Gå til indhold

Bevillinger til Forskningsophold i udlandet fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv, juni 2016

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler to bevillinger til Forskningsophold i udlandet for en samlet sum af cirka 260.000 kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

For at fremme internationaliseringen af dansk forskning gives bevillingerne til et sammenhængende forskningsophold over tre måneders varighed i udlandet. Opholdet tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, som styrkes gennem internationalt samarbejde, netværk eller indsamling af data.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016.

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle budgetjusteringer.

 


Projekttitel: Political Military Companies: Commercializing the Military/Militarizing Politics?
Bevillingsmodtager: Anna Leander
Institution: Cornell University, USA (Copenhagen Business School)
Bevilget beløb: 120.427 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger betydningen af, at det militære til en stadigt stigende grad bliver udliciteret og styret igennem markedsmekanismer. Projektet vil teste hypotesen, at kommercialisering af det militære leder til en militarisering af det politiske. Ved militarisering forstås, at militær anknytning og værdier får større betydning. Projektet tester hypotesen ved at studere, hvordan fem grundlæggende politiske praktikker forandres som følge af kommercialisering: praktikker der reproducerer suverænitet, deltagelse, ansvar, styrelse og modstand. Hver praktik analyseres etnografisk i et felt (DRC, DK, USA, det internationale rum og cyberrummet respektive). I hvert felt følges en proces, som forandres på grund af kommercialisering af det militære (hverdags, visuelle, affektive, artefakt drevene og digitaliseringsprocesser). Analysen af processer, som omdannes og dermed forandrer politiske praktikker, danner grundlag for at konkludere, hvorvidt kommercialisering fører til militarisering i hvert felt. Konklusionerne gives relevans og generaliserbarhed udover dette ved, at de militariseringsmekanismer, der (muligvis) observeres, kan teoretiseres og danne grundlag for yderligere analyser. Projektet er praktisk relevant: det belyser konsekvenserne af militær kommercialisering, det peger på specifikke aspekter af denne, som bør gentænkes, og det skitserer mulige alternativer. Opholdet på Cornell University giver adgang til empirisk materiale og udveksling nødvendigt for udførelsen af projektet.


Projekttitel: Land Transactions
Bevillingsmodtager: Jens Friis Lund
Institution: University of Michigan, USA (Københavns Universitet)
Bevilget beløb: 141.120 kr.
Projektbeskrivelse: Fokus for projektet er rettigheder til og udnyttelse af jord. Den generelle stigende globale efterspørgsel efter fødevarer, særlige animalske produkter, og energiafgrøder samt frygten for fremtidige akutte stigninger i fødevarepriserne som under fødevarekrisen i 2007-08 har betydet et stigende fokus på at sikre rettigheder til jord. Mange steder, men særligt i lav- og mellemindkomstlande, er store jordparceller blevet udstykket og de facto solgt (dvs. solgt eller lejet ud i 30 eller flere år) til investorer. Landenes regeringer italesætter denne udvikling som en udviklings- og vækststrategi, der sætter marginaljorder i produktion, tiltrækker udenlandske investeringer, og skaber fødevaresikkerhed, eksportoverskud og arbejdspladser. I praksis er der dog mange eksempler på, at jorden, der sælges, allerede er i brug, og at lokale brugeres rettigheder bliver trådt ned for fode i processer, der er blevet kaldt ’land grabbing’ eller ’jordtyveri’ på dansk. Dertil har mange investeringer ikke resulteret i de ønskede effekter på produktion og beskæftigelse mm., da investorerne har valgt at lade jorden ligge – formentligt i forventning om fremtidige prisstigninger. Forskningsprojektet søger at belyse omfanget af de ovennævnte problemer via større kvantitative datasæt baseret på tilfældigt udvalgte stikprøver samt at belyse, hvilken rolle fagdisciplinære forskelle betyder for forskelle i, hvordan problemstillingerne undersøges og hvilke konklusioner der drages.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere