Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskertalent 2015

Det Frie Forskningsråd uddeler 40 bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 19 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, der har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. Modtagerne af Sapere Aude: DFF- Forskertalent udvælges særligt blandt de forskere, der i 2015 har modtaget et individuelt postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd.

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer inkl. bevilget beløb. 


Projekttitel: Women, Sex & Migration – Seeing sex work migration and human trafficking from the Global South
Bevillingsmodtager: Sine Plambech
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier
Bevilget beløb: 499.854 kr.
Projektbeskrivelse: Kvinders migration til sexarbejde og menneskehandel får som alvorlige manifesteringer af global kønsulighed stigende international opmærksomhed. Samtidig udgør kvinder over halvdelen af verdens migranter og bidrager signifikant til udvikling i deres fattige hjemlande. Projektet belyser disse migrationsformer og deres sammenhæng til EU's tiltagende migrationsrestriktioner set fra et globalt syd perspektiv. Projektet analyserer to migrationsstrømme over tid – thailandske kvinders sexarbejdsmigration og nigerianske kvinders irregulære migration til den europæiske sexindustri. Projektet lægger op til teoretisk nytænkning indenfor migrationsforskning ved at skabe en dynamisk tilgang, der kombinerer sociale transformationer og migrationsrestriktioner i et kønsperspektiv. Samtidigt undersøges migrantsamfunds perspektiv på sexarbejdsmigration og menneskehandel over tid. Projektet baserer sig på etnografisk feltarbejde i Thailand og Nigeria. Projektet er hjemmehørende på DIIS og vil blive tilknyttet det internationale forskningsprojekt Gender, Justice and Neoliberal Transformations på Columbia University i New York. En Sapere Aude bevilling vil bidrage til et forskningsophold på University of Oxford, på Research Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS). På Oxford vil projektets fokus på menneskehandel og EU's migrationspolitik udbygges blandt førende forskere på feltet. Sapere Aude midlerne vil desuden finansiere en international konference i Danmark.


Projekttitel: Images of Exile
Bevillingsmodtager: Frederik Poulsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 499.920 kr.
Projektbeskrivelse: Mit projekt undersøger forestillingerne om eksil i Det Gamle Testamente. Et afgørende vendepunkt i Bibelen er Jerusalems ødelæggelse og folket Israels eksil i Babylon i det 6. århundrede f.Kr. Fortidens synder straffes, og et nyt og renset folk kan efter 70 år vende hjem og genopbygge det forladte og det ødelagte. Nyere undersøgelser af periodens arkæologi og historiske kilder har imidlertid sat spørgsmålstegn ved korrektheden af den bibelske fortælling. Frem for nøgterne skildringer af faktiske begivenheder er ”eksilet” nærmere et litterært og teologisk begreb. Mit projekt undersøger forestillingerne om eksil i den gammeltestamentlige profetlitteratur. Ved hjælp af metaforteori vil jeg vise, at eksilbegrebet omfatter meget mere end blot fysisk landflygtighed. Eksilet henviser til en række udtryk for fremmedgørelse, herunder politisk og social marginalisering, eksistentiel anfægtelse og erfaringen af Guds fravær. F.eks. beskriver profeten Esajas tilstanden i eksil som blindhed, Jeremias skildrer det med billeder for ufrugtbarhed og utroskab, mens Ezekiel fremstiller eksilet som en åndelig død, som folket skal vækkes til live fra. Projektets overordnede tese er, at eksilet hos disse profeter ikke bare beskrives ved hjælp af billeder, men i sig selv er et billede på lidelse og fremmedgørelse. Sapere Aude-bevillingen vil blive brugt til en stor international konference mellem førende israelske, europæiske og amerikanske forskere og til et firemåneders forskningsophold i Bonn.


Projekttitel: Time and causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change
Bevillingsmodtager: Mette Løvschal
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 494.299 kr.
Projektbeskrivelse: Denne Sapere Aude bevilling er en udvidelse af projektet ’Time and causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change’. Projektet er vokset ud af den tendens, der lige nu vinder frem i den arkæologiske forskning, hvor meget store datasæt (big data) giver en række nye muligheder og udfordringer. På den ene side åbner inddragelsen af big data op for, at forhistoriske kulturelle ændringer kan have foregået på en helt anden måde, end vi ellers normalt forestiller os. På den anden side rejser håndteringen af disse data en række spørgsmål til modellernes udsagnsværdi på mindre geografisk skala og de kausale forhold, der ligger til grund for forskellige kronologiske mønstre. Projektet vil udvikle en mere nuanceret forståelse af, hvordan kulturelle langtidsforandringer foregår og forholdet mellem kulturelle ændringer på henholdsvist lokalt og overregionalt niveau. Med denne bevilling bliver det muligt at inkorporere den fremmeste forskning inden for sociale netværk og statistik i de arkæologiske modeller for at undersøge, hvordan og hvorfor de tidligste landskabsinddelinger opstår og spreder sig på tværs af Nordeuropa (2.-1. årtusinde f. Kr.). Endvidere etablerer projektet et nyt datasæt, der både er ekstremt stort og samtidig består af en række detaljerede dateringssekvenser (OSL og 14C), samt arkæologiske og naturvidenskabelige data, som i kombination giver en enestående mulighed for at nærme sig disse spørgsmål.


Projekttitel: Emergent ideas of the good life in common
Bevillingsmodtager: Bue Rübner Hansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 499.719 kr.
Projektbeskrivelse: Den økonomiske krise har betydet store nedskæringer på velfærden overalt i Europa, og i Sydeuropa er ideen om velfærdsstaten ikke længere den dominerende fortælling om det gode liv i fællesskab. Dette projekt undersøger, hvordan almindelige borgere i Spanien svarer på krisens udfordringer, og er med til at redefinere, hvad velfærd kan være. Projektet undersøger, hvordan nye ideer om velfærd opstår indenfor uformelle solidaritets-netværk og græsrodsbevægelser, hvis overordnede fokus er at tage sig af livets behov – bolig, mad, arbejde og sundhed. Fordi de arbejder med dagligdagen, som er presset af velfærdsnedskæringer og den økonomiske krise, udvikler de konkrete ideer om, hvad det gode liv i fællesskab er og kunne være uden at tage velfærdsstaten for givet som ramme for det. I projektet undersøges, hvordan disse ideer produceres og cirkulerer i og iblandt disse netværk og bevægelser, og hvad der sker med ideerne, når politiske partier forsøger at sætte dem på den politiske dagsorden, særligt i de spanske byrådsbevægelser. Teoretisk bygger projektet på en forståelse af ideers opståen som socialt og kropsligt indlejret, hvilket kan bruges til at forstå idéudvikling som en del af en social skabelsesprocess i forhold til praktiske behov og ønsker. Projektets overordnede formål er at bidrage til gentænkningen af ideers sociale ankring og at oversætte nogle af tidens mest innovative ideer om velfærd til den bredere danske og europæiske diskussion om velfærdens fremtid.


Projekttitel: Program Logics for Relaxed Memory Models
Bevillingsmodtager: Kasper Svendsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 288.000 kr.
Projektbeskrivelse: Det er overraskende svært at sikre at software fungerer korrekt. Det er især tilfældet for parallelle programmer, der består af flere beregninger, som udføres samtidigt og kommunikerer med hinanden for at løse en fælles opgave. For at forbedre ydeevnen udfører moderne processorer en række optimeringer, der gør det svært selv for eksperter at sikre at disse beregninger kommunikerer korrekt med hinanden. Det har længe været et mål indenfor datalogi at sikre korrektheden af software ved formelt at specificere den ønskede opførsel og bevise, at programmet opfylder en specifikation. Indenfor de seneste 10 år har separationslogik vist sig som en lovende teknik til at specificere og bevise parallelle programmer. Men eksisterende separationslogikker er alle baseret på idealiserede hukommelsesmodeller, der ikke inkluderer de optimeringer, som udføres af moderne processorer. Formålet med det forskningsprojekt er (1) at udvikle programlogikker for sprog med realistiske hukommelsesmodeller, og (2) afprøve disse logikker til at verificere udfordrende og vigtige datastrukturer fra operativsystemer. Projektet udføres som en 2-årig postdoc hos Peter Sewell fra University of Cambridge og kombinerer min ekspertise med programlogikker og Peter Sewell's viden om hukommelsesmodeller.


Projekttitel: The influence of metabolic rate plasticity on animal behaviour and performance in a changing environment
Bevillingsmodtager: Tommy Norin Andersen
Institution: University of Glasgow
Bevilget beløb: 454.221 kr.
Projektbeskrivelse: Ligesom vi mennesker varierer i vores stofskifte, og dermed mængden af den mad vi har behov for at spise, så gør fisk og andre dyr det samme. Der er faktisk op til en 3-folds variation i stofskiftet imellem fisk af samme art. Denne individuelle variation er med til at styre fiskenes adfærd og deres vækst. Ny forskning af Tommy Norin, som opnåede sin ph.d.-grad ved Aarhus Universitet i 2014, har dog vist, at de enkelt fisk ikke kun varierer i deres overordnede stofskifte, de varierer også i deres kapacitet til at justere stofskiftet, hvis det miljø de befinder sig i ændres. I dette projekt undersøger Tommy derfor, hvad denne stofskifte-fleksibilitet betyder for fisks evne til samtidigt at justere deres adfærd og vækst, hvis de bliver udsat for ufavorable ændringer i deres miljø, såsom høje temperaturer og lave iltforhold. I samarbejde med forskere fra Carleton University i Canada, samt DTU Aqua i Silkeborg, undersøger Tommy også hvordan fiskene klarer sig i naturen. Disse tiltag er især relevante i den nuværende klimaforandringsepoke, hvor udledning af drivhusgasser fører til forhøjede temperaturer, og udledning af næringsstoffer fra f.eks. landbruget fører til iltsvind i en række forskellige vandmiljøer. Projektet udføres primært ved University of Glasgow i Skotland, under finansiering af Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, og vil bidrage til vores viden om, hvordan diversitet indenfor dyrepopulationer kan føre til vindere og tabere i en miljømæssig usikker fremtid.


Projekttitel: Overcoming the computational barrier of predicting accurate binding energies with fragment-based methods
Bevillingsmodtager: Casper Steinmann Svendsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 499.824 kr.
Projektbeskrivelse: Bakteriel resistens overfor antibiotika er et stigende problem i verdenen. Den bakterielle resistens opstår fordi bakterier producerer enzymer, de såkaldte beta-lactamaser, der nedbryder antibiotika såsom penicillin. Hvis vi skal gøre os håb om at kunne designe nye og bedre antibiotika, der ikke bliver nedbrudt af beta-lactamase, så vi stadigvæk kan behandle syge imod bakterielle infektioner, er det nødvendigt, at vi kender mekanismen for hvordan penicillin (og andre lignende molekyler) binder til beta-lactamase. Hvis vi kender mekanismen bag, kan vi intelligent designe nye molekyler, der ikke bliver nedbrudt. Dette projekt søger at bestemme, baseret på avancerede computermodeller og beregninger, hvordan mekanismen bag bindingen fungerer. Det er stadigvæk et åbnet spørgsmål. For at gøre disse beregninger mulige kræver det computermodeller, som er yderst præcise, men som kan anvendes til mange tusinde beregninger på store biomolekylære systemer. I dette projekt formuleres og anvendes en fragment-baseret metode, der opfylder netop disse krav og sammen med avancerede molekylærdynamiske metoder til at udvælge væsentlige strukturer vil det være muligt at anvende meget korrekte metoder til nøjagtig bestemmelse af, hvordan beta-lactamase binder eksempelvis pencillin i forhold til andre lignende molekyler.


Projekttitel: Catalytic activity of magic sized noble metal clusters
Bevillingsmodtager: Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 489.600 kr.
Projektbeskrivelse: Nanoteknologi har i de seneste år revolutioneret materialeforskningen, og har allerede givet os f.eks. bedre batterier og solceller. Forskningen i nanomaterialer fortsætter derfor med fuld kraft for, at vi kan blive endnu bedre til at fremstille nye avancerede materialer til brug i fremtidens samfund. Det har nu vist sig muligt at fremstille meget små nanoclusters af ædelmetaller med mellem 10-1000 atomer. Disse materialer placerer sig mellem molekyler og partikler, og repræsenterer en helt ny klasse af materialer med fremragende katalytiske egenskaber. Der er dog stadig meget, vi ikke ved om de nye materialer, og for at vi kan udnytte anvendelsespotentialet, er det essentielt at opnå større forståelse for både den atomare struktur af clusterne og mekanismerne, der dikterer de katalytiske egenskaber. De traditionelle metoder vi normalt bruger til strukturel karakterisering kan ikke benyttes på denne længdeskala, og materialerne udfordrer derfor vores eksisterende teknikker. I mit projekt vil jeg karakterisere cluster-materialer med helt nye tilgange til strukturanalyse ved brug af avancerede spredningsteknikker. De nyudviklede metoder giver mulighed for at analysere detaljer i den atomare struktur, samtidig med at de katalytiske processer står på, hvilket betyder, at vi kan opnå en helt ny forståelse af de strukturer og mekanismer, der indgår i de katalytiske processor. Denne viden vil give os meget større muligheder for skræddersyet materialeudvikling i fremtiden.


Projekttitel: Cooperative Transition Metal Catalysis in the Synthesis of Enantiomerically Enriched Amines and Anilines
Bevillingsmodtager: Stig Pagh Düring Friis
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 499.998 kr.
Projektbeskrivelse: Evnen til effektivt at kunne fremstille komplekse organiske molekyler er central for vores moderne samfund. Det giver os ikke kun adgang til biologisk aktive stoffer, der finder bred anvendelse som for eksempel medicin, men det gør det også muligt at udvikle nye og mere moderne materialer. Som kemiker anvender man ofte katalytiske processer til at fremstille nye molekyler og en stor del af de anvendte katalysatorer er baseret på overgangsmetaller. Den brede anvendelse og de enestående reaktionsmønstre, som denne type af katalysatorer udviser, er da også blevet anerkendt med tre Nobelpriser alene i dette årtusinde. I dag er normen, at man til en specifik reaktion anvender en enkelt katalysator. Alternativt, ved samtidig at anvende to katalysatorer i samme reaktionsblanding, vil kemikere potentilt få adgang til nye, utraditionelle reaktionsmønstre, som kan give adgang til nye komplekse molekyler med høj anvendelighed på en mere effektiv måde. Mere specifikt omhandler dette forskningsprojekt kooperative-overgangsmetal-katalyse og dette princips anvendelse i dannelsen af alpha-chirale amine og aniliner. Disse molekylære motiver er valgt specifikt på grund af deres høje forekomster i biologisk aktive molekyler, samt manglen på gode metoder til at introducere dem. Potentielt kan forskningsprojektet dermed ikke alene give os ny viden om kooperativ katalyse, men også være med til at gøre udviklingen og syntesen af biologisk aktive stoffer til fremtidens medicin mere effektiv.


Projekttitel: Physics and Mathematics of Scattering Amplitudes
Bevillingsmodtager: Mads Søgaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 471.272 kr.
Projektbeskrivelse: Naturens fundamentale love og vekselvirkninger studeres ved partikelkollisioner ved meget høje energier og hastigheder nær lysets. Verdens største partikelaccelerator er CERN Large Hadron Collider (LHC), hvor man i 2012 opdagede den berømte Higgs-partikel. Den overvældende mængde af data, som indsamles ved LHC tillader nu fysikere at stille skarpt på de store uløste gåder. Udfaldet af partikelkollisionerne kan forudsiges teoretisk ud fra såkaldte spredningsamplituder, som beregnes i kvantefeltteorier. Den stærke kernekraft også kaldet QCD er et eksempel på en kvantefeltteori. LHC-æraen i eksperimentel partikelfysik rejser et akut behov for sådanne præcise teoretiske forudsigelser, idet en gennemgribende forståelse af baggrundsprocesserne i Standard Modellen er en forudsætning for at kunne opdage ny fysik. Desværre har det i adskillige årtier vist sig at være ekstremt svært at beregne spredningsamplituder for fænomenologisk relevante processer på trods af, at resultaterne oftest viser sig at være overraskende simple. Dette projekt har til formål at udvikle nye analytiske metoder til beregning af spredningsamplituder til LHC-programmet. Ved at identificere og udnytte skjulte symmetrier, samt anvende moderne matematik, herunder algebraisk geometri, har vi mulighed for at skabe gennembrud, som kan føre til en langt dybere indsigt i kvantefeltteorier og inden for en kort årrække være afgørende for LHC.


Projekttitel: Novel Data Acquisition Strategies for Improved Characterization of Groundwater Resources Using Surface Nuclear Magnetic Resonance
Bevillingsmodtager: Denys Grombacher
Institution: Standford University
Bevilget beløb: 489.600 kr.
Projektbeskrivelse: Bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcer er essentielt for at sikre adgang til rent drikkevand. Dette gælder i særdeleshed i Danmark, hvor 98 % af drikkevandet stammer fra grundvandsressourcer. For at kunne foretage de rette valg med henblik på udnyttelse og beskyttelse af grundvandsressourcer er det nødvendigt med metoder, der kan kortlægge de vandbærende lag. En ny og lovende metode til dette formål er overflade nuklear magnetisk resonans (overflade NMR). Specifikt er overflade NMR den eneste geofysiske metode, der direkte kan bestemme vandindholdet i undergrunden. Metoden er ikke-invasiv og giver højtopløste målinger af grundvandet uden behov for dyre boringer. Før denne metode kan finde bred anvendelse, er det nødvendigt at løse metodens altoverskyggende problem; det lave signal-støj forhold. I projektet vil vi forbedre signal-støj forholdet gennem udviklingen af nye strategier for dataopsamling, hvor disse bliver designet med henblik på at tilvejebringe større signalamplituder og forkorte måletiden. Disse metoder har potentialet til at gøre overflade NMR til et bredt anvendeligt værktøj til hjælp for kortlægning og beskyttelse af grundvandsressourcer.


Projekttitel: Connecting 3D hydrodynamical models and observations from space
Bevillingsmodtager: Mia Sloth Lundkvist
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 493.302 kr.
Projektbeskrivelse: Hvis en stjerne har en exoplanet i kredsløb om sig, kan dens radius være vigtig for at finde radien af exoplaneten. Den har man brug for at kende, hvis man vil fastslå hvilken slags planet, der er tale om. Det er en af grundene til, at vi blandt andet vil se nærmere på, hvordan man kan finde en stjernes radius præcist. Projektet fokuserer på at sammenkoble viden fra to forskellige områder; målinger fra rummet af stjerners lysstyrke og computermodeller af konvektion. Vi vil udnytte, at man kan lave detaljerede beskrivelser af stjerners overflader ud fra disse computermodeller og sammenligne beskrivelserne med observationer fra rummet. Det vil blandt andet give os mulighed for at udvikle et værktøj til at bestemme en stjernes radius baseret på signaturen fra konvektion i stjernens lys; den såkaldte granulationsbaggrund. Granulationsbaggrunden kan være i vejen, hvis man gerne vil beskæftige sig med andre variationer i lyset fra stjernen, som man for eksempel gør indenfor asteroseismologi - studiet af stjernesvingninger. Derfor vil vi også finde ud af, hvordan man beskriver denne baggrund bedst muligt, så man kan tage højde for den, når man studerer stjernesvingninger. Forlængelsen af projektet vil styrke granulationsaspektet yderligere. Det skal ske ved at udvide samarbejdet i projektet til at omfatte forskere med erfaring indenfor granulation i observationer samt at arrangere en workshop, der skal styrke sammenhængen mellem teori, computermodeller og observationer.


Projekttitel: Tracing bat microbiomes through seasons and years to explore the gut’s role in adaptation
Bevillingsmodtager: Kristine Bohmann
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 496.534 kr.
Projektbeskrivelse: Som del af et imponerende forskningsprojekt er der de sidste 45 år blevet indsamlet flagermus-guano på en engelsk herregård beliggende i et landbrugsområde. Området har i perioden oplevet både temperaturstigninger og habitatforbedringer. I projektet vil de nyeste DNA-metoder blive brugt til at kortlægge både insektsammensætning og flagermusenes tarmflora (mikrobiota) i denne enestående samling af guano på tværs af både sæsoner og år. Ved at sammenholde insektdiversiteten med klima- og landskabsdata bliver det muligt at undersøge, hvad f.eks. klimaændringer har betydet for både enkelte insektarter, den overordnede insektsammensætning og økosystemet. Dermed vil projektet for første gang demonstrere brug af molekylære analyser af guano som et fremtidigt værktøj i insektmonitering, hvilket kan vise sig værdifuldt i miljøovervågningsprogrammer. Yderligere kan guanoen fortælle en historie om dyrs tilpasning: Ved at sammenholde flagermusenes fødeændringer med deres mikrobiota over sæsoner og år bliver det muligt at undersøge, hvordan fødeændringer har påvirket flagermusenes mikrobiota, og om mikrobiotaen spiller en rolle, når dyr hurtigt skal tilpasse sig nye forhold – for eksempel i forbindelse med klimaforandringer. Overordnet set giver den unikke og konsistente indsamling af guano os en sjælden mulighed for et glimt tilbage i tiden, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal kunne forudsige, hvad fremtidige miljøpåvirkninger vil betyde for både insektdiversitet, dyr og hele økosystemer.


Projekttitel: Structural Studies of Intact and Active Nonribosomal Peptide Synthetases
Bevillingsmodtager: Jens Frederik Teilfeldt Hansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 500.000 kr.
Projektbeskrivelse: Nonribosomale peptid syntetaser (NRPSs) er enorme enzymer, der producere et kæmpe udvalg af små molekyler med meget nyttige egenskaber. Disse molekyler benytter vi til alt fra grønne kemikalier, til immunisuppresiver, som cyklosporin, der benyttes ved organtransplantationer, og til kraftfulde antibiotika såsom penicillin og daptomycin. NRPSer er makromolkylære maskiner, og er opbygget som et biologisk samlebånd. NRPSerne består af en serie af moduler, der igen består af en række domæner, og hvert modul er i stand til at opsamle og påsætte en enkelt molekylær byggesten, typisk aminosyrer, til en voksende kæde. Dette projekt vil forøge vores strukturelle og mekanistiske viden om NRPSer. Jeg vil benytte mig af en række kemiske fælder til at producere fastlåste NRPS’er for at få indblik i de enkelte trin i deres cyklus. Efterfølgende vil jeg benytte elektron mikroskopiske (EM) metoder til at finde deres overordnede strukturer. Derefter vil jeg bestemme NRPSernes struktur i atomare detaljer vha. avancerede cryo-EM og røntgen krystallografi. Med Sapere Aude bevillingen vil jeg udvide projektet til at omhandle cyclosporine synthetasen, som er en enorm NRPS, og en struktur heraf vil vise om de store NRPSer følger samme mønster som de små. Dette vil afdække et væld af informationer, hvilket udover at bidrage med en bedre grundlæggende forståelse af NRPSerne, også vil muliggøre manipulation af disse fascinerende proteiner og derved åbne for produktionen af helt nye skræddersyede stoffer.


Projekttitel: Narratives of criminal youth: A qualitative study contributing to the sociology of storytelling
Bevillingsmodtager: Ditte Andersen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
Bevilget beløb: 499.156 kr.
Projektbeskrivelse: Narrativer er fortællinger, som mennesker bruger til at organisere erfaringer, og de er med til at fastlægge, hvordan vi forstår os selv, andre mennesker og verden. Forskning har vist, at nogle narrativer motiverer og legitimerer kriminalitet, mens andre narrativer fremmer lovlydighed. Vi ved derfor, at narrativer er af central betydning, men vi ved ikke ret meget om, hvordan de bliver skabt og ændrer sig over tid. I mit postdoc-projekt undersøger jeg, hvordan unge kriminelles narrativer bliver påvirket i mødet med professionelle fra forskellige velfærdsstatslige instanser såsom medicinske, retslige og socialpædagogiske institutioner. Disse professionelle kan f.eks. være uenige om, hvorvidt en bestemt ung er ’i fare’ og har behov for hjælp og omsorg, eller er ’farlig’ og bør mødes med sanktioner. Mit postdoc-projekt belyser både, hvordan unge og professionelle bruger narrativer, og hvordan narrativer påvirker deres beslutninger og handlinger. Med Sapere Aude får jeg gennem flere og længere udlandsophold, besøg fra internationalt førende forskere, samt afholdelse af et internationalt symposium mulighed for at udvikle og integrere min postdoc-forskning indenfor international ’state of the art’. Specifikt ønsker jeg med Sapere Aude at samarbejde med internationalt førende forskere om at etablere en ny forskningstradition, der undersøger samspillet mellem individuelle narrativer og statslige kontrol-/velfærdsprogrammer målrettet unge med komplekse, sociale problemer.


Projekttitel: Identifying Peer Effects in Solar Panel Adoption
Bevillingsmodtager: Jörg Christian Claussen
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 498.240 kr.
Projektbeskrivelse: Omstillingen til et energisystem baseret på genanvendelige energiteknologier er en central udfordring både i Danmark og globalt. For at gennemføre denne omstilling skal en øget grad af energiproduktionen foregå på husholdningsniveau, eksempelvis fra solceller. En øget forståelse af hvordan forskellige faktorer influerer et individs beslutning om at adoptere denne type teknologier, vil dermed både have stor værdi videnskabeligt og samfundsmæssigt. Dette projekt anvender et unikt datasæt, som gør det muligt at studere den kausale peer-effekt fra forskellige grupper på denne beslutning gennem brug af delvist overlappende peers i metoden. Ved at kombinere data om husholdningers installation af solceller med registerdata vedrørende individers sociale netværk og sociodemografiske karakteristika, bidrager projektet til forskningen indenfor peer-effekter ved at udforske: 1) Den relative påvirkning fra forskellige typer af peers (familiermedlemmer, naboer og kollegaer); 2) Modererende effekter fra en række karakteristika hos modtagere og afsendere af påvirkningen (status, uddannelse og forbundethed); 3) Hvorvidt påvirkningen og adoptionssandsynligheden påvirkes gennem eventuelle statuseffekter kontra æstetiske overvejelser, når solcellerne er synlige fra gaden.


Projekttitel: States of Emergence: A Genealogy of Emerging Powers in World Politics
Bevillingsmodtager: Peter Marcus Kristensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 499.267 kr.
Projektbeskrivelse: Nye landes opstigning til stormagtsstatus resulterer som regel i spændinger, hvis ikke krig, i verdenspolitikken'. Det er i dag et bredt accepteret faktum i international politik og diplomati. Men det har det ikke altid været. Dette forskningsprojekt undersøger derfor hvordan magtskift - særligt ideen om, at nye stormagters opstigning vil være ufredelig - historisk er blevet forstået i international politik. Det foretager en historisk analyse af vestlig tænkning om magtskift og de gentagne debatter om Vestens og USAs forestående forfald, der har fundet sted siden starten på det 20. århundrede. Den historiske analyse 'genopdager' samtidig alternative måder at tænke fredelige magtskift, der er blevet marginaliserede, og bringer dem i dialog med de alternative visioner for 'fredelig opstigning' og 'reform af den internationale orden' som Kina, Indien, Brasilien og andre opstigende magter har fremført i de seneste år. Sammenkoblingen af disse idestrømninger har til hensigt at muliggøre en gensidig oversættelighed mellem vestlige og ikke-vestlige visioner for fremtidens verdensorden. Projektet forsøger dermed at facilitere en interregional dialog mellem et Vesten, der i stigende grad anses for at være i relativt forfald, og et opstigende 'Resten'.


Projekttitel: Weak ties and corporate network power: A longitudinal study
Bevillingsmodtager: Lasse Folke Kikkert Henriksen
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 498.898 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet søger at påvise, i hvilket omfang erhvervsbestyrelser udvælger nye bestyrelsesrekrutter på baggrund af deres eksisterende sociale netværk, og dermed bidrager til magtkoncentration i det danske samfund. Projektet gør et pionerarbejde ved som det første af sin slags at anvende registerdatabaser fra Danmarks Statistik til at konstruere historiske netværksdata over den danske erhvervselite. Fokus er på uddannelses-, karriere- og familienetværk. Der anvendes social netværksanalyse af disse data for at vise omfanget af brugen af disse netværk i bestyrelsesrekrutteringen. Personer og virksomheders plads i disse netværk kan også have konsekvenser for forskellige socioøkonomiske statusmål, herunder løndannelse, virksomheders indtjening mv. Ved at sætte fokus på netværk bidrager projektet bl.a. til den sociologiske mobilitetsforskning, som ellers typisk har fokus på uddannelses betydning for social mobilitet mellem generationer.


Projekttitel: Tied up? Exploring elite cohesion in the intersection of networks and careers
Bevillingsmodtager: Christoph Houman Ellersgaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 498.390 kr.
Projektbeskrivelse: Hvordan bruger og forstår elitepersoner deres netværk? Det er det centrale spørgsmål i dette projekt. Forbindelser skabt gennem elitenetværk er en måde at søge indflydelse på, som vi endnu ikke ved meget om, hvordan fungerer i Danmark. Dermed er projektet også med til at gøre os som samfund klogere på, hvordan magten er fordelt og bruges herhjemme. Samtidig er eliten i Danmark interessant i et videnskabeligt perspektiv, da vi på mange måder betragtes som et lige samfund, hvor eliten burde stå svagt. Projektet tager udgangspunkt i de 423 mennesker, jeg i min tidligere forskning har fundet i kernen af magtnetværket i Danmark. Først undersøges hvilke karrierevej disse personer har: Hvilke uddannelses- og arbejdserfaringer har denne gruppe? Bliver netværket yderligere styrket af personer, der har skiftet karriere mellem flere centrale sektorer? Det udforskes dernæst, hvordan elitepersonerne bygger bro mellem samfundets vigtigste sektorer – erhvervsliv, organisationer, politik og centraladministration – og samtidig bibeholder et stærkt fundament i deres eget bagland. Projektet vil være baseret på 45 dybdegående interviews med elitepersoner udvalgt ud fra og udspurgt omkring deres evne til at bygge bro indenfor magteliten. Projektet vil desuden samle førende eksperter i eliter fra hele verden for at diskutere, hvordan og hvorfor danske eliter adskiller sig fra eliter i andre lande.


Projekttitel: A novel triple-action approach for treatment of bone cancer pain
Bevillingsmodtager: Sarah Falk
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 489.600 kr.
Projektbeskrivelse: Smerter er en hyppig komplikation for mange kræftpatienter. Den mest almindelige årsag til moderate og stærke kræftsmerter skyldes, at kræften spreder sig til knoglerne og danner knoglemetastaser. Denne type smerter er særdeles vanskelige at behandle, og nuværende smertestillende terapi efterlader op mon halvdelen af patienterne uden tilstrækkelig smertedækning, hvilket i høj grad påvirker deres livskvalitet. I projektet vil jeg teste Connexin, et protein involveret i kommunikation imellem celler, som kan være et nyt target for smertestillende behandling af knoglekræft smerter. Connexin kan potentielt påvirke smerten på flere niveauer, og dermed muligvis have en fordelsagtig effekt sammenlignet med traditionelle smertestillende stoffer. Ved at hæmme connexins funktion kan man muligvis nedsætte både signaleringerne af smerten i nerverne, samt bremse knoglenedbrydningen og udviklingen af tumoren, og dermed forårsage en triple-action effekt. Smerter er komplekse sensoriske processer, der involverer både den perifere del af kroppen, samt rygmarven og hjernen. Under projektet vil jeg opsætte nye metoder, der kan bruges til at studere connexins funktion i knoglekræftssmerter i et intakt neuronalt netværk, og dermed teste om Connexin kan være et nyt og bedre target for behandling af patienter med knoglekræftssmerter.


Projekttitel: Analysis of extra systoles for fluid responsiveness prediction
Bevillingsmodtager: Simon Tilma Vistisen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 496.659 kr.
Projektbeskrivelse: Incidensen for svær blodforgiftning (svær sepsis) er mindst 457/100.000 personår. Til sammenligning er incidensen for akut blodprop i hjertet mindre end 300/100.000 personår. Ca. 20% af de kritisk syge sepsispatienter dør. Alle sepsispatienter får intravenøs væske, der er en livsnødvendig del af behandlingen, men der findes ingen sikker bedømmelse af, hvordan væskebehandlingen styres optimalt. For meget væske leder til vand i lunger og andre vigtige organer, mens for lidt væske medfører, at blodtilførslen til organerne forværres. Derfor er det vigtigt, at væsken doseres korrekt, men trods teknisk udvikling har den omfattende overvågning af patienterne ikke variable, der kan fortælle, hvordan denne vigtige del af behandlingen skal udføres, og man er i dag nødt til at prøve sig frem i væskebehandlingen. I dette projekt vil jeg i samarbejde med Harvard Medical School og en stor industriel spiller på det globale monitoreringsmarked validere min patenterede metode til bedømmelse af væskebehov. Det er derfor realistisk, at projektet kan lede til en direkte klinisk anvendelse, som kan gavne de svært syge patienter. Med Sapere Aude-bevillingen vil jeg undersøge yderligere diagnostik med min metode, og jeg vil udbygge mit internationale samarbejde med forskere fra Massachusetts Institute of Technology, der vedligeholder verdens største monitoreringsdatabase. Dette samarbejde rummer store perspektiver for fremtidig forskning.


Projekttitel: Phenotyping patients with Heart Failure with preserved Ejection Fraction; their clinical outcomes and response to interventions
Bevillingsmodtager: Emil Wolsk
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: 485.762 kr.
Projektbeskrivelse: Bevillingen skal bruges til at styrke min forskning og videreføre mit arbejde indenfor hjertesvigt på Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School i Boston, samt styrke den fortsatte forskningsudveksling mellem Rigshospitalet og Brigham & Women’s Hospital. Ved at have adgang til data fra mange store internationale hjertesvigtsstudier, muliggøres det at undersøge om ændringer i biomarkører (eks. blodtryk, puls, CRP ) forudgår hjertesvigt, myokardieinfarkt og død. Perspektivet er, at kunne bedømme om en kardiovaskulær hændelse er nært forestående. Derved kan man intervenere med øget opfølgning og medicinændringer.


Projekttitel: Cellular and Genetic Mechanisms of Dopamine Transporter-associated Parkinsonism
Bevillingsmodtager: Freja Herborg Hansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 496.529 kr.
Projektbeskrivelse: Dopamin er et af hjernens vigtigste signalstoffer og bl.a. essentielt for kontrol af bevægelser. Man ved, at ændringer af hjernens dopaminsystem har en central betydning i Parkinson’s syge, men selve sygdomsmekanismerne er endnu ikke forstået. Vigtige gennembrud er dog nået, bl.a. ved studier af patienter med sjældne arvelige former for Parkinson’s syge. Dette projekt har særligt fokus på dopamintransporteren – et protein som regulerer hjernens dopaminsignalering. Gennem de senere år har vi og andre forskere påvist, at genetiske ændringer (mutationer) i dopamintransporteren kan være en sjælden årsag til parkinsonisme hos både børn og voksne. I dette projekt vil vi belyse, hvordan ændringer i dopamintransporterens funktion kan føre til parkinsonisme. Dette vil vi undersøge ved 1) At karakterisere en ny musemodel for parkinsonisme. Disse mus er genmodificeret til at efterligne en patient med parkinsonisme betinget af genetiske ændringer i dopamintransporteren. 2) At lave en ny, cellebaseret sygdomsmodel hvor vi omdanner hudceller fra patienter med genetiske ændringer i dopamintransporteren til dopaminproducerende nerveceller. Disse celler vil vi studere for at identificere mulige sygdomsrelevante mekanismer. Det er vores forventning, at projektet vil bidrage med ny forståelse, ikke blot af parkinsonisme betinget af genetiske ændringer i dopamintransporteren, men også af mere generelle koncepter vedrørende Parkinsons’s sygdom.


Projekttitel: Role of the BRCA1 C-terminal interaction partner BRIP1 in tumour suppression and therapy response
Bevillingsmodtager: Arne Nedergaard Kousholt
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 499.100 kr.
Projektbeskrivelse: En udbredt årsag til brystkræft er ændringer i et gen, der er kendt som BRCA1. Videnskabelige studier har vist, er det ikke kun er ændringer i BRCA1-genet, der kan være årsag. Det protein som BRCA1 genet koder for, er afhængig af at indgå i komplekser med andre proteiner for at kunne udføre sine roller korrekt. Hvis der sker ændringer i proteiner, som er en del af et BRCA1-kompleks, kan det ligeledes forårsage brystkræft. En række spørgsmål er dog fortsat uafklarede ift. at forstå disse mekanismer. Vi vil derfor udvikle mus, hvor et specifikt BRCA1-relateret protein, BRIP1, udelukkende er fjernet i musens brystvæv. Vi vil undersøge om disse mus udvikler kræft på lignende vis som mus uden BRCA1 i deres brystvæv. Hvis dette er tilfældet, vil vi afprøve behandlinger, som er kendt for at have en stærk effekt på kræftceller, der ikke har BRCA1. I tilknytning til disse undersøgelser, vil vi udvikle en funktionel test for genet BRIP1. Her vil vi undersøge om mutationer fra brystkræftpatienter kan sandsynliggøres at forårsage brystkræft. Behandlingsresistens er et stort problem for behandlingen af brystkræft, og nyere forskning har vist, at BRIP1 kan være med til at gøre kræftcellerne resistente over for nogen bestemte former for behandling. Vi vil derfor i samarbejde med et firma udvikle en hæmmer, og undersøge om den kan gøre kræftbehandlingen af bestemte former for kræft mere effektiv. Samlet, kan vores projekt få stor betydning for fremtidig screening og behandling af kræftpatienter.


Projekttitel: International symposium within pharmacogenetics
Bevillingsmodtager: Tore Bjerregaard Stage
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 499.392 kr.
Projektbeskrivelse: Farmakogenetik er studiet af, hvordan gener kan have en indflydelse på effekten af lægemidler. Da der kan være variationer i gener mellem individer, betyder det at varianter i disse gener kan gøre at individer reagerer forskelligt på lægemidler. Der er mange metoder til at undersøge disse varianters betydning, hvilket betyder at de færreste forskningsgrupper vil være i stand til at have dem alle. Derfor er international samarbejde en nøgle til at fortsætte med at drive den farmakogenetiske forskning fremad. Vi ønsker at lave et internationalt symposium hvor førende internationale og danske forskere inviteres til at networke og informere om mulighederne i de enkelte grupper. Et sekundært mål er at lave en arbejdsgruppe, med henblik på ansøgning af store europæiske forskningsfonde. Dette vil synliggøre dansk farmakogenetisk forskning og give mulighed for internationalt samarbejde.


Projekttitel: TL1A - a new target for obestiy and type 2 diabetes
Bevillingsmodtager: Camilla Hartmann Friis Hansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 497.156 kr.
Projektbeskrivelse: Fedme er associeret med en kronisk lavgradig betændelsestilstand i kroppen, som kan føre til udviklingen af type 2 diabetes. TL1A er et betændelsesfremmende signalstof, og mus der mangler TL1A har en signifikant lavere vægt og markant reduktion af fedtdepoter omkring de indre organer i forhold til kontrol mus. Vi har ydermere vist i en analyse af det humane genom fra 15.000 individer, hvor variationer (også kaldet enkeltnukleotidpolymorfi eller SNP) af genet TL1A blev undersøgt i sammenhæng med diverse parametre for fedme og sukkersyge, at der eksisterer en signifikant association mellem en SNP og livbredde, BMI, kolesterol og sukkertolerance. Det er altså hypotesen at også i mennesker spiller TL1A en vigtig rolle for udvikling af svær overvægt og sukkersyge. Dette projekt inkluderer, i samarbejde med genetikere og humane læger, en systematisk funktionel analyse af om denne form af det humane TL1A-gen, som blev fundet, kan inducere fedme for at belyse mekanismerne for, hvordan TL1A vil kunne bruges i behandling af svær overvægt og dets følgevirkninger som type 2 diabetes.


Projekttitel: Afadin, a novel putative regulator of brown fat
Bevillingsmodtager: Morten Lundh
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 491.026 kr.
Projektbeskrivelse: Overvægt i sig selv og sygdomme relateret til overvægt, så som sukkersyge,forekommer i højere grad end tidligere. Vægttab, som følge af medicinsk behandling eller øget motion modvirker disse sygdomme, alligevel forventes at flere mennesker vil pådrage sig fedme-relaterede sygdomme over de næste 15 år. Der er altså et kraftigt behov for nye anti-fedme behandlingsmuligheder. Fedt kan underdeles i brunt, beige og hvidt fedt. I modsætning til almindelig hvidt fedt, så kan brunt og beige fedt forbrænde sine fedtlagre, hvilket medfører tab af fedt. Man har længe vidst, at spædbørn har brunt fedt, men nyere forskning viser, at voksne mennesker også har brunt og beige fedt. Der forskes derfor intenst i at aktivere disse væv i overvægtige mennesker, hvilket kan medføre forbrænding af fedt – også fra det hvide fedt – hvilket dermed forhindrer overvægt. For at udvikle nye behandlingsformer kræver det en dyb forståelse af biologien i brunt/beige fedt. I dette projekt undersøges det, hvordan proteinet Afadin påvirker disse væv. Jeg har data, der viser, at Afadin reguleres i både isolerede brune celler og i dyr, og at denne regulering er tabt i overvægtige dyr. Næste trin er at undersøge Afadins rolle i brunt/beige fedt. Det gøres ved hjælp af kontrollede forsøg i både isolerede brune og beige fedtceller og dyremodeller. Det forventes, at resultaterne vil føre til en øget forståelse af brunt/beige fedt og dermed bringe samfundet tættere på nye behandlingsmuligheder.


Projekttitel: Elucidating the role of replicative stress in hematopoietic stem cells
Bevillingsmodtager: Ewa Katarina Ohlsson
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 483.840 kr.
Projektbeskrivelse: Organer som tarm- og blodsystemet har en høj omsætning af celler, og for at opretholde vævet kræves en kontinuerlig nydannelse af celler fra somatiske stamceller. Imidlertid falder aktiviteten af stamceller med alderen, hvilket resulterer i et tab af væv i f.eks. tarm, muskel og blodsystem. I dette projekt identificeres årsagerne til den funktionelle tilbagegang i somatiske stamceller, hvilket kan være første skridt i retning mod at udvikle behandlinger af aldersbetingede sygdomme og en sundere aldring. De bedst karakteriserede somatiske stamceller er de hæmatopoietiske stamceller (HSC), som er ansvarlige for den livslange produktion af blodceller. Et aldersbetinget fald i HSC-aktivitet hos mennesker og mus resulterer i et svækket immunsystem og en øget forekomst af anæmi og kræft. Ældre mus har et forøget antal af HSC, men med nedsat funktionsevne. En mulig forklaring er, at cellerne udsættes for gentagne DNA-skader, når de kopierer deres DNA, såkaldt replikativ stress, men årsagen til disse DNA skader er ikke fuldt belyst. I dette projekt undersøges det om HSC fra mus med mindre replikativ stress udviser et mindre funktionstab end normale HSC. Med en øget forventet levetid i befolkningen vil vi se en øget forekomst af sygdomme forbundet med aldring af stamceller. Med dette projekt fastslås det, hvorvidt reduceret replikativ stress kan mindske funktionstabet i blodets stamceller, hvilket kan fremme udvikling af behandling mod aldersbetingede sygdomme i blodsystemet.


Projekttitel: Development of the Gut Microbiome and the Risk of Asthma, Eczema and Allergy
Bevillingsmodtager: Jakob Stokholm
Institution: Næstved Sygehus
Bevilget beløb: 499.944 kr.
Projektbeskrivelse: Sapere Aude-projektet vil være en udvidelse af det DFF-finansierede post.doc-projekt og vil ligesom dette finde sted på Human Microbiome Program, New York University, USA i samarbejde med Dansk BørneAstma Center, Danmark. Under ledelse af professor Martin Blaser har det amerikanske laboratorie en lang tradition for at udføre eksperimenter i dyremodeller for at bevise, hvordan mikrobiomet (de komplekse samfund af bakterier på kroppens overflader) kan påvirke værtsorganismen og dennes immunsystem. Post.doc-projektets studiehypotese er, at tarmens mikrobiom i det tidlige liv spiller en afgørende rolle for senere udvikling af astma, allergi og eksem, hvilket bliver analyseret i COPSAC2010 kohorten bestående af 700 danske børn. Studiets formål er at identificere ”beskyttende” og ”forværrende” mikrobielle sammensætninger hos børnene i forhold til senere astmaudvikling. Sapere Aude-projektets formål er at validere disse resultater i en musemodel af astma. Unge mus uden bakterier bliver podet med bakterieprøver fra COPSAC2010 børnene, som derved danner grundlag for musenes tidligste tarmmikrobiom. Bakterieprøverne udvælges ved at være identificeret som enten ”beskyttende” eller ”forværrende” for astma. Musene stimuleres senere med et astmafremkaldende stof, og der måles løbende biomarkører for immunfunktion, inflammation og astma. Derved vil Sapere Aude-projektet forsøge at bevise mekanismen bag post.doc-projektets observationelle resultater.


Projekttitel: Mesenchymal stem cells in skeletal muscle: a double-edged sword during metabolic dysfunction?
Bevillingsmodtager: Jean Gammelgaard Farup
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 498.673 kr.
Projektbeskrivelse: Skeletmusklernes funktion er essentiel for beskyttelse mod livsstilrelaterede sygdomme som type II diabetes (T2D). I forbindelse med inaktivitet og sygdom ses en øget mængde fedtceller i muskelvævet, som er forbundet med nedsat insulinfølsomhed og øget risiko for at udvikle T2D. I dette projekt undersøger vi, hvorvidt inaktivitet, fedme og T2D medfører, at multipotente stamceller (MSC), uddifferentieres til fedtceller i musklerne samt de underliggende mekanismer herfor. I to studier isoleres MSC fra muskelvævet ved brug af avanceret celleisolering. Det første studie undersøger, om isolerede MSC kan omdannes til fedtceller, samt om faktorer udskilt fra eosinofile leukocytter regulerer dette. Herudover vil vi, med enkeltcelle RNA-sekventering, identificere sub-populationer af MSC, som er særlig udsatte for at uddifferentieres til fedtceller. I det andet studie undersøges, om MSC fra T2D patienter, inaktive overvægtige og normalvægtige personer i forskellig grad kan omdannes til fedtceller via ændringer i cellernes metabolisme. Herudover undersøges, hvorvidt T2D påvirker reguleringen af MSCs genetiske, epigeniske og metabolske netværk, ved brug af henholdsvis RNA/ChIP-sekventering og metabolomics. Dette suppleres af forsøg, hvor humane MSC transplanteres til mus for at bestemme om epigeniske modifikationer i MSC gør dem særligt potente for uddifferentieringen til fedtceller. Samlet vil projektet bidrage med ny basal og patofysiologisk viden om MSCs i forbindelse med T2D.


Projekttitel: Towards improved treatment of parasitic Worm infections: studies on nutrient and drug transport pathways in whipworms
Bevillingsmodtager: Tina Vicky Alstrup Hansen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 474.791 kr.
Projektbeskrivelse: Menneskets piskeorm (Trichuris trichiura) er én af de hyppigste ormeparasitter hos mennesker og formodes på verdensplan at inficere næsten en halv milliard individer, hvoraf de mest påvirkede er børn. Ormemidler der bruges i de igangværende massebehandlingsprogrammer har i en række studier udvist dårlig behandlingseffekt, men årsagen til dette kendes ikke. Vi ved, at grisens piskeorm (T. suis) har lav ormemiddeloptagelse. Vi formoder, at størstedelen af det ormemiddel der gives i munden hos både mennesker og dyr, når frem til ormen i tarmen via blodbanen. Både piskeorm og de nært beslægtede trikin-orm har nogle specialiserede celler (bacillarceller), hvis funktion menes at være absorption af næringsstoffer. Disse celler sidder i tæt kontakt med værtens tarmceller, hvorfra bacillarcellerne potentielt kan absorbere ormemidler, der diffunderer fra blodbanen. Bacillarcellernes formodede absorptive funktion vil blive undersøgt nærmere ved at isolere og producere et in vitro bacillarcelle-system som kan bruges til screening (i.e. Surface Plasmon Resonance) af eksisterende og potentielle ormemiddelkandidater. Den genererede viden vil danne basis for udvikling og formulering af ormemidler, der når ind i ormen i tilstrækkelige mængder til at optimere behandlingen af piskeorm i både mennesker og dyr.


Projekttitel: Rational design of chimeric antigen receptors for cancer immunotherapy
Bevillingsmodtager: Lars Rønn Olsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 413.415 kr.
Projektbeskrivelse: Cancer immunterapi er en terapiform hvor kroppens eget immunforsvar aktiveres til at bekæmpe kræftsygdomme. En stor del af målsætningen ved netop denne terapiform er at minimere de negative bivirkninger, der normalt er associeret med eksempelvis kemoterapi og stråleterapi. I dette projekt benyttes bioinformatiske analyser af gen- og proteindata fra patienter til at optimere både effektiviteten og sikkerheden af en kendt cancer immunterapi, kaldet adoptiv celletransfer. I denne behandlingsform analyseres først cancerens gener og proteiner, blandt andet ved hjælp af en metode kaldet massecytometri, med hvilken man kan måle den molekylære sammensætning af de individuelle celler i en tumor med meget høj præcision. Herefter udtrækkes en blodprøve fra patienten, og med udgangspunkt i analyseresultaterne kan immuncellerne fra blodet "trænes" til at genkende canceren, og kan derefter føres tilbage ind i kroppen for at bekæmpe de syge celler.


Projekttitel: HI-TEM: High-resolution Terahertz Emission Microscopy for Conductivity Sensing on Nanoscale
Bevillingsmodtager: Pernille Klarskov Pedersen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 497.298 kr.
Projektbeskrivelse: Terahertz (THz) lyskilder kan benyttes til at undersøge materialers egenskaber såsom ledningsevnen i et kredsløb. Dog er den rummelige opløsning begrænset af bølgelængden, hvilket typisk resulterer i en opløsning ringere end et par hundrede micrometer. I HI-TEM projektet adresseres behovet for kontaktfrit at kunne måle ledningsevnen af materialer med en rummelig opløsning på under 100 nm. Ved at benytte Laser THz Emission Microscopy (LTEM) teknikken forbedres den rummelige opløsning med en faktor 1000 ved at implementere en skarp metal-nål, der med plasmonisk forstærkning kan koncentrere det elektriske felt ned på nano-skala. Da denne teknik er baseret på THz emission fra de individuelle nanostrukturer vil det detekterede signal således være et direkte fingeraftryk af de grundlæggende ledningsmekanismer. Komplementær til metoden udviklet i HI-TEM projektet er THz nano-spektroskopi-metoden, hvor et spektroskopisk eksperiment udføres på ordinær vis, dog samtidig med at opløsningen optimeres med plasmonisk kobling. Denne metode er drevet af et hold forskere fra Regensburg Universitet, og med støtte fra DFF-forskertalent programmet opsættes et international samarbejde mellem Brown University og Regensburg Universitet, der omhandler studiet af ledningsevnen i nanostrukturer. Ved at sammenholde de to ovennævnte metoder opnås en dybere indsigt i de nanoskopiske ledningsevnemekanismer, som vil være banebrydende for udviklingen af kompakte integrerede kredsløb.


Projekttitel: Quantum Imaging of Biological Samples
Bevillingsmodtager: Tobias Gehring
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 499.680 kr.
Projektbeskrivelse: Mikroskoper er i stigende grad blevet et standardværktøj indenfor biologi og medicin, hvor de blandt andet bliver brugt til at undersøge cellestrukturer og de mekanismer, der får celler til at fungere. Efterhånden som disse teknologier bliver bedre, og dermed tillader bedre opløsning, bliver det muligt at undersøge celler på endnu mindre længdeskalaer end tidligere, hvilket giver ny fundamental indsigt i celler og deres mekanismer. I moderne mikroskoper, som for eksempel det såkaldte Nomarski mikroskop, bruger man lasere til at probe de små emner man arbejder med. For laserbaserede mikroskoper er opløsningen sædvanligvis bestemt ved den fundamentale støj som probestrålen bærer på. Ved at bruge yderst avanceret kvanteteknologi er det muligt at reducere denne fundamentale støj og derved forbedre opløsningen drastisk. I projektet "Quantum Imaging of Biological Samples" reduceres støjen i denne type mikroskop ved at bruge mast (squeezed) lys. Produktionen af mast lys er avanceret, men det har den egenskab at fotonerne i lyset er mere ordnede end i konventionelt laserlys, hvilket gør at støjen også er mindre. Ved at kombinere en højkvalitets kilde af mast lys med en avanceret målemetode, den såkaldte adaptive kvantefaseestimationsmetode, vil det være muligt at demonstrere en faktor 10 reduktion af støjen sammenlignet med et klassisk laserbaseret mikroskop.


Projekttitel: Automated Verification for Concurrent Programs
Bevillingsmodtager: Thomas William Dinsdale-Young
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 357.120 kr.
Projektbeskrivelse: Concurrent software bliver mere vigtigt i vores dagligdag både for computere, telefoner, tablets og skyen. Men denne software er svær at skrive korrekt. Fejl i concurrent software vil kun vise sig ved sjældne lejligheder og bliver derfor ikke fanget, før softwaren udgives. Dette projekt vil derfor udvikle software-værktøjer, der automatisk kan verificere concurrent software, og garantere at de ikke har nogen fejl. Disse værktøjer vil anvende de seneste innovationer indenfor formelle metoder, hvilket vil give den største mulige tillid til værktøjernes garanti.


Projekttitel: Unravelling the role of manganese in winter hardiness of barley
Bevillingsmodtager: Sidsel Birkelund Schmidt
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 496.800 kr.
Projektbeskrivelse: Vinterbyg er en vigtig kornafgrøde i dansk planteavl, og bruges hovedsageligt som foderkorn. Vinterbyg er særlig følsom overfor manganmangel, der i kombination med kulde og frost kan resultere i kraftige udvintringsskader og heraf mindsket høstudbytte. Planters vinterhårdførhed er defineret ved deres evne til at kunne modstå frost og lave temperaturer. Ideen bag dette projekt er hentet i helt nye forsøg med gamle skotske landracer af byg, hvor det blev fundet, at landracer der havde høj tolerance overfor manganmangel samtidig havde markant forbedret vinterfasthed, hvilket indikerer en tæt sammenhæng mellem planters manganstatus og vinterfasthed. En rettidig og tilstrækkelig manganforsyning er nødvendig for at sikre optimal fotosyntese, idet mangan er en central bestanddel af fotosystem II, hvor vand spaltes til protoner og ilt. Svækkes stabiliteten af fotosystem II som følge af manganmangel, vil planter blive mere følsomme overfor lys og kuldestress, og i værste fald udvintre med store økonomiske tab til følge. Projektets formål er derfor at undersøge mangans indflydelse på stabiliteten og funktionaliteten af fotosystem II under lave temperaturer for at opnå en bedre forståelse af mekanismerne bag vinterfasthed og for at kunne anvise løsninger til at forebygge dem. Denne viden udgør fundamentet for udvikling af en mere robust produktion af vinterafgrøder, og herved sikres mere stabile høstudbytter i geografiske områder, hvor der periodevist optræder store udvintringsskader.


Projekttitel: Production of Substitute Natural Gas using Encapsulated Metal Nanoparticle Catalysts
Bevillingsmodtager: Jerrik Jørgen Mielby
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 450.461 kr.
Projektbeskrivelse: Udviklingen af nye metoder til at fremstille bæredygtige kemikalier og lagre vedvarende energi afhænger i høj grad af udviklingen af mere effektive katalytiske processer. Flere af disse processer kræver en aktiv og selektiv katalysator, der kan aktiverer hydrogen (H2) og få den kemiske proces til at forløbe med høj hastighed. I dette projekt udvikles nye nanostrukturerede materialer, der består af små metal nanopartikler, som er indkapslede i forskellige mikroporøse bærematerialer, herunder zeolitter. Disse materialer kan bruges til at undersøge, hvordan aktiverede H-atomer kan bevæge sig fra de hydrogenrige nanopartikler til overfladen af katalysatorens bæremateriale – et fænomen kendt som ”hydrogen spillover”. Disse undersøgelser vil gøre det muligt at udvikle mere effektive og stabile katalysatorer til såkaldte hydrogeneringsreaktioner, der ofte foregår ved høje temperaturer og under krævende reaktionsbetingelser. En af disse reaktioner er metanisering, der blandt andet kan anvendes til produktion af syntetisk naturgas ud fra termisk forgasset kul eller biomasse. Da biomasse i princippet er CO2-neutralt, kan udviklingen af mere effektive katalysatorer til fremstilling af syntetisk naturgas derfor være med til at nedsætte udledningen af CO2. Forskningsprojektet vil gennemføres i tæt samarbejde med førende forskere ved Max-Planck-Institut für Kohlenforschung og Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg i Tyskland, samt ved University College London i England.


Projekttitel: Constructive delivery of cancer chemotherapeutics using virus-like liposomes
Bevillingsmodtager: Jannik Bruun Larsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 445.657 kr.
Projektbeskrivelse: Hvert år bliver mere en 12 millioner mennesker diagnosticeret med kræft på verdensplan og mere end 7.5 millioner dør. Kemoterapi er stadig den mest anvendte behandlingsform, men indebærer omfattende bivirkninger, da de kemoterapeutiske lægemidler ikke kun rammer kræftcellerne. Derfor forskes der intenst i systemer, der primært transporterer lægemidler sikkert og effektivt ind i kræftceller, uden at ramme kroppens raske celler. Et sådan målrettet system, der er basseret på en ”carrier” lavet af kunstige cellemembraner, omkranset af en beskyttende kappe, der kan fjernes af enzymer, der findes omkring kræftceller, har vist sig meget effektivt. Systemet giver >100 gange højere lægemiddelkoncentration inde i kræftceller i forhold til, hvis man bruger uindkapslet lægemiddel. Desværre har denne højere koncentration ikke resulteret i, at der bliver slået flere kræftceller ihjel, hvilket indikerer, at der er noget ved de fysiske egenskaber ved systemet, dets evne til at frigive det indkapslede lægemiddel, eller dets placering inde i cellerne, som ikke er optimal. I dette projekt bruges biofysiske teknikker til at kortlægge forskellen i egenskaber mellem de individuelle ”carrier”-systemer, og der bruges sofistikerede mikroskopi-teknikker til at undersøge lægemidlets frigivelse og placering inde i kræftceller. Efterfølgende vil denne viden bruges til at skabe nye målrettede systemer, der omsætter den øgede målretning til en hidtil uset effektiv behandling af kræft.


Projekttitel: Multi-function anti-fouling bio-active surfaces
Bevillingsmodtager: Roberto Ortiz
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 494.962 kr.
Projektbeskrivelse: For overflader som findes i en væskefase betegnes tilgroningen med proteiner, bakterier og bioorganismer normalt med den engelske betegnelse “biofouling”. Biofouling er et stort problem for mange industrier og for mange anvendelser. Formålet med dette projekt er at udvikle overflader, som anvender en kombination af passive og aktive mekanismer til at forhindre uønsket biofouling, samtidig med at disse overflader eventuelt kan benyttes som biosensorer. Som den passive barriere vil overfladerne blive belagt med en polymer, som hedder polyetylenglykol. En overfladebelægning af denne type polymer kan indeholde store mængder af vand, der vanskeliggør tilgroning af overfladen. Det vil dog aldrig være helt muligt at forhindre tilgroning, da diverse biomolekyler kan binde sig til små defekter i belægningen. Som et modtræk til dette kan man tilsætte en aktiv komponent, som forhindrer denne langsomme tilgroning. Her har man traditionelt anvendt forskellige biocider, der har en negativ effekt på vores miljø. I dette projekt vil jeg, som en aktiv komponent, anvende enzymer der kan nedbryde en biofilm uden den negative miljøpåvirkning. Hvis man ydermere inkluderer enzymer som er aktive over for eksempelvis glukose og ilt, har man en overflade, der fungerer som en biosensor i et miljø uden at have problemer med biofouling. De mest lovende prototyper udviklet undervejs i dette projekt vil løbende blive testet i komplekse og aggressive miljøer såsom havvand og humant blodplasma.


Projekttitel: Advanced Polymer-Protein Hybrids
Bevillingsmodtager: Anton Allen Abbotsford Smith
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 406.270 kr.
Projektbeskrivelse: Enzymer er naturlige nanomaskiner, der hjælper kemiske reaktioner på vej. Udover at de spiller en vigtig rolle for funktioner i alle levende organismer, anvender vi i dag enzymer i mange industrielle processer, bl.a. i vaskemidler, produktionen af fødevarer, miljøvenlige tekstiler og medicin. Membranproteiner er en bestemt type af enzymer, der er indlejret i cellemembraner. Membranproteiner har mange forskellige funktioner, der potentielt kunne udnyttes i flere vigtige industriområder, f.eks. i nye vacciner, men deres anvendelsesmuligheder er i høj grad begrænset af, at de ikke er frit opløselige i vand. Amphipoler er syntetiske polymerer, som kan stabilisere membranbundne enzymer i vand og dermed afhjælpe opløselighedsproblemet. Polymerkemien har dog bevæget sig langt siden amphipolernes udvikling for 20 år siden, så amphipolers vidtrækkende potentiale er langt fra at være udforsket til fulde. Formålet med projektet er at benytte moderne polymerkemi til at skabe nye polymerer, der kan stabilisere membranbundne enzymer, samt gøre anvendelsesmulighederne af opløselige proteiner mere vidtrækkende. Dette vil muliggøre studier af membranbundne enzymer samt åbne op for deres anvendelsesmuligheder, sådan som det er sket for vandopløselige enzymer. En stabilisering af de i forvejen opløselige enzymer vil betyde en længere holdbarhed i vand, samt forbedre deres anvendelse i organiske opløsningsmidler, hvilket vil hjælpe til en blidere og mere miljøvenlig kemisk industri.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere