEG) kan konvertere en del af spildvarmen til brugbar elektrisk energi, og TEG’er kan derfor potentielt spille en meget vigtig rolle i et fremtidigt bæredygtigt energisystem. Anvendelse på stor skala kræver imidlertid udvikling af billige, stabile, og højt-ydende TEG’er. Med udgangspunkt i en række patenter opnået i Center for Energy Materials (CEM, 2008-13) vil Center for Thermoelectric Energy Conversion (CTEC) samle danske forsknings-aktiviteter på feltet og bl.a. medvirke til udvikling af verdens første kommercielle TEG. Danske universitetsgrupper (AU, AAU, DTU) og industripartnere (TEGnology, Alpcon, Aalborg Portland) suppleres med tre udvalgte internationale partnere (Chalmers, PANCO, Termo-gen) til et hold, der besidder alle de nødvendige interdisciplinære kompentencer. CTEC har fire hovedformål: 1) Udvikling af højt-ydende termoelektriske materialer, 2) Udvikling af en kommerciel TEG, 3) Anvendelse af TEG’er til genindvinding af spildvarme fra cement-produktion, 4) Udvikling af en tyndfilmbaseret TEG. I CTEC vil universiteter og industri arbejde tæt sammen mod fælles mål og derved sikre uddannelse af kandidater på højeste niveau samt direkte industriel anvendelse af den genererede viden.


SEMPEL - Semiconductor materials for power electronics
Dansk titel: SEMPEL - Halvledermaterialer til effektelektronik (1305-00005B)
Bevillingsmodtager: Kjeld Pedersen
E-mail: kp@nano.aau.dk
Bevilget beløb: 23,6 mio. kr.
Samlet budget: 29,3 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2019
Forskeruddannelse: 3 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: Aalborg University,Aarhus University,Topsil Semiconductor Materials A/S,North Carolina State University,Delft University of Technology,Institute of Electronic Materials Technology

Energisystemerne i samfundet bevæger sig hurtigt i retningen af elektriske systemer. Om få årtier forventes 70 % af det globale energiforbrug omsat gennem elektriske anlæg. Overgangen til eldrevet transport samt fokus på vedvarende energikilder stiller øgede krav til håndtering af store elektriske effekter med avanceret og effektiv elektronik. Større effektivitet opnås gennem højere spændinger og strømme, hvorved kravene til de indgående materialers egenskaber øges. Silicium er i dag det bedst egnede materiale til at håndtere høje effekter, og virksomheden Topsil Semiconductor Materials har en betydelig del af verdensmarkedet for silicium som grundmateriale til højeffekt elektronik. Andre materialer, som galiumnitrid fremstillet på siliciumskiver, er imidlertid på vej frem på grund af deres potentiale for at give en betydelig forøgelse af energisystemers effektivitet. Også her søger Topsil Semiconductor Materials at være en central leverandør af halvledermaterialer. Formålet med dette projekt er gennem målrettet forskning at skabe en platform for udvikling af nye siliciumgaliumnitrid baserede komponenter til effektelektronik med større effektivitet og pålidelighed. Nye teknikker til fremstilling af silicium baserede materialer på industriel skala med optimerede strukturelle egenskaber og atomare sammensætninger skal udvikles. Komponenter fremstillet på basis af disse materialer vil blive afprøvet og designkriterier for systemer baseret på galiumnitrid vil blive udviklet.


H2CAP – Hydrogen assisted catalytic biomass pyrolysis for green fuels
Dansk titel: H2CAP - Katalytisk hydrogen pyrolyse af biomasse til bæredygtige brændsler (1305-00015B)
Bevillingsmodtager: Anker Degn Jensen
E-mail: aj@kt.dtu.dk
Bevilget beløb: 14,4 mio. kr.
Samlet budget: 17,9 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er og 5 postdocs
Partnere: DTU Chemical Engineering, DTU Mechanical Engineering, Karlsruhe Insitute of Technology, Stanford University; Haldor Topsøe A/S

For at blive uafhængig af fossil olie er det væsentligt at kunne fremstille flydende brændstoffer fra biomasse, som kan integreres i den nuværende infrastruktur for transportsektoren. Ved hurtig opvarmning (pyrolyse) af biomasse til 400 - 500 °C i ilt-fri atmosfære omdannes biomassen til bioolie, gas og koks. Bio-oliens egenskaber er dog langt fra rå-olie, idet den består af ilt-holdige kulbrinter og har et højt vandindhold, og kræver derfor opgradering. Formålet med dette projekt er, at udvikle en integreret proces til højtryks-pyrolyse af biomasse og katalytisk hydro-opgradering af bio-olien før den udkondenseres som væskeformigt produkt. Den producerede olie er en blanding af benzin og diesel. Processen benytter kun 2. generations biomasse (non-food) som strå og træ, brint fra elektrolyse af vand via vind- og solenergi, og forventes at have et højere energiudbytte end fremstilling af f.eks. bioethanol. Der vil blive opbygget en kontinuert tryksat laboratorieopstilling der kan undersøge processen med henblik på at optimere procesbetingelserne og udvikle egnede katalysatorer. Den fremstillede olie vil blandt andet blive karakteriseret med hensyn til sammensætning, viskositet, energiindhold og blandbarhed med fossile brændsler. Bag projektet står et konsortium af førende forskergrupper i Danmark (DTU), Tyskland (KIT) og USA (Stanford) samt virksomheden Haldor Topsøe A/S.


NomiGas - Novel microbiological platform for optimization of biogas production
Dansk titel: NomiGas - Novel mikrobiologisk platform for optimering af biogasproduktion (1305-00018B)
Bevillingsmodtager: Per Halkjær Nielsen
E-mail: phn@bio.aau.dk
Bevilget beløb: 23,2 mio. kr.
Samlet budget: 30,5 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 4 ph.d.er og 3 postdocs
Partnere: Aalborg Universitet,Aarhus Universitet,Danish Technological Institute,Lund University,Krüger A/S,Helmholtz Centre for Environmental Research,Advanced Water Management Centre,University of Vienna,Maabjerg Bioenergy,Billund Vand,Primozone Production AB

Vi vil etablere en videnskabelig og ingeniørmæssig platform omfattende vigtige danske aktører og udenlandske eksperter for at sikre en øget produktion af biogas (metan) i Danmark. Større produktion en forudsætning for at opfylde regeringens målsætning om en 100 % bæredygtig energiforsyning i 2050. For at kunne opfylde dette ambitiøse mål, skal mange kilder udnyttes til biogas, især husdyrgødning, fødevareaffald, rester af plantebiomasse og spildevandsslam. Produktion af metan er en mikrobiologisk proces, så det er afgørende for en øget udbygning af biogasproduktionen, at man har et godt kendskab til og kan kontrollere de mikrobiologiske processer. En ny tilgang til målrettet optimering af mikrobielle samfund er muliggjort gennem de seneste års gennembrud indenfor mikrobiel økologi. Det indebærer en omfattende analyse af de mikrobielle samfunds sammensætning under forskellige driftsforhold, etablering af et katalog over de vigtigste arters genomer og dermed en forståelse for deres funktion i de metanproducerende fødekæder, samt identifikation af indikatororganismer for god/dårlig drift. Det kan udnyttes til trouble-shooting, optimering af de mikrobielle samfund samt bedre anlægsdesign til sikring af en høj og stabil gasproduktion. Vi fokuserer på øget biogasproduktion fra husdyrgødning, plantefibre, spildevandsslam og fødevareaffald, bl.a. via en bedre forbehandling af substraterne. De industrielle partnere ser et stigende marked både nationalt og internationalt.


ABYSS - Advancing BeYond Shallow waterS - Optimal design of offshore wind turbine support structures
Dansk titel: ABYSS - Optimalt design af offshore vindmølle-fundamenter (1305-00020B)
Bevillingsmodtager: Jesper Mathias Stolpe
E-mail: matst@dtu.dk
Bevilget beløb: 21,6 mio. kr.
Samlet budget: 27,5 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 6 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: DTU Wind Energy, DTU Civil Engineering, Aalborg University, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, FE-DESIGN GmbH, Norwegian University of Science and Technology, DONG Energy A/S, SINTEF Energy Research, Universal Foundation A/S

Den danske regering har erklæret som vision, at al energiforsyning skal være uafhængig af fossile brændstoffer fra år 2050. Den danske klimakommission angiver udnyttelse af havmøller som et af de vigtigste tiltag i forhold til at realisere visionen. Partnerskabet MegaVind har erklæret som vision, at havmøller skal være konkurrencedygtige med fossile brændstoffer i 2020. I december 2010 udgav MegaVind en forskningsstrategi for, hvordan man bedst implementerer denne vision. ABYSS er dybt forankret i MegaVind’s forskningsprioriteter og er særligt rettet imod prioriteringen af fundamenter Havmøller placeres på meget dyre fundamenter. Dette projekt har som formål at udvikle nye matematiske modeller og optimeringsteknikker til avanceret optimal design af fundamenter til havmøller opført på dybt vand. Optimeringsteknikkerne vil tage højde for omkostninger, levetid, funktionalitetskrav og fremstillingshensyn. Resultater af ABYSS vil føre til en hurtigere og i højere grad automatiseret designproces med væsentligt forbedrede muligheder for at designe fundamenter til anvendelse på dybt vand. Placering på dybt vand udvider arealet af mulige placeringer for havmølleparker. Parker, som placeres længere væk fra kystlinjen, resulterer i færre støj- og synsmæssige gener. Derudover vil en sådan placering betyde muligheder til god vindintensitet og som resultat deraf et stort energiudbytte.


Wind2050 - Multidisciplinary study on local acceptance and development of wind power projects
Dansk titel: Wind2050 - Multidisciplinært studie af lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter (1305-00021B)
Bevillingsmodtager: Kristian Borch
E-mail: krbo@dtu.dk
Bevilget beløb: 19,9 mio. kr.
Samlet budget: 23,6 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 3 ph.d.er og 3 postdocs
Partnere: DTU Management Engineering, DTU Wind, Københavns Universitet,Department of Food and Ressource Economics, KORA, CONCITO, Danish Wind Industry Association, Queens University of Belfast, RPS Group Ireland, University College London, GK Energi Aps, Eurowind Energy, Kommunernes Landsforening, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Siemens Wind Power, Energinet.dk, Ringkøbing-Skjern Kommune, Sønderbog Kommune, Kalundborg Kommune, Aarhus Kommune, Guldborgsund Kommune, HOFOR, Danmarks Vindmølleforening, Project Zero A/S, Svendborg Kommune, Vestas, Vattenfall

På trods af tiltag, der retter sig mod at øge accept af vindmølleprojekter, oplever både offentlige og private aktører en stigende tendens til lokale konflikter, der står i vejen for de ambitiøse mål om en fossil uafhængig dansk energiforsyning i 2050. Dette forhold gør sig gældende i hele Europa, hvor de faktorer der driver konflikterne ser ud til at afhænge af den økonomiske, politiske og kulturelle kontekst. Wind2050 projektet er unikt, idet der trækkes på internationale erfaringer for derigennem at forstå dynamikken i lokal accept af både land- og hav-vindmølleprojekter i Danmark. Disse sammenlignes med projekter i Storbritannien og Irland, hvor der fokuseres både på institutionel og regulativ aspekter, såvel som på privat projektudvikling. Projektet anvender en interaktiv forskningsramme, der involverer forskere inden for jura, samfundsvidenskab, økonomi og teknisk videnskab. Disse samarbejder gennem kontinuelig udveksling af viden med hinanden og med slutbrugerne (politikere, industrien, myndigheder, borgere og NGO’er). Overordnet forstås vindenergi som et socio-teknisk system, som muliggør anvendelsen af forskellige videnskabelige perspektiver og metoder til at analysere de mekanismer, der inducerer eller blokerer opsætning og udbygning af vindenergi. Analyserne integreres i strategiske scenarier for år 2050, som tilbyder anbefalinger til både offentlige og private aktører med hensyn til for fremtidig implementering af vindkraft og andre alternative energikilder. 11.


UniTTe - Unified testing procedures for wind turbines through inflow characterisation using nacelle lidars
Dansk titel: UniTTe - Ensartede måleprocedurer (effekt og last) for vindmøller ved brug af nacelle lidar og karakterisering af indstrømningen (1305-00024B)
Bevillingsmodtager: Rozenn Wagner
E-mail: rozn@dtu.dk
Bevilget beløb: 13,8 mio. kr.
Samlet budget: 19,4 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 2 ph.d.er
Partnere: DTU Wind Energy, Avant Lidar Technology, Zephir Ltd-, Renewable Energy System Ltd, Vattenfall Vindkraft A/S,DNV Danmark A/S,Danish Standards Foundation,Stuttgart University,DONG Energy Wind Power A/S,Siemens Wind Power A/S,Envision Energy

Forskningsprojektet har til formål radikalt at ændre måden vindmøller afprøves på i forhold til i dag. Ideen er, at vindforhold skal måles tæt på vindmøllen, selv om vindmøllen har ændret på forholdene ved at opbremse vinden. I stedet for en stor måleusikkerhed ved målinger langt fra vindmøllen, skal der måles tæt på og laves korrektion for vindens opbremsning. Dette fører til en samlet større målenøjagtighed. Mere nøjagtige målinger optimerer vindmøller, minimerer økonomiske risici og reducerer energiprisen. De store vindmøllers vingetipper udsættes også for meget forskellig vind fra top til bund. Der kan opnås en radikal forbedring af målenøjagtigheden ved at vindforholdene også måles over hele vindprofilet foran vindmøllerotoren. Udvikling af Lidar til måling af vindhastighed er så fremskreden at der nu er kommercielle Lidar på markedet til anvendelse på vindmøllers maskinhuse. Disse Lidar er velegnede til at skanne vinden umiddelbart foran rotoren, og de er velegnede instrumenter for en radikal ændring af måden at afprøve vindmøller på. Projektet udvikler metoder til at håndtere alle aspekter af brug af Lidar på maskinhuse til at måle vind tæt på rotoren i hele vindfeltet i forbindelse med effektkurve- og lastmålinger. I dag udføres disse jævnfør IEC’s standarder ved brug af store master i stor afstand, eksempelvis som ved Høvsøre og Østerild prøvestationerne for vindmøller.


CITIES - Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities
Dansk titel: CITIES - Centre for IT-Intellligent Energy Systems in Cities (1305-00027B)
Bevillingsmodtager: Henrik Madsen
E-mail: hmad@dtu.dk
Bevilget beløb: 44,0 mio. kr.
Samlet budget: 70,6 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2019
Forskeruddannelse: 11 ph.d.er og 6 postdocs
Partnere: DTU, AAU, Energinet.dk, EMD International, HOFOR, University College Dublin, ENFOR, Tecnalia, AffaldVarme Aarhus, NREL, Fjernvarme Fyn, Esbjerg Varme, Østjysk Fjernvarme, Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, DFF EDB, EA Energianalyse, Lean Anergy Cluster, Danfoss Heating Systems & Danfoss Cooling, Topsoe Fuel Cell A/S, Dansk Energi, EMT Nordic, Samsung, Eurisco, Seoul National University, DONG Energy Oil & Gas A/S, Frederiksund Forsyning, Grundfos, Syd Energy/SE Blue, Konkuk, Austrian Institute for Technology, NEAS, Neogrid, Project Zero, DI, VE-Net at Danish Technological Institute, Ramboll

Forskningen i relation til smart grids og integration af vedvarende energi har hidtil primært været rettet mod enkeltområder, såsom el-systemet (iPower), markeder (5s) eller fjernvarme (4DH). Disse projekter indeholder vigtig, men sektoropdelt forskning i forhold til integration af sol- og vindenergi. Denne sektoropdelte tilgang betyder, at man overser potentialet for integration ved at betragte det samlede energisystem. Projektets primære formål er, at udvikle IT-implementerbare modeller og metoder for sammenkobling af de forskellige løsninger og energisystemer (el, gas, fjernvarme og biomasse), for skabe et vidensbaseret grundlag for en betydelig reduktion i CO2 emission. CITIES' fokus er begrundet i de muligheder urbane miljøer tilbyder, samt muligheden for synergi med de mange green/smart cities projekter. Ved at sammenkoble systemerne opnåes en række fordele. Eksempelvis en mulighed for en tabsfri energilagring (virtuel lagring) fra minutter til flere måneder. CITIES vil på en og samme tid forske i såvel langsigtede planlægningsmodeller som kortsigtede operationelle løsninger. Baggrunden er en erkendelse af at eksempelvis en realistisk simulation af et energisystem anno 2050 ikke er mulig uden en beskrivelse af de operationelle metoder for fremtidens energisystem. 11.


C3BO - Center for BioOil
Dansk titel: C3BO - Center for BioOlie (1305-00030B)
Bevillingsmodtager: Lasse Aistrup Rosendahl
E-mail: lar@et.aau.dk
Bevilget beløb: 21,8 mio. kr.
Samlet budget: 30,0 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 4 ph.d.er og 5 postdocs
Partnere: AAU, AU, Steeper Energy A/S, Shell Denmark, NTNU (Norway), Chines Academy of Sciences, CanmetENERGY (CANADA), Paul Scherre Institute

Hydrotermal konvertering (eller HTL – Hydro-Thermal Liquefaction) er en proces, der ved temperaturer omkring 400 grader C, og tryk omkring 300 bar, konverterer våde biomasser til en form for bio-råolie uden behov for tilsætning af enzymer og andre forbrugsmaterialer. Ved disse forhold opfører vand sig som et opløsningsmiddel, der sammen med en egnet katalysator først nedbryder biomassen, og siden genopbygger den i kulbrinte-kæder som kan viderebearbejdes til fx biosyntetisk diesel, bio-jet brændstof eller et miljøvenligt marinebrændstof. Derfor egner processen sig særdeles godt til våde biomasser som fx gylle, spildevandsslam og en lang række andre organiske affaldsstrømme (2. Generation), hvor man undgår et stort energiforbrug til tørring, og samtidig opnår en stor varmegenvinding i processen. Dette muliggør også blandinger af biomasser, hvilket giver stor fleksibilitet. Projektet søger at arbejde med HTL til at producere en bio-råolie, der oparbejdes til transport biobrændsler med drop-in kvalitet, dvs. at de kan iblandes helt op til 100%, uden at teknologiændringer er påkrævede nedstrøms for drop-in punktet. Effekten heraf samt udvinding af kemikalier som fx næringsstoffer til landbruget vil blive undersøgt, ligesom flere forskellige råmaterialer vil blive anvendt. De producerede biobrændstoffer vil blive testet i motorer og turbiner, samt kemisk og fysisk karakteriseret.


CINEMA - Alliance for Imaging and Modelling of Energy Applications
Dansk titel: CINEMA - Strategisk forskningsalliance for afbilding og modellering indenfor energi teknologier (1305-00032B)
Bevillingsmodtager: Henning Friis, Poulsen
E-mail: hfpo@fysik.dtu.dk
Bevilget beløb: 22,8 mio. kr.
Samlet budget: 45,0 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 11 ph.d.er og 5 postdocs
Partnere: DTU, KU, Haldor Topsøe A/S, Amminex, Manchester X-ray Imaging Facility, LM Wind Power, Northwestern-Argonne Institute for Science, Lund University MAX IV Laboratory

Komplekse materialer har afgørende betydning for en række vigtige energiteknologier. Sådanne materialers ydelse og holdbarhed afhænger af deres indre struktur helt ned til mikro- og nanoskala. Forskningsalliancen CINEMA vil udvikle banebrydende metoder til at undersøge og følge ændringer i mikrostrukturen af energikomponenter under drift, i 3D og mens det sker. Det vil gøre det muligt at finde sammenhænge mellem komponentens ydelse og ændringer i den lokale mikrostruktur, hvorved man vil kunne optimere materialernes egenskaber. Det ene videnskabelige hovedemne for alliancen vil være sammenhængen mellem lokale strømningsegenskaber af en gas eller væske og 3D-mikrostrukturen af et porøst materiale, hvilket er af stor betydning for bl.a. katalysatorer, batterier, brændselsceller og CO2-lagring. Det andet hovedemne er betydningen af 3D-mikrostrukturen for mekaniske fejl som dannelse og udbredelse af revner i møllevinger og i avancerede keramiske energikomponenter, fx keramiske brændselsceller. De udviklede metoder vil også være vigtige for kvalitetskontrol af komponenterne og vil understøtte standardisering. CINEMA omfatter tre stærke danske forskningsgrupper, der er pionerer inden for 3D-røntgenmetoder, og førende grupper inden for vindmøllematerialer, brændselsceller, katalysedesign og CO2-transport. Deltagelsen af fire industripartnere sikrer, at metoderne udvikles til teknologiske anvendelser, mens europæiske og amerikanske forskningspartnere giver en international forankring.


THERMCYC - Advanced thermodynamic cycles utilising low-temperature heat sources
Dansk titel: THERMCYC - Effektive termodynamiske processer for udnyttelse af lavtemperatur varmekilder (1305-00036B)
Bevillingsmodtager: Brian Elmegaard
E-mail: be@mek.dtu.dk
Bevilget beløb: 21,5 mio. kr.
Samlet budget: 30,9 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2019
Forskeruddannelse: 7 ph.d.er og 6 postdocs
Partnere: DTU, Danish Technological Institute, Viegand Maagøe A/S, AP Møller Mærsk, Danfoss, Arla, Alfa Laval Lund, Viking Heat Engines AS, Technische Universität München, Delft University of Technology, AAU, Alfa Laval Aalborg, MAN Diesel & Turbo

Energiressourcer ved lavt temperaturniveau er til rådighed fra en række kilder som spænder fra spildvarme fra skibe, industri og køleanlæg til vedvarende energi i form af biomasse, geotermi og sol. Der er et stort potentiale for at forbedre udnyttelsen af disse varmekilder ved udvikling af nye kredsprocesser baseret på nye multikomponentblandinger af væsker. Disse forbedringer vil ikke bare øge effektivitet af dagens teknologi, men de vil også gøre det muligt at udnytte lavtemperaturkilder som, grundet manglende teknisk bæredygtighed eller økonomi, ikke udnyttes i dag. Dette ambitiøse, tværfaglige projekt vil vise vejen til innovative termiske energianlæg, for elproduktion, varmepumper og køling ved udnyttelse af varme til at dække hele temperaturspektret af lav-temperatur kilder, som overgår nutidens niveau væsentligt. Projektet vil udvikle fremskridt i design af både processer og arbejdsmedier, således at energibesparelser på 15% kan opnås. Analysen vil blandt andet omfatte numerisk simulering og avancerede termodynamiske metoder baseret på energi- og exergianalyse, som er eksperimentel eftervisning af komponenternes ydelse. Der udvikles en systematik til optimering af kredsproces og arbejdsmedie i den givne applikation. Resultaterne vil give et videnskabeligt grundlag for at vælge den fremtidige udnyttelse af lavtemperaturressourcer i Danmark. Derved vil der kunne bidrages væsentligt til udvikling af det fremtidige samfund uden brug af fossile ressourcer og med store mængder fluktuerende, vedvarende energi.


HyDrive - Hydrostatic Drive Train Transmission for Renewable Energy Applications
Dansk titel: HyDrive - Hydraulisk geartransmission til vedvarende energiapplikationer (1305-00038B)
Bevillingsmodtager: Torben Ole Andersen
E-mail: toa@et.aau.dk
Bevilget beløb: 19,2 mio. kr.
Samlet budget: 24,8 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2019
Forskeruddannelse: 4 ph.d.er og 2 postdocs
Partnere: AAU, Bosch Rexroth A/S, Wave Star A/S, Vestas Wind Systems A/S, Austrian Center of Competence in Mechanotronics, Johannes Kepler Universität Linz

Elproduktion fra vindmøller har været og er stadig stigende, og vindmøller større end 5 MW er i drift i dag. Typisk består effekttransmissionen af en generator drevet via et mekanisk gear. Generatoren er forbundet via en frekvensomformer til elnettet. Med de stigende krav til udgangseffekt, virkningsgrad, effekttæthed, stabilitet, sericevenlighed samt øget fokus på vægt- og kostreduktioner er den eksisterende teknologi drevet til kanten. Projektet, HyDrive, adresserer disse udfordringer ved at forske i et nyt transmissionssystem baseret på hydraulik. Hydrauliske transmissioner har generelt en lav virkningsgrad, men vha ny ”Digital Displacement Technology” (DDT), hvor variabel effektregulering opnås vha. computerstyrede hurtige ventiler, og man kan opnå en meget høj virkningsgrad samt stor styr- og kontrollérbarhed. Med DDT gives mulighed for brug af synkrongeneratorer, som medfører et høj-kvalitets elektrisk output. Herved overflødiggøres frekvensomformeren. Yderligere fås en meget robust og pålidelig transmission med lave serviceomkostninger, idet transmissionen består af mange ens komponenter, som medfører redundans samt lav vægt for den enkelte komponent. Dette vil have betydning for servicemontøren. DDT-teknologien er desuden direkte anvendelig til bølgeenergi. Forskningen vil foregå ved Aalborg Universitet i samarbejde med nationale og internationale eksperter og med deltagelse af førende virksomheder inden for fagområdet.

Senest opdateret 17. december 2013