Gå til indhold

Fem dygtige forskere får bevilling til forskningsophold i udlandet fra Det Frie Forskningsråd, december 2016

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler fem bevillinger til Forskningsophold i udlandet for en samlet sum af cirka 725.000 kr. Bevillingerne skal bidrage til at udvikle relationerne mellem stærke danske og udenlandske forskningsmiljøer.

-Forskningen i Danmark er generelt på højt internationalt niveau. Det Frie Forskningsråd skaber rammer for, at dansk forskning kan bevare og udvikle denne position. Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv støtter blandt andet internationalt samarbejde og videnudveksling gennem støtte til sammenhængende forskningsophold i mindst tre måneder ved en udenlandsk forskningsinstitution. Rådet har netop besluttet at støtte fem projekter, så dygtige forskere får mulighed for at opholde sig ved førende amerikanske og australske forskningsinstitutioner. Udover at den enkelte forsker får udbytte af opholdet, bidrager det også til at udvikle relationerne mellem stærke danske og udenlandske forskningsmiljøer, siger Ole Hammerslev, professor og formand for Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv.

Bevillingsmodtagerne fremgår af listen neden for, og alle ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle budgetjusteringer. 


Projekttitel: Competing logics of protection: How the European Union practices protection of civilians
Bevillingsmodtager: Chiara de Franco
Institution: Syddansk Universitet 
Bevilget beløb: 93.600 kr.
Projektbeskrivelse: Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik har eksplicit til formål at beskytte civilbefolkninger fra vold og overgreb. Videnskabelige undersøgelser, der fokuserer på EU’s evne til at yde en sådan beskyttelse, har typisk undersøgt, hvordan EU har integreret normative strukturer såsom ‘Human Security’, ‘Responsibility to Protect’ (R2P), ‘Mass Atrocity Prevention’, og ‘Comprehensive Approach’ i dets krisehåndtering, konfliktforebyggelse og udviklingspolitikker. Disse studier har imidlertid ikke stillet spørgsmål ved beskyttelse som sådan og har dermed ikke afdækket, hvordan forskellige kombinationer af aktører, institutioner og lovgivninger kan opstå og definere ’beskyttelse’ på forskellig vis og til forskellige tider. Dette projekt vil gøre det muligt for ansøger at indsamle data og foretage analyser i Bruxelles med henblik på at lede forskningen i, hvordan forskellige beskyttelseslogikker produceres og re-produceres af EU-institutioner samt de konsekvenser, disse processer har på definitionen af EU’s organisatoriske målsætninger.


Projekttitel: Udlandsophold ved Center for Organizational Research and Design, School of Public Affairs, Arizona State University
Bevillingsmodtager: Niels Opstrup Villekjær 
Institution: Syddansk Universitet 
Bevilget beløb: 241.056 kr.
Projektbeskrivelse: I forbindelse med mit postdoc-projekt, When Scholarship is Measured: Consequences of the Danish Bibliometric Research Indicator, er jeg i foråret 2017 visiting scholar ved Center for Organizational Research and Design (CORD) på Arizona State University. Mit postdoc-projekt undersøger mere specifikt, hvilke konsekvenser den bibliometriske forskningsindikator har for danske forskeres motivation, forskningsadfærd og -produktivitet (kvalitativt såvel som kvantitativt). Mange lande har indført sådanne såkaldte "performance-based university research funding systems", men vores empiriske viden om deres konsekvenser er stadig yderst begrænset - særligt på individniveau. CORD er et ideelt miljø at besøge i forhold til det indeværende projekt. Centeret er førende indenfor forvaltningsforskning og har samtidig en gruppe forskere, som fokuserer særligt på styring og ledelse af/ på universiteter. Under opholdet vil jeg være tilknyttet gruppen University Design & Performance, og jeg vil især samarbejde med Barry Bozeman, Derrick Anderson og Monica Gaughan.


Projekttitel: Welfare management and the orchestration of potentiality
Bevillingsmodtager: Niels Åkerstrøm Andersen
Institution: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
Bevilget beløb: 118.800 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger de organisatoriske og ledelsesmæssige konsekvenser af de senere års fejring af "radikal innovation", "potentialitet", "transformation og "samskabelse" i den offentlige sektor. Hvordan skaber disse bevægelser generel usikkerhed omkring forventningsstrukturer omkring velfærd? Mit ophold på University of Canberra og University of Queensland er central for min forskning af tre grunde. For det første fordi Australien i langt højere grad end Danmark og Europa har bevæget sig i denne retning og derfor kan tjene som vigtigt lærestykke os på godt og mindre godt. For det andet fordi man følgeligt har en omfattende forskning omkring disse udviklingstræk, og disse er af væsentlig værdi for min forskning. For det tredje ønsker jeg at bidrage til mit instituts videreudvikling af australske netværk, herunder rekruttere forskere til en senere planlagt konference om velfærdsledelse på CBS.


Projekttitel: Military Innovation and U.S. Leadership in NATO
Bevillingsmodtager: Sten Rynning
Institution: Syddansk Universitet 
Bevilget beløb: 206.496 kr.
Projektbeskrivelse: USA har lanceret et revolutionært program, Defense Innovation Initiative, med det formål at fastholde USA's militære forspring overfor Kina og dermed fastholde USA som en relevant og troværdig aktør i den asiatiske sikkerhedsarkitektur. Den store ubekendte i dette spil er, om USA samtidig formår at udbrede den militære innovation til NATO og fastholde sammenhængskraften i alliancen. Projektet her vil derfor undersøge idéen og organisationen bag USA's program og konkret evaluere koblingen til NATO. Projektet vil samtidig skabe ny viden om de generelle mekanismer, som skaber fornyelse i en alliance som NATO, herunder hvordan nye idéer spredes og indlejres. Projektet involverer seks måneders forskningsarbejde i amerikanske og NATO beslutningsmiljøer. Det vil resultere i publikationer af såvel akademisk som bredere offentlig interesse, ligesom det vil styrke dansk-amerikanske institutionelle partnerskaber indenfor sikkerhedspolitisk og 'war studies' forskning.


Projekttitel: Digital Innovation in Danish Industry
Bevillingsmodtager: Sune Müller
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 65.051 kr.
Projektbeskrivelse: Udvikling og anvendelse af IT har vidtrækkende og undertiden uoverskuelige konsekvenser. I disse år tales der om digitalisering og digital transformation af alle aspekter af samfundet—fra forretningslivet til den offentlige sektor. Der savnes imidlertid en nuanceret forståelse af konsekvenser, muligheder og problemer, hvilket er udgangspunktet for min forskning. Jeg fokuserer p.t. på teknologiens anvendelse inden for dansk landbrug og sundhedssektoren, som på én og samme tid er blandt de mest teknologiafhængige og -skeptiske erhverv. Jeg er således sammen med mine ph.d.-studerende for nylig indgået i flerårige projektsamarbejder med SEGES og Regionshospitalet Randers om digitalisering og IT-drevet innovation af arbejdspraksis. Vi undersøger bl.a., hvordan såkaldt “wearable”-teknologi kan understøtte såvel landbrugs- som sundhedsfagligt personale i deres arbejde, hvor det er vigtigt at de såkaldte “varme hænder” har fokus på pleje og omsorg snarere end administration og teknologianvendelse. Dette komparative studie rummer store perspektiver, hvad angår værdiskabelse, effektivisering, kvalitetsforbedring og innovation til glæde for dansk velfærd og forskning. Jeg har imidlertid brug for kompetenceudvikling (viden) og samarbejde for at realisere ambitionerne om at forstå og udvikle teori inden for dette område (digital innovation), samt omsætte viden til konkrete anbefalinger og handlingsanvisninger i praksis. Det skal udlandsopholdet på Georgia State University bidrage til.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere