Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2015 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til DFF-Forskningsprojekter 1, 2 og 3, maj 2015

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til DFF-Forskningsprojekter 1, 2 og 3, maj 2015

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 33 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af 163 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015. Bevillinger til DFF-Forskningsprojekter gives til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område.

Rådet har i alt modtaget 376 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 1, 2 og 3. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2014 var på ca. 1,85 mia. kr. Ingen af de ansøgte DFF-Forskningsprojekt 3 blev bevilget.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer. Enkelte ansøgere er optaget på venteliste og vil modtage direkte besked herom.


DFF-Forskningsprojekt 1Projekttitel: Decarboxylative Trifluoromethylations Performed Safely using Continuous Flow – Innovative Reactor Design and Scale-up
Bevillingsmodtager: Anders Thyboe Lindhardt
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.590.757
Projektbeskrivelse: Flere og flere lægemidler og agrokemikalier der introduceres på markedet i dag indeholder fluor i deres kemiske struktur. Ved at placere fluor-atomet på udvalgte steder i f.eks. lægemidler, opnås der generelt et mere aktivt og stabilt medikament, hvilket resulterer i bedre sygdomsbehandling med mindre doser. Der er dog praktisk talt ingen naturlige kilder til kemiske byggesten indeholdende flour-atomer, hvilket inkludere fossile ressourcer såsom olie. Dette kræver at de alle produceres ved kemisk syntese og de klassiske metoder til dette er meget voldsomme med giftige ingredienser, høje temperaturer og tryk. Forskningsprojektet fra Aarhus Universitet vil ændre måden vi laver disse vigtige fluor-holdige byggesten og biologiske aktive stoffer på. Ved at anvende en særlig kemisk teknik hvor reaktionen forløber kontinuert, continuous flow på engelsk, kan der opnås markant anderledes og hidtil ukendte reaktion betingelser. Disse metoder vil lette indsættelse af specielt en trippelt-fluoreret forbindelse i molekyler på en både mere effektiv, mere sikker og endda billigere måde. Forskningsarbejde vil blive udført i tæt samarbejde med den industrielle partner Cheminova A/S og en af de bedste hjerner indenfor kemiske reaktioner i kontinuert flow, Prof. Thimothy Jamison fra det berømte Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA).


Projekttitel: Dosimetry for new radiotherapy modalities
Bevillingsmodtager: Claus Erik Andersen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.583.360
Projektbeskrivelse: Cancerpatienter tilbydes i stigende grad stråleterapi, hvori der indgår helt små røntgenfelter. Dette er en stor fordel, da det gør det muligt at optimere behandlingen af den enkelte patient, så bestrålingen af det raske væv minimeres samtidig med at tumoren elimineres. Muligheden for at anvende disse teknikker er steget de seneste år pga. en stærkt forbedret acceleratorteknologi og billeddannelse. Der er imidlertid det problem, at de måleteknikker, som skal fastlægge strålingsdosis for sådanne små felter (f.x. 1 cm x 1 cm) ikke er gode, og hospitalerne kan ikke foretage sådanne målinger med den ønskede nøjagtighed. Dette projekt skal bidrage til at løse dette problem. Der vil blive udviklet et særligt instrument, som ikke lider af de samme problemer, som de kommercielt tilgængelige detektorer, der anvendes på hospitalerne. Instrumentet er et såkaldt kalorimeter, og strålingsdosis måles direkte ved en temperaturændring i ultra-rent grafit. Med dette instrument, kan man med stor nøjagtighed karakterisere de detektorer, som anvendes på hospitalerne til målinger i små felter, og projektet er således et bidrag til en forbedret stråleterapi.


Projekttitel: The structure and interaction of silica in plant cell walls
Bevillingsmodtager: Claus Felby
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.066.947
Projektbeskrivelse: Planter indeholder både organiske og uorganiske dele. Silica, også kendst som sand, udgør 5-25% af afgrøder som hvede og ris. Silica har betydning ikke blot biologisk f.eks planternes resistens over skadedyr, men også teknologisk for vores anvendelse af planternes biomasse til energi og materialer. Ofte vil der være et behov for at reducere eller helt fjerne indholdet af silica når vi anvender biomasse til biobrændsler eller bio-materialer såsom carbon-fibre. Til trods herfor er vores viden om hvordan og hvorledes silica indlejres i planternes cellevægge meget begrænset. I dette projekt undersøges det hvordan silica aflejres og hvordan det interagerer med de organiske dele af cellevæggen. Til det formål anvendes avancerede spectroscopiske metoder som gør det muligt at se opbygningen af de enkelte organiske molekyler og hvordan silica binder sig hertil. Skulle det vise sig, at silica indgår som et strukturelt element der er bundet til de organiske dele af cellevæggen, vil der være tale om helt ny viden om planters grundlæggende byggesten. Resultaterne af projektet vil også have betydning for anvendelsen af biomasse til energi og materialer og vil kunne forbedre økonomien af f.eks 2G bioethanol produktion.


Projekttitel: DRP technology- Novel tool for evaluation of drug efficacy and genome instability
Bevillingsmodtager: Claus Sørensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.592.000
Projektbeskrivelse: Vi søger FTP-finansiering til at udvikle en analysemetode, som specifikt kvantificerer antallet af DNA dobbelt strengbrud (DSBs) i en enkelt celle. DNA DSB'er er meget toksiske former for DNA-læsioner, hvor vore cellers kromosomer er brækket i stykker. Hvis disse læsioner ikke repareres, så vil kromosom-fragmenter gå tabt, hvilket fører til cellens død eller fænotypiske ændringer. Eksisterende metoder kan ikke specifikt påvise disse DNA-læsioner i den enkelte celle. Det er således meget vigtigt at udvikle metoder, der gør det muligt at detektere og måle omfanget og sammensætningen af DNA DSB læsioner. Dette er vigtigt i mange sammenhænge, bl.a. udvikling cancerbehandling og i forbindelse med analyser for genotoksicitet. Vi har nu opdaget en særlig fremgangsmåde til påvisning af DNA DSB ved hjælp af et bakterielt protein, DRP, der specifikt genkender disse kromosom-læsioner. Vi vil nu målrettet udvikle vores DRP teknologi til et stadie, hvor det kan anvendes i laboratorier.


Projekttitel: Plasmon enabled protein conformation analysis for biosensor applications
Bevillingsmodtager: Duncan S. Sutherland
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.592.000
Projektbeskrivelse: Meget små metalpartikler kan interagere stærkt med lys, hvilket resulterer i klare og stærke farver. Denne egenskab er blevet brugt til at farve glas i århundreder. For nylig er det blevet opdaget at, udover den rent dekorative funktion, kan interaktionen faktisk have et væld af yderst vigtige fremtidige anvendelsesmuligheder inden for teknologier så som kræftbehandling, effektive solceller og ekstremt fintfølende biosensorer. Indtil videre er udnyttelsen af sådanne materialer dog begrænset, hvilket delvis skyldes manglende grundviden om deres egenskaber. Det er for nylig blevet opdaget at små metalpartikler, der har håndethed, på samme måde som højre og venstre hånd ikke er identiske, men derimod hinanden spejlbilleder, interagerer forskelligt med højre- og venstrehåndet lys. Højre- og venstrehåndethed er et vigtigt element af levende tings organisering i naturen og interessant at studere. I dette projekt vil vi udnytte nano-skala produktionsmetoder til at lave velkontrollerede partikler, der besidder venstre- eller højrehåndethed, og studere, hvordan de interagerer med lys og biomolekyler. En forståelse af håndethed i metalnanostrukturer kan give os en bedre redskaber i fremtiden f.eks. håndethedssensorer til biomolekyler. Vi vil udnytte disse nanopartikler til at lave biosensorer, der opfatter faconen af proteiner, hvilket er relevant indenfor lægevidenskab og fødevarer.


Projekttitel: Development of Chemical-Space Screening by Small-Angle X-ray Scattering (SAXS)
Bevillingsmodtager: Jan Skov Pedersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.590.757
Projektbeskrivelse: Nye bioteknologiske screeningsmetoder til at studere biomolekyler i opløsning, som anvender det nye exceptionelle småvinkel røntgenspredningsinstrument (SAXS) på Aarhus Universitet til strukturbestemmelse, vil blive udviklet. Grundet enestående optimering af SAXS instrumentet, opnås en fluks som er sammenlignelig med synkrotronbaserede instrumenter. Dette, samt automatisering af prøvehåndtering, muliggør udviklingen af screeningsteknologier, hvor et stort parameterrum kan undersøges, mens der samtidigt udføres strukturbestemmelse på biomolekyler i opløsning. Der vil blive udviklet en strømlinet procedure, hvor prøverne måles med SAXS, data behandles og analyseres, således at vigtige strukturelle parametre (masse, maksimal diameter og gyrationsradius) bliver bestemt. Proceduren vil også indeholde en automatisk sammenligning med højopløste strukturer, når disse er tilgængelige. Denne ”chemical-space screening” metode vil blive udnyttet i følgende tre delprojekter: (1) Screening af store biblioteker af forbindelser og lægemidler til hæmning af dannelsen af giftige proteinkomplekser i forbindelse med Parkinsons sygdom. (2) Udvælgelse af optimale betingelser og stabiliserende småmolekyler til at opnå stabile tilstande af proteiner, der hidtil har været umulige at krystallisere. (3) Udnyttelse af alternative metoder til krystallisering af proteiner baseret på elektrostatiske tiltrækning i blandinger af modsat ladede proteiner.


Projekttitel: Simulation and Optimization of Fluid Structure Interaction in Bluff Body Aerodynamics
Bevillingsmodtager: Jens Honoré Walther
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.243.277
Projektbeskrivelse: Geometriske detaljer spiller en uventet, men afgørende rolle i strukturers aerodynamiske opførsel. Eksempelvis krævede Storebæltsbroen, efter dens opførelse, montage af store ledeskovle under broens tværsnit for at reducere hvirvelinducerede svingninger observeret ved lave vindhastigheder. Svingningerne er et klassisk resonansfænomen, som opstår når den frekvens, hvormed hvirverne afkastes i broen kølvand, nærmer sig broen strukturelle egenfrekvens. Eksisterende todimensionale beregningsmodeller har i dette tilfælde ikke været i stand til at beskrive svingningsfænomen nøjagtigt, primært på grund af strømningens komplekse, tredimensionale, og turbulente natur. Et andet eksempel er design af ekstremt lange hængebroer. For at sikre aerodynamisk stabilitet ved høje vindhastigheder benyttes ofte delte brodæk, hvorved man opnår en delvis trykudligning omkring broen med øges stabilitet til følge. Formålet med projektet er at foretage numeriske og eksperimentelle undesøger af hvirvelinducerede svingninger og stabilitet af lange hængebroer, herunder optimering af delte brotværsnit. Arbejdet foretages i samarbejde med COWI a/s, FORCE Technology og ETH Zurich.


Projekttitel: Novel Biomaterials for Brachytherapy
Bevillingsmodtager: Jonas Rosager Henriksen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.589.674
Projektbeskrivelse: Intern stråleterapi (brachyterapi) blev introduceret i klinisk praksis for over 50 år siden og bliver i dag bla. anvendt i kombination med ekstern stråleterapi. Gennem de seneste årtier har teknologi og praksis for brachyterapi udviklet sig enormt. Lavenergi strålekilder, 3D billedbehandling og computer baseret dosimetri beregning har således været med til at højne det teknologiske niveau. På trods af disse fremskridt er nuværende strålekilder til brachyterapi fortsat baseret på 50 år gammel materialeteknologi, nemlig indkapsling af radioisotoper i små metal rør. Fokus for dette projekt er at kombinere moderne biomateriale og radioisotopteknologi, og herved udvikle radioaktive kildematerialer, der er biokompatible. Et sådant materiale kan indeholde både terapeutiske og diagnostiske isotoper, og anvendes ved injektion. Ved anvendelse af disse materialer opnås en ensartet fordeling af strålekilden i tumoren, og normalt væv skånes effektivt. Materialernes diagnostiske egenskaber tillader ydermere billeddannelse af strålekildefordelingen, og dermed mere præcis dosis planlægning og forbedret sikkerhed for patienten. Sådanne materialer har et stort potentiale og vil, hvis projektet er succesrigt, kunne forbedre den nuværende behandling væsentligt, og ydermere være en økonomisk gevinst, da forbruget af dyrere alternativer som f.eks. ekstern stråle behandling, vil blive reduceret.


Projekttitel: New Advances in Steady-State Engineering Techniques (NewASSET)
Bevillingsmodtager: Kim Lau Nielsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.529.851
Projektbeskrivelse: Forskningsprojektet har til formål at rykke grænserne for computermodellering indenfor strukturel mekanik hvor stationære løsninger optræder; hvilket indebærer at løsningerne ikke ændrer sig over tid. Eksisterende computermodeller til stationære løsninger er typisk baseret på meget simplificerede belastningstilfælde, som ligger langt fra den virkelige verden, og modelleringsteknikkerne er derfor meget sjældent anvendt i praksis. Dette til trods har de grundlæggende modeller stort potentiale indenfor strukturel mekanik, og modelleringsteknikkerne kan udvikles til at dække avancerede processer såsom valsning, ekstrudering, svejsning og spåntagning – fremstillingsprocesser som har direkte indflydelse på vores dagligdag. I forskningsprojektet vil den grundlæggende opfattelse af de stationære modelleringsteknikker blive taget op til evaluering, og en reformulering af den underliggende teori vil blive etableret. Vejen vil således banes for udvikling af nye, mere effektive, modelleringsværktøjer til analyse og design af både fremstillingsprocesser og produkter. Et samarbejde med førende forskere indenfor fremstilling af mikro-komponenter er etableret, og ved at sammenholde de udviklede computermodeller med eksperimentelle observationer opnås ny indsigt i fremstillingsmetoder og materialers deformation på lille skala. Med fokus på sådanne avanceret industrielle anvendelser vil der skabes grundlag for nye teknologiske landvindinger.


Projekttitel: PHYTOPROTECT: Bacteriophages as green-tech based biocontrol of plant pathogens
Bevillingsmodtager: Lars Hestbjerg Hansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.591.804
Projektbeskrivelse: Plantesygdomme skal holdes effektivt i skak for at sikre en konstant, høj produktion af fødevarer og foder på verdensplan. Planter kan blive angrebet af sygdomme (patogener) forårsaget af virus, bakterie, eller svampe. Almindelig praksis til styring af bakterielle plantepatogener er baseret på anvendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler. Disse teknikker er imidlertid ikke holdbare i et bæredygtigt landbrug, da de fører til forurening, der medfører store sundhedsmæssige og miljømæssige risici, både lokalt og globalt. Vi foreslår her at udvikle en ny bæredygtig metode til biologisk bekæmpelse af bakterielle plantesygdomme baseret på Grøn Teknologi. Metoden benytter sig af bakteriernes naturlige virale fjender; bakteriofagerne. Vi vil bruge nyudviklede DNA-sekventerings baserede metoder til at opdage, isolere og karakterisere hundredvis af nye bakteriofager, som specifikt angriber bakterielle plantepatogener. Deres specificitet og effektivitet overfor patogenerne vil blive undersøgt og i sidste ende vil specielt sammensatte ""cocktails"" af de nye bakteriofager blive afprøvet og anvendt i laboratorie forsøg som har til formål at forebygge og behandle de syv mest afgrøde-ødelæggende og omkostningsfulde bakterielle plantesygdomme som er kendt på verdensplan i dag. PhytoProtect bliver et vigtigt videnskabeligt fremskridt med et stort markedspotentiale for virksomheder baseret på Grøn Teknologi.


Projekttitel: Mesoporous metal films – replacing supported Electrocatalysts
Bevillingsmodtager: Matthias Arenz
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 2.214.510
Projektbeskrivelse: Målet med det præsenterede forslag er at videreudvikle mesoporøse metalfilmstrukturer som et koncept i katalysen af brint og brændselscellereaktioner. Den grundlæggende idé i forslaget er at syntetisere ultratynde katalysatorlag med øget massetransport og katalysatorudnyttelse ved at udvaske katalysatoren efter plasmasyntesen. Dette vil gøre os i stand til at tilpasse katalysatorens effektivitet og stabilitet og dermed reducere systemomkostningerne ved brændselsceller. ”Proof-of-concept” for mesoporøse katalysatorer er for nyligt blevet demonstreret for brændselscellers katodereaktion, reduktionen af oxygen. I dette forslag vil konceptet blive optimeret til hele brændselscellen.


DFF-Forskningsprojekt 2Projekttitel: Broad spectrum antiviral agents
Bevillingsmodtager: Alexander Zelikin
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.469.458
Projektbeskrivelse: Virale infektioner er forbundet med ravage samt en enorm samfundsøkonomisk byrde. En væsentlig grund til dette er manglen på antivirale bredspektrede midler til bekæmpelse af disse infektioner. Den grundlæggende hypotese i dette forslag er, at gennem design af polymerer, vil disse være effektive mod de fleste, hvis ikke alle vira. Vi vil skabe sådanne polymerer ved en innovativ tilgang til makromolekylær design, hurtig udvælgelse af lovende polymerer gennem parallel automatiseret syntese, og højkapacitetsidentifikation af disse mod en bred samling meget smitsomme vira. Dette vil være af stor betydning for grundforskning - det forestillede lægemiddel vil være i stand til at standse den virale livscyklus ved hjælp af redskaber som aldrig før har været anvendt. Sammenlignet med antistoffer, så er de økonomiske omkostninger forbundet med fremstilling af polymererne markant billigere, der kræves ikke specielle forhold under fragt og disse faktorer medfører en let tilgængelighed for hele befolkningen på alle kontinenter. Disse lægemidler vil derfor kunne hjælpe hundredemillioner af mennesker og lindre den global socioøkonomiske og sundhedsplejemæssige byrde.


Projekttitel: Combating microbial invasion through the stomatal pore
Bevillingsmodtager: Anja Thoe Fuglsang
Institution: Handelshøjskolen
Bevilget beløb: kr. 6.473.686
Projektbeskrivelse: Hvert år oplever landmænd over hele verden store afgrødetab på grund af patogener. Man bruger i dag især pesticider (sprøjtemidler) til at mindske disse tab, men denne brug har både miljømæssige og økonomiske omkostninger. Mange bakterier og svampe inficerer planter gennem spalteåbningerne (kaldet stomata) i bladene. Som en del af plantens immunforsvar vil planten derfor hurtigt lukke for stomata. Dette har nogle svampe og bakterier fundet ud af og de har derfor udviklet forskellige stoffer der påvirker de signaler planten sender for at lukke for stomata. I dette projekt vil vi identificere nogle at de svampe stoffer der kan påvirke plantens kommunikationsveje og dermed ændre reaktionen i stomata. Når planten lukker for stomata bliver bladet varmere, dette kan man se på et varmefølsomt kamera. Vi vil teste en lang række ekstrakter fra forskellige svampe på levende blade og se om de påvirker temperaturen. Efterfølgende vil vi isolere de aktive stoffer fra svampene og undersøge hvordan de rent faktisk påvirker planten. Vi vil samtidigt undersøge plantens immunforsvar, da dette er nødvendigt for at forstå hvordan disse stoffer fra svampe påvirker immunforsvaret. For at forstå hvordan patogener forårsager sygdom i planter, er det helt essentielt at vide hvordan planter genkender patogenerne, derfor vil vi undersøge hvordan de bakterielle Microbe-Associated Molecular Patterns (MAMPs) genkendes i modelplanten Arabidopsis, og hvordan den efterfølgende signalering foregår.


Projekttitel: Next Generation Methanol to Formaldehyde Selective Oxidation Catalysts
Bevillingsmodtager: Anker Degn Jensen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 5.324.710
Projektbeskrivelse: I fremtiden ønsker vi et samfund uafhængigt af råolie for at nedbringe CO2 udledningen og reducere de menneskeskabte klimaændringer. Vores behov for kemikalier vil sandsynligvis være mere eller mindre uændret, så der er behov for at finde nye veje til at fremstille de kemikalier der kommer fra råolie. Biomasse er en oplagt kilde til kulstofholdige kemikalier og flydende brændstoffer og det er blevet foreslået at biomassen i første trin omdannes til metanol, der kan bruges som platform til fremstilling af kemikalier og brændstoffer. Dette er omtalt som ’The Methanol Economy’. En rute fra metanol til kemikalier er fremstilling af formaldehyd. Formaldehyd bruges blandt andet til fremstilling af en lang række hverdagsprodukter som plastic, kunstfibre og lim samt som mellemtrin i fremstillingen af en lang række industrielle kemikalier. Det forventes at formaldehyd vil få en øget betydning i omstillingen til et råoliefrit samfund. Dette forskningsprojekt vil udvikle nye og effektive katalysatorer med langsom deaktivering til fremstilling af formaldehyd ved reaktion mellem metanol og luft. Katalysatorernes kemiske struktur og virkemåde, samt årsager til deaktivering vil blive undersøgt ved hjælp af avancerede spektroskopiske teknikker og kvantemekaniske computermodeller og på basis heraf vil nye typer af katalysatorer blive fremstillet. De udviklede katalysatorers aktivitet vil blive undersøgt både i laboratoriet og i industriel skala.


Projekttitel: Laccase structure-function relations for enzymatic lignin modification
Bevillingsmodtager: Anne Strunge Meyer
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.366.599
Projektbeskrivelse: Planters cellevægge er armeret med lignin, som er en vandskyende polymer, som udgør 10-30% af plantebiomasse. Omdannelsen af lignin er en kæmpe udfordring i bioraffinering af plantemateriale. I naturen nedbrydes lignin naturligt af visse skimmelsvampes enzymer. Heriblandt spiller laccaser en central rolle. Laccasers katalytiske mekanisme er kendt i detaljer, men det vides ikke hvilke protein-kemiske egenskaber, der definerer laccasers effektivitet i relation til ligninnedbrydning. Dette forskningsprojekts fundament er, at en bedre forståelse af detaljerne i laccasers protein-struktur er nøglen til at udvikle effektive enzymer, som kan bruges i praksis til skånsomt og effektivt at omdanne lignin. Projektets mål er at opnå denne bedre forståelse ved at studere 3D strukturen af en særlig effektiv laccase vi har isoleret fra en skimmelsvamp, og efterfølgende bruge computermodeller til at beregne, hvilke elementer i enzymets struktur, der gør enzymet særligt effektivt på lignin. Dernæst vil vi, via molekylær engineering, målrettet udskifte specifikke aminosyrer i enzymets struktur med henblik på at forbedre enzymets effektivitet på lignin. Siden lignin er uopløseligt i vand vil projektet benytte et sæt avancerede analysemetoder til at analysere laccasers effekt på lignin og til at undersøge enzymernes interaktioner med en række af de stoffer, der frigives fra plantebiomasse under nedbrydning. Projektet er et samarbejde mellem DTU og KU og stjerneforskere fra USA og Finland.


Projekttitel: Magnetic resonance imaging-assisted design of a thermostable and self-administrable tuberculosis vaccine for inhalation
Bevillingsmodtager: Camilla Foged
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 4.589.509
Projektbeskrivelse: Tuberkulose (TB) er en alvorlig infektionssygdom, som hvert år dræber mere end en million mennesker på verdensplan. TB kan behandles effektivt med antibiotika, men den stadigt stigende forekomst af antibiotika-resistente tuberkulosebakterier understreger det akutte behov for udvikling af nye TB vacciner. Den eksisterende TB vaccine Bacillus Calmette-Guerin har været anvendt i snart 100 år, men den giver meget varierende og ofte utilstrækkelig beskyttelse mod TB i voksne. Formålet med dette projekt er at udvikle en helt ny pulver-baseret TB vaccine, der kan administreres af patienten selv ved inhalation i lungerne, og som er varmestabil. Vaccinen vil dermed kunne distribueres uafhængigt af den såkaldte kølekæde, hvilket er af stor betydning for vaccinedækning i udviklingslande. Vi har identificeret de delkomponenter, som en vaccine skal indeholde, men mangler præklinisk viden om hvor i luftvejene vaccinen skal deponeres for at den er effektiv og sikker. Vi vil tilvejebringe denne viden ved at kombinere partikel design og device teknologi med den nyeste in vivo billedbehandlingsteknik (magnetisk resonans imaging) i en præklinisk TB model via et interdisciplinært og internationalt samarbejde. Vi forventer at projektet i væsentlig grad vil bidrage til at forøge vores forståelse for de basale vaccineegenskaber der er nødvendige for sikkert og effektivt at stimulere immunitet mod TB i lungerne, og projektet kan dermed på sigt få en stor betydning for den globale kontrol af TB.


Projekttitel: Mapping and Characterizing Lipid Oxidation in Emulsified Systems
Bevillingsmodtager: Charlotte Munch Jacobsen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.416.666
Projektbeskrivelse: Der er stigende interesse for produktion af fødevarer beriget med omega-3 fedtsyrer fra fisk, som har vist sig at have flere gavnlige effekter på helbredet. Industrien efterspørger derfor ”delivery-emulsioner” med så højt et indhold af omega-3 olie som muligt samtidig med, at emulsionerne skal være nemme at håndtere. Omega-3 olier fra fisk er meget umættede og harskner (oxiderer) meget let. Dette nedsætter holdbarhed og sensorisk kvalitet. Derfor er der store udfordringer i at fremstille omega-3 berigede fødevareprodukter / ”delivery-emulsioner” som ikke harskner. Oxidationsmekanismerne i emulsioner er komplekse, men det antages, at oxidation af fedt i emulsioner sker på grænsefladen mellem vand og olie. Det er således afgørende at opbygge en god oxidationsstabil barriere mellem fedtfasen og prooxidanter, som findes i vandfasen. Derfor er projektets formål at udvikle nye, skræddersyede emulgator-systemer. De nye emulgatorer vil have indbyggede antioxidant-egenskaber og samtidig give emulsionen den optimale fysiske struktur. Et andet vigtigt formål er at udvikle nye metoder til at undersøge lipidoxidation, således at den fysiske progression af oxidation i emulsioner kan følges og give ny vigtig viden om oxidationsmekanismerne. Denne viden samt de nye emulgatorer vil blive brugt til at udvikle nye, let håndterbare, oxidationsstabile ”delivery-emulsioner” med højt indhold af omega-3 olie.


Projekttitel: "Restoring Antibiotic Sensitivity to MRSA"
Bevillingsmodtager: Dorte Frees
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 5.517.431
Projektbeskrivelse: Antibiotika-resistente bakterier er en af de største udfordringer for sundhedsvæsener verden over. Et vigtigt eksempel herpå er methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), der er blandt de hyppigste årsager til alvorlige bakterielle infektioner. Problematikken forværres af, at opdagelsen af nye antibiotika er gået næsten helt i stå. Vores projekt tager afsæt i en banebrydende opdagelse, som viser, at MRSA kan genvinde følsomhed overfor kendte antibiotika, hvis man samtidig hæmmer syntesen af proteiner, der er nødvendige for at bakterien kan syntetisere overflade-molekylet ”LTA”. Vores hypotese er derfor, at MRSA infektioner atter vil kunne behandles med kendte antibiotika, hvis man samtidig behandler med stoffer som hæmmer LTA syntesen. Da LTA molekylet er essentielt for mange forskellige typer bakterier forventes LTA-hæmmende stoffer at have bred anti-bakteriel aktivitet. For at fremme opdagelsen af LTA-hæmmende stoffer vil vi gå to veje: For det første vil vi screene et bibliotek af rene stoffer (naturstoffer, syntetiske stoffer og lægemidler) for deres evne til at hæmme syntesen af LTA. I denne screen vil vi gøre brug af en unik mutant, som har den specielle egenskab, at den vokser bedre uden LTA. For det andet vil vi klarlægge den grundlæggende molekylære mekanisme bag synergieffekten, da dette vil give os ny spændende indsigt i denne for bakterier så livsvigtige proces. Projektet involverer førende forskere fra Danmark, England, Portugal og Canada.


Projekttitel: Expressible RNA origami sensor devices for in vivo studies
Bevillingsmodtager: Ebbe Sloth Andersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.479.999
Projektbeskrivelse: Studiet af vores cellers indre giver indsigt i hvordan livet fungerer på molekylær skala og giver samtidig indsigt i den molekylære oprindelse til sygdomme. For at studere cellernes indre bruger forskere molekylær værktøj som f.eks. fluoroserende proteiner. I dette studie vil vi bruge en ny teknik til at folde RNA molekyler i præcise former for derved både at lave fluorescerende sensorer og bruge dem som et nyt værktøj til at studere cellernes indre. Vil vil udvikle en række nye og mere præcise sensor funktioner og bruge dem til at studere aldringsprocesser i C. elegans ormen, hvilket kan give grundlæggende indsigter, der også er relevante for aldring i mennesker.


Projekttitel: Systems Genomics, Transcriptomics and Metabolomics approaches for simultaneous improvement of Feed efficiency and Production in Danish pigs
Bevillingsmodtager: Haja Kadarmideen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.477.120
Projektbeskrivelse: Forbedring af fodereffektiviteten (FE) er en af de vigtigste mål i svineproduktion. Projektet bygger på et samarbejde mellem Videncenter for Svineproduktion (L&F), Danish Crown og Københavns Universitet. Formålet med projektet er at undersøge, om grise, der er effektive henholdsvis ineffektive for foderudnyttelse også er forskellige i deres biologiske make-up, og hvis ja: at identificere biologiske markører for FE, der kan testes i blodet og give en dybere forståelse af systembiologiske mekanismer i FE. For at opnå disse mål vil vi udvælge grise fra forskellige grupper med ekstreme genomiske avlsværdier for FE på prøvestationen i Bøgildgård og indsamle alle produktionsfænotyper og blodprøver. Udvalgte dyr slagtes, væv indsamles og prøver vil blive profileret hjælp SNP genotypning, RNAseq og metabolomiske teknologier. Forskellige metoder fra bioinformatik, biostatistisk og systembiologi vil integrere og analysere eksperimentelle resultater og forholde sig til FE og produktion af svin. Forventede resultater vil omfatte samlet biologisk forståelse af, hvorfor nogle svin er fodereffektiv mens andre ikke er, og levering af diagnostiske tests og værktøjer til genomisk selektion af effektive svin. Efter vores bedste overbevisning, er dette den første (systembiologiske) undersøgelse for at integrere genom, transkriptom og metabolom af svin, der er genetisk foder effektiv og ineffektiv. FEEDOMICS vil give et stærkt fundament for forskningsbaseret uddannelse på dette forskningsfelt.


Projekttitel: Cardiac Excitation-Contraction Coupling
Bevillingsmodtager: Johannes Struijk
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.195.597
Projektbeskrivelse: Relevans af koblingen mellem den elektriske og mekaniske aktivitet af hjertet. I dette projekt vil vi gerne undersøge, hvordan man kan bruge phonokardiografie (optagelse af hjertelyd, også ved lavere frekvenser end dem der kan høres) og seismokardiografie (optagelse af acceleration af brystvæggen pga. hjertets bevægelse) , kombineret med hjertets elektriske aktivitet, som optages som EKG. Kan man bruge en kombination af disse mekaniske og elektriske teknikker til at lave mere sikre diagnoser eller risikovurderinger af (hjerte)sygdomme? Det er nemlig sådan at mange hjertesygdomme eller medicinpåvirkninger kan forstyrre den normale tætte kobling mellem elektrisk og mekanisk aktivitet, og vi forventer derfor at en bedre målemetode, eller en målemetode overhovedet, kan bruges til bedre diagnostik i f.eks. hjertesvigt, eller kan bruges til at monitorere farlige bivirkninger af visse medicin (f.eks. langt QT syndrom), eller kan bruges til indstilling og justering af forskellige typer pacemakere (f.eks. i resynkroniseringsterapi). For at opnå disse mål er det nødvendigt også at bruge andre teknikker, såsom ultralyd ekkokardiografi og computer modellering af den elektromekaniske aktivitet.


Projekttitel: Combining non-essential metabolic targets into suitable targets for control of uropathogenic Escherichia coli
Bevillingsmodtager: John Elmerdahl Olsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.428.080
Projektbeskrivelse: Kun få antibiotika retter sig mod bakteriers energiproduktion og syntese af centrale byggesten. Dette skyldes at bakterien har back-up systemer for disse centrale processer, og at der derfor i realiteten skal to antibiotika til at ramme disse mål. Desuden har vi meget lidt kendskab til hvad bakterier optager af næring fra værten under infektionen, og derfor kan vi ikke forudsige hvilke synteseveje der må være essentielle for bakterien. Vi foreslår at vi bliver nødt til at rette vores opmærksom mod de (langt flere) synteseveje der ikke er essentielle for bakterien i søgen efter nye antibiotika. En forudsætning for at dette kan blive succesfuldt er at vi samtidig øger vores kendskab til hvad bakterier optager af næring under infektion. I indeværende projekt identificeres mulige kombinerede mål for antibiotika ved hjælp af matematisk modellering af metabolismen i bakterien Escherichia coli, specielt de varianter som giver urinvejsinfektioner. Samtidig fastlægges hvad E. coli optager af næring under urinvejsinfektion. Projektet vil demonstrere at det er muligt at forhindre infection ved at blokere to mål samtidig, og vil producere en liste af nye mål for antibiotika.


Projekttitel: Directly Tunable Protein Functions in Plants and Crops
Bevillingsmodtager: John Williams Mundy
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.476.864
Projektbeskrivelse: Dette forslag har til formål at udvikle og teste et system til direkte at modulere proteinniveauet i planter og afgrøder for at øge resistensen overfor sygdomme og miljømæssig stress når det er påkrævet. Til dette formål har en partner vist, i modelplanten Arabidopsis, et proof-of-principle system hvor tilførslen af et lille molekyle (Shld) stabiliserer proteiner der er fusioneret til et designet, og ellers ustabilt, ‘N-Degron’ Domæne (DD). Mere specifikt adressere forslaget to spørgsmål: 1 – Kan vi bruge Shld-DD systemet til at kontrollere protein niveauer til at udvikle holdbar sygdoms resistens og/eller stress tolerance i en modelplante og i en vigtig kornafgrøde? 2 – Kan vi identificere og producere billigere, effektive Shld analoger til stor-skala brug ved brug af stereoselektiv og/eller kombinations syntese?


Projekttitel: Hybrid Phage Enzybiotics (HYPHE): A novel approach for specific elimination of gram negative foodborne pathogens
Bevillingsmodtager: Lone Brøndsted
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 5.994.519
Projektbeskrivelse: Campylobacter, Salmonella og E. coli vedbliver at være årsag til flest sygdomstilfælde i Danmark og EU, på trods af der gennem årene er gennemført en lang række tiltag for at forhindre at vores fødevarer forurenes med disse fødevarebårne bakterier. Der er derfor behov for nytænkning for at nedbringe antallet af syge og tage hånd om forbrugerens fødevaresikkerhed. I dette projekt vil vi designe nye proteiner, som målrettet kan slå disse dominerende og alvorlige fødevarebårne sygdomsfremkaldende bakterier ihjel, vel at mærke uden at påvirke de gavnlige mikroorganismer i fødevarer og i tarmen på produktionsdyr. I projektet vil vi identificere nye bakteriedræbende enzymer fra bakteriofager, der er naturligt forekommende bakteriedræbende mikroorganismer. Disse bakteriedræbende enzymer vil vi sætte sammen med andre bakterieofag-proteiner, der kun binder til specifikke bakterier og kan gennembryde bakteriens ydre skjold. Med sådanne nye sammensatte enzymer kan vi, på en helt ny måde, sikre at de bakteriedræbende enzymer netop kun slår de uønskede sygdomsfremkaldende bakterier ihjel og bevare de gavnlige mikroorganismer. Denne nye metode vil sikre målrettet drab af Salmonella og E. coli i fødevarer og Campylobacter i kyllinger og vil resulterer i et fald i antallet af mennesker, der bliver syge på grund af fødevarer forurenet med disse bakterier.


Projekttitel: Signal Processing for Diagnosis of Parkinson's Disease from Noisy Speech
Bevillingsmodtager: Mads Græsbøll Christensen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.473.998
Projektbeskrivelse: Parkinsons sygdom er en uhelbredelig, neurologisk lidelse, der rammer ca. 1 ud af 1000 mennesker. I Danmark er der omkring 5000 patienter, der lider af sygdommen, men det tal er stærkt stigende grundet den demografiske udvikling. Pt. foregår diagnose af sygdommen vha. neurologiske undersøgelser samt blodprøver, CT- og MR-scanninger. Disse koster samfundet mange ressourcer, er ofte fejlbehæftede og bliver ofte først foretaget, når patienten allerede oplever svære symptomer. Ny forskning har vist, at Parkinsons-patienter udviser målbare ændringer i stemmen helt op til fem år før en klinisk diagnose typisk vil blive stillet. Dette projekt sigter mod at udvikle signalbehandlingsmetoder til analyse af naturlig, støjfuld tale til diagnose af Parkinsons sygdom baseret på parametriske modeller af talesignaler. Disse vil gøre det muligt at diagnosticere sygdommen ud fra almindelige telefonsamtaler, selv under dårlige forhold, langt tidligere end ellers. Herved kan behandling også påbegyndes hurtigere. Projektet er et samarbejde mellem førende forskere fra Aalborg Universitet, MIT, University of Colorado-Boulder og Parkinson's Voice Initiative.


Projekttitel: Optimizing performance of biological control agents used in Integrated Pest Management
Bevillingsmodtager: Martin Holmstrup
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.365.085
Projektbeskrivelse: Projektets hovedhypotese er, at det er muligt at forbedre nyttedyrs effektivitet i biologisk bekæmpelse (IPM). Ved at optimere nyttedyrenes genetiske bagrund samt tilvænne nyttedyret til de temperaturforhold og den skadegører, som skal bekæmpes, forventer vi at kunne øge effektiviteten af biologisk skadedyrsbekæmpelse i planteproduktionssystemer. Masseproduktion af nyttedyr er optimeret med hensyntagen til hurtig produktion af flest mulige nyttedyr (f.eks. opformering ved høj temperatur), men de er sjældent produceret under hensyntagen til deres evne til at klare naturlige temperaturforhold (svingende og ofte lave temperaturer), eller deres evne til at bekæmpe specifikke arter af skadedyr. Tidligere undersøgelser har vist, at insekters økologiske kapacitet (fitness) er stærkt påvirket af genetisk tilpasning til lokale forhold, men også til deres fødebiologiske og temperaturmæssige ”historie” under larveudviklingen. Med udgangspunkt i dette økologiske paradigme vil vi teste den overordnede hypotese, at biologisk bekæmpelse af skadedyr kan forbedres markant hvis disse parametre inkorporeres aktivt under opformeringen af nyttedyr.


Projekttitel: Better hydrogen peroxide sensors for studying bacterial infections and immune responses
Bevillingsmodtager: Michael Kühl
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.326.078
Projektbeskrivelse: Projektet skal udvikle bedre optiske sensorprincipper og sensorer for brintperoxid, som er en vigtig biomarkør for levende cellers stressrespons samt indgår i immuncellers bekæmpelse af bakterielle infektioner. Eksisterende metoder til optisk detektering af brintperoxid er begrænset til simple irreversible indikator-reaktioner med begrænset mulighed for kvantifikation af brintperoxids koncentration og dynamik. Projektet vil udvikle fiber-optiske sensorer til brintperoxid måling i biomedicinske anvendelser baseret på et nyt dynamisk måleprincip. Der vil både blive udviklet nye sensormaterialer og komplette sensorer, hvis anvendelse vil blive demonstreret i studier af immuncellers respons på pathogene bakterier. Projektet er interdisciplinært og kombinerer ekspertise omkring polymerkemi, fiber-optiske mikrosensorer, optiske sensorprincipper og brintperoxids rolle i biomedicinske sammenhænge.


Projekttitel: Tuberculosis antibiotic resistance detection on a low-cost plastic chip
Bevillingsmodtager: Mikkel Fougt Hansen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.401.871
Projektbeskrivelse: Resistens af bakterier mod antibiotika udgør et voksende problem og det er vigtigt at udvikle værktøjer til hurtig detektion af bakterieinfektioner samt af resistens af disse mod antibiotika. Dette projekt sigter mod at udvikle en chip-teknologi til hurtig detektion af tuberkulose og resistens mod det vigtige antibiotikum rifampicin. Metoden vil integrere en avanceret molekylær detektionsmetode udviklet på Stockholm Universitet med en ny simpel optomagnetisk udlæsningsmetode i en skalerbar billig plastikchip fremstillet ved sprøjtestøbning. Prøven vil blive fanget på magnetiske kugler inden i chippen og lyttet mellem forskellige kamre med reagenser ved brug af en ydre magnet. Chippen vil blive udviklet til dels at kunne detektere mykobaterier, som forårsager tuberkulose, samt om de er resistente mod rifampicin i løbet af ca. 1 time. En diagnose vil muliggøre hurtig behandling med det korrekte medicin, hvilket er essentielt for at patienter kan blive raske og for at der ikke udvikles højere grad af antibiotikaresistens. Den molekylære metode er nem at tilpasse til at detektere nye mutationer, der giver anledning antibiotikaresistens, og teknologien der bliver udviklet i projektet har et antal umiddelbare andre anvendelser, såsom detektion af infektionssygdomme i mennesker og dyr. Projektet finder sted i samarbejde mellem DTU Nanotech, Stockholm Universitet og en ny opstartsvirksomhed Blusense Diagnostics med prøver leveret af Statens Serum Institut.


Projekttitel: LOISE - Low nOISE supercontinuum sources for ultra-high resolution 800nm optical coherence tomography for glaucoma diagnosis
Bevillingsmodtager: Ole Bang
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.480.000
Projektbeskrivelse: Forskningsprojektet LOISE vil etablere en stærkt dansk forskningsindsats rettet mod udvikling af superkontinuum lyskilder til højopløsnings billeddannende optisk kohærens tomografi (OCT) udstyr til hurtig kontaktfri undersøgelse af øjet, f,eks. i forbindelse med grøn stær behandling. Dette sker i et samarbejde mellem DTU Fotonik og DTU Compute fra Danmarks Tekniske Universitet, samt firmaet NKT Photonics og udenlandske partnere fra University of Kent og Université de Franche-Comté. Superkontinuum kildens helt unikke enorme spektrale båndbredde og høje intensitet gør, at et OCT system vil få en aksial opløsning på under 1 mikrometer ved brugen af denne kilde. Dette kræver dog, at forskerne udvikler en ny generation af superkontinuum kilder med væsentligt lavere støj og et spektrum der er pænt klokkeformet omkring 800nm. I dagens superkontinuum kilder dannes lyset ved at en hårtynd optisk fiber pumpes med kraftige lange pulser, der bryder op i mange hundrede små pulser, såkaldte solitoner. Opbruddet er meget støjfølsomt og den efterfølgende soliton vekselvirkning er også meget støjende. Forskerne vil styre vekselvirkningen ved lokalt at gøre fiberen tyndere og derved reducere støjen med en faktor 4. Imidlertid er gamle patenter inden for femtosekund lasere nu ved at løbe ud og forskerne vil derfor også lave en helt anden type supercontinuum kilde baseret på meget korte pumpe pulser og deterministiske fysiske processer, som lover størrelsesordener lavere støj.


Projekttitel: EDGE - Room temperature ballistic graphene devices
Bevillingsmodtager: Peter Bøggild
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.467.760
Projektbeskrivelse: Nanomaterialet grafen består af kun 1 atom tynde lag af kulstofatomer, og den nyeste udvikling indenfor grafen-forskning viser at elektroner kan bevæge sig op til en mikrometer uden at møde forhindringer - selv ved stuetemperatur. Elektroner i grafen har særlige egenskaber som minder om den måde fotoner opfører sig, og dette giver os mulighed for at lave nye former for elektronik hvor elektroner fokuseres og spredes af elektroniske linser og prismer. I dette projekt undersøges og udvikles særlige nanolinser der kan dirigere en elektronisk strøm, med henblik på at udvikle elektronik kan regulere strømmen - måske langt hurtigere end eksisterende felt-effekt transistorer. Vi vil analysere den ballistiske transport af elektroner ved hjælp af scanning probe teknikker baseret på Terahertz stråling samt elektrostatiske vekselvirkninger mellem en skarp tip og grafen laget nedenunder, for at forstå spredningsprocesserne i grafen-kredsløbene og dermed kunne optimere komponenternes virkemåde. Projektet bliver udført på DTU i samarbejde med ledende grupper i USA og Europa, og rækker over fagdiscipliner som elektronik, kemi, faststoffysik og nanooptik.


Projekttitel: Establishment of demented dogs as a superior model for Alzheimer's disease
Bevillingsmodtager: Poul Hyttel
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.479.280
Projektbeskrivelse: Ansøgernes forskning har vist, at hunde ligesom mennesker spontant kan udvikle demens. Hundens demens minder på mange måder Alzheimers sygdom hos mennesker, både hvad angår forandringerne i hjernen og sygdomsforløbet. Vores hypotese er, at hunden er en langt bedre model for Alzheimers sygdom end de transgene musemodeller, der primært anvendes til dette formål. Vort mål er derfor med kliniske og stamcellebaserede teknikker at eftervise, at demens hos hunde på alle niveauer udviser store lighedstræk med Alzheimers sygdom hos mennesker, således at hunden kan anvendes til prækliniske afprøvninger af nye kandidater til Alzheimermedicin. Projektet vil inkludere en bred klinisk karakterisering af demens hos hunde, inkluderende udvikling af nye diagnosticeringsmuligheder, samt en dybdeborende karakterisering af de cellulære og molekylære sygdomsmekanismer ved stamcellebaserede metoder: Celler udtaget fra en hudbiopsi fra demente og raske hunde vil blive omprogrammeret til inducerede pluripotente stamceller, som kan differentieres til henholdsvis "demente" of raske nerveceller. Hundens "demente" nerveceller vil blive sammenlignet med lignende nerveceller, vi har tilvirket fra Alzheimerpatienter i parallelle projekter, og lighedspunkter nøje studeret. Projektet forventes at tillade brugen af in vitro cellemodeller til test af potentielle medikamenter mod Alzheimers sygdom, som siden kan testes in vivo på demente hunde.


Projekttitel: ParaGut – Parasites, diet, and gut health
Bevillingsmodtager: Stig Milan Thamsborg
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.063.806
Projektbeskrivelse: Infektioner med indvoldsorm er en væsentligt begrænsende faktor for husdyrproduktion verden over. Orm forårsager sygdom og nedsat produktivitet men undertrykker også værtens immunsvar, hvilket forringer effekten af vacciner og forværrer samtidige bakterielle tarminfektioner. På grund af udbredt resistens mod de anvendte lægemidler er der et akut behov for at udvikle nye, bæredygtige metoder til behandling og forebyggelse af infektioner i husdyrholdet. I ParaGut vil vi anvende veletablerede modeller for ormeinfektioner hos mus og svin til at undersøge nye tilgange til bedre tarmsundhed hos vores produktionsdyr: 1) Hvordan øger præbiotika (eks. inulin) immuniteten mod orm? 2) Kan probiotika som f.eks. Lactobacillus anvendes som anti-parasitær behandling? 3) Hvordan påvirker præ- og probiotika i kombination med ormeinfektioner tarmens bakterieflora og værtens immunsvar? ParaGut vil bidrage med ny indsigt i disse basale interaktioner mellem kost, immunitet og parasitter i relation til tarmsundhed. Samtidig forventer vi, at denne viden direkte kan omsættes til nye muligheder for kontrol af parasitter. Dette vil markant øge sundhed og velfærd i husdyr og fremover sikre bæredygtighed og international konkurrenceevne i den økonomisk vigtige danske svineindustri. Den unikke anvendelse af svin som model for human sundhed betinger, at nye tiltag også kan finde anvendelse mod tilsvarende humane ormeinfektioner, som findes hos over 1 mia. mennesker i verden.


Projekttitel: Hydrogenation of nanoscale metal borides and nitrides (HyNanoBorN)
Bevillingsmodtager: Torben René Jensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.480.000
Projektbeskrivelse: Menneskehedens energiforbrug er voksende og den nuværende energiforsyning er baseret på en begrænset ressource, fossilt brændstof, der via drivhusgassen carbondioxid forårsager klimatiske ændringer. Det bliver mere klart år for år. Udvikling af et nyt energisystem bliver en af de største udfordringer i de kommende årtier både videnskabeligt, teknologisk og økonomisk, og et område med stort potentiale for dansk industri. Udnyttelse af vedvarende energikilder bliver helt afgørende men desværre er disse 'ujævnt' fordelt både geografisk og over tid, så en effektiv metode til energiopbevaring er tvingende nødvendig. Hydrogen kan opbevare store mængder vedvarende energi og kan let transporteres i rør og tanke og bruges til brændstof i biler, men det fylder en del. I dette projekt fremstilles nye typer af nanopartikler af lette grundstoffer, som kan optage hydrogen under højt tryk og moderat temperatur. Der udvikles også unikt udstyr, der kan studere kinetik og termodynamik under ekstreme tryk op til 2000 bar. Forhåbningen er at opdage nye materialer, hvor hydrogen kan pakkes meget mere tæt og f.eks. give længere rækkevidde til køretøjer. Forskningsprojektet er et nyt koncept i forhold til tidligere forskning og udføres i samarbejde med en forskningsgruppen fra England og i et interdisciplinært og internationalt netværk.


Projekttitel: Signal processing using higher order modes in optical fibers
Bevillingsmodtager: Karsten Rottwitt
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr. 6.472.524
Projektbeskrivelse: Optisk kommunikation er en meget vigtig del af vores hverdag. Vi er alle afhængige af at kommunikere for eksempel ved hjælp af internettet, hvor e-mail, on-line banking. og shopping, TV-on demand, samt brug af sociale medier er i vækst.Signalerne bag disse anvendelser sendes optisk rundt i verden, med den konsekvens at vi efterspørger større og større kapacitet. Det forventes, at vi indenr overskuelig fremtid løber tør for kapacitet på eksisterende netværk. Tillige resulterer det store forbrug af kommunikation også i et større og større energiforbrug til kommunikation. Endeligt er der et stigende behov for øget sikkerhed i overførsel af data, mod terrorisme samt aflytning, men også mod fejl i signaler. Teknologier der kan afhjælpe disse udfordringer er blandt andet mere effektiv udnyttelse af de optiske fibre der transmitterer data. Mere specifikt, at udnytte at rumlige modes kan bære data i såkaldte few-mode fibre, samt nye signal former som kvante informations signaler. En udfordring er imidlertid ikke-lineær kobling mellem disse modes. I projektet vil vi analysere den ikke-lineære kobling og udrede design regler for optiske fibre, som minimerer den ikke-lineære kobling. Tillige vil vi udforske muligheden for at udnytte de samme ikke-lineære effekter til signal behandling og generering af kvante signaler. For at nå disse mål har vi samlet en fagligt særdeles stærk gruppe af førende internationale forskere samt et nationalt firma, der vil arbejde sammen på projektet.

Senest opdateret 15. august 2019