Gå til indhold

Postdoc-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion, februar 2016

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 16 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 35 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016 og har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle budgetmæssige justeringer.


Projekttitel: A high-throughput discovery platform for cyclic lipopeptides with multi-functional activity against Gram-negative pathogens
Bevillingsmodtager: Alberto Oddo
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.606.164 kr.
Projektbeskrivelse: Den sidste bastion for behandling imod multiresistente Gram-negative bakterier er de cykliske lipoproteiner (CLPs) polymyxiner, om end et stigende antal tilfælde af resistente stammer rapporteres. Biofilmdannelse er en vigtig faktor i antibiotikaresistens og infektioners vedholdenhed, og det skønnes at være forbundet til> 60% af alle infektioner. En væsentlig flaskehals i opdagelsen af antimikrobielle CLPs er relateret til deres kemiske kompleksitet, hvilket begrænser mulighederne for high-throughput-syntese. Den antimikrobielle aktivitet af CLPs afhænger både af den makrocykliske del og den lipide del, hvoraf den sidstnævnte lettere kan optimeres. Den største forskningsmæssige udfordring ligger derfor i identifikationen af aktive makrocykliske grundstruktur. Dette projekt har til formål at minimere flaskehalsen ved at udvikle en high-throughput platform baseret på en helt ny syntetisk fremgangsmåde, et alternativt screenings paradigme og peptid microarray teknologi.


Projekttitel: Microstructurally engineered piezoelectrics for lead-free, high-resolution ultrasound imaging
Bevillingsmodtager: Astri Bjørnetun Haugen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 1.729.521 kr.
Projektbeskrivelse: De fleste dødsfald i Danmark skyldes hjerte-karsygdomme, som i stigende grad diagnosticeres ved hjælp af intravenøs ultralydsscanning. Ved denne metode føres et kateter med en målesonde ind i blodkarrene, hvor sonden aflæser eventuelle aflejringer ved billedanalyse. Det er altafgørende, at sonden måler med høj opløsning, så selv meget små aflejringer i blodkarrene ses. Den nuværende metode er begrænset af den traditionelle tilgang til fremstilling af målesonder og består i at beskære og tilpasse materialets mikrostruktur ud fra en stor klods (tilsvarende som når en skulptur laves fra en større sten), men det skader materialet, og mikro-strukturen er heller ikke optimal. Dette projekt vil undersøge potentialet i en ny målesonde, som fremstilles på en fundamental anderledes måde og med en speciel mikrostruktur, der gør det muligt at bruge nye, blyfrie komponenter. Den specielle mikrostruktur opnås ved at opbygge materialet med de indgående komponenter placeret i samme retning og samtidig styre poredannelsen. Udover at være blyfri er den nye struktur også let at skalere op til industriel produktion. Projektet vil således bidrage med at skabe ny viden inden for kemiske syntese, og den nye målemetode vil, som følge af forbedret billedanalyse, gøre det muligt at diagnosticere hjerte-karsygdomme på et tidligt stadium, hvilket vil føre til reducerede medicinomkostninger samt øget livskvalitet og levealder for millioner af mennesker.


Projekttitel: Improved drought tolerance and recovery via redirection of nitrogen between specialized and general metabolism
Bevillingsmodtager: Elizabeth Neilson
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.822.520 kr.
Projektbeskrivelse: Klimaændringer resulterende i høje temperaturer og tørke stresser planter og nedsætter dermed den globale fødevareproduktion. For at imødegå det, skal der gennem målrettet forædling udvikles planter med karaktertræk, der gør, at de langt bedre modstår sådanne miljøændringer. Målet med dette forskningsprojekt er at forbedre kornsorten durras evne til modstå tørkeperioder og genoptage væksten efter tørkens ophør ved at optimere plantens evne til at remobilitsere kvælstof med fokus på omsætningen af aminosyren tyrosin. Projektet omhandler detaljerede vækst og stofskifteanalyser. En innovativ teknologiplatform ”Phenomics”, der tillader non-destruktive præcise målinger af durrapanternes vækst, vil være et centralt element i disse undersøgelser. I Danmark er brug af ”Phenomics” på planteområdet i sin absolutte vorden. Længerevarende ophold ved den verdensførende ”Plant Accellerator” phenomics-facilitet i Adelaide vil sikre optimal vidensoverførsel og internationalisering.


Projekttitel: Multidisciplinary design and optimization of a 20 MW wind turbine rotor with analytical vortex-based aerodynamics
Bevillingsmodtager: Emmanuel Simon Pierre Branlard
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 1.854.000 kr.
Projektbeskrivelse: Vindmøller er designet til at overleve driftsbetingelser i 20 år. De nuværende vindmølledesigns anvender relativt stive vinger til at modstå de belastninger, der forekommer under en vindmølles levetid. Moderne og meget store vindmøller, der kan producere meget energi, skal dog bruge meget materiale til vingerne for at afstive dem, men det gør dem også dyrere. Imidlertid har naturen allerede løst dette problem: Når det blæser på græs og blade, så bøjer de ud af vinden. Mange forskere har vist, at vindmøller også kan drage fordel af denne opdagelse. Industrien har nemlig behov for designværktøjer til at simulere deres koncepter. Med de konventionelle designværktøjer forsimples forudsigelsen af kræfterne på meget fleksible vinger alt for meget, og de eksisterende designværktøjer kan faktisk kun bruges til at designe rotorer, hvor vingerne er rette og rotoren er plan. Dette projekt vil bruge ikke-lineær bjælke-teori og vortex-aerodynamik til at foretage aeroelastiske simuleringer af fleksible vinger, der ikke er rette. Med disse metoder er der således mulighed for at designe krumme vinger, der bøjer både ind og ud af rotorplanet og i selve rotorplanet. Metoderne kobles til en numerisk optimering for at designe den bedste mølle, der inkluderer muligheden for krumme vinger. Dette projekt vil hjælpe vindmølleproducenter og andre forskere ved at tilbyde et nyt designværktøj samt et nyt avanceret design af en stor vindmølle på 20 MW.


Projekttitel: Fast Solvers for Nonlinear Model Predictive Control of Energy Systems
Bevillingsmodtager: Gianluca Frison
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 1.990.368 kr.
Projektbeskrivelse: I dette projekt udvikler vi numeriske algoritmer til styring og optimering, som muliggør fleksibel og proaktiv drift af vindmøller og andre enheder i et energisystem. Vi udvikler også algoritmer, som udnytter den øgede fleksibilitet af de enkelte enheder til at koordinere driften af det samlede energi-system på en mere robust og effektive måde end muligt med eksisterende teknologier. Sådanne styrings- og optimeringsalgoritmer muliggør et grønt energisystem baseret på fornybare energikilder som for eksempel vindenergi. De nye styrings- og optimeringsalgoritmer er baseret på international front-forskning i beregningsmæssige aspekter af modelbaseret prædiktiv regulering og optimering. I forskningen udnyttes de nyeste fremskridt indenfor high-performance computerteknologier til videnskabelige formål. Postdoc-projektet udføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DK), Freiburg Universitet (D), det nationale energiforskningslaboratorium i Argonne (Argonne National Laboratory, USA), Vestas (DK) og ABB (CH). Vestas og ABB vil levere industrielle problemstillinger, hvorpå metoderne, som udvikles i dette projekt, vil blive testet og evalueret.


Projekttitel: Elicitation of anthocyanins in hairy root cultures of black carrots – interplay of genotype and environment
Bevillingsmodtager: Gregorio Barba Espin
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.408.400 kr.
Projektbeskrivelse: Fødevaremarkedet har stigende interesse i naturstoffer, der kommer direkte fra planter, hvoraf mange af de vigtige produkter findes i selve rødderne. Biobaseret produktion af naturlige farvestoffer er af stor kommerciel interesse, idet de repræsenterer en fremragende erstatning for kunstige farver. Herved er danske virksomheder, der fremstiller naturlige pigmenter såsom anthocyanin (mærket E163 i Europa) blevet konkurrencedygtige, men der er stadig betydelige muligheder for nye strategier, der øger den lokale pigmentproduktion og dermed har et lavere omkostning-til-værdi-forhold. I dette projekt vil rødderne af sorte gulerodssorter med højt anthocyaninindhold blive anvendt i et in vitro-system med ”hårede rødder” i bioreaktorer med det formål at øge produktionen af anthocyaniner. Herved vil metabolomiske undersøgelse kortlægge ændringer ved at sammenligne stimulerende behandlinger og forskellige genetiske baggrunde for de forskellige opnåede ”hårede rodlinjer”. Herved vil mulige sammenhænge mellem metabolitdannelse og antioxidantaktivitet blive belyst. Fordelene for produktion af naturlige farvestoffer i dette system er: 1) Produktionsprocessen er GMO-fri 2) Hurtig vækst, genetisk stabilitet og kortere produktionsperiode i forhold til dyrkning i marken 3) Konstant mængde og kvalitet af de ”hårede rodkulturer”, uden tilsætning af hormoner 4) Potentiel øget produktion af anthocyaniner og andre fytokemikalier som resultat af stimuleringerne.


Projekttitel: Early exposure to CO2 in salmonids: The long-term effects on Atlantic salmon growth and performance in aquaculture.
Bevillingsmodtager: Javed Rafiq Khan
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 1.913.304 kr.
Projektbeskrivelse: Vækst er en nøglefaktor i enhver akvakulturvirksomhed. Dette er i særdeleshed tilfældet for nye teknologier, såsom landbaserede recirkulerede akvakultursystemer (RAS) til produktion af Atlanterhavslaks i Danmark. Eksponering af juvenile fisk for forhøjede CO2-niveauer under produktionens ferskvandsstadier mistænkes for at resultere i væsentligt forringet foderudnyttelse og tilvækst senere i livet. Dette problem bliver selvforstærkende, idet reduceret vækst hos større fisk forlænger produktionscyklussen og forhindrer rettidig overførsel af næste produktionshol, og resulterer dermed i forlænget ophold under forhøjede CO2-niveauer. Tilbageholdelsen i pladsbegrænsede systemer øger tætheden og forårsager CO2-niveauer udover, hvad afgasningssystemer kan håndtere. Mekanismerne, der forårsager reduceret tilvækst, er endnu ikke endeligt identificeret og udgør en væsentlig forhindring i øget genanvendelse af vand i RAS. Projektets mål er, gennem samarbejde med erhvervet, at forstå de fysiologiske mekanismer forårsaget af CO2-eksponering, der hæmmer atlanterhavslaksens vækst i RAS. Det er yderligere et mål at opnå viden til rådgivning af erhvervet og at kunne bidrage med god forvaltningspraksis (BMP) for optimal produktion og dyrevelfærd.


Projekttitel: Arming honey bees with nature’s pharmacy
Bevillingsmodtager: Nanna Hjort Vidkjær
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 3.246.759 kr.
Projektbeskrivelse: Honningbier er nødvendige for fødevareproduktionen, fordi de og andre insekter bestøver ca. 70% af vores afgrøder. Uden bier ville vi have svært ved at brødføde verdens befolkning. Derfor er det stærkt bekymrende, at antallet af bier i nyere tid er faldet, og ingen ved præcis hvorfor. Mange faktorer er formentlig indblandet eksempelvis pesticider, ændret adgang til fødekilder og forskellige sygdomme såsom virus. Sækyngel er en globalt udbredt bi-virus, men specielt i Danmark er den i stigning med hyppige udbrud, der ikke ses i resten af EU. Bier lever af pollen og nektar, som samles fra planter og via denne føde indtager de mange forskellige kemiske stoffer fra planterne. Vi ved, at plantestoffer kan have hæmmende effekt på menneske-virus, men ingen har nogensinde undersøgt, om det også gælder for bi-virus. Det vil jeg gøre i dette projekt. Det vil blive undersøgt, om nektar/pollen fra danske bi-planter med et indhold af kendte kemiske stoffer med anti-virus effekt har en hæmmende effekt på sækyngel. Endvidere undersøges det, om ændringer i biers indtag af plantestoffer ligger til grund for de pludselige udbrud af sækyngel vi ser i Danmark. Som en del af projektet vil biers optagelse og overførsel af aktive plantestoffer til deres larver, der dør af sækyngel, blive undersøgt. Resultaterne vil danne grundlag for udviklingen af nye, meget efterspurgte, miljøvenlige metoder til at øge biernes naturlige modstandskraft overfor sækyngel f.eks. ved at placere særlige planter nær bistader.


Projekttitel: Flexoelectric MEMS: An Opportunity to Boost Performance and Remove Toxic Constituents
Bevillingsmodtager: Nirupam Banerjee
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 2.013.120 kr.
Projektbeskrivelse: Microelectromechanical systems (MEMS) devices on silicon (Si) have become a mainstream part of modern microelectronic technology with several important applications. Today’s best performing MEMS devices contain piezoelectric materials as the active functional layer, which often contains lead (Pb) as a constituent element. This makes these high performance devices toxic and non-environment friendly. Here, I aim to demonstrate and understand the utility of an unconventional material property, namely “flexoelectricity” for electromechanical actuation of MEMS devices on Si. My recent results utilizing this novel approach have already demonstrated high figures of merit in Pb-free SrTiO3 flexo-MEMS cantilevers, that rival those of the best piezoelectric bimorphs. Under this proposal I will fabricate even thinner high quality oxide devices and as the figure of merit increases with the inverse cube of the thickness, I will achieve unparalleled MEMS performance in a non-toxic MEMS technology.


Projekttitel: Unraveling the secrets of the canine platelet secretome (CAPS): A functional platelet fingerprint in health and disease?
Bevillingsmodtager: Signe Emilie Cremer
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.983.782 kr.
Projektbeskrivelse: Blodplader er små celler, der under normalfysiologiske forhold aktiveres for at stoppe blødning. Det er velkendt fra forskningen, at blodplader også kan aktiveres ved alvorlige sygdomme såsom åreforkalkning, blodpropper og kræft. Tilstedeværelse af sygdom undersøges og bekræftes generelt i blodprøver ved brug af specifikke biomarkører. Hos dyr er vurdering af blodpladeaktivering og blodpladedysfunktion ikke muligt i almen praksis, fordi der ikke findes tilgængelige, let målbare biomarkører. Årsagen til denne manglende tilgængelighed skal findes blandt nuværende forældede målemetoder, som forudsætter isolering af blodpladerne, varsom håndtering, hurtig analyse og avancerede instrumenter, som primært findes i forskningsinstitutioner. Udbredelsen og vigtigheden af blodpladeaktivering overses og underestimeres dermed markant veterinært og konsekvenserne er i værste fald fatale. Ved aktivering frigiver blodpladerne i hundredevis af molekyler, sekretomet, som kan findes i blodbanen og som potentielt kan tjene som biomarkør. Formålet med projektet er, via sekretomanalyser hos raske hunde og hunde med kræft, at identificere nye biomarkører for blodpladeaktivering og blodpladedysfunktion, som kan måles i en blodprøve uafhængigt af blodpladernes tilstedeværelse. Det kan på lang sigt danne grundlaget for, at nye let målbare blodpladebiomarkører bliver tilgængelige, hvilket vil skabe en reel mulighed for at målrette behandling mod blodpladerelaterede sygdomstilstande hos hunde.


Projekttitel: Statistical and Computational Aspects of Forensic Identification using DNA
Bevillingsmodtager: Therese Graversen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.806.899 kr.
Projektbeskrivelse: *Bedre håndtering af bevismateriale i kriminalsager* DNA anvendes rutinemæssigt som bevismateriale til at identificere personer i kriminalsager. I simple sager kan den statistiske del af analysen for eksempel bestå i at udregne sandsynligheden for at finde en anden person med samme DNA-profil som den mistænkte person. Hvis bevismaterialet er af dårlig kvalitet eller består af DNA fra flere personer, bliver en statistisk analyse dog hurtigt væsentligt mere kompliceret. Eksisterende metoder og teknisk software er udviklet til at besvare meget specifikke spørgsmål omkring bevismaterialet, hvilket især gør det vanskeligt at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt en metode er passende at bruge til at håndtere bevismaterialet i en bestemt kriminalsag. Therese Graversen er statistiker og arbejder med en ny angrebsvinkel, der tillader, at man behandler flere typer analyser på konceptuelt samme måde, samtidig med at den giver mulighed for en grundigere og mere kritisk analyse af bevismaterialet. Gennem en nyudviklet software DNAmixtures introducerer hun en fundamentalt ny måde at håndtere bevismateriale på.


Projekttitel: Using Big Data sources for the consistent estimation of next-generation route choice models
Bevillingsmodtager: Thomas Kjær Rasmussen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 1.243.930 kr.
Projektbeskrivelse: Trafikmodeller benyttes til vurdering af potentielle infrastrukturprojekter. Idet sådanne projekter er meget dyre og påvirker mange rejsende, er det essentielt, at beslutningsgrundlaget er så godt som muligt. Modellerne skal derfor formå at repræsentere det virkelige transportsystem nøjagtigt. Det er imidlertid ikke en triviel opgave, idet systemet består af rejsende som foretager rationelle eller irrationelle valg i et komplekst vejnet under konstant forandring. Rutevalget udgør en stor og vigtig komponent af enhver trafikmodel, men mange af nutidens rutevalgsmodeller er teoretisk inkonsistente. Desuden er de ofte kalibreret manuelt, baseret på data genereret af spørgeskemaundersøgelser med urealistiske hypotetiske valgsituationer. Der er for nylig blevet udviklet en teoretisk konsistent rutevalgsmodel, men der foreligger endnu ikke metoder til estimering af den. Projektets formål er at udvikle metoder til konsistent estimation af den nye rutevalgsmodel, der udnytter nye Big Data-kilder (f.eks. GPS-data). Sådanne datakilder er attraktive, idet de indeholder information om faktisk foretagne valg fremfor valg i hypotetiske situationer. Desuden indeholder de ofte mange observationer. Projektet vil implementere metoden i software, og anvende denne i kombination med GPS-data til at estimere Landstrafikmodellen. Det vil sikre et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige infrastrukturprojekter. Landstrafikmodellen anvendes bl.a. af Transportministeriet til projektvurdering.


Projekttitel: Hybrid Business Process Management Technologies
Bevillingsmodtager: Tijs Slaats
Institution: IT-Universitetet i København
Bevilget beløb: 2.298.146 kr.
Projektbeskrivelse: "At samle en bil", "at behandle en patient", eller "at gennemføre en retssag" er alle eksempler på Forretningsprocesser: en struktureret samling af aktiviteter med et bestemt formål. Datalogi spiller en central rolle i Forretningsprocesser: Vi bruger IT-systemer til at designe, afvikle, og analysere dem, og vi bruger matematiske procesmodeller til at forudsige deres opførsel og til at analysere deres sikkerhed, effektivitet og, f.eks., opfyldelse af revisionskrav. Traditionelt har procesmodeller været givet som skridtvise modeller, gerne rutediagrammer: en beskrivelse af hvilke skridt, der skal tages, for at komme fra A til B. Skridtvise modeller er velegnede til lineære processer med lav variabilitet, såsom "at samle en bil". De er meget lidt velegnede til fleksible processer med høj variabilitet som "at behandle en patient", hvor lægen har stor handlefrihed og ikke to behandlinger er ens. Sidste skrig i procesmodeller er derfor modeller, der beskriver reglerne, en proces skal overholde, snarere end det præcise skridt der skal tages; såkaldte deklarative modeller. Nuværende praksis i procesmodellering hviler tungt baseret på skridtvise modeller. Deklarative modeller har derfor haft svært ved at vinde indpas: de strider med kendt praksis, og gør det for omstændeligt at modellere sekventielle delprocesser. I Hybrid BPM Technologies projektet vil vi derfor undersøge "hybride" modeller, for derved at bygge bro imellem skridtvise og deklarative modeller.


Projekttitel: A Novel Approach to Generate Multifunctional Polymer Brush Films to Tailor Interfacial Properties
Bevillingsmodtager: Troels Røn
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 2.656.207 kr.
Projektbeskrivelse: Gnidningsmodstanden mellem materialer ønskes typisk at være så lav som mulig for at undgå slidtage og mindske energitabet ved selve gnidningen. Det gælder for både mekaniske maskiner og biologiske systemer. I forskellige organer som for eksempel spiserøret eller tarmene på pattedyr eller på overfladen af fisk og snegle sidder der slimlag (mucus), som sænker gnidningsmodstanden ved kontakt med andre legemer. Polymerkæder i mucuslaget danner en vandfilm, som effektivt sørger for lav gnidningsmodstand. Mucuslaget udgør også en fysisk barriere, som hindrer infektioner fra bakterier og virus. Dette projekt omhandler undersøgelsen og fremstillingen af overflader med egenskaber lignende dem mucus-slim udviser. Overfladerne fremstilles ved hjælp af hydrofile (vandelskende) syntetiske og biologiske polymerkæder tætsiddende på overfladen (polymer brushes). Mere komplekse systemer med forskellige polymerer i interaktion med naturligt mucus-slim vil også blive studeret. Disse polymerbørste- og mucusstrukturer kan anvendes på medicinske emner som for eksempel katetre og endoskoper, for at sænke gnidningsmodstanden og mindske risikoen for infektioner under brug. Desuden vil polymerbørsterne blive anvendt i skibsmaling til at eliminere vedhæftningen af alger og muslinger (biofouling) på skibets skrog, der øger skibets brændstofforbrug.


Projekttitel: Zoom coils for high resolution MR imaging
Bevillingsmodtager: Vincent Oltman Boer
Institution: Hvidovre Hospital
Bevilget beløb: 1.731.307 kr.
Projektbeskrivelse: Danmarks kraftigste MR-scanner på 7 tesla muliggør optagelse af hjerne og kropsbilleder i en ekstremt høj opløsning. Desværre øges skanningstiden også væsentligt med den høje opløsning, og mange gange kan patienten ikke forblive rolig i skanneren under hele forløbet. I dette projekt udvikles en hel ny zoom-MRI metode, hvor det er muligt at specificere den del af organet, der skal skannes. Metoden er yderst anvendelig, når man kun er interesseret i en helt specifik del af hjernen som for eksempel basalganglierne og har brug for en rigtig høj opløsning. Det kan opnås med en helt ny zoomspole-opfindelse, foreslået i dette projekt. Zoomspolen indsættes i den eksisterende MR spole og kan styres sådan, at der kun opstår signal fra det specificerede område. Derved kan man opnå ekstremt høj opløsning inden for få minutter, vel at mærke uden forringelse af billedkvaliteten. Denne teknik åbner derved op for helt nye billeddannelsesmuligheder, hvor man kan zoome ind på små områder og få ny funktionel og anatomisk viden om den arbejdende hjerne med en opløsning på under en kubikmillimeter. Det forventes, at den endelige spoleløsning, som består af både hardware- og softwareudvikling på scanneren, vil fremme den biomedicinske billedannelse og i fremtiden vil blive benyttet især inden for forskning, men der er også gode potentialer for klinisk anvendelse inden for visse anatomiske områder både i hjernen og resten af kroppen som for eksempel i hjertet.


Projekttitel: Performance Evaluation of Massive MIMO with Over-the-Air Methods
Bevillingsmodtager: Wei Fan
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 1.878.074 kr.
Projektbeskrivelse: Den globale mobile datatrafik forventes at vokse med en faktor 10 frem til 2019, en stigning som forventes at fortsætte i de efterfølgende år. Multi-Input Multi-Output (MIMO)-teknologien er en nøglefaktor for at opnå den efterspurgte høje hastighed og dækningsgaranti med det nuværende 4G LTE og wifi. Den seneste tid har vist Massiv MIMO som en lovende teknologi til at håndtere den hastigt voksende datatrafik.Indtil nu har fordelene ved Massive MIMO (M-MIMO) hovedsaglig været udforsket på et teoretisk plan. For at kunne anvende denne teknologi har både akademikere og industrien lagt meget arbejde i at bringe M-MIMO fra teori til praksis. På nuværende tidspunkt er udviklingen langsom og ineffiktiv, bl.a. på grund af ulemperne ved gennemførelsen af målekampagner af prototyper. At anvende Over-The-Air (OTA)-evaluering i stedet er en yderst lovende metode. Det vil fremme udviklingsprocessen og radikalt mindske tid og omkostninger ved design, integrering, godkendelse og markedsintroduktion af M-MIMO systemer. OTA-afprøvning af M-MIMO enheder vil tillade designeren en hurtig adgang til validering af enhedernes ydeevne og lette ændringer af hardware og software designs. Dette projekt vil hjælpe med til at fremme internationaliseringen af dansk forskning, da det foregår i samarbejde med verdens to ledende universiteter indenfor denne type forskning. Yderligere samarbejdes der med store industrifaktorer på området; Anite Oy, Huawei Technologies, og Motorola Mobility.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. februar 2016

Afsendere