Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2015 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekt 2 og FKK-Forskernetværk, maj/juni 2015

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekt 2 og FKK-Forskernetværk, maj/juni 2015

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation uddeler 12 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 71 mio. kr. samt 3 bevillinger til FKK-Forskernetværk for en samlet sum af ca. 3 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015. Bevillinger til DFF-Forskningsprojekter gives til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område.

Rådet har i alt modtaget 149 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 2. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2014 var på ca. 900 mio. kr.

Rådet har i alt modtaget 23 ansøgninger om støtte til FKK-Forskernetværk. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2014 var på ca. 21 mio. kr.

I forbindelse med uddelingen af bevillingerne udtaler formanden for DFF| Kultur og Kommunikation Frederik Tygstrup:

”Årets uddeling i FKK var præget af et fokus på kulturmøder og kulturforandringer i et samtidigt samfundsmæssigt perspektiv - nærmere bestemt hvordan vi som mennesker forholder os til de forandringer, som præger nutidskulturen, men også hvordan der skabes nye forståelser af vores samtid ved et fokus på fortiden. Ét projekt undersøger f.eks. hvordan man kan studere skabelsen af værdi på tværs af tid og sted: Hvad sker der, når særligt betydningsfulde genstande fra museumssamlingerne bringes ind i deres oprindelige sammenhæng? Kan der opstå en ny dannelse af værdi, når kulturarv reaktiveres? Et andet projekt undersøger, hvordan vi kan omdanne viden fra én sammenhæng til en anden. Det rejser også spørgsmålet, om – og hvordan – man kan designe læringsmuligheder, så man støtter mennesker i at lære at transformere viden mellem sammenhænge. Målet med projektet er at udvikle et læringsteoretisk fundament, der kan bruges til at planlægge læringsaktiviteter og forløb, der understøtter videnstransformation”.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer. Enkelte ansøgere er optaget på venteliste og vil modtage direkte besked herom.


DFF-FORSKNINGSPROJEKT 2


Projekttitel: Affects, Interfaces, Events
Bevillingsmodtager: Bodil Marie Stavning Thomsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.477.693
Projektbeskrivelse: Projektet ‘Affects, Interfaces, Events’ undersøger en spontan (kropslig) affektiv involvering i interfaces mellem mennesker og digital teknologi. Ordet affekt betegner siden 1600-tallet (Spinozas Etik, 1678) den påvirkning, der opstår i mødet med noget udefrakommende, og som har indflydelse på den måde, vi sanser og erfarer verden på – også uden at man er sig det bevidst. Det er projektets tese, at digitale interfaces affektivt påvirker vores sansning og erfaring af verden og af hinanden og at interfaces, hvori affektiv sansning spiller en betydelig relationel rolle over tid, erstatter tidligere former for tidslig og rumlig repræsentation og organisering. Interface-affekter mærkes ikke blot i kunstneriske og kommunikativt tilrettelagte begivenheder. Gode eksempler på begivenheder, der involverer (ofte ustyrlige former for) affekt, er også børsers op- og nedture i forlængelse af algoritmiske handlers ’Flash Crashes’, i mobiliseringer såsom ’Activist Flash Mobs’ (i.e. Occupy Wall Street) og i designet af mobile ’Augmented Reality’-teknologier, der udvider oplevelsen af fysiske steder med digitale lag af information. Projektet undersøger teoretisk, metodisk og analytisk, hvordan dette skifte fra repræsentation til affekt, fra værk til begivenhed, fra en audiovisuel og tekstlig kulturel organisering til multi-sensoriske organiseringer gennem digitale interfaces, afføder andre former for erfaringsdannelse, kommunikation og handlingsrum.


Projekttitel: Precious Relics: Materiality and Value in the Practice of Ethnographic Collection
Bevillingsmodtager: Cameron David Warner
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.479.951
Projektbeskrivelse: Etnografiske museer indsamler kulturarv, der ofte forbindes med noget håndgribeligt. Kulturarven indbefatter også mere uhåndgribelige aspekter som for eksempel den betydning og værdi, den er blevet tilskrevet af de mennesker, der har produceret og brugt den. Som en del af en museumssamling tilskrives kulturarven nye betydninger og nye værdier. Projektet vil undersøge, i hvilket omfang man kan studere skabelsen af værdi på tværs af tid og sted. Hvad sker der, når særligt betydningsfulde genstande fra museumssamlingerne bringes ind i deres oprindelige kontekst? Kan der opstå en ny dannelse af værdi, når kulturarv reaktiveres? Gennem et komparativt perspektiv og baseret på etnografisk feltarbejde og eksperimenterende udstillinger i Afghanistan, Papua Ny Guinea, Indien og Danmark bidrager projektet med en ny forståelse af værdiskabelsen af kulturarv.


Projekttitel: Children and books – enterprises and encounters. Studies in the production, uses and experiences of books for children in Denmark c. 1790-1850
Bevillingsmodtager: Charlotte Appel
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 4.541.048
Projektbeskrivelse: Børns bøger i skole, hjem og på bogmarkedet i Danmark ca. 1790-1850. Dette projekt handler om, hvordan børnebogen opstod som et nyt medie på det danske bogmarked i perioden 1790-1850 og hvordan forskellige slags bøger blev brugt og oplevet af børn både i skole og hjem. Projektet spørger, hvordan det gik til, at børn omkring 1850 havde et varieret udbud af billedbøger, eventyr, skolebøger og bøger med tilknyttet legetøj, mens de fleste i 1790 kun havde mødt ABC og katekismus. Projektet undersøger, hvem der udviklede og formidlede de nye bøger og hvordan drenge og piger både på land og i by brugte bøgerne i praksis – ofte på andre måder, end de voksne forestillede sig. Vi analyserer også, hvordan bogudgivelser efter udenlandske forlæg blev tilpasset en dansk barnelæser i sammenhæng med et nyt barnesyn, ændrede opfattelser af litteratur, ambitiøs skolelovgivning (1814) og et øget fokus på national identitet. Projektet sammentænker boghistorie, litteraturhistorie, skolehistorie og barndommens historie. Derved kan vi frembringe ny viden om tidlig dansk børnekultur og bidrage til udviklingen af nye tværvidenskabelige tilgange til brug for forskning i børns mediebrug frem til i dag.


Projekttitel: The Contemporary Condition
Bevillingsmodtager: Jacob Lund Weinreich
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.194.886
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at undersøge kontemporaneitet som et bestemmende vilkår i vores samtid. Begrebet kontemporaneitet betegner den tidslige sammensathed, der følger af, at forskellige kulturelle formationer – som er dannet ad forskellige historiske udviklingsspor og på forskellige lokaliteter – bringes sammen i et fælles kulturelt rum. Det drejer sig med andre ord om en sammenbringning af forskellige, men lige nærværende tider i vores historiske nu. Med den overordnede hensigt at undersøge dannelsen af subjektivitet og tidslighed i verden af i dag tager projektet udgangspunkt i en antagelse om, at kunst kan fungere som et laboratorium for udforskning af betydningsdannelse og for forståelser af bredere kulturelle og samfundsmæssige udviklinger. Projektets genstandsområde er derfor fortrinsvis samtidskunst og eksperimenterende kunstnerisk praksis med særligt henblik på nutidens medier og digitale teknologier. Forskningen orienterer sig i forhold til tre tværgående dimensioner: Det menneskelige subjekt, medier og kultur. Projektets undersøgelser svinger således mellem den mikrotidslighed, som er forbundet med menneskelig subjektivitet og maskinens tid, og den makrotidslighed, som er forbundet med kunst og historie: Fra live-programmering og computeren som tidsmaskine over arkiver som virkende erindring og kunstnerisk praksis som produktion af kontemporaneitet til transnationale kunstbiennaler og global billedcirkulation.


Projekttitel: Improving Second Language Pedagogy at the Prosody-Grammar-Pragmatics Interface Using Human-Robot Interaction
Bevillingsmodtager: Kerstin Fischer
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 5.427.159
Projektbeskrivelse: "Det er ikke det, du siger – det er måden, du siger det på!" Det er ikke unormalt, at man kommenterer hinandens måde at sige noget på; det må jo betyde, at man kan sige det samme på flere forskellige måder. Én af disse måder har at gøre med tonen – melodien og rytmen; i forskningen benævnt prosodien. Dette projekt udfylder et tomrum i forskningen i andetsprogspædagogik ved at undersøge, hvilken prosodi andetsprogsbrugere skal lære, når de udtrykker forskellige sproglige handlinger, såsom at stille forskellige typer af spørgsmål, at påbegynde og afslutte samtaler, at overlade ordet til andre og at give og modtage ros. Vi undersøger prosodien i disse kontekster på dansk, tysk og engelsk med udgangspunkt i databaser med både modersmålstalende og andetsprogsbrugere. Når vi har fastlagt de prosodiske træk i databaserne – altså har fundet frem til den prosodi, andetsprogsbrugerne skal lære – afprøver vi dem vha. en metode, der involverer menneskelig interaktion med robotter. I denne metode kan vi afgrænse og isolere de prosodiske træk og undersøge, hvordan mennesker reagerer på robotter, der udtrykker en given sproglig handling med en given prosodi. Med udgangspunkt heri vil vi udvikle nye, innovative materialer til brug i undervisningen i prosodi i dansk, engelsk og tysk som andetsprog.


Projekttitel: Development of emotion regulation during life transitions
Bevillingsmodtager: Mimi Yung Mehlsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 5.793.408
Projektbeskrivelse: Der følger ofte tab og begrænsninger med alderdommen, men ældre er lige så tilfredse med livet som yngre og oplever tilsyneladende færre negative følelser i dagligdagen. Dette kan muligvis skyldes, at man gennem livet udvikler en stadig mere effektiv evne til at regulere sine følelser. Dette projekt har til formål at belyse, om en udvikling i følelsesmæssig regulering kan iagttages gennem kortere perioder i livet med intense ændringer, som når man får sit første barn, bliver pensioneret eller får en kræftsygdom. I projektet følges mænd, der bliver fædre, pensionerede eller får testikelkræft gennem et halvt år. De strategier, de anvender for at regulere deres følelser i hverdagens belastende situationer, registreres, og det analyseres, om de ændrer sig gennem perioden. Det undersøges også, om den måde, mændene regulerer deres følelser på, har betydning for deres psykologiske velbefindende og biologiske indikatorer på inflammation og biologiske aldringsprocesser på celleniveau, som man ved er vigtige for et sundt fysisk helbred.


Projekttitel: Art, Culture and Politics in the 'Postmigrant Condition'
Bevillingsmodtager: Moritz Schramm
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 5.638.753
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger de nye udfordringer, muligheder og konflikter, der er forbundet med den såkaldte ‘postmigrantiske situation’. Begrebet stammer fra kunstnere, forfattere og intellektuelle, der er trætte af at blive omtalt som ”indvandrerkunstnere” eller ”indvandrerforfattere” og insisterer på den overordnede (og for alle gældende) pluralitet af baggrunde og livsstile i samfundet. Det gælder for dem om at flytte fokus fra migrationserfaringen og de medfølgende krav om ’integration’ i en på forhånd given vi-gruppe, til spørgsmålet om alle borgeres politiske og kulturelle deltagelse i samfundet, uanset baggrund. Med afsæt i kulturelle og kunstneriske udtryksformer undersøger projektet konsekvenserne af den ‘postmigrantiske situation’ i det 21. århundrede. Projektet ser på, hvilke former for tilhørsforhold der bliver udviklet og diskuteret i kunst og kultur; hvordan der udvikles nye nationsopfattelser, der udvider og/eller erstatter traditionelle forestillinger om stat og nation; og hvordan kulturinstitutioner reagerer på den nye situation og de udfordringer, den bringer med sig. Overordnet set udforsker projektet konsekvenserne af en ny tilstand, hvor en mangfoldighed af baggrunde og livstile er normen snarere end undtagelsen. Dets mål er at bidrage til en dynamisk forståelse af samfund og nation samt at beskrive aktuelle udviklinger og udfordringer, som de kommer til udtryk i kunst og kultur.


Projekttitel: From Ivory Tower to Twitter (FITT): Rethinking the Cultural Critic in Contemporary Media Culture
Bevillingsmodtager: Nete Nørgaard Kristensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.207.351
Projektbeskrivelse: From Ivory Tower to Twitter (FITT) belyser, hvordan kulturkritikerens autoritet og status er i forandring i det aktuelle mediebillede. Aviser, radio og tv tildeler i dag en bred vifte af aktører rollen som kritiker, kulturel meningsmager og smagsdommer, samtidig med at den almindelige kulturforbruger deltager i debatten med anmeldelser, "Likes" og personlige meningsudbrud på internettets brugerdrevne fora og sociale medier. I en politisk sammenhæng har forskningen vist, at den demokratisering af den offentlige samtale, som de ’nye’ medier indvarslede, er udeblevet. Spørgsmålet er, om det samme gælder i en kulturel kontekst, eller om forskydningerne på det kulturkritiske felt rent faktisk har bidraget til en mere inklusiv kulturdebat? FITT introducerer begrebet "den heterogene kulturkritikker", som omfatter en firdelt typologi - 1) den intellektuelle kulturkritiker, 2) den professionelle kulturjournalist, 3) den medieskabte smagsdommer og 4) hverdagens amatørekspert - og tester, hvordan de hver især forvalter kulturkritik på forskellige kulturområder og på tværs af medieplatforme. Herigennem konsoliderer FITT ikke blot dansk forsknings internationale førerposition på feltet, men bidrager også til en aktuel samfundsdebat om, hvem der kommer til orde i den kulturelle offentlighed, og med hvilken autoritet det sker - i takt med at medieinstitutionelle og -teknologiske forandringer har muliggjort øget offentlig deltagelse, men også udfordret intellektuel autoritet og oplysning.


Projekttitel: Designing for situated knowledge in a world of change
Bevillingsmodtager: Nina Dohn
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 6.170.112
Projektbeskrivelse: Verden er i dag karakteriseret ved mangfoldighed, hyppig forandring og globalisering. Det stiller krav til os mennesker om at færdes i mange forskellige sammenhænge og om at kunne leve op til forskelligartede videns- og kompetencekrav. Ofte vil vi skulle anvende viden, som er lært ét sted, i nye sammenhænge. Det gælder både viden lært under uddannelse og viden lært mere uformelt i forskellige arbejds- og familiemæssige sammenhænge. Forskning i viden og læring har imidlertid vist, at viden er situeret, dvs. formes og får indhold af den sammenhæng, den læres i. Det rejser spørgsmålet, hvordan vi kan transformere viden fra én sammenhæng til en anden. Det rejser også spørgsmålet, om – og hvordan – man kan designe læringsmuligheder, så man støtter mennesker i at lære at transformere viden mellem sammenhænge. Projektet 'At designe for situeret viden i en foranderlig verden' har til formål at besvare disse spørgsmål. Målet er at udvikle et læringsteoretisk fundament, der kan bruges til at planlægge læringsaktiviteter og forløb, der understøtter videnstransformation. Fundamentet vil blive afprøvet i praksis gennem udvikling af en række konkrete didaktiske designs, der bringes i anvendelse i ungdoms-, universitets-, og professionsuddannelser. Et led i projektet er at undersøge, hvordan og i hvilken grad webteknologi kan anvendes til at understøtte videnstransformationen mellem sammenhænge.


Projekttitel: Rome in the World History of Universal Empire
Bevillingsmodtager: Peter Fibiger Bang
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.407.886
Projektbeskrivelse: Hvordan skal man placere Romerriget i den nye globalhistorie? Man siger ofte, at Europa er kendetegnet ved fraværet af et nyt stort universelt imperium efter Romerrigets fald. Alligevel har man tradition for at forstå Romerriget i lyset af den senere statsdannelsesproces i Europa. Men Europas suveræne stater var netop kendetegnede ved afvisningen af den universelle imperiemagt. Dette projekt søger derfor en bedre komparativ ramme for romersk historie og finder det i Eurasiens store agrare og universelle imperier. Som fænomen dominerede de verdenshistorien over lange stræk indtil den europæiske kolonialisme. Det er denne hidtil upåagtede historie, som dette projekt søger at indskrive Romerriget i. Sigtet er ambitiøst og radikalt: et nyt paradigme for studiet af det romerske rige, et ændret syn på verdenshistoriens form og en ny antikhistorie, som reflekterer de spørgsmål og udfordringer, der følger i kølvandet på en stadig mere globaliseret verden.


Projekttitel: Living Machines? Prospects and Limitations of the Engineering Approach to the Organism
Bevillingsmodtager: Sune Hannibal Holm
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.547.315
Projektbeskrivelse: Er organismer en slags maskiner? Hvordan skal vi forstå sammenligningen mellem designede genstande og komplekse biologiske systemer? Udgør organisme-maskine analogien ligefrem en hindring for vores forståelse af liv? Beskrivelsen af organismer som en form for maskiner er fremherskende i de moderne biologiske videnskaber. Eksempelvis karakteriseres genomer som organismers "blueprint", hjerner som computere og celler som biologiske fabrikker. Nærværende projekt tilsigter at undersøge, hvorledes vi skal forstå analogien mellem maskiner og organismer. Fokus vil være på maskinemodellens anvendelse i tre biologiske discipliner: syntesebiologi, systembiologi og evolutionsbiologi med henblik på at afdække modellens teoretiske og praktiske betydning inden for disse felter. I særdeleshed vil projektet undersøge en række forskellige og forbundne filosofiske spørgsmål om: (1) levende organismers fundamentale natur, (2) vores forståelse og forklaringer af biologiske systemer og (3) de biologiske videnskabers metoder og teori. Projektet gennemføres i samarbejde med førende forskere inden for de biologiske videnskaber og vil etablere et nationalt tværfagligt netværk med henblik på at skabe en platform for dialog mellem humanistiske og naturvidenskabelige forskere og danne grobund for fremtidige forskningssamarbejder.


Projekttitel: Buddhism, Business and Believers
Bevillingsmodtager: Trine Brox
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.477.837
Projektbeskrivelse: Dette forskningsprojekt opererer indenfor et tværfagligt felt bestående af sprogbaserede regionale studier, antropologi, religionsstudier og økonomi. Formålet er at undersøge nutidige relationer mellem buddhisme og business for dermed at generere indsigt og dybde i en ellers overgeneraliseret og forenklet forståelse af religion som noget, der er forskelligt og adskilt fra den økonomiske sfære. Dette indløses gennem fem studier, der med udgangspunkt i emiske forståelser og praksisser undersøger konkrete instanser, hvor buddhisme og business er sammenfiltret: (1) den buddhistiske markedsplads hvor der handles med materielle og spirituelle varer i Kina; (2) selvforståelsen til nyreligiøse buddhister på jagt efter materiel velstand i Japan; (3) det økonomiske imperium opbygget omkring spirituel og materiel karisma i Sydøstasien; (4) spirituel turisme som strategi for økonomisk udvikling i Indien; og (5) sekulariseringen af buddhistiske praksisser i det danske erhvervsliv. Vi undersøger, hvordan buddhismen medierer skelnen mellem det materielle og det spirituelle, dyd og værdi, gaveøkonomi og vareøkonomi samt både monetær og spirituel værdiskabelse, og vi argumenterer for, at buddhismen derigennem giver mening og værdi til objekter, handlinger og menneskelige relationer i det buddhistiske felt. Projektet er udspændt mellem tre analytiske begreber – materialitet, værdi, udveksling – som sammentænkes for at afklare forholdet mellem religion og økonomi i moderne samfund.


FKK-FORSKERNETVÆRK<br


Projekttitel: Ethnographic Research into Public Sector Reforms: an interdisciplinary research network across Denmark, the UK and Sweden
Bevillingsmodtager: Bagga Bjerge
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.003.935
Projektbeskrivelse: I mange offentlige institutioner er det blevet en permanent tilstand at arbejde med reformer, lovændringer og organisationsændringer. Som konsekvens af dette er offentligt ansattes arbejdsliv karakteriseret ved at skulle håndtere en stadig strøm af nye programmer samt skiftende organisatoriske målsætninger, procedurer og arbejdsmetoder. Inden for den samfundsvidenskabelige forskning understreges det ofte, at frontlinje medarbejderne, altså de som i sidste ende yder offentlige services (fx undervisning, politiarbejde, sygepleje, socialarbejde), er helt vitale for gennemførelsen af lovændringer og reformer. Dog har der indtil nu ikke været meget fokus på, hvordan disse ansatte rent praktisk tilegner sig viden om ny lovgivning og reformer, eller hvordan de oplever og navigerer i at skulle levere offentlige services inden for organisatoriske og juridiske rammer, som er i konstant, højtempo forandring. Med udgang i etnografisk forskning undersøger forskere fra Danmark, England og Sverige, hvad denne ustabilitet betyder for offentligt ansatte arbejdsliv og for kvaliteten af de ydelser, de leverer. Forskerne kommer fra en bred vifte af faglige baggrunde (antropologi, statskundskab, offentlig forvaltning og virksomhedsledelse) og har det til fælles, at de vægter det humanistiske blik på at forstå og teoretisere om velfærdsstaten, som den opstår og udvikler sig gennem de offentligt ansattes handlinger, fortolkninger og beslutninger.


Projekttitel: Trust and Risk in Literature
Bevillingsmodtager: Joseph William Sterrett
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 689.079
Projektbeskrivelse: 'Tillid' er et fænomen, som Shakespeare, tillige med mange andre forfattere fra forskellige tidsaldre, nærede stor interesse for at udforske. Dette begreb ændrer sig, i og med at den nyere term 'risiko' bliver introduceret i løbet af det 17. århundrede. På trods af ihærdig forskning inden for tillidsstudier på andre områder, såsom virksomhedsstudier, systemstyring, ledelse, jura og socialantropologi, er det ikke lykkedes for litteraturkritikken at udforske dette aspekt af litteraturen. Det nye netværk har til formål at udforske, hvordan man bedst forbinder den etiske, filosofiske og lingvistiske ekspertise, der ligger i litterære studier med den voksende interesse for forskning i tillidsstudier, hvorved risiko identificeres som en metode til modificering af den traditionelle opfattelse af begrebet tillid. Denne bevilling vil gøre det muligt for os at skabe en ny æra indenfor litteraturkritik med henblik på at bygge bro mellem litteraturstudier og de nuværende teorier vedrørende 'tillid' og 'risiko', således at der kan skabes et sprog, der skal ligge til grund for en forståelse af de måder, hvorpå forskellige kulturer har håndteret nuværende sociale problemer og medvirke til at belyse tillidskriser i vores egen verden.


Projekttitel: Supporting communicative participation of individuals with aphasia
Bevillingsmodtager: Lise Randrup Jensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.007.963
Projektbeskrivelse: Når mennesker berøves kommunikationsevnen ved afasi, fx pga. en blodprop i hjernen, afskæres de fra at deltage i samtaler på normal vis. Deres mulighed for at indgå i social interaktion med andre reduceres betydeligt med alvorlige psykosociale konsekvenser til følge. Ligeledes vanskeliggøres deres kontakt med sundhedspersonale og adgang til information om egen situation – til trods for, at kognitive evner, personlighed og livserfaring hos mennesker med afasi kan være relativt uberørte af hjerneskaden. En ny tilgang inden for rehabilitering - samtalepartnertræning har vist lovende resultater i forhold til at begrænse følgerne af afasi for kommunikativ deltagelse. I denne tilgang underviser logopæder familiemedlemmer og sundhedspersonale i systematisk brug af støttende samtalestrategier, som øger mulighederne for, at personer med afasi kan udveksle informationer og deltage i samtaler. Samtalepartnertræning vinder indpas i logopædisk rehabilitering i Danmark og i det danske sundhedsvæsen, men der savnes velafprøvede redskaber, der kan vurdere træningens effekt for de involverede parter, såvel for personer med afasi og familiemedlemmer som for sundhedspersonale. Projektet består i dannelsen af et nyt internationalt forskernetværk, som ved en fælles indsats kan bidrage til større klarhed om egnede evalueringsredskaber til vurdering af samtalepartnertræning.

Senest opdateret 15. august 2019