Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2013 Resuméer af bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2013

Resuméer af bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2013

Resuméer af projekter bevilget af Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2013

CIBIS: Creativity in Blended Interaction Spaces
(1311-00001B)
Dansk titel: CIBIS: Kreativitet i interaktive digitale omgivelser
Bevillingsmodtager: Professor Kim Halskov, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
E-mail: halskov@cavi.au.dk
Bevilget beløb: 16,0 mio. kr.
Samlet budget: 25,3 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 3 ph.d.'er og 6 postdocs
Partnere: Institut for Æstetik og Kommunikation, AU; Institut for Datalogi, AU; Institut for Marketing, CBS; Designit; LEGO A/S; Ørestad Gymnasium; Viby Gymnasium; Teknisk Gymnasium Viby; Akademiet for Talentfulde Unge

En af det danske samfunds mest værdifulde resurser er unge mennesker på gymnasieniveau, hvor ’innovation’ netop er indført som fag i gymnasieskolen. Forskningsprojektet CIBIS (Creativity in Blended Interaction Spaces) vil udvikle en digital platform, et ’blended interaktivt space’, som understøtter disse unges kreative designprocesser. CIBIS tager udgangspunkt i, at vi i dag - ikke mindst i kreativt arbejde - anvender en række forskellige digitale enheder (smartphones, tablet, laptops, smart boards og store væg-displays), men at de ofte bruges enkeltvis og sjældent integreres med brug af fysiske materialer (Post-its, pen og papir, store ark papir). I modsætning hertil bygger et ”blended interaktivt space” bro mellem forskellige devices og fysiske materialer. CIBIS vil udforske og udvikle de måder, hvorpå et IKT-baseret ’blended interaktivt space’ kan understøtte kreative processer, herunder: 1) gnidningsfri overgang mellem individuelle og fælles aktivitet; 2) digitale og fysiske materialer som kilde til idéer; 3) transformation af idéer på tværs af devises og materialer. CIBIS er et samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge og en række gymnasier, blandt andet Ørestad Gymnasium, Teknisk Gymnasium Viby, Viby Gymnasium, hvor unge herfra medvirker i udvikling og afprøvningen af IKT platformen. LEGO og DesignIT, som er Europa’s største strategiske design-bureau, bidrager til udviklingen og evalueringen af den platform, som udvikles i projektet.


GPCR-Nanoscreen: Nanoscale High Content Analysis Assays for G protein coupled receptors
(1311-00002B)
Dansk titel: GPCR-Nanoscreen: Nanoskala metode til ’high content’ analyse af G-protein koblede receptorer
Bevillingsmodtager: Professor Dimitrios Stamou, Kemisk Institut, Københavns Universitet
E-mail: stamou@nano.ku.dk
Bevilget beløb: 22,9 mio. kr.
Samlet budget: 33,6 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 3 ph.d.'er og 6 postdocs
Partnere: Kemisk Institut, KU; Novo Nordisk A/S. Desuden indgår støtte fra: Lundbeckfonden

G-protein koblede receptorer (GPCR) styrer fundamentale fysiologiske processer, som er involverede i en lang række af sygdomme, hvilket har gjort GPCR proteiner til målet for 40% af alle lægemidler, der findes på markedet i dag. I dette projekt vil vi udvikle en ny generation af nanoskala analyse assays for at forbedre opdagelsen af nye lægemidler rettet mod GPCR proteiner. Disse assays vil være baserede på fluorescens mikroskopi af individuelle celler og selv individuelle GPCR proteiner, og vil derfor kræve minimale mængder af biologisk prøvemateriale, med lavere omkostninger til følge. De nye målemetoder vil være hurtigere, billigere og mere informative end nuværende teknologier. I samarbejde med vores industrielle partner Novo Nordisk A/S er målet at give vigtig og manglende kvantitativ information om receptorers biomolekylære vekselvirkninger, der ved fejlregulering fører til diabetes og fedme. Dette er ikke blot vigtigt fra et biologisk synspunkt, men kan på sigt forbedre terapeutiske metoder for bedre diabetes behandling, hvilket på langt sigt vil bidrage til at afhjælpe samfundsproblemer fra diabetes og fedme epidemier.


EXMAD - Extreme Sensitive Magnetometry using Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond
(1311-00006B)
Dansk titel: EXMAD - Ekstremt følsom magnetometri ved brug af nitrogen-vakance-centre i diamant
Bevillingsmodtager: Professor Ulrik Lund Andersen, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet
E-mail: ulrik.andersen@fysik.dtu.dk
Bevilget beløb: 13,9 mio. kr.
Samlet budget: 19,0 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 4 ph.d.'er og 2 postdocs
Partnere: DTU Fysik; DTU Electro; Ulm University; Leipzig University; Unisensor A/S

Målinger af ekstremt små magnetfelter med nanometer præcision er en stor udfordring i mange områder af naturvidenskaben, såsom biologi, materialefysik, sundhed og kemi. Kommercielle magnetfeltssensorer har en del mangler, og de mest følsomme af slagsen er meget dyre og opererer kun under specielt kontrollerede forhold. Målet med dette projekt er at udvikle høj-følsomme og robuste magnetfeltssensorer, som kan måle ekstremt lave magnetfelter med høj rumlig opløsning i et naturligt miljø; det vil sige ved almindelige temperaturer og atmosfærisk tryk. Sensorteknologien er baseret på ultra-rene diamant krystaller indeholdende Nitrogen-Vakance centre, hvis elektronspin kan udlæses optisk gennem fluorescerende fotoner. Følsomheden af sensorerne vil blive forstærket ved hjælp af nye metoder til effektiv udlæsning af spinnet. Vi vil kombinere diamant-sensoren med metalliske nanotråde eller designede fotoniske fibre til effektiv opsamling af de fluorescerende fotoner, og dermed opnå en følsomhed på under en 1 picotesla per sekund. Sensoren vil blive afprøvet ved detaljerede målinger af biologiske celler på Hvidovre Hospital, og en chip-baseret udgave vil blive udviklet i samarbejde med firmaet Unisensor A/S. Sensorteknologien, som vil blive udviklet i dette projekt, vil have en lang række praktiske anvendelser inden for vidt forskellige områder som for eksempel måling af geomagnetiske felter, detektion af skjulte våben eller narkotika og til studier af biologiske cellers dynamik.


Neuro24/7 - Neurotechnology for 24/7 mental state monitoring
(1311-00009B)
Dansk titel: Neuro24/7 - Neuroteknologi til 24/7 måling af hjerneaktivitet
Bevillingsmodtager: Professor Lars Kai Hansen, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet
E-mail: lkh@imm.dtu.dk
Bevilget beløb: 6,8 mio. kr.
Samlet budget: 7,6 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2016
Forskeruddannelse: 3 postdocs
Partnere: DTU Compute; Instutut for Ingeniørvidenskab, AU; Rigshospitalet; HypoSafe A/S; University of California; Imperial College London

Løbende måling og analyse af hjernens tilstand vil muliggøre en lang række nye services, der kan forbedre danskernes livskvalitet generelt og i særdeleshed forbedre mulighederne for individualisere medicinsk behandling af hjernesygdomme. I Neuro24/7 projektet vil vi forske i værktøjer til langtidsmåling af hjerneaktivitet, baseret på to nye komfortable løsninger udviklet i Danmark. De to udstyr fremstilles dels af det danske firma og partner i projektet, HypoSafe, og består af en elektrode der placeres under huden, det andet, kaldet ”ear-EEG”, bygges på Aarhus Universitet. Da de to komfortable udstyr bare måler med få elektroder skal de endvidere støttes af mere detaljerede målinger med billed-dannende apparatur. I projektet vil vi derfor også fortsætte udviklingen af DTUs "smartphone brain scanner". Det samlede system vil også udnytte, at man kan måle en række personlige karakteristika på smartphonen, der sammen med neuroinformatik databaser kan øge den præcision, hvormed vi kan erkende specifikke hjernetilstande. I projektet vil vi forsøge at skabe et bedre grundlag og dokumentation for erkendelses af hjernetilstande på baggrund af de komfortable udstyr. Ved på denne måde at måle og analysere en patients hjerneaktivitet i en indledende kortere periode med billed-dannende udstyr, kan vigtige hjernetilstande defineres, og disse tilstandes forekomst kan derefter måles med de to mere komfortable systemer i længere efterfølgende perioder. Samlet håber vi derved at muliggøre en hel ny form for neurovidenskab, hvor hjerneaktivitet kan følges i uger og måneder, med dermed følgende forbedring af services, diagnostik og opfølgende behandling.


MorphoMap: Genome-scale Mapping of Signaling Networks Underlying Cell Migration
(1311-00010B)
Dansk titel: MorphoMap: Genomisk kortlægning af signalerings-netværkene i cellevandring
Bevillingsmodtager: Professor Rune Linding, Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet
E-mail: linding@cbs.dtu.dk
Bevilget beløb: 20,1 mio. kr.
Samlet budget: 26,3 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 2 ph.d.'er og 2 postdocs
Partnere: Center for Biologisk Sekvensanalyse, DTU; Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), KU; Harvard Medical School; Massachusetts Institute of Technology; Symphogen; PerkinElmer; Silicon Graphics Inc

Biovidenskaberne befinder sig i en epoke kendetegnet ved, at de fleste cellulære komponenter er identificeret. Den fremtidige udvikling vil derfor afhænge af teknologiske og teoretiske fornyelser, som kan sammenfatte denne viden til en helhedsforståelse af levende celler. Cellens signaleringsnetværk spiller for eksempel en central rolle for cancerprogression eller humant vævsdannelse. Derfor vil vi identificere de netværk, som understøtter cancercellers evne til at sprede sig med det formål at udvikle nye målrettet strategier for terapeutisk behandling. Ved brug af nyeste teknologier indenfor henh. mikroskopi, masse-spektroskopi og gen-sekventering vil vi fastlægge koblingen mellem cellens indre dynamik og dens morfologi under cellevandring. For at finde effekten af molekyler, som inhiberer processen, enten på det genetiske eller protein-signalerings niveauet, vil disse data blive beregningsmæssigt integreret ved brug af supercomputing og avancerede algoritmer. På baggrund af de resulterende modeller, vil vi forudsige, validere og udvikle nye lægemiddelkandidater imod cancer metastase. Projektet er baseret på et unikt, tværfagligt og internationalt samarbejde mellem førende akademiske og industrielle forskningsgrupper i USA, Europa og Danmark og vil danne grundlag for etableringen af et bredt strategisk forskningsprogram med fokus på generel integrativ og systembaseret analyse af alle former for celle-typer og -væv.

Senest opdateret 06. januar 2014