Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2014 Det Frie Forskningsråd uddeler 9 ph.d-stipendier til gennemførelse uden for universiteterne, oktober 2014

Det Frie Forskningsråd uddeler 9 ph.d-stipendier til gennemførelse uden for universiteterne, oktober 2014

Det Frie Forskningsråd uddeler 9 ph.d.-stipendier for i alt ca. 22,5 millioner kroner under virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne”. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014 og har til formål at give forskertalenter med base uden for universiteterne mulighed for at indlede en forskerkarriere.

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer.


Projekttitel: Masculinity and the Prevention of Genocide in Rwanda: The Intimate Production of Male Citizens at Iwawa Island
Bevillingsmodtager: Rose Løvgren
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier
Bevilget beløb: 2.244.486
Projektbeskrivelse: Unge mænd der lever på gaden i afrikanske lande bliver i vid udstrækning opfattet som en lurende trussel mod stabilitet og sikkerhed i deres egne lande, såvel som på globalt niveau. Når politikere og forskere tager sikkerhedsbrillerne på, ser de som oftest helt anderledes på marginaliserede unge kvinder, der identificeres som sårbare ofre for voldelig konflikt, og marginaliserede unge mænd, der identificeres som mulige gerningsmænd i drabelige og seksuelle masseforbrydelser. Dette projekt kigger kritisk på de kønslige og intime aspekter af sikkerhedspolitik rettet mod unge mænd i en analyse af Rwanda’s rehabiliteringscenter for gadedrenge placeret på Iwawa, en ø i Kivu-søen. Med udgangspunkt i feltarbejde i og om Iwawa undersøger projektet, hvordan øens center forsøger at disciplinere de unge mænds maskulinitet gennem militær træning, seksualundervisning og tvungen omskæring, som led i at sikre Rwanda mod udbredelse af HIV samt en gentagelse af folkedrabet for 20 år siden. Ved at trække på filosofiske og antropologiske perspektiver på køn, medborgerskab og overgangsritualer undersøger projektet, hvordan ændringer i mænds familiære, romantiske og intime relationer har indflydelse på deres status som medborgere i samfundet, hvilket har implikationer ikke kun for Rwandisk regeringsførelse, men også for kontinental og global sikkerhedspolitik.


Projekttitel: Subterraneans and the temperaments of a landscape on Bornholm. An anthropological analysis of time, history and place on a Danish island
Bevillingsmodtager: Lars Christian Kofoed Rømer
Institution: Det Kongelige Bibliotek
Bevilget beløb: 2.527.481
Projektbeskrivelse: De Underjordiske og et landskabs temperamenter på Bornholm. En antropologisk analyse af tid, historie og sted på en dansk ø. Dette projekt tager afsæt i, at der på Bornholm er et naturvæsen kaldet de Underjordiske, som ikke blot er minder fra en forsvunden fortid, men stadig spiller en aktiv og levende rolle i livet på øen. I en kombination af arkivstudier og nutidigt feltarbejde studerer projektet de mangfoldige henvisninger til de Underjordiske af landmænd, arkæologer, politikere, healere, turister og lokale gennem de seneste århundreder. Hensigten er at give et nyt indblik i, hvordan man på en ø som Bornholm i det levede liv både før og nu forholder sig til både lokale udfordringer så stigende fraflytning og økonomisk afmatning såvel som mere generelle problematikker i forhold til den globale opvarmning og et stresset hverdagsliv. Projektet ønsker derved at bidrage med en ny forståelse af, hvordan det bornholmske landskab til stadighed bliver skabt i den dybe sammenfletning og spænding mellem fortid, nutid, mennesker og natur, hvor der er tale om meget personlige og hemmelige oplevelser såvel som store idéer om, hvordan dette landskab skal se ud i fremtiden.


Projekttitel: Seksuelt design - materialiseringer af kulturelle seksualitets- og sundhedsdiskurser vedrørende danske postmenopausale kvinder
Bevillingsmodtager: Astrid Svala Vagnsdatter Andersen
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Bevilget beløb: 2.304.340
Projektbeskrivelse: Projektets formål er at undersøge seksuelt produktdesign, herunder medicinske hjælpemidler og 'sexlegetøj'. Det er hensigten at kortlægge, hvad der eksisterer på markedet, samt at udvikle nye genstande i samarbejde med informanter og professionelle interessenter. Da projektet fokuserer på en seksualkulturelt overset gruppe, kvinder > 50 år, vil informanterne hentes fra denne befolkningsgruppe. Data om køn, alder og seksualitet vil blive indsamlet gennem kvalitative interviews for at kortlægge, hvad seksualitet betyder for kvinder, der har passeret overgangsalderen, og hvordan denne betydning kan omsættes i objektform og dermed måske konkretisere kulturelt oversete lystformer. For at kvalificere udviklingsprocessen af nyt design vil projektet ligeledes indeholde analyser af fungerende sundheds- og seksualitetsdiskurser for at afdække forhold mellem køn, seksualitet og sund aldring. Projektet er det første af sin art på området og kombinerer humanistiske med sundhedsfaglige aspekter, samt diskursanalyse med konkrete designprocesser


Projekttitel: Forstyrret og forstyrrende: Professioners problemkonstruktioner af børn med 'anderledes' adfærd.
Bevillingsmodtager: Marianne Brodersen
Institution: University College Sjælland
Bevilget beløb: 2.273.136
Projektbeskrivelse: I de senere år har der været stigende fokus på elever, der 'forstyrrer' i skolen, og antallet af børn der medicineres for adfærdsforstyrrelser er vokset. Dette projekt undersøger, hvordan professionsgrupper hver især og i indbyrdes samspil definerer og håndterer problemer knyttet til 'børn der forstyrrer'. Undersøgelsen baserer sig på et feltarbejde i skolen med fokus på læreres, pædagogers og andre professionelles problembestemmelser og -håndteringer i relation til børn. Desuden analyseres relationer mellem professionel viden og nationale børne- og uddannelsespolitiske rationaler. Projektet kan give viden om, hvordan professionsgrupper bidrager til at identificere, definere og intervenere i problemkomplekset 'børn der forstyrrer'. Gennem sit nedslag i denne specifikke problemstilling vil projektet eksemplarisk kunne vise, på hvilke måder professionsgrupper bidrager til at forme velfærdsinstitutionelle udfordringer til praktisk håndterbare problemstillinger. Projektet tilbyder dermed også nye forståelser og problematiseringer af, hvorledes man aktuelt betragter og behandler børn, der forstås som 'anderledes'.


Projekttitel: Degradation of archaeological bone
Bevillingsmodtager: Anne Marie Eriksen
Institution: Nationalmuseet
Bevilget beløb: 2.801.828
Projektbeskrivelse: Arkæologiske knogler indeholder store mængder information, i form af blandt andet genetisk data, som kan bruges i arkæologisk og biologisk forskning. Efter deponering i jorden er den primære nedbrydning af knogle materialet katalyseret af mikroorganismer. I dette projekt er formålet at undersøge sammensætningen af disse mikroorganismer fra selve deponeringen og frem til de fund fra stenalderen, som gøres i den nordiske jord både på havbunden og på landjorden. Gennem genetisk analyse bestemmes denne diversitet og sammenholdes med den mængde af DNA, som er bevaret i knoglen. Findes der en sammenhæng mellem den bevarede mængde DNA i original materialet og den sammensætning man ser af mikroorganismer både i og omkring fundet. Desuden undersøges miljøets indflydelse på diversiteten og mængden af mikroorganismer, for at kunne vurderer om et givent miljø er velegnet til at opbevare knogle fund in situ.


Projekttitel: Bacterial epidemiology and phenotypic traits in the whole-genome-sequencing era
Bevillingsmodtager: Pernille Gymoese
Institution: Statens Serum Institut
Bevilget beløb: 2.364.505
Projektbeskrivelse: Fødevarebårne bakterier, som f.x. Salmonella, er årsag til mange humane infektioner verden over. Identifikation og karakterisering af de sygdomsfremkaldende bakterier er en vigtig brik til at opspore en eventuel smittekilde, samt overvåge og forhindre yderligere infektioner forårsaget af bakterien.Kortlægning af bakteriers genomer er med whole genome sequencing (WGS) teknologien blevet lettere tilgængeligt og anses som afløser til de nuværende identifikations- og karakteriseringsmetoder, som er både dyre og tidskrævende.Projektet vil udnytte den enorme mængde data og information, som WGS tilbyder. Genomer fra Salmonella populationen vil blive sammenlignet og deres fælles DNA træk vil blive kortlagt og herfra udvikles en metode til at diskriminere mellem kloner. Dette vil resultere i bedre opsporing af smittekilder og forhindre mulige infektioner. Yderligere vil projektet undersøge DNA elementer, som forskellige Salmonella grupper ikke har tilfælles, og vurdere hvilke mulige egenskaber disse DNA elementer kan have på virulens og evolution af bakterien. Dette vil resultere i en øget forståelse af hvordan og hvornår nye Salmonella kloner udvikles.


Projekttitel: Børn og unge med psykiatriske diagnoser uden for den specialiserede behandlingspsykiatri - sammenhængen mellem behandlingstilbud, recovery og hverdagsliv
Bevillingsmodtager: Pernille Skovbo Rasmussen
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Bevilget beløb: 2.992.703
Projektbeskrivelse: Dette ph.d.-projekt vil undersøge betydningen af behandlingstilbud til børn og unge med psykiatriske diagnoser, for børnene/de unges hverdagsliv og recovery forstået som troen på ’et raskt liv’. Behandlingen af børn og unge i psykiatrien er meget uensartet, og forskellene har langt fra altid en faglig begrundelse. Vi ved alt for lidt om, hvilke konsekvenser de uensartede tilbud har for børnene/de unges trivsel i hverdagen og deres recovery. Det er et vigtigt samfundsmæssigt problem, der vedrører godt 24.000 børn og unge som årligt henvises til psykiatrien. Samtidig savnes der forskningsbaseret litteratur som anvender hverdagslivs- og recoveryorienterede tilgange til at forstå hverdagslivspraksisser blandt børn og unge med psykiatriske diagnoser. Ph.d. projektet vil øge viden om samspillet mellem behandlingstilbud til børn og unge med psykiatriske diagnoser og deres trivsel i hverdagen samt recovery-orientering. Forskningsspørgsmålet vil blive undersøgt på grundlag af 1) et kvantitativt forløbsstudie baseret på spørgeskemaer, der følger børn/unge når de afsluttes i hospitalsregi, efter tre måneder, og igen efter 12 måneder, samt 2) et kvalitativt forløbsstudie, der følger 12 børn/unge over samme tidsperiode med regelmæssige opfølgende interviews. Ph.d.-projektet vil bidrage ved at berige forståelsen af recovery og hverdagsliv hos børn og unge med psykiatriske diagnoser, og resultaterne kan bruges i den videre forskning og udvikling af den voksende børne- og ungdomspsykiatri.


Projekttitel: Urban Violence and Citizenship in São Paulo
Bevillingsmodtager: Frida Sofie Gregersen
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier
Bevilget beløb: 2.516.060
Projektbeskrivelse: Urbanisering har globalt set skabt et stort antal mega-byer, som i stigende grad er kendetegnet ved stor ulighed, eksklusion og massiv vold og usikkerhed. I de kæmpe slumkvarterer i disse byer mangler staten evnen til at garantere borgernes sikkerhed. Det har skabt et væld af alternative sikkerhedsaktører og givet anledning til nye former for vold, som i stor stil udfordrer byboernes lige adgang til medborgerskab. Dette ph.d.-projekt skal bidrage til forståelse af, hvordan volden i byen påvirker borgerskab i mega-byer, hvor usikkerheden er høj og hvor reel adgang til borgerskabsrettigheder er ulige. Det empiriske fokus er mega-byen São Paulo, Brasilien, hvor de statslige politistyrker både samarbejder og konkurrerer med andre sikkerhedsaktører, såsom private vagtselskaber, bevæbnede vagtværn, og narkokarteller. I byens slumkvarterer opererer de forskellige sikkerhedsaktører ofte på voldelige og ulovlige måder, hvilket udvisker grænsen mellem det formelle og uformelle, samt inkluderer og ekskluderer byboerne fra beskyttelse og sikkerhed. Det primære forskningsspørgsmål for projektet er: Hvordan producerer urban vold medborgerskab i São Paulo’s slumkvarterer? dette undersøges ved 8 måneders etnografisk feltarbejde i et slumkvarter i São Paulo.Teoretisk trækker projektet på: 1) urbane studier af megabyer, 2) sikkerhedsstudier med udgangspunkt i assemblage teori, og 3) praksis-orienteret statsborgerskabsteori.


Projekttitel: Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen
Bevillingsmodtager: Mikkel Brandt Petersen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Bevilget beløb: 2.463.903
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er i fase 1) at kortlægge de mest fysisk belastende arbejdsopgaver vha objektive målemetoder for personer i byggebranchen, eksempelvis betonarbejde (herunder udstøbning og armering) og tømrerarbejde (herunder gipsarbejde og isætning/udskiftning af vinduer) og i fase 2) at gennemføre deltagerinvolverende intervention rettet mod de målte fysiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet for udvikling af muskel- og skeletbesvær. I fase 1 kortlægges de fysiske belastninger for konkrete arbejdsopgaver vha objektive målemetoder såsom elektromyografi (EMG), actigrafi og video-optagelser under arbejdsdagen. De mest belastende arbejdsopgaver identificeres og udvælges til fase 2, hvor arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere, ledere – superviseret af konsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus - inddrages i udviklingen af interventionen med det formål at reducere de målte fysiske belastninger (randomiseret kontrolleret intervention). Interventionen er ikke målrettet enkeltindivider, men de arbejdsopgaver som måles at være belastende for flere af medarbejderne. Psykosociale og organisatoriske forhold evalueres på spørgeskema og inddrages i interventionen efter behov.

Senest opdateret 15. august 2019