Gå til indhold

Bevilling til forskning i dansk forskningsintegritet fra Styrelsen for Forskning og Innovation, december 2016

Styrelsen for Forskning og Innovation støtter ved en særlig bevilling på finansloven tre forskningsprojekter, der skal belyse forskningsintegriteten i den danske forskningsverden.

Bevillingerne indgår som en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet indsats for at fastholde høj kvalitet i dansk forskning ved at styrke integriteten og troværdigheden af forskning udført i Danmark.

Styrelsen har modtaget i alt 17 ansøgninger repræsenterende et samlet ansøgt beløb på ca. 56 millioner kroner. Midlerne går til tre forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 11 millioner kroner. Forskerne, der har modtaget bevilling, fremgår af listen nedenfor, hvor også bevillingsmodtagernes korte projektbeskrivelser er gengivet.

Projekttitel: Practices, Perceptions, and Patterns of Research Integrity (PRINT)
Bevillingsmodtager: Jesper Wiborg Schneider
Institution: Aarhus Universitet
Bevilliget beløb: 5.980.160 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at give en detaljeret kortlægning og en forbedret forståelse af den nuværende forskningspraksis og forskningsintegritet i Danmark. Hensigten er blandt andet at udnytte den frembragte viden til at støtte bestræbelserne på at styrke integriteten i dansk forskning, f.eks. via implementeringen af den danske kodeks for forskningsintegritet. Forskningsprojektet, dets analyser og resultater rækker dog længere ud end Danmark. Tvivlsom forskningspraksis vil være i fokus. Forskningssnyd får megen opmærksomhed men er rent faktisk sjældne fænomener. Tvivlsom forskningspraksis er derimod langt mere udbredt og sandsynligvis et langt større problem for forskningen og det omgivende samfund. Projektet vil identificere og karakterisere forskellige tvivlsomme praksisser på tværs af alle større forskningsområder og vil undersøge mulige forklaringer bag disse. Integritet i dansk forskning kan ikke undersøges isoleret. Projektet vil derfor undersøge de danske forhold i en international kontekst. Projektet vil gennemføre et stort survey, hvor alle danske forskere får mulighed for at besvare spørgsmål omkring deres opfattelse af integritet, og surveyet vil ligeledes blive udsendt til et stort antal internationale forskere for på den måde at kunne sammenligne forholdene på tværs af lande. Survey undersøgelsen understøttes af analyser, hvor tvivlsomme forskningspraksisser identificeres i forskningslitteraturen for på den måde at frembringe et supplerende billede af omfanget og mulige forklaringer.

Projekttitel: Impacts of International Mobility on Danish Research Integrity
Bevillingsmodtager: Sarah Rachel Davies
Institution: Københavns Universitet
Bevilliget beløb: 2.308.993 kr.
Projektbeskrivelse: Opfattelsen er udbredt om, at videnskaben er universel; at videnskaben er uafhængig af kontekst. Dette studie vil undersøge, om dette altid er rigtigt, eller om forskellige forskningskontekster også kan føre til forskelle i forskningspraksis især med tanke på, hvordan forskere opfatter etiske problemstillinger og forskningsintegritet. Når forskere i stigende grad flytter verden rundt mellem forskellige forskningsmiljøer, bliver det vigtigt at stille spørgsmål til, hvilke spændinger der opstår på grund af ulige fortolkninger af god og etisk forskningspraksis. Undersøgelsen vil bruge samtaler med naturvidenskabelige forskere, som arbejder i Danmark for at undersøge spørgsmålet. Både forskere uddannet i udlandet, forskere uddannet i Danmark og forskere som befinder sig på forskellige trin i deres karriere vil blive interviewet om deres oplevelser i forbindelse med international mobilitet og forskningsintegritet. Forskningsprojektet vil undersøge, hvor kendt den danske kodeks for forskningsintegritet er blandt forskerne og diskutere udfordringer og muligheder ved international mobilitet med akademiske ledere. Projektet vil munde ud i en workshop, hvor resultaterne af disse undersøgelser vil blive præsenteret, og hvor konkrete forslag til, hvordan forskningsintegritet generelt og implementering af den danske kodeks for forskningsintegritet specielt kan sikres og styrkes i en stadig mere mobil forskningsrealitet.

Projekttitel: Practicing integrity
Bevillingsmodtager: Susan Wright
Institution: Aarhus Universitet, DPU
Bevilliget beløb: 2.475.897 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger, hvordan integritet som norm og koncept har fundet vej ind i det danske forsknings- og undervisningssystem, og hvordan det er blevet en del af forskningspraksis. Baggrundsantagelsen er, at ”integritet” for at være effektfuld skal oversættes på mange forskellige niveauer i forsknings- og undervisningssystemet. Det vil sige både på ledelsesniveau og institutionelt niveau og i forskernes daglige arbejdspraksis. Særligt nytilkomne forskere kan forventes at være udsat for potentielt krydspres mellem krav om at performe bedre på en række parametre, og forsøget på at op- og indarbejde en praksis, hvor integritetsnormer er en naturlig komponent. Projektet har derfor et særligt fokus på denne gruppe som undersøgelsesgenstand. Projektet søger at vise, hvordan ”integritet” er blevet en del af dansk policy og policy diskurs, og hvordan den bevæger sig igennem systemet, hvordan begrebet oversættes til institutionel policy igennem ledelsens meningsskabelse, og hvordan den oversættes i praksis igennem ph.d.-kurser i forskellige videnskabelige discipliner (naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora). Projektet bindes sammen af et longitudinalt studie af, hvordan en udvalgt gruppe af ph.d.-studerende fra de undersøgte kurser reflekterer over forskellige elementer af ”integritet” (f.eks. tildeling af forfatterskab, etisk forskningspraksis osv.) i deres proces mod at skabe en akademisk praksis.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019