Gå til indhold

Postdoc-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv, februar 2016

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler 12 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 20 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016 og har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle budgetmæssige justeringer.


Projekttitel: The Invisible Risks of Derivatives Valuation Models
Bevillingsmodtager: Andrea Barletta
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.546.926 kr.
Projektbeskrivelse: Måling og forståelse af markedets forventninger er essentielt for økonomisk politik, risikostyring og –afdækning, og ren spekulation. Der handles finansielle kontrakter, såkaldte derivater, som kan ses som lotterisedler på aktivets fremtidige stadier og derfor indeholder information omkring sandsynligheden for fremtidige begivenheder. Mit primære sigte er at udvikle en matematisk og statistisk metodologi, som kan anvendes til at udtrække de sandsynligheder, investorerne tilskriver fremtidige begivenheder, og som er indeholdt i derivatpriser. Givet disse sandsynligheder kan en finansiel analytiker eller risikomanager måle investorernes forventninger og afdække sig i forhold til fremtidige ekstreme begivenheder, der kan føre til markedschok. Alternativt kan en investor udnytte markedsforventninger til at foretage spekulative investeringer. Endeligt kan økonomer eller embedsmænd, der fokuserer på de finansielle markeders funktion, verificere ex-post korrektheden af investorernes forventninger og dermed tage institutionelle beslutninger omkring reguleringen af de finansielle markeder.


Projekttitel: Understanding the Labour Market Effects of Legalising Undocumented Immigrants
Bevillingsmodtager: Ferran Elias Moreno
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.158.373 kr.
Projektbeskrivelse: På tværs af lande i den vestlige verden er der politisk debat om, hvorvidt illegale indvandrere bør gives arbejdstilladelser. Gennem økonomisk forskning har vi opnået viden om, hvordan en stigning i udbuddet af indvandrere påvirker arbejdsmarkedet, men vi ved næsten intet om de arbejdsmarkedsmæssige virkninger af tiltag, der giver arbejdstilladelser til udokumenterede indvandrere, som allerede bor i deres værtslande. Hvad er beskæftigelsesudsigterne, og hvordan rammes indfødte arbejdstageres lønninger af legaliseringsprogrammer? Det spørgsmål vil jeg besvare i dette projekt. Jeg vil analysere, hvordan arbejdsstyrken i virksomheder justeres efter en legalisering. Jeg vil måle indvirkningen på dels inddrevet skat, dels udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse. For at gøre det vil jeg kombinere et unikt spansk policy eksperiment fra 2005 med registerdata om arbejdsløshedsunderstøttelse og virksomheders finansielle balancer. Jeg vil anvende state-of-the-art økonometriske teknikker til at måle kausale effekter. Med dette projekt vil jeg bidrage til forskningsfronten i økonomi ved som den første at levere viden om, hvordan arbejdsmarkedet tilpasser sig en legalisering af indvandrere. Analysen vil levere indsigter til bedre at forstå den tidligere økonomiske litteratur, der har undersøgt effekten af pludselig stigning i udbud af arbejdskraft. Desuden er projektets resultater af oplagt politisk interesse i forbindelse med debatter om lignende politiske tiltag.


Projekttitel: Community-based Governance and Monitoring: A Randomized Field Experiment in Ethiopia
Bevillingsmodtager: Goytom Abraha Kahsay
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.835.050 kr.
Projektbeskrivelse: Lokalstyret forvaltning og regulering modtager stigende opmærksomhed som et middel til at løse problemer vedrørende miljøet, forvaltning af udviklingsbistand, udbredelse nye teknologiske løsninger og korruption. Hvorvidt lokalbaseret forvaltning kan være en effektiv måde at fremme en mere effektiv ressourceforvaltning, når lokalsamfundet er præget af free riding, strukturelle og kontekst betingede faktorer og udnyttelse af magtpositioner, er et empirisk spørgsmål. Tidligere undersøgelser på området viser potentialet for overvågning på græsrodsniveau. Empirisk funderede beviser mangler imidlertid for at kunne forstå de forskellige aspekter af lokalbaseret forvaltning.Spørgsmål som for eksempel, bør en top-down tilgang understøttes af lokalbaseret overvågning, bør medlemmer af lokalsamfundet forme deres egne institutioner, eller skal de etablere en uafhængig overvågning i stedet som alternativ til myndighedsovervågning. Dette projekt foreslår, at man anvender et randomiseret feltprojekt for at undersøge disse aspekter i et stort anlagt skovprogram i Etiopien.


Projekttitel: What Makes Partisans Think Again? Causal Frames and Partisan Motivated Reasoning
Bevillingsmodtager: Joshua Andrew Robison
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.709.107 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet undersøger, hvordan borgere tænker, når de bedømmer politik. Ifølge mange studier er mange borgere forudindtagede, hvilket betyder, at de ofte ignorerer oplysninger, der modsiger deres foretrukne partis standpunkt. Det er problematisk, fordi det betyder, at mange borgere danner meninger, der ikke er baseret på den bedste tilgængelige information. Projektet undersøger forhold, hvor borgere ræsonnerer med åbent sind, og hvordan deres overbevisninger om den politiske elites motiver spiller ind. Der argumenteres for, at når borgere er usikre på elitens motiver, tænker de mere grundigt over politiske forslag og bedømmer information mere ligeligt. Det tyder på, at en usikker borger måske i virkeligheden er en god borger.


Projekttitel: Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market - EU VAT Grouping (COMBAT)
Bevillingsmodtager: Karina Kim Egholm Elgaard
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.581.024 kr.
Projektbeskrivelse: COMBAT-projektet vil undersøge de juridiske muligheder for at forbedre bekæmpelsen af momsunddragelse i Danmark og i EU. Gennem en omfattende juridisk undersøgelse af momsfællesregistreringsreglerne i Danmark, fem nøje udvalgte, repræsentative EU-lande samt New Zealand, som har et meget velfungerende momssystem, vil projektet bidrage med ny væsentlig viden om, hvordan man bedre juridisk kan håndtere momsområdet og samtidig beskytte det indre marked i EU og det fælles EU-momssystem. Danmark og de øvrige EU-medlemsstaters indtægter fra opkrævning af moms udgør 20-30% af de samlede moms- og skatteindtægter. Disse indtægter anvendes til at finansiere offentlige udgifter og velfærdsydelser. Momsunddragelse er derfor et alvorligt samfundsøkonomisk problem. I 2012 udgjorde momsgabet – forskellen mellem beregnet momsindtægt og opkrævet moms – ca. 15 mia. kr. i Danmark og ca. 1.328 mia. kr. på EU-plan. De store forskelle på de eksisterende momsregler i EU-medlemsstaterne gør det nemmere at forsøge at undgå at betale moms, de virker konkurrenceforvridende, og er en alvorlig trussel mod det indre markeds funktion. COMBAT er den første principielle, strukturelle undersøgelse af momsfællesregistreringsreglerne i EU af så stort et omfang. Projektet vil bidrage med original forskningsbaseret viden af høj international relevans og betydelig samfundsmæssig nytteværdi i forhold til fremtidig øgning af momsindtægterne og mindskning af momsgabet for EU-medlemsstaterne.


Projekttitel: Removing illicit products from online marketplaces: Private enforcement tools as alternatives to court actions.
Bevillingsmodtager: Knud Wallberg
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.563.087 kr.
Projektbeskrivelse: Danske forbrugere og virksomheder brugte 43,7 milliarder kroner på online-handel i første halvdel af 2015, og en stor del af denne handel foregik via online markedspladser som eBay, Amazon, dba.dk og trendsales.dk. Parallelt med væksten i den legitime online handel er der sket en vækst i handlen med ulovlige produkter, hvor de digitale markedspladser bruges til at sælge ulovlige produkter som piratkopieret software, varemærkeforfalsket tøj og ulovlig medicin. Operatørerne af de digitale markedspladser har etableret såkaldte "notice & takedown" procedurer, som gør det muligt for rettighedshaverne at få fjernet ulovlige produkter fra markedspladserne. Disse procedurer anvendes i allerede i dag i stort omfang, og er af Europa-Kommissionen fremhævet som værende væsentlige redskaber i skabelsen af Det Indre Digitale Marked. Det overordnede formål med dette projekt er at analysere og vurdere, om disse aftaleretligt baserede redskaber opfylder de grundlæggende principper om adgang til at få prøvet sin sag ("access to justice") og om forudsigelighed i retstilstanden ("legal certainty"), hvilket bør være forudsætningen for, at redskaberne kan betragtes som retssikkerhedsmæssigt set forsvarlige alternativer til domstolsbehandling.


Projekttitel: The Impact of School Composition and Reception Classes on Refugee Children’s School Outcomes: Quasi-experimental Evidence
Bevillingsmodtager: Kristine Vasiljeva
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.682.055 kr.
Projektbeskrivelse: Det overordnede forskningsemne er indflydelsen af skolens elevsammensætning og sprogundervisningsmetoder på flygtningebørns uddannelsesmæssige resultater. Ansøgningen består af to projekter. Det første projekt vurderer, hvordan etnisk koncentration på skoler og udenlandske klassekammeraternes socioøkonomiske baggrund påvirker flygtningebørns sandsynlighed for at færdiggøre grundskolen og fortsætte med en ungdomsuddannelse. Det andet projekt fokuserer på den kausale sammenhæng mellem modtageklasser (klasser for elever med et ringe eller intet kendskab til dansk, hvor de lærer sproget inden udslusningen til almindelige klasser) og flygtningebørns skoleresultater. Den selektive sortering af indvandrere i bopælsområder kan give anledning til en skævhed i estimaterne af effekterne. For at undgå skævheden er analysen i begge projekter baseret på oplysninger om flygtningebørn, der fik asyl i Danmark i 1986-1998, da deres familier blev kvasi-tilfældigt fordelt på tværs af de danske skoledistrikter.


Projekttitel: Doom loops: The links between sovereign defaults and banking crises
Bevillingsmodtager: Laura Sunder-Plassmann
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.630.812 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger sammenhængen mellem to typer af makroøkonomiske kriser: statsbankerot på den ene side og et kollaps i banksektoren på den anden. De to kriser påvirker hinanden og kan føre til en omkostningsfuld ond spiral: Misvedligehold af statens betalingsforpligtelser øger risikoen for bankkriser- og omvendt. Den seneste europæiske krise er et eksempel på denne cyklus. Derfor er en dybere forståelse af faktorerne, der former denne cyklus, af høj politisk prioritet. Med det foreslåede projekt vil jeg udvikle en ny teoretisk model for statsfinansielle kriser og banksektorkriser, der kan forklare den indbyrdes afhængighed mellem de to typer kriser, hvilket er afgørende for præcist at vurdere de samlede virkninger af politiske tiltag. Jeg vil bruge modellen til at beskrive og sammenligne i hvilket omfang institutionelle træk og økonomiske forhold påvirker gensidigheden i disse kriser (f.eks. den offentlige gælds betydning for banksektoren) og til at vurdere hvilke politikker, der mest effektivt begrænser og forebygger kriserne (for eksempel lovkrav). I et empirisk delprojekt vil jeg teste modellen ved at sammenligne dens forudsigelser med data, og jeg vil bidrage med nyskabende empiriske fakta om samtidigheden af og determinanterne for disse kriser.


Projekttitel: Islamic State: A state, a state-to-be or a non-state actor?
Bevillingsmodtager: Maria-Louise Clausen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.629.132 kr.
Projektbeskrivelse: Teorier omkring statsopbygning ser staten som fundamentet for international orden, men organisationer som Islamisk Stat udfordrer dette udgangspunkt ved at hævde, at statslig suverænitet er illegitim. I det perspektiv kan kun Gud være suveræn. Dette projekt undersøger, hvorvidt fremkomsten af Islamisk Stat bebuder et mere gennemgribende sammenbrud af statsbaseret orden i Mellemøsten. Der argumenteres for, at Islamisk Stats styrke primært skal forstås med udgangspunkt i organisationens idémæssige udfordring af nuværende statsstrukturer. Projektet undersøger derfor, hvordan Islamisk Stat bruger kendte islamiske begreber og fortællinger til at præsentere sig selv som et mere succesfuldt og legitimt alternativ til den nuværende statsbaserede orden i Mellemøsten. Dette gøres primært via sproglige analyser af det omfattende propagandamateriale som Islamisk Stat dagligt udgiver via internettet rettet mod et internationalt publikum.


Projekttitel: The European Banking Union through a Constitutional Prism
Bevillingsmodtager: Niels Skovmand Rasmussen
Institution: Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
Bevilget beløb: 1.756.800 kr.
Projektbeskrivelse: Som følge af bankkrisen i 2008 og euro-krisen i 2010 har den Europæiske Union (EU) gennemført en række vidtgående lovreformer for at værne om den finansielle stabilitet i Europa. Denne udvikling har imidlertid rykket den institutionelle balance mellem EU og medlemsstaterne og, som konsekvens heraf, givet anledning til en række principielle retssager ved EU-domstolen. Genstandsfeltet for forskningsprojektet "The European Banking Union through a constitutional Prism" er den forfatningsmæssige ramme i EU bestående af tre centrale retsprincipper om henholdsvis tildelte kompetence, subsidiaritet og proportionalitet, der tilsammen regulerer tildelingen og udøvelsen af beføjelser mellem EU og medlemsstaterne. Disse principper analyseres både på et teoretisk og et praktisk niveau, hvor Den Europæiske Bankunion anvendes som et gennemgående casestudie. Et afgørende spørgsmål er i den forbindelse, om de nævnte retsprincipper har en tilstrækkelig klar rækkevidde, og om Bankunionen holder sig inden for rammerne heraf? Undersøgelsens resultater vil kvalificere den løbende debat om bedre regulering i EU blandt EU-institutioner, tilsynsmyndigheder og øvrige interessenter. I et større samfundsperspektiv bidrager projektet dermed til at sikre en effektiv regulering af det finansielle marked, der er en afgørende forudsætning for at sikre vækst og beskæftigelse i årene efter den økonomiske krise.


Projekttitel: Effects of migration – Evidence from historical Denmark
Bevillingsmodtager: Nina Boberg-Fazlic
Institution: Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
Bevilget beløb: 1.700.878 kr.
Projektbeskrivelse: Hvilken rolle spiller migration i den økonomiske udvikling af et land? Dette projekt bruger historisk migration til og fra Danmark til at belyse dette spørgsmål og for at vise, hvordan migration kan fremme økonomisk vækst og bringe udvikling på vej. Selvom Danmark er et relativt lille land, er det særdeles interessant at se på den danske migration. I det 19. århundrede var Danmark en frontløber i landbrugssektoren, især indenfor mejeri. Det betød for det første, at Danmark faktisk var et indvandringsland i en periode af massiv udvandring fra Europa til USA. Projektet analyserer, hvordan Danmark kunne drage fordel af sin evne at tiltrække immigration for at udfylde efterspørgslen af arbejdskraft i landbrugssektoren ved at se på virkningerne på regionale lønninger og levestandarder. For det andet betød den meget innovative og produktive danske landbrugssektor at emigranter fra Danmark tog teknisk viden med sig. Projektet bruger data på danske immigranter i USA for at undersøge hypotesen om, at migration spreder viden og teknologi og er på den måde med til at fremme økonomisk vækst i det modtagende land.


Projekttitel: Can tax incentives explain excessive corporate cash holdings?
Bevillingsmodtager: Ramona Westermann
Institution: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
Bevilget beløb: 1.872.351 kr.
Projektbeskrivelse: Firms around the world hold enormous amounts of cash, and, importantly, these surprisingly high cash levels cannot be explained by existing theories. Specifically, corporate cash reserves in reality are often much larger than the cash reserves a firm would want to hold for precautionary reasons to survive hard times and funds set aside for future investments. So why do firms hold these excessive amounts of cash? Why do firms not rather pay out some of the large cash holdings to shareholders? This project proposes a new, tax-related approach to answering these questions: Payouts to shareholders (dividends) are taxed, but if cash is needed later (e.g., for paying back debt or for financing investments), the firm has to raise new funds, which does not offer any corresponding tax advantage. Thus, dividend taxation leads to a tax-saving motive to retain cash if the funds are possibly needed later. The project formalizes this idea with a theoretical model. Ultimately, the model aims at explaining the high cash levels observed in reality. Further, an alternative source of corporate funds provided by banks (so-called “lines of credit”) are additionally considered and their importance for the financing of investments is investigated.


Projekttitel: Aftershock: Nature, Tourism, and the Political Economy of Post-Disaster
Bevillingsmodtager: Rune Bolding Bennike
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.736.296
Projektbeskrivelse: Dette projekt undersøger hvordan store naturkatastrofer påvirker skrøbelige økonomier. Projektet udforsker hvordan moralske imperativer for genopbygning skaber spillerum for nye økonomisk tiltag ved at teoretisere ’efterskælv’ (aftershock) som et særligt politisk-økonomisk forandringsmiljø. Med udgangspunkt i det nylige jordskælv i Himalaya og fokus på Nepals centrale turismeindustri, analyserer projektet den løbende forandring i økonomiske strategier og promovering af Himalayas natur der skal bringe Nepal ud af krisen. Ved at studere efterskælvet som et transformativt og politisk rum, bevæger projektet sig ud over den eksisterende litteraturs ensidige fokus på sammenhænge mellem årsag og virkning, før og efter. Projektet bidrager hermed til forståelsen af økonomisk transformation og omfordeling efter skælvet med klar relevans både for katastrofeforskning og for den internationale indsats efter fremtidige naturkatastrofer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. januar 2017

Afsendere