Gå til indhold

Bevillinger til Forskeruddannelse uden for universiteterne fra Det Frie Forskningsråd, oktober 2015

Det Frie Forskningsråd uddeler otte ph.d.-stipendier for i alt 20 millioner kroner under virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne”. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2014 og F2015 og har til formål at give forskertalenter med base uden for universiteterne mulighed for at indlede en forskerkarriere.

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl, og de angivne beløb mangler at blive gennemgået og er derfor ikke nødvendigvis lig med det bevilgede beløb.


Projekttitel: Patinering og nedbrydning - Detaljering og materialesætning af arkitekturoverflader
Bevillingsmodtager: Albert Algreen-Petersen
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Ansøgt beløb: 2.514.852 kr.
Projektbeskrivelse: Historisk set er en bygnings materialesætning og detaljering tilkommet ud af en opmærksomhed og viden om de forandringer, en bygning uundgåeligt undergår over tid, når den udsættes for tid, slid og vejrlig. Weathering er et begreb, der beskriver både nedbrydningen og patineringen af en bygning – forandringerne over tid. Begrebet beskriver også bygningsdetaljerne – gesims, sålbænk, sokkel, fordakning og andre omhyggeligt og sirligt udformede detaljer. Elementer, der beskytter bygningen mod regn, skidt og slid mv. og dermed forhaler og styrer nedbrydnings- og patineringsprocesserne. Denne historiske viden udgjorde før industrialiseringen af byggeriet en grundlæggende viden hos arkitekter. I dag er byggeriet mere komplekst og kendetegnet ved introduktionen af et stadigt stigende antal nye materialer og teknikker, og nutidens arkitekter har ikke samme forbindelse til den håndværksmæssige tradition og grundlæggende viden om materialesætning og detaljering af arkitekturoverflader, der kan forhale og styre en bygnings nedbrydning og patinering. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan man i en nutidig arkitektonisk kontekst (både restaurering og nybyggeri) kan materialesætte og detaljere en bygning, så dens nedbrydning forhales, og dens patineringsprocesser styres og derigennem kan understøtte og ophøje arkitekturen, når bygningen bruges og ældes.


Projekttitel: Stoflige strukturer - en analyse af Keld Helmer-Petersens fotografi 1950-1970 i en fotografi- og kunsthistorisk kontekst
Bevillingsmodtager: Inger Ellekilde Bonde
Institution: Det Kongelige Bibliotek. Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek
Ansøgt beløb: 2.254.920 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt tager afsæt i den danske fotograf Keld Helmer-Petersens arkiv, som efter hans død i 2013 blev doneret til Det Kongelige Bibliotek. Helmer-Petersen stod i 1950’erne for en radikalt anderledes tilgang til fotografiet end den herskende i Danmark. Han brød med den dokumentariske tradition og i hans fotografiske billeder bliver kraner, brandtrapper, skilte mv. til æstetiske former og strukturer. I en kombination af næranalyser og kunst- og fotohistoriske perspektiver studerer projektet Helmer-Petersens æstetiske strategier under hypotesen, at han på væsentlig vis bidrager til en nytænkning af det fotografiske billede. Hensigten er at belyse hans betydning for modernistisk fotografi i Danmark, samt at sætte hans arbejde ind i en fotografi- og kunsthistorisk sammenhæng. Tre aspekter af hans virke analyseres; hans fotografiske formsprog, byrummet som motiv og endelig hans fælles udstillinger med møbeldesigneren Poul Kjærholm. Projektet ønsker at bidrage med ny indsigt i en markant og central dansk fotografs virke og derigennem også at give en ny forståelse af det modernistiske fotografis fremkomst i Danmark.


Projekttitel: Elevfællesskaber og inkluderede elevers mulighed for at blive til som elever og klassekammerater efter inklusionsloven
Bevillingsmodtager: Malene Kubstrup Nelausen
Institution: Professionshøjskolen UCC - Titangade
Ansøgt beløb: 2.256.744 kr.
Projektbeskrivelse: I april 2012 vedtog Folketinget en lov om øget inklusion af elever med specialpædagogiske behov i folkeskolens almenundervisning. Elevsammensætningen i den danske folkeskole forandres således med loven, idet flere elever med specialpædagogiske behov skal modtage undervisning inden for rammerne af folkeskolens almene tilbud. Formålet med projektet er at undersøge, hvilke elevfællesskaber der dannes i denne nye skolekontekst, og hvordan disse elevfællesskaber får betydning for inkluderede elevers skolegang og trivsel. Undersøgelsen baserer sig på et empirisk materiale bestående af interview med inkluderede elever, deltagerobservationer i klasseværelser samt kommunale handle- og implementeringsplaner relateret til inklusion af elever med specialpædagogiske behov. Projektet bidrager således til viden om, hvordan samfundet via sin folkeskole producerer og afgrænser fællesskaber og tilhørsforhold i forbindelse med ambitioner om inklusion, og hvordan det helt konkret får betydning for bestemte elevers skolegang.


Projekttitel: The Rise of South Greenland; 4D-time-space Model With Implications for the tectonic development of SW Greenland and Orogenic Gold Mineralization
Bevillingsmodtager: Katrine Baden
Institution: GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Ansøgt beløb: 2.919.580 kr.
Projektbeskrivelse: Der er ikke siden 1998 lavet en sammenfattende geologisk model, som beskriver dannelsen af det Ketilidianske Orogen, som udgør Sydgrønland. Den nuværende model er i 2D og ydermere baseret på kortlægning fra 1960-1970‘erne, som siden er blevet revurderet. Formålet med dette forskningsprojekt er at skabe en integreret 4D (tid-rum) regionalgeologisk model over den tektonometamorfe evolution af Sydgrønland, som sammenkobles med den nuværende forståelse af, hvordan orogene guldforekomster dannes. Koblingen af den geologiske evolution og mineraliseringsprocesser giver en unik mulighed for at danne et mineralpotentialekort over Sydgrønland og dermed for at lokalisere områder med højt potentiale for forekomst af guld. For bedst muligt at kunne afspejle den regionalgeologiske udvikling er det nødvendigt med et fyldestgørende datasæt. I forbindelse med projektet vil det nuværende fragmenterede datasæt blive sammenkoblet med ny data, som dannes fra ikke-undersøgt eksisterende materiale, samt på baggrund af materiale og kortlægning, som udføres som led i projektet. På udvalgte nøgleprøver udføres b.la. datering af udvalgte enkeltmineraler ved radiogene isotoper (U-Pb) til bestemmelse af alder og aldersrelationer. Datapakken integreres i softwaren ArcGIS og GeoSoft, da disse giver mulighed for at lagre data i et format, som er lettilgængeligt for anden aktør i fremtiden. Samtidigt giver disse muligheden for krydsvalidering af data og statistisk analyse i forbindelse med mineralpotentialekort.


Projekttitel: Measuring the world: The role and power of standard setting in global politics
Bevillingsmodtager: Anne Sofie Bang Lindegaard
Institution: DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier
Ansøgt beløb: 2.353.562 kr.
Projektbeskrivelse: Standarder for f.eks. demokrati, menneskerettigheder og økonomisk udvikling spiller en stor rolle i international politik, især i forbindelse med udviklings- og demokratiseringsindsatser, hvor standarder bliver brugt til at planlægge, sammenligne og evaluere indsatser. Alligevel er der ikke skrevet meget om standarder og standardsætteres magt inden for international politik. Gennem dette projekt teoretiseres hvilken rolle og magt, standardsættere har i international politik. Det gøres ved at se på, hvordan standarder muliggør bestemte politiske praksisser, og hvordan standardsættere derigennem sætter deres fingeraftryk på disse politiske praksisser. I projektet foretages et dybdegående casestudie af den amerikansk-baserede standardsætter for demokrati, Freedom House. Yderligere undersøges tre globale aktørers brug af Freedom Houses standarder for at analysere, hvordan Freedom Houses standarder muliggør bestemte politiske praksisser. De tre globale aktører er FN, Verdensbanken og den amerikanske udviklingsfond Millennium Challenge Corporation.


Projekttitel: Veje ind i prostitution
Bevillingsmodtager: Theresa Dyrvig Henriksen
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Ansøgt beløb: 2.967.650 kr.
Projektbeskrivelse: Prostitution er et forskningsområde præget af ideologi og modstridende forestillinger, ikke mindst om vejen ind i prostitution. Nogle forskere betoner strukturelle faktorer såsom fattigdom, social udsathed eller familiemæssige problemer, mens andre beskriver deltagelse i prostitution som et frivilligt valg. Forskningen på området er således præget af stærkt dualistiske forestillinger om de prostitueredes baggrunde og bevægelsesgrunde. Dette afspejles i den offentlige debat om prostitution, som ligeledes er domineret af modstridende syn på såvel prostitutionsakten som på de prostituerede selv. Den hidtidige forskning på prostitutionsområdet er dog udelukkende baseret på selvrapporterede spørgeskemaer og/eller interview. I dette projekt er det dog for første gang muligt at koble cpr.numre på prostituerede til registerdata, hvilket giver mulighed for at undersøge prostitueredes baggrunde med en hidtidig uset detaljeringsgrad. Eksempelvis anvendes data om de prostitueredes opvækstvilkår til at belyse spørgsmålet om, hvorvidt de prostituerede overvejende rekrutteres fra socialt udsatte gruppe i samfundet. Herudover inddrages livshistorieinterview med aktive prostituerede med det formål at få indblik i deres egne fortællinger om deres liv og hvilke hændelser, de selv definerer som afgørende for, at de sælger seksuelle ydelser. Projektet bidrager med essentiel og internationalt efterspurgt viden om, hvorvidt særlige baggrundsfaktorer gør sig gældende for prostituerede.


Projekttitel: Påvirker siddetid i arbejde og fritid risikoen for metabolisk syndrom og hjertekarsygdom? En undersøgelse baseret på bevægelsesmålinger fra 2.144 personer i Østerbroundersøgelsen
Bevillingsmodtager: Mark Lidegaard - bevillingen er frasagt
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Ansøgt beløb: 2.597.898 kr.
Projektbeskrivelse: Næsten halvdelen af den arbejdende danske befolkning sidder ned i mindst 75% af deres arbejdstid. Derudover sidder voksne danskere mellem tre til seks timer i fritiden. Meget siddetid under arbejde og fritid antages at være en risikofaktor for udvikling af fedme, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdom og dødelighed. Den eksisterende viden om de langvarige effekter af siddetid er dog næsten udelukkende baseret på selvrapporteret information, hvilket har en begrænset præcision og pålidelighed. Gennem brug af nyudviklede målemetoder er det dog blevet muligt at bestemme mængden af siddetid over flere døgn helt nøjagtigt. Formålet med denne undersøgelse er derfor at opnå 1) pålidelig information om hvilke demografiske forhold, der påvirker mængden af siddetid, 2) bedre dokumentation af sammenhængen mellem siddetid og metabolisk syndrom, og 3) om fysisk aktivitet i fritiden kan forebygge mod helbredskonsekvenserne af meget siddetid. Dette opnås gennem objektive målinger af siddetid, der måles af to små bevægelsesmålere over en periode på syv døgn på 2.144 kvinder og mænd i 5. runde af Østerbroundersøgelsen. Projektet vil således give information om hvilke befolkningsgrupper, der har størst behov for en målrettet indsat i forhold til at begrænse mængden af siddetid, bidrage med ny viden om helbredmæssige risici ved meget siddetid under arbejde og fritid samt skabe et bedre videnskabeligt grundlag for anbefalinger til den danske befolkning angående siddetid i arbejde og fritid.


Projekttitel: A genome-based analysis of factors driving assembly of pesticide-degrading bacterial communities in soil macropore hot-spots (GENOPORE)
Bevillingsmodtager: Frederik Bak
Institution: GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Ansøgt beløb: 2.746.716 kr.
Projektbeskrivelse: De fleste lerjorde er meget heterogene, gennemskåret af utallige makroporer som for eksempel ormehuller (bioporer) og sprækker. På landbrugsjorde og andre steder, hvor der anvendes pesticider, kan sådanne makroporer fungere som transportruter for vand og pesticider og dermed udgøre en trussel for grundvandet. Det har imidlertid vist sig, at der i makroporerne kan udvikles mikrobielle samfund, der er i stand til at nedbryde pesticiderne og dermed forhindre, at stofferne udvaskes. I dette projekt vil de underliggende mekanismer bag udviklingen af sådanne samfund i makroporerne blive bestemt. Det vil blive undersøgt, hvilke biologiske faktorer, der driver etableringen af sådanne samfund, herunder bakteriernes egen bevægelse (motilitet) og deres evne til at sanse og bevæge sig hen imod pesticiderne (chemotaxi). Det vil også blive undersøgt, om pesticidnedbrydende bakterier i makroporerne er i stand til at overføre nedbryderegenskaberne til andre bakterier og på den måde bidrage til udviklingen af en mere divers nedbryderpopulation. Projektet involverer feltarbejde, hvor jordoverfladen tilsættes farvestoffer, således at makroporerne kan ses efter udgravning, og hvor der så kan tages prøver både af makroporen og den omkringliggende jord. Projektet forventes at kunne bidrage med ny viden, der kan anvendes i matematiske modeller, således at man bliver bedre til at forudsige hvilke jorde, der er mest sårbare overfor pesticidudvaskning.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere