Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskertalent 2016

Det Frie Forskningsråd uddeler 20 priser til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 3 millioner kr. Prismodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Priserne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, der har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. Modtagerne af Sapere Aude: DFF- Forskertalent udvælges særligt blandt de forskere, der i 2016 har modtaget et individuelt postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd.

Bevillingsbreve til de udvalgte vil blive udsendt snarest muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer inkl. bevilget beløb.


Projekttitel: A high-throughput discovery platform for cyclic lipopeptides with multi-functional activity against Gram-negative pathogens
Bevillingsmodtager: Alberto Oddo
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Den sidste bastion for behandling imod multiresistente Gram-negative bakterier er de cykliske lipoproteiner (CLPs) polymyxiner, om end et stigende antal tilfælde af resistente stammer rapporteres. Biofilmdannelse er en vigtig faktor i antibiotikaresistens og infektioners vedholdenhed, og det skønnes at være forbundet til > 60% af alle infektioner. En væsentlig flaskehals i opdagelsen af antimikrobielle CLPs er relateret til deres kemiske kompleksitet, hvilket begrænser mulighederne for high-throughput syntese. Den antimikrobielle aktivitet af CLPs afhænger både af den makrocykliske del og den lipide del, hvoraf den sidstnævnte lettere kan optimeres. Den største forskningsmæssige udfordring ligger derfor i identifikationen af aktive makrocykliske grundstruktur. Projektet har til formål at minimere flaskehalsen ved at udvikle en high-throughput platform baseret på en helt ny syntetisk fremgangsmåde, et alternativt screenings paradigme og peptid microarray teknologi.


Projekttitel: G2C - Greenland Ice Sheet Response to Two Centuries of Oceanic and Atmospheric Change
Bevillingsmodtager: Anders Anker Bjørk
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Med stigende globale temperaturer står kloden overfor massive udfordinger, hvis havniveauet stiger som forventet. I dette spørgsmål står den Grønlandske indlandsis som en helt central aktør. Forudsigelserne er baseret på modeller med forholdvis korte recente observationsperioder, men med dette studie forlænges observationer af gletsjervariationer af hav- og klimapåvirkning betydeligt. Ved at inddrage historiske flybilleder, kort og havtemperaturmålinger fra historiske arkiver genskabes to århundredes gletscherændringer, og der undersøges, hvilke påvirkninger der har været drivende for ændringerne. Resultaterne bruges til at forbedre de eksisterende modeller, som vil biddrage betydeligt til mere præcise forudsigelser af fremtidens havniveau.


Projekttitel: Uncovering the epigenetic basis for hyperglycemia-induced hepatic dysfunction in diabetic late complications
Bevillingsmodtager: Anne Loft
Institution: Helmholtz Zentrum München
Bevilget beløb: 100.000 kr.
Projektbeskrivelse: Diabetikere med et forhøjet blodsukkerniveau har øget risiko for at udvikle alvorlige senkomplikationer, som er hovedårsagen til morbiditet og død hos disse patienter. De klassiske senkomplikationer omfatter skader på små og større blodårer, der bl.a. viser sig i nethinden og i hjerte-kar-systemet, men ny forskning har vist, at skader på leveren også bidrager væsentligt til udfaldet af sygdommen. Endvidere har kliniske studier for nyligt klarlagt, at der findes en såkaldt glykæmisk hukommelse, der afspejler, at diabetikere, der har haft en periode med dårligt kontrolleret blodsukker, hurtigere udvikler alvorlige senkomplikationer. Dog er der begrænset viden omkring de mekanismer, der fører til glykæmisk hukommelse. I projektet vil vi benytte avancerede sekventeringsteknikker til at forstå, hvad der sker med genomet i leveren, når mus udsættes for høje blodsukkerniveauer (dsv. hyperglykæmi) i forbindelse med diabetes. Vi vil i den forbindelse undersøge, om der findes hukommelsesmarkører i genomet, som er medvirkende til at hyperglykæmien huskes, selv når blodsukkerniveauet igen stabiliseres. Vi vil yderligere belyse, om disse hukommelsesmarkører kan være en forklaring på den hurtigere udvikling af senkomplikationer. Udover at opnå en dybere forståelse for de molekylære mekanismer, som ligger bag udviklingen af senkomplikationer i diabetiske patienter, håber vi på at identificere nye regulatorer af disse processer, som kan tjene som fremtidige terapeutiske mål i mennesker.


Projekttitel: Trafficking of membrane proteins in polarized renal epithelial cells
Bevillingsmodtager: Christina Wilkens Olesen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Nyren er et komplekst organ, der spiller en central rolle i kroppen, i det de bl.a. varetager reguleringen af glukosebalancen, aminosyreniveauet samt væskebalancen og blodtrykket. Udvikling af nyrerne er en kompliceret proces, og en fejl i denne proces kan lede til en nedsat nyrefunktion samt udvikling af en lang række sygdomme. Nyrerne består af forskellige typer af epitelceller, der alle udviser stor variation i deres proteintransport og organisering. Det er allerede veldefineret, at polarisering af plasmamembranen hos nyre-epitelceller er en forudsætning for optimal funktion af epitelcellerne, dog mangler mekanismerne bag denne polarisering stadig at blive belyst. I projektet vil der gøres brug af en yderst anvendelig metoder til at undersøge proteintransport. Udvalgte proteiner, der spiller en rolle i membranpolariseringen, vil blive tagget med et SNAP molekyle, der gør det muligt at følge transporten af proteinerne og derved få klarlagt mekanismerne bag polariseringen hos nyre-epitelceller. Formålet med projektet er at klarlægge, hvilke transportveje der anvendes af ny syntetiserede membran proteiner samt undersøge, hvordan denne proteintransport varierer under udviklingen af nyrerne. Den opnåede viden vil bidrage til en større forståelse af, hvordan nyrerne varetager deres vigtige funktioner i kroppen.


Projekttitel: Improved drought tolerance and recovery via redirection of nitrogen between specialized and general metabolism
Bevillingsmodtager: Elizabeth Neilson
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Klimaændringer resulterende i høje temperaturer og tørke stresser planter, og nedsætter dermed den globale fødevareproduktion. For at imødegå det skal der gennem målrettet forædling udvikles planter med karaktertræk, der gør, at de langt bedre modstår sådanne miljøændringer. Målet med forskningsprojektet er at forbedre kornsorten durras evne til modstå tørkeperioder og genoptage væksten efter tørkens ophør ved at optimere plantens evne til at remobilitsere kvælstof med fokus på omsætningen af aminosyren tyrosin. Projektet omhandler detaljerede vækst og stofskifteanalyser. En innovativ teknologiplatform ”Phenomics”, der tillader non-destruktive præcise målinger af durrapanternes vækst vil være et centralt element i disse undersøgelser. I Danmark er brug af ”Phenomics” på planteområdet i sin absolutte vorden. Længerevarende ophold ved den verdensførende ”Plant Accellerator” phenomics facilitet i Adelaide vil sikre optimal vidensoverførsel og internationalisering.


Projekttitel: Do commonly used drugs reduce mortality from ovarian or endometrial cancer?
Bevillingsmodtager: Freija Verdoodt
Institution: Center for Kræftforskning
Bevilget beløb: 100.000 kr.
Projektbeskrivelse: Danmark er blandt de lande i verden med højest dødelighed af æggestokskræft. Vi ønsker at undersøge, om almindeligt anvendte lægemidler kan reducere den høje dødelighed af æggestokskræft og tillige livmoderkræft. Lægemidlerne, som indgår i undersøgelsen, er aspirin og andre NSAID midler, statiner, og beta-blokkere. En række undersøgelser har peget på, at disse lægemidler har anti-cancer effekter, som kan hæmme udviklingen af kræft og forbedre kræftprognosen. Resultaterne af de hidtidige undersøgelser af æggestoks- og livmoderkræft er dog inkonklusive, blandt andet som følge af metodemæssige begrænsninger. Der er behov for større og bedre designede undersøgelser for at undersøge potentialet af de pågældende lægemidler. I det aktuelle projekt vil vi belyse effekten af de fire typer af lægemidler på overlevelsen hos danske patienter med æggestoks- eller livmoderkræft i perioden 2000-2013. Vi vil anvende data fra de danske nationale befolknings- og sundhedsregistre og sammenligne dødeligheden hos patienter, som har taget de pågældende lægemidler med patienter uden brug af disse lægemidler. De detaljerede nationale registre muliggør etablering af store patientgrupper og kontrol for effekten af en række andre prognostiske faktorer. Vi forventer, at vores undersøgelse vil bibringe vigtig ny viden om muligheden for at supplere standardbehandlingen for kræft i æggestokke eller livmoder med samtidig brug af de undersøgte lægemidler i bestræbelserne på at reducere dødeligheden.


Projekttitel: Who watches the watchers? The ethics of police sousveillance
Bevillingsmodtager: Frej Klem Thomsen
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet "Who watches the watchers" udforsker de etiske udfordringer som anvendelsen af informations- og overvågningsteknologi rettet mod politi og politiets arbejde rejser. Sådanne teknologier bliver i stigende grad tilgængelige i form af for eksempel kropskameraer, identifikations- og sporingssystemer, og mobiltelefoner med videooptagelsesfunktion. Denne form for omvendt overvågning, eller "sousveillance", hvor overvågningen rettes mod staten, herunder centralt politiet, og udføres af eller gøres tilgængelig for borgere, rejser potentielt nye og anderledes etiske udfordringer end traditionel overvågning. Og selvom en del forskning har belyst de etiske udfordringer ved den klassiske brug af overvågningsteknologi, er spørgsmålet om de etiske udfordringer ved sousveillance stort set ikke berørt i forskningen. Det er derfor uklart i, hvilken udstrækning de begrundelser og bekymringer, som knytter sig til klassisk overvågning, også gør sig gældende, ligesom der ikke er lavet systematiske vurderinger af, i hvilken grad sousveillance rejser nye eller anderledes etiske udfordringer. Projektet sigter derfor på at afdække, analysere, og kritisk vurdere etiske argumenter for og imod brugen af forskellige overvågningsteknologier til sousveillance. Formålet er at fastslån hvilke etiske begrænsninger, om nogen, der findes for anvendelsen af disse teknologier.


Projekttitel: An archaeological fingerprint: Isotopes as a key to trace Denmark’s metal supply and routes of transfer in Early Bronze Age (2100-1500 BCE)
Bevillingsmodtager: Heide Wrobel Nørgaard
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Gennem dybdegående undersøgelser af bronzes fingeraftryk, som viser sig i isotoper i bronzens komponenter kobber og tin, vil projektet frembringe afgørende ny viden om den nordiske bronzealders oprindelse og tidligere udvikling. Bronzen kom til Skandinavien langvejsfra og var allerede fra 2100 f. kr. et centralt råmateriale i Bronzealderens Danmark og Skåne. Dermed var regionen for første gang fuldt afhængig af en udefrakommende ressource. Handel af metallet var nødvendig, og dermed blev der skabt afhængigheder og forbindelser gennem Europa, hvilket rummede muligheder for stor vækst, men også mange risici. Disse fascinerende mekanismer kan kun forstås, hvis vi er i stand til at rekonstruere de handelsruter, der forsynede den tidlige Bronzealder i Skandinavien. I det seneste årti har der været fremsat hypoteser om særligt to transportveje. Projektet vil, ved hjælp af analyser af bly/tin isotoper fra 600 bronzegenstande, fastslå, hvorvidt det danske og skånske bronzemateriale blev transporteret; via en kontinentalrute, der forbinder Alperne og Centraleuropa med Skandinavien (argumenteret af et team tyske forskere); eller om bronzen i stedet blev transporteret via en maritim handelsrute, der forbinder Middelhavet med Nordvesteuropa (senest fremført af et team svenske forskere). Projektet vil vi ikke kun ændre vores viden om den tidligere bronzealder og de metaller der nåede Skandinavien, men også muligøre en rekonstruktion af bronzealderens handelsruter.


Projekttitel: Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market - EU VAT Grouping (COMBAT)
Bevillingsmodtager: Karina Kim Egholm Elgaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: COMBAT-projektet vil undersøge de juridiske muligheder for at forbedre bekæmpelsen af momsunddragelse i Danmark og i EU. Gennem en omfattende juridisk undersøgelse af momsfællesregistreringsreglerne i Danmark, fem nøje udvalgte, repræsentative EU-lande samt New Zealand, som har et meget velfungerende momssystem, vil projektet bidrage med ny væsentlig viden om, hvordan man bedre juridisk kan håndtere momsområdet og samtidig beskytte det indre marked i EU og det fælles EU-momssystem. Danmark og de øvrige EU-medlemsstaters indtægter fra opkrævning af moms udgør 20-30% af de samlede moms- og skatteindtægter. Disse indtægter anvendes til at finansiere offentlige udgifter og velfærdsydelser. Momsunddragelse er derfor et alvorligt samfundsøkonomisk problem. I 2012 udgjorde momsgabet – forskellen mellem beregnet momsindtægt og opkrævet moms – ca. 15 mia. kr. i Danmark og ca. 1.328 mia. kr. på EU-plan. De store forskelle på de eksisterende momsregler i EU-medlemsstaterne gør det nemmere at forsøge at undgå at betale moms, de virker konkurrenceforvridende og er en alvorlig trussel mod det indre markeds funktion. COMBAT er den første principielle, strukturelle undersøgelse af momsfællesregistreringsreglerne i EU af så stort et omfang. Projektet vil bidrage med original forskningsbaseret viden af høj international relevans og betydelig samfundsmæssig nytteværdi i forhold til fremtidig øgning af momsindtægterne og mindskning af momsgabet for EU-medlemsstaterne.


Projekttitel: Forms of Mental Illness Representation in Contemporary Literature
Bevillingsmodtager: Lasse Gammelgaard
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: I det nye årtusinde er der udkommet en lang række litterære tekster i forskellige genrer, som har det til fælles, at de ud fra et (selv)biografisk fundament repræsenterer subjektive galskabserfaringer. Teksterne debatterer normalitetsbegreber og giver stemme til svære erfaringer og patientsynsvinkler, som en biomedicinsk diskurs kan være tilbøjelig til at udgrænse. Projektet undersøger fire genrer, der med litterære eksperimenter, vi normalt ikke støder på i biografisk materiale, repræsenterer subjektive erfaringer med sindslidelser: romaner, selvbiografier, grafiske selvbiografier og poesi. Projektet undersøger potentialerne og begrænsningerne ved de fire former samt diskuterer, hvilke forskellige publikummer de henvender sig til. Teoretisk trækker projektet på selvbiografiteori, psykopatologiteori og narrativ teori (herunder unnaturlig narratologi). En del af projektet vil blive udført hos ”Faculty of Medicine & Health Sciences” på University of Nottingham samt hos ”Program in Narrative Medicine” på Columbia University, hvor der udvikles metoder til at anvende litteratur i kliniske og uddannelsesmæssige sammenhænge.


Projekttitel: Mechanisms for regulation of pressure and perfusion of the brain: new countermeasures and treatment prospective
Bevillingsmodtager: Lonnie Grove Petersen - bevilling er frasagt
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Patienter med forhøjet tryk i hjernen udviser mange af de samme symptomer som astronauter i rummet; hovedpine, nedsat syn og væskeophobning bagerst i øjet. NASA’s aktuelle forklaringsmodel er, at ændret blodvolumen-fordeling giver anledning til en diskret, men vedvarende stigning i hjernes tryk og forstyrrelser i dens normale væskedynamik. Behandling af forhøjet hjernetryk uanset årsag frembyder kliniske udfordringer og er ofte ineffektiv bl.a. pga. manglende viden om reguleringsmekanismerne. Baseret på min tidligere forskning samt konsoliderende præliminære data foreslår jeg fire forsøgsrækker, som tilsammen vil 1) bidrage til fundamental ny viden om den normale og patofysiologisk sammenhæng mellem blodvolumen-fordeling og hjernes tryk 2) validere effekt og sikkerhed af blodvolumen-forskydning mod fødderne (vha undertryk omkring benene og/eller cuffs omkring lårene) for at reducere hjernens tryk og normalisere væske-dynamik 3) etablere en dosis-respons sammenhæng og således introducere en helt ny ikke-invasiv måde at regulere hjernetryk hos såvel astronauter i rummet som neurologiske og neurokirurgiske patienter på jorden. Projektet repræsenterer et direkte rum-medicin til patient spin-off; hovedparten udføres i samarbejde med NASA dels ved University of California dels ved Johnson Space Center, US, mens de kliniske forsøg udføres på Rigshospitalet. Alle samarbejdspartnere, ekspertise og infrastruktur er på plads, og projektet kan udføres indenfor den fastsatte tidsramme.


Projekttitel: Resorption and changing yearly climatic events
Bevillingsmodtager: Michelle Schollert
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Næringsstof-resorption i planter er en proces, hvor næringsstoffer, såsom kvælstof og fosfor, overføres fra blade og fine rødder, som visner i efteråret, til andre plantedele. Næringsstofferne kan herved genbruges efter vinteren. På den måde bevarer planten sine næringsstoffer og sikrer sin overlevelse og vækst. Det er især en vigtig mekanisme i næringsfattige miljøer såsom i arktiske områder, hvor særligt genanvendelse af kvælstof er vigtig. Med en meget kort sommersæson og en stor variation i tidspunktet for frost om efteråret er arktiske planter vant til et liv på kanten. Jeg mener derfor, at tidspunktet for, hvornår resorptionen sker, er afgørende for en plantes succes og konkurrenceevne. Mens nogle arter vil have en strategi, hvor de fortsætter med at være aktive så længe som muligt, vil andre arter skynde sig at resorbere sine næringsstoffer for ikke at risikere tab, inden frosten sætter ind. Jeg vil undersøge, om de forskellige plantestrategier sammen med variation i efterårsvejr fra år til år er med til at fremme diversiteten af forskellige plantearter i den arktiske tundra. Samtidig vil jeg undersøge, hvordan tidspunktet for arternes resorption ændres, hvis de udsættes for klimaforandringer. Til det vil jeg benytte mig af et felteksperiment i det nordlige Sverige, som efterligner seks fremtidige klimascenarier. Til sidst i projektet vil jeg lave en model, som kan forudse, hvilken indvirkning resorption har på plantesammensætning og næringsstofkredsløb på lang sigt.


Projekttitel: Harmonue - cHAnnels foR iMprOved NutrIent Use Efficiency
Bevillingsmodtager: Morten Egevang Jørgensen
Institution: University of Würzburg
Bevilget beløb: 100.000 kr.
Projektbeskrivelse: Planter er den primære fødekilde på jorden. Nye afgrøder med forbedrede vækstegenskaber under tørke og i nærringsfattig jord er afgørende i en tid med klimændringer og høj befolkningstilvækst. Nitrat er en essentiel nitrogenkilde for planter, og akkumulering af nitrat fra jorden er et centralt trin i nitrogenmetabolismen og derfor afgørende for høstudbyttet. De membranproteiner, der transporterer nitrat ind i vedvævet for videre transport rundt i planten, kendes dog ikke. Foreløbigt arbejde af Professor Dietmar Geiger og hans forskningsgruppe tyder på, at den nitratspecifikke anion kanal SLAH2 er ansvarlig for transport af nitrat ind i vedvævet. Målet med projektet er at undersøge SLAH2s fysiologiske rolle i nitrat-akkumulering fra jorden, nitrat-distribution i planten og nitratsignalering. Projektet har en multidisciplinær tilgang og kombinerer avanceret bioinformatik og molekylærbiologi med de nyeste teknikker inden for biofysik (f.eks. Patch Clamp elektrofysiologi). Projektet vil levere afgørende ny fundamental viden omkring nitrat-akkumulering, -distribuering og -signalering og har således potentialet til at forbedre høstudbyttet af fremtidens afgrøder.


Projekttitel: Can tax incentives explain excessive corporate cash holdings?
Bevillingsmodtager: Ramona Westermann
Institution: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Firms around the world hold enormous amounts of cash, and, importantly, these surprisingly high cash levels cannot be explained by existing theories. Specifically, corporate cash reserves in reality are often much larger than the cash reserves a firm would want to hold for precautionary reasons to survive hard times and funds set aside for future investments. So why do firms hold these excessive amounts of cash? Why do firms not rather pay out some of the large cash holdings to shareholders? This project proposes a new, tax-related approach to answering these questions: Payouts to shareholders (dividends) are taxed, but if cash is needed later (e.g., for paying back debt or for financing investments), the firm has to raise new funds, which does not offer any corresponding tax advantage. Thus, dividend taxation leads to a tax-saving motive to retain cash if the funds are possibly needed later. The project formalizes this idea with a theoretical model. Ultimately, the model aims at explaining the high cash levels observed in reality. Further, an alternative source of corporate funds provided by banks (so-called “lines of credit”) are additionally considered and their importance for the financing of investments is investigated.


Projekttitel: Unraveling the secrets of the canine platelet secretome (CAPS): A functional platelet fingerprint in health and disease?
Bevillingsmodtager: Signe Emilie Cremer
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Blodplader er små celler, der under normalfysiologiske forhold aktiveres for at stoppe blødning. Det er velkendt fra forskningen, at blodplader også kan aktiveres ved alvorlige sygdomme såsom åreforkalkning, blodpropper og kræft. Tilstedeværelse af sygdom undersøges og bekræftes generelt i blodprøver ved brug af specifikke biomarkører. Hos dyr er vurdering af blodpladeaktivering og blodpladedysfunktion ikke muligt i almen praksis, fordi der ikke findes tilgængelige, let målbare biomarkører. Årsagen til denne manglende tilgængelighed skal findes blandt nuværende forældede målemetoder, som forudsætter isolering af blodpladerne, varsom håndtering, hurtig analyse og avancerede instrumenter, som primært findes i forskningsinstitutioner. Udbredelsen og vigtigheden af blodpladeaktivering overses og underestimeres dermed markant veterinært, og konsekvenserne er i værste fald fatale. Ved aktivering frigiver blodpladerne i hundredevis af molekyler, sekretomet, som kan findes i blodbanen, og som potentielt kan tjene som biomarkør. Formålet med projektet er, via sekretomanalyser hos raske hunde og hunde med kræft, at identificere nye biomarkører for blodpladeaktivering og blodpladedysfunktion, som kan måles i en blodprøve uafhængigt af blodpladernes tilstedeværelse. Det kan på lang sigt danne grundlaget for, at nye let målbare blodpladebiomarkører bliver tilgængelige, hvilket vil skabe en reel mulighed for at målrette behandling mod blodpladerelaterede sygdomstilstande hos hund.


Projekttitel: New Magnetic Resonance method for detecting early inadequate treatment response in Multiple Sclerosis
Bevillingsmodtager: Stig Praestekjaer Cramer
Institution: Glostrup Hospital
Bevilget beløb: 103.100 kr.
Projektbeskrivelse: Multipel sklerose er en svært invaliderende og uhelbredelig sygdom, der rammer centralnervesystemet hos fortrinsvis unge mennesker, hvorfor sygdommen har meget store socioøkonomiske omkostninger. Nye og effektive medicinske præparater bliver hele tiden tilgængelige, men har ofte alvorlige bivirkninger og koster pt. op til 450.000 kr. årligt for en enkelt patient. Det vil derfor være en stor gevinst for både patienter og samfund, hvis man bedre kunne udvælge de patienter, der har bedst gavn af de dyreste og mest effektive behandlinger. De nuværende metoder til at overvåge sygdomsaktivitet og dermed behandlingseffekt er ikke i stand til at give et klart svar på, hvor effektiv en given behandling er hos den enkelte. Det skyldes dels, at den tilgrundliggende sygdomsaktivitet er meget individuel, og dels at metoderne ikke er absolut kvantificerbare. Vi har på Rigshospitalet, Glostrup som de første i verden udviklet en MR skanningsmetode, der meget præcist evner at kvantificere tætheden af blod-hjerne barrieren. Vi har netop publiceret resultater i det prestigefyldte tidsskrift Brain, der viser, at metoden afspejler graden af MS relateret betændelse i hjernen og sygdomsaktivitet hos den enkelte patient. Med projektet vil vi klarlægge metodens potentiale som et klinisk redskab til tidligt at identificere patienter med utilstrækkeligt behandlingsrespons, således at unødig sygdomsaktivitet og alvorlige bivirkninger kan undgås i større omfang end det tidligere har været muligt.


Projekttitel: A randomized controlled trial of treatment of meniscal tears in young adults
Bevillingsmodtager: Søren Thorgaard Skou
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Kikkertkirurgi ved meniskskader er den hyppigst udførte ortopædkirurgiske procedure og er i kraftig stigning. I Danmark alene er der udført over 150.000 kikkertoperationer fra år 2000-2011. Paradoksalt nok er der i den samme periode blevet publiceret flere studier, som viser, at kikkertkirurgi for meniskskader hos midaldrende og ældre patienter ikke giver yderligere smertereduktion og forbedret funktion i tillæg til træning, men til gengæld er operationen forbundet med flere alvorlige bivirkninger. I modsætning til meniskskader hos midaldrende og ældre patienter er de fleste meniskskader hos yngre voksne (18-35 år) opstået pga. et traume – ofte i forbindelse med sport. Denne patientgruppe anses bedst behandlet med kirurgi – men der mangler forskning, hvor der sammenlignes med et ikke-kirurgisk alternativ til at understøtte det. Formålet med studiet er at undersøge, om kikkertoperation er bedre til at reducere smerte og forbedre funktion og livskvalitet efter ét år sammenlignet med træning og uddannelse hos yngre patienter med meniskskade. 120 patienter med en meniskskade vil ved lodtræning blive inddelt i to grupper. Den ene får kikkertkirurgi, mens den anden tilbydes målbaseret træning og patientuddannelse med mulighed for senere at få kikkertkirurgi ved behov. Studiets resultater har stor relevans for en stor gruppe patienter, men også for samfundet, idet det kan være med til at sikre den rigtige og mest effektfulde behandling af den enkelte patient.


Projekttitel: Using Big Data sources for the consistent estimation of next-generation route choice models
Bevillingsmodtager: Thomas Kjær Rasmussen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Trafikmodeller benyttes til vurdering af potentielle infrastrukturprojekter. Idet sådanne projekter er meget dyre og påvirker mange rejsende, er det essentielt, at beslutningsgrundlaget er så godt som muligt. Modellerne skal derfor formå at repræsentere det virkelige transportsystem nøjagtigt. Det er imidlertid ikke en triviel opgave, idet systemet består af rejsende, som foretager rationelle eller irrationelle valg i et komplekst vejnet under konstant forandring. Rutevalget udgør en stor og vigtig komponent af enhver trafikmodel, men mange af nutidens rutevalgsmodeller er teoretisk inkonsistente. Desuden er de ofte kalibreret manuelt, baseret på data genereret af spørgeskemaundersøgelser med urealistiske hypotetiske valgsituationer. Der er for nylig blevet udviklet en teoretisk konsistent rutevalgsmodel, men der foreligger endnu ikke metoder til estimation af den. Projektets formål er at udvikle metoder til konsistent estimation af den nye rutevalgsmodel, der udnytter nye Big Data kilder (f.eks. GPS data). Sådanne datakilder er attaktive, idet de indeholder information om faktisk foretagede valg fremfor valg i hypotetiske situationer. Desuden indeholder de ofte mange observationer. Projektet vil implementere metoden i software og anvende den i kombination med GPS data til at estimere Landstrafikmodellen. Det vil sikre et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige infrastrukturprojekter. Landstrafikmodellen anvendes bl.a. af Transportministeriet til projektvurdering.


Projekttitel: Collective effects in two-dimensional materials: electronic excitation and manipulation of plasmons
Bevillingsmodtager: Thomas Christensen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: De frie ladningsbærere i metaller kan under afpassede forhold understøtte kollektive oscillationer kaldet plasmoner. Plasmonerne oscillerer ved egenfrekvenserne af det ladningsbærende plasma og har en karakter af delvis elektronisk, delvis fotonisk art. Et væld af muligheder for at bryde rammerne inden for elektronik og optik opstår i dette krydsfelt, f.eks. sprængning af diffraktionsgrænsen. På trods af plasmoners duale natur er deres konventionelle anslåen dog primært opnået på optisk vis. I projektet vil vi teoretisk undersøge mulighederne for excitation på elektronisk vis, særligt i todimensionelle (2D) materialer såsom grafen og topologiske isolatorer. Disse 2D materialer er ideelle kandidater til studiet af elektron-plasmon interaktion grundet deres høje elektroniske mobilitet og store grad af justerbarhed via elektriske felter. To hovedtyper af elektronisk interaktion pålægges vægt i projektet: ekstern og intern. Hurtige eksterne elektroner har stor betydning i elektron mikroskopi og kan i plasmonsk henseende benyttes til at afbillede repræsentationer af plasmonernes elektriske felt. Tilsvarende kan internt exciterede elektroner henfalde via plasmoner. Den effektive generering af plasmoner via eksterne eller interne elektroner ville udgøre et væsentligt skridt i retningen mod realisering af plasmoners teknologiske potentiale. Projektet sætter som mål at udforske disse unikke muligheder i todimensionalle platforme med henblik på at indfri dette potentiale.


Projekttitel: Performance Evaluation of Massive MIMO with Over-the-Air Methods
Bevillingsmodtager: Wei Fan
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Den globale mobile data trafik forventes at vokse med en faktor 10 frem til 2019, en stigning som forventes at fortsætte i de efterfølgende år. Multi-Input Multi-Output (MIMO) teknologien er en nøglefaktor for at opnå den efterspurgte høje hastighed og dækningsgaranti med det nuværende 4G LTE og wifi. Den seneste tid har vist Massiv MIMO som en lovende teknologi til at håndtere den hastigt voksende datatrafik. Indtil nu har fordelene ved Massive MIMO (M-MIMO) hovedsaglig været udforsket på et teoretisk plan. For at kunne anvende denne teknologi har både akademikere og industrien lagt meget arbejde i at bringe MMIMO fra teori til praksis. På nuværende tidspunkt er udviklingen langsom og ineffektiv, bl.a. på grund af ulemperne ved gennemførslen af målekampanger af prototyper. At anvende Over-The-Air (OTA) evaluering i stedet er en yderst lovende metode. Det vil fremme udviklingsprocessen og radikalt mindske tid og omkostningen ved design, integrering, godkendelsen og markeds introduktionen af M-MIMO systemer. OTA afprøvning af M-MIMO enheder vil tillade designeren en hurtig adgang til validering af enhedernes ydeevne og lette ændringer af hardware og software designs. Projektet vil hjælpe med til at fremme internationaliseringen af dansk forskning, da det foregår i samarbejde med verdens to ledende universiteter indenfor denne type forskning. Yderligere samarbejdes der også med store industri-faktorer på området; Anite Oy, Huawei Technologies, og Motorola Mobility.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere