Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til DFF-Forskningsprojekter 1, 2 og 3, juni 2014

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler 17 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af 58 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014. Bevillinger til DFF-Forskningsprojekter gives til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område.

Rådet har i alt modtaget 138 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 1, 2 og 3. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober/november 2013 var på ca. 627 mio. kr.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer. En enkelt ansøger er optaget på venteliste og vil modtage direkte besked herom.

Forskningsprojekt 1


Projekttitel: Workforce Diversity in Public Organizations: Effects on Employee Turnover and Managerial Intensity
Bevillingsmodtager: Anders Ryom Villadsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.152.607
Projektbeskrivelse: I takt med at befolkningen i Danmark er blevet mere mangfoldig med hensyn til faktorer som etnicitet og uddannelse, stilles der større og større krav til, at organisationer kan håndtere medarbejdere med forskellige baggrunde. Forskningen har peget på både positive og negative konsekvenser af mangfoldighed på arbejdspladser, men relativt få studier har beskæftiget sig med, hvordan medarbejdersammensætning kan påvirke interne organisatoriske dynamikker. Det gør sig især gældende i forhold til offentlige arbejdspladser. Det påpeges ofte, at offentlige organisationer skal afspejle det omkringliggende samfund, og det er derfor overraskende, at vi ved så relativt lidt om, hvordan mangfoldighed med hensyn til etnicitet, køn, uddannelse og alder på virker det indre liv på arbejdspladserne. Dette projekt omhandler denne vigtige problemstilling. I to delprojekter undersøges de,t hvordan mangfoldighed i medarbejdersammensætningen på danske kommunale arbejdspladser påvirker 1) medarbejderes sandsynlighed for at forlade arbejdspladsen, og 2) den ledelsesmæssige intensitet (målt som antallet af medarbejdere per leder). Vi udnytter danske registerdata til analyserne, som er baseret på avancerede multi-level estimationer med inklusion af en instrumentel variabel. Projektet har et stort potentiale til ikke blot at berige et vigtigt og underbelyst forskningsområde, men også den praktiske viden om hvordan mangfoldighed påvirker offentlige arbejdspladser.

Projekttitel: Globalizing Firms and Workers' Health: A Study Using Danish Matched Worker-Firm Data
Bevillingsmodtager: Jakob Roland Munch
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.698.916
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at undersøge om og, hvordan øget globalisering påvirker sundhedstilstanden blandt danske virksomheders ansatte. Det er velkendt, at globalisering i form af øget offshoring, eksport og importkonkurrence påvirker arbejdsmarkedet med hensyn til løn og beskæftigelse. Det er også velkendt, at befolkningens sundhedstilstand påvirkes af arbejdsmarkedsforholdene for den enkelte. Der findes imidlertid kun meget sparsom viden om, hvorvidt øget globalisering påvirker sundhedstilstanden i befolkningen via arbejdsmarkedet. Vi vil undersøge emnet i to delprojekter, der begge udnytter detaljerede registerdata for danske virksomheder og deres ansatte, herunder virksomhedernes import og eksport og de ansattes sundhedstilstand. I det første delprojekt analyserer vi gennem hvilke mekanismer globalisering og øget eksport påvirker omfanget af arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme. Dette projekt belyser også, om der er en sammenhæng mellem lavkonjunkturer og sundhed. I det andet delprojekt analyserer vi, hvordan offshoring og øget importkonkurrence påvirker de ansattes sundhedstilstand når de bliver afskediget.


Projekttitel: Explaining the macro-economic foundation behind long-term nominal interest rates and their effects on the real economy
Bevillingsmodtager: Martin Møller Andreasen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.589.961
Projektbeskrivelse: Formålet med dette forskningsprojekt er at inkludere langsigtet låntagning i nyere makroøkonomiske modeller og dermed forbedre vores forståelse af, hvad der bestemmer renter på lån med lange løbetider og, hvordan disse renter påvirker makroøkonomien. Nyere makroøkonomiske modeller til forståelse af den økonomiske aktivitet antager typisk, at alle husholdninger og virksomheder udelukkende optager lån med korte løbetider, dvs. mellem 3 til 12 måneder. Der tages således ikke højde for eksistensen af lange renter, dvs. renter på lån med løbetider på 10 og 30 år. Derfor kan modellerne ikke bruges til at analysere, hvordan de økonomiske konjunkturer påvirkes af, at boligfinansieringen i Denmark gradvist har bevæget sig væk fra 30-årige fastforrentede lån til kortsigtede lån med variable rente. Ligeledes kan modellerne ikke bruges til at forstå de seneste pengepolitiske tiltag i UK og USA, hvor centralbankerne i et forsøg på at stimulere økonomien har foretaget systematiske opkøb af statsobligationer for at sænke de lange renter, givet at de korte renter er tæt på nul og derfor ikke kan sænkes ydereligere. Håbet er, at modeller fra dette forskningsprojekt vil tilvejebringe en ny og bedre forståelse af langsigtet låntagning til gavn for bl.a. beslutningstagere, f.eks. ved regulering af de finansielle institutioner på det danske boligmarked.


Projekttitel: Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data
Bevillingsmodtager: Miriam Wüst
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: kr 1.640.573
Projektbeskrivelse: Økonomisk forskning viser, at tidlige investeringer i børns helbred, kognitive og ikke-kognitive evner har en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet, f.eks. på arbejdsmarkedet eller i forhold til deres helbred. Men hvor meget af den empiriske forskning ser på betydningen af enkelte faktorer som f.eks. børns helbred, så peger den økonomiske teori på, at det ikke kun er enkeltfaktorer, men deres sammenspil (interaktion), som er afgørende. Teorien peger på, at indsatser kan understøtte hinanden (være komplementære), dvs. at børn som har modtaget en type indsats tidligt i livet, får en større gevinst ud af senere indsatser, end børn som ikke har fået den tidlige indsats. Der er imidlertid meget lidt empirisk viden om sammenspillet mellem investeringer. Denne mangel skyldes bl.a. mangel på data. Vores hovedbidrag er et fokus på betydningen af komplementære investeringer: Ved hjælp af unikke danske data undersøger vi voksenlivet for personer, som har været udsat for forskellige radikale ændringer (chok) som børn. Vi ser på tre naturlige eksperimenter: den danske polio-epidemi i 1952 samt polio-vaccinens introduktion i 1955, etableringen af børnehavepasning i perioden 1930-1960 og skolereformen i 1958. Eksempelvis kan vi ved at sammenligne personer, som både oplevede udvidelsen af daginstitutionstilbuddet og skolereformen i 1958, give et svar på, om senere investeringer i børns skolegang er mere effektive, når man har lavet tidligere indsatser for deres ikke-kognitive evne.


Projekttitel: Target group strategies – how people act towards public authorities – and why
Bevillingsmodtager: Vibeke Lehmann Nielsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.157.859
Projektbeskrivelse: Et centralt spørgsmål i samfundsvidenskaberne er fordelingen af goder – altså hvem der får hvad, hvornår og hvordan. Fra øvrig forskning ved vi, at de offentligt ansattes adfærd og beslutninger har en tendens til at reproducere eksisterende sociale uligheder og evt. forskelsbehandle, fordi de påvirkes af den enkelte borgers adfærd. Vi ved til gengæld ikke meget om borgernes adfærd. Hvordan agerer Fru Hansen hhv. Fru Nielsen, når de skal skaffe sig en vuggestueplads eller have et knæ opereret? Er der forskel? Hvad forklarer i så fald forskellene? Ved at undersøge adfærd i forskellige service- og reguleringssituationer og studere både enkeltindividers og virksomheders adfærd søger projektet viden herom. Projektet identificerer handletyper og forklarer variation. Projektet studerer, i hvilket omfang forskelle i policy-præferencer, ressourcer og motivationsintensitet forklarer variation i borgernes og virksomhedernes adfærd. Projektet bidrager til implementeringsforskningens muligheder for at forstå det absolut sidste led i implementeringskæden, nemlig de berørte borgere. Projektet er endvidere et bidrag til politikeres og forvaltningers muligheder for at forstå deres målgruppe og dermed kunne dels optimere deres forvaltningspraksis, dels forstå og afkode årsagerne til forskelle i adfærd. Viden om, hvordan og hvorfor borgere agerer, som de gør, kvalificerer forvaltningernes evne til at tilrettelægge en praksis, der ikke risikerer at reproducere eksisterende sociale uligheder.


 Forskningsprojekt 2


Projekttitel: Biased attention and economic decision-making
Bevillingsmodtager: Alexander Christopher Sebald
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 5.772.435
Projektbeskrivelse: Økonomisk teori baserer sig i udstrakt grad på en antagelse om rationel adfærd. Det antages, at vi træffer økonomiske beslutninger til eget bedste med ubegrænsede kognitive evner og ved brug af al tilgængelig information. Realistisk set er menneskets kognitive ressourcer dog begrænsede, og mængden af information er uoverskuelig. Vores opmærksomhed er således begrænset, og vi forsømmer vigtige aspekter af de omgivelser, vi handler i.  Denne indsigt har for nylig nydt større opmærksomhed blandt politiske beslutningstagere, og har ført til etablering af ”Behavioral Insight Teams” i både Storbritannien og USA, og senest af den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse. Disse teams bruger videnskabelige resultater fra grænsefeltet mellem økonomi og psykologi til at forbedre økonomisk-politiske programmer, så de bedre opnår den tilsigtede gavnlige effekt hos borgerne. I dette tværfaglige projekt, integrerer vi formelt de psykologiske mekanismer som styrer vores opmærksomhed med økonomisk teori. Vi analyserer såvel teoretisk som eksperimentelt, hvordan vores begrænsede og vægtede opmærksomhed kan ændre gængse økonomiske forudsigelser. Mere specifikt, anvender vi denne tværfaglige tilgang til at undersøge hvordan vægtet opmærksomhed påvirker forbrugervalg, virksomhedsadfærd, de finansielle markeder, og politiske beslutninger.


Projekttitel: Welfare State Cutbacks and Electoral Punishment
Bevillingsmodtager: Carsten Jensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.948.158
Projektbeskrivelse: Velfærdsstaten er særdeles populær blandt mange vælgere. Alligevel sker det ofte, at politikerne gennemfører nedskæringer – også uden at de bliver straffet af vælgerne efterfølgende. Projektet undersøger, hvornår politikerne bliver straffet af vælgerne for velfærdsnedskæringer. Projektet indsamler et meget omfattende datasæt bestående af de strategier, som politikere kan tage i anvendelse i forbindelse med velfærdsnedskæringer. Datasættet dækker perioden fra 1985 i seks vestlige demokratier og muliggør for første gang nogensinde en systematisk analyse af, hvornår vælgerne reagere negativt på velfærdsnedskæringer. Desuden gennemfører projektet en række holdningsundersøgelser i tre lande, der vil give yderligere information hvordan vælgerne påvirkes af politikernes strategier.


Projekttitel: Building a New Europe - the causes and consequences of integration by stealth
Bevillingsmodtager: Derek John Beach
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.749.125
Projektbeskrivelse: BNE-projektets fokus er den mere lukkede og ad hoc-måde, som reformforhandlinger foregår på i EU efter Euro-krisen. Mens EU-integration er mere følsomt i landenes indenrigspolitik efter krisen, og der er stigende skeptis over mere integration, er der også et stigende behov for vidtgående reformer af Euro-systemet for, at det kan overleve på længere sigt. Derfor er reformforhandlingerne fanget i et krydspres mellem indenrigspolitiske krav og en strukturel pres for mere integration. Det er i denne ny kontekst, at den nye mere lukkede forhandlingsmåde er opstået. Projektet analyserer først, hvordan forhandlingsmåden er ændret efter Euro-krisen efterfulgt af en analyse af dens årsager og konsekvenser.


Projekttitel: Mind the Gaps: Explaining Nordic Exceptionalism in Taxation Institutions
Bevillingsmodtager: Elisabeth Brooke Harrington
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 3.206.385
Projektbeskrivelse: Projektet består af tre delprojekter med ét kernetema og samme teoretiske tilgang: studiet af beskatningen med perspektiv fra samfundsinstitutioner. Tilsammen undersøger projekterne spørgsmålet "hvordan stater opretholder sig selv og etablerer et samarbejde med skatteyderne - herunder både borgere og virksomheder, i bestræbelser på styring?" Projektets internationale forskningsteam vil i analysen af data fra Danmark, Norge, Sverige og Island gøre brug af metoder og disciplinære perspektiver blandt andet fra sociologi, antropologi og statskundskab. På baggrund af en kortlægning af den historiske og kulturelle oprindelse af skattesystemet i de fire lande vil projektet teste politiske alternativer gennem eksperimenter. Fra projektet vil vi forstå, hvad der gør Danmark og de nordiske naboer ekstraordinære i forhold til legitimitet for og effektivitet hos deres skattemyndigheder. Projektet vil uddrage de nordiske erfaringer, der kan generaliseres til politiske anbefalinger og "bedste praksis" til gavn for andre lande, herunder EU- medlemsstater der har haft mindre held med at forvalte deres opkrævningssystemer- og processer.


Projekttitel: The Societal Meanings of the Intoxicated Body: A Qualitative Sociological Study of Alcohol Intoxication, Gender, and Young Adults
Bevillingsmodtager: Geoffrey Paul Hunt
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 4.735.986
Projektbeskrivelse: Sociale betydninger af den berusede krop. Et kvalitativt sociologisk studie af alkoholberuselse, køn og unge voksne. Kroppen og især kvindekroppen er en kulturel og social slagmark. Samfundsmæssigt foregår der ikke alene en moralsk kamp, som har indflydelse på vores opfattelser af hinanden. Denne kamp er også med til at skabe vores kroppe. Beruselse er en måde at forandre sin krop på. Kvinder er begyndt at drikke omtrent det samme som mænd, lige såvel som kvinder også drikker sig berusede på samme måde, som det tidligere primært gjaldt mænd. Disse forandringer kommer fra de unge generationer. Undersøgelsen sætter særligt fokus på yngre 18 til 25-årige kvinder. Projektet vil igennem en undersøgelse af unge voksne kvinders alkoholberuselse finde ud af, hvordan nydelse og risiko ved beruselse er med til at skabe den moderne krop. Kroppen er et centrum for nydelser og risiko. Lige såvel som sundhed og motion har indflydelse på hvordan vi forstår vores krop, så har de nydelser og risici der ligger i beruselsen med alkohol stor betydning. Vi har brug for indsigter til at kunne forstå disse forandringer. Indsigterne fra dette studie vil være centrale i både den offentlige og videnskabelige diskussion. Yderligere vil indsigterne fra gruppen af yngre kvinder kunne skabe grundlag for at forstå den kropslige og sociale beruselse i andre grupper i samfundet.


Projekttitel: From dogma to data: Exploring how case law evolves
Bevillingsmodtager: Henrik Palmer Olsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.954.444
Projektbeskrivelse: Beskrivelser af gældende ret inddrager ofte domspraksis som eksemplificering af hvilke regler der gælder indenfor et bestemt retsområde. Imidlertid foreligger der sjældent eller aldrig komplette analyser af det samlede korpus af afgørelser fra domstolene, hvilket bl.a. skyldes at domsmængden er så stor at det ikke vil være muligt for en enkelt person at læse, systematisere og analysere samtlige afgørelser. Dette betyder at fremstillingen af hvad der er gældende ret på et givet område oftest er baseret på subjektive vurderinger. Med udgangspunkt i de nyeste udviklinger indenfor automatiseret opsummering af tekstindhold samt netværksanalyse af juridiske tekster, er det imidlertid blevet muligt systematisk at analysere samtlige afgørelser afsagt af en given domstol. Dermed bliver det muligt at få et helt nyt empirisk indblik i hvilke typer af sager domstolene afgør, hvad der er udslagsgivende i sagerne og hvordan domspraksis har udviklet sig over tid. Med udgangspunkt i et case studie af tre udvalgte internationale domstole vil projektet kreere en database som kan danne grundlag for at formidle langt mere omfattende viden om domstolenes virkemåde end hvad vi er vant til. Dette skaber mulighed for at såvel jurister, som almindelige borgere hurtigere kan opnå en langt bredere viden om domstolenes praksis, hvilket vil styrke retssikkerheden i samfundet og skabe grundlag for bedre juridisk forskning og uddannelse.


Projekttitel: The Economic History of Christian Africa
Bevillingsmodtager: Jacob Weisdorf
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 4.246.704
Projektbeskrivelse: Kilden til Afrikas vedvarende fattigdomsproblemer er genstand for heftig debat. En central hypotese er, at kvinders manglende adgang til uddannelse og formelt arbejde forhindrer økonomisk vækst. Begrundelsen er, at kvinderne opforstrer uudannede børn i stort antal i stedet for at arbejde. Det hævdes, at kimen til kvindernes marginalisering findes i kolonitiden. Dels som følge af kristne missionærers ensidige fokus på uddannelse af mænd, og dels fordi koloniherrerne afskar kvindernes adgang til arbejdsmarkedet. Endvidere fastholdes det, at det politiske styre i tiden efter Afrikas uafhængighed (fra 1960’erne) var domineret af mænd, som intet foretog sig for at rette op på fortidens kønsmæssige skævheder. I dette projekt anvender vi information fra historiske kirkebøger til at kaste lys over europæernes indflydelse på Afrikas økonomi med fokus på forskelsbehandling af mænd og kvinder. Vi ser på udviklingen i uddannelse og beskæftigelse på baggrund af de stilingsbetegnelser, som kristne missionærer noterede om de afrikanere, der indgik kristne ægteskaber. Vi sigter mod at indsamle viden fra en kvart million vielser på tværs af det kristne Afrika (syd for Sahara) fra de første missionærer ankom i 1850’erne og frem til i dag. Vores studie tilbyder et indblik i det kristne Afrikas nærmest ukendte økonomiske historie. Målet er at vise, hvor dybt rødderne til Afrikas fattigdom og kønsmæssige uligheder er forankret i fortiden, og hvilken rolle missionærer og kolonimagter spillede heri.


Projekttitel: Leadership Development in the Public Sector
Bevillingsmodtager: Magnus Larsson
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 3.817.981
Projektbeskrivelse: Ledelse og ’det personlige lederskab’ ses i dag som en afgørende betingelse for, at velfærdsstaten kan løfte sine opgaver. Samtidig ses ledelsesudvikling som en vigtig betingelse for, at ledelsen kan indfri forventningerne. Der er derfor de senere år blevet investeret massivt i ledelsesudviklingsprogrammer – både i form af organisationsinterne programmer og i form af egentlige ledelsesuddannelser rettet mod den offentlige sektors ledere. Til trods for den udbredte investering i ledelsesudvikling ved man ikke, hvilke organisatoriske effekter ledelsesudviklingsprogrammerne har. Studier af ledelsesudviklingsprogrammer fokuserer typisk på de enkelte deltageres udbytte, hvad angår kompetencer. Dette projekt vil derimod undersøge, hvilke organisatoriske effekter udviklingsprogrammerne har. Hvilke praksisser og forestillinger danner og formidler programmerne i forhold til velfærdsstatens organisationer? Hvad betyder disse praksisser og forestillinger for forholdet mellem ledere og medarbejdere og for organisationernes opgavevaretagelse? For at svare på disse spørgsmål vil projektet både undersøge ledelsesudviklingsprogrammernes indhold/pædagogiske praksis og deres organisatoriske betydning. Projektet vil benytte sig af diskurs-, case- og surveymetoder. Et organisationsinternt udviklingsprogram samt en diplomuddannelse er valgt som cases.


Projekttitel: Tax havens under the microscope
Bevillingsmodtager: Niels Johannesen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 4.046.947
Projektbeskrivelse: Privatpersoners gemte formuer er en vigtig skattepolitisk udfordring, men forskning på området vanskeliggøres af manglende gennemsigtighed i skattelyene. Med dette projekt ønsker jeg at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvem ejer formuerne, som er gemt i skattely? Hvad er konsekvenserne af gemte formuer for de offentlige finanser samt for den økonomiske ulighed? Hvilke faktorer får privatpersoner til at gemme deres formuer i skattely og, hvilke faktorer får dem til at trække formuerne hjem igen? Analyserne vil blandt andet bygge på informationer fra de norske og svenske skattemyndigheder om skatteunddragere og transaktioner med skattely. 


Projekttitel: FDI productivity spillovers and profit shifting
Bevillingsmodtager: Pascalis Raimondos-Møller
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 4.338.456
Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at undersøge, om udenlandske direkte investeringer har en positiv effekt på indenlandske virksomheders produktivitet. Vi hævder, at denne effekt afhænger af den `absorptive capacity’, som de indenlandske virksomheder har. Ved at måle denne absorptive capacity med hjælp af den teknologiske afstand, der er mellem indenlandske og udenlandske virksomheder, formulerer vi den hypotese, at forholdet mellem afstand og produktivitets forbedringer kan beskrives gennem en omvendt U-funktion. Vores bidrag til litteraturen er, hvordan vi måler produktivitet af globale virksomheder. Gennem deres verdensomspændte operationer kan disse virksomheder forholdsvist nemt ændre deres regneskab aktivitet og dermed skjule deres sande produktivitet i et bestemt land. Den slags mis-rapporteringer er almindelige, når virksomheder betaler forskelige skatter i de forskellige lande. Ved at bruge et unikt panel-datasæt, der opfanger alle Europæiske virksomheder og deres ejerskabsstruktur og ved at bruge skatteforskelle som et instrument for at korrigere produktivitetsmålinger, vil vi teste, om der er positive effekter, og om de forholder sig, som vores omvendte U-funktion hypotese siger.


Projekttitel: Violent Exchange as the production of urban citizenship: Exploring Policing Encounters in the global South
Bevillingsmodtager: Steffen Bo Jensen
Institution: DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
Bevilget beløb: kr 4.484.465
Projektbeskrivelse: Tortur, politivold og korruption er dagligdags hændelser i mange byer i det globale syd som ofte er intimt forbundet. Når politiet ’beder’ om økonomisk kompensation mod ikke at arrestere folk eller udøve vold mod dem, bliver disse relationer tydelige. Simpelt sagt: kun fordi folk ved hvad politiet er i stand til, indgår de i udveksling med politiet. Forskningsprogrammet undersøger, hvordan disse hverdagsmøder er med til at definere og producere, hvad vi kalder urbant medborgerskab – det vil sige retten til at få del i resurser og anerkendelse som legitime borgere i byen. Gennem begrebet ’violent exchange’ vil vi forsøge at omfavne og forstå den virkelighed som både politimyndigheder og byboere står i og lever med i deres respektive forsøg på at skabe et værdigt liv og overleve i de hastigt voksende byer i det globale syd præget af muligheder, trusler og usikkerheder. Empirisk udfører vi en tværkulturel, komparativ analyse af hverdagsmøder mellem politi og byboere i fire byer (Cape Town, Manila, Dhaka og Nairobi). Derigennem vil programmet bidrage til både at forstå de specificiteter, der eksisterer i mødet i de enkelte byer og til en begrebsudvikling af, hvordan suveræn magtudfoldelse og reciprocitet er med til at producere voldelige udvekslinger. Denne begrebsudvikling er ikke bare akademisk relevant, men kan bidrage til en gentænkning af menneskerettighedspolitikker og god regeringsførelse som intimt forbundne i byboers hverdagsliv.


Projekttitel: The International Housing Market: What Drives Prices and their Comovement?
Bevillingsmodtager: Thomas Quistgaard Pedersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.856.032
Projektbeskrivelse: Det internationale boligmarked har gennem de seneste 15-20 år været præget af store prisudsving. For mange landes vedkommende, heriblandt Danmark, steg de reale priser kraftigt op til år 2006 med efterfølgende store prisfald. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er så kraftige prisudsving på boligmarkedet uønskede, da store fald i boligpriserne typisk fører til store fald i forbrugsniveauet og dermed en stor risiko for recession og destabilisering af økonomien, hvilket mange lande også har oplevet de seneste år. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad der bestemmer prisdannelsen på boligmarkedet, således at fremtidige økonomiske kriser med udgangspunkt i boligmarkedet kan undgås. Forskningsprojektet tager sigte på at analysere prisdannelsen på det internationale boligmarked i lyset af de senere års kraftige prisudsving. Projektet vil blandt andet undersøge, hvorvidt de kraftige prisstigninger op til år 2006 skyldes bobler på boligmarkedet, eller om de for eksempel kan forklares ud fra mere lempelige finansieringsmuligheder. Ligeledes vil projektet fokusere på boligmarkedets rolle i den samlede økonomi blandt andet med henblik på at analysere, hvorvidt huspriser kan forudsiges ved brug af information fra de finansielle markeder og makroøkonomien. Projektet vil have en udpræget international dimension, hvor forskelle og ligheder på tværs af lande vil blive analyseret, ligesom der vil være fokus på international integration og ’afsmitning’ mellem lande.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. maj 2015