Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2017 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekter 1 og 2, maj 2017

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekter 1 og 2, maj 2017

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation uddeler 16 bevillinger til DFF-Forskningsprojekt 2 for en samlet sum af næsten 85 mio. kr. og med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på knap 5,3 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor
Kontakt
Lisbeth Eilersgaard Christensen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 84 17
Email: lec@ufm.dk

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning uddeler Det Frie Forskningsråd DFF-Forskningsprojekter til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer. Et DFF-Forskningsprojekt er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet. Forskerne har søgt om at få finansieret deres idé ud fra Det Frie Forskningsråds Opslag E2016 og F2017.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har i alt modtaget og behandlet 128 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 2. Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2016 var på ca. 706 mio. kr. 

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer. Enkelte ansøgere er optaget på venteliste og vil modtage direkte besked herom. 


Projekttitel: Power of the Mosques · Moskeernes Magt
Bevillingsmodtager: Brian Arly Jacobsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.509.296 kr.
Projektbeskrivelse: Power of the Mosques, Moskéernes magt er en empirisk, alsidig udredning af den magt og de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i dagens Danmark. Moskéer er ikke kun muslimske bedesteder, men stærkt udfordrede og politiske problematiserede sociale og religiøse institutioner, hvori der udspiller sig mange forskelligartede magtkampe. Som sådan er moskeerne lige så meget et produkt af integration, migration og 30 års politik, som de er resultatet af indre magtkampe, positioneringer og forhandlinger både internt i institutionen mellem almindelige muslimer, imamer og ledere, men i allerhøjeste grad også eksternt i forhold til kommuner, stat og internationale interessenter. Vores projekt undersøger en række nøje udvalgte moskeer på tværs af institutionaliseringsprocessor med nybyggeri og kommunale magtkampe, i mellem moskéernes ledere og imamer i kampen om at stå stærkest i det muslimske landskab, og videre ind i moskeen, hvor magtkampen består i at være en god, lydig og produktiv muslim til det fælles bedste, eller hvor det at være ung kvinde (eller mand) i sig selv bliver en kampskueplads for selvbestemmelse, formynderi og politisk indgriben. Resultatet af dette treårige forskningsprojekt bliver en sober, balanceret og retvisende diagnose af de komplekse magtdynamikker, der er i moskéerne og skal være et kritisk, operationelt magtanalyseværktøj, som muslimerne selv, myndigheder, forskere, journalister og interesserede kan bruge til at afdække moskéernes magt.


Projekttitel: Ice Age. Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation.
Bevillingsmodtager: Charlotte Halmø Kroløkke Nielsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 5.790.240 kr.
Projektbeskrivelse: Hvor mange æg har du i banken? Fryseteknologier, der sikrer opbevaring af menneskelige æg, sæd, ovarievæv og embryoner er under hastig udvikling, og de skaber helt nye og komplekse dilemmaer for beslutningstagere, kliniske praktikere, kulturelle forståelser af reproduktiv tid, og de involverede kvinder og mænd: Skal en kvinde have mulighed for at forlænge sin reproduktive alder ved at nedfryse sine æg? Hvordan forklarer man en mand, der af medicinske årsager nedfryser sin sæd, at han også skal forholde sig til, om sæden kan anvendes efter hans død? Er nedfrosne befrugtede æg blot celler eller kommende børn? Og hvilke kommercielle praksisser og muligheder rejser sig i kølvandet på, at kønsceller og væv nu kan nedfryses til senere brug? Ice Age projektet har til formål at udvikle tværfaglige humanistiske teorier og metoder til at forstå fryseteknologiernes menneskelige, etiske, juridiske samt kulturelle forandringer og betydninger. Ved hjælp af et nytænkende metodisk design, der sammentænker etiske, juridiske, etnografiske og kulturanalytiske tilgange, udvikler projektet teoretisk viden om reproduktiv temporalitet samt viden, der kan kvalificere beslutningstagere og praktikeres arbejde. I projektet samarbejder en tværfaglig dansk forskergruppe med førende internationale forskere samt danske og amerikanske fertilitetsklinikker, laboratorier, sædbanker, hospitaler og nye kommercielle foretagender såsom amerikanske ægbanker.


Projekttitel: You and We: Second-person engagement and collective intentionality
Bevillingsmodtager: Dan Zahavi
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 4.374.778 kr.
Projektbeskrivelse: Projektets mål er at forstå sammenhængen mellem interpersonal forståelse, kollektiv intentionalitet og gruppe-identitet. Er det at stå i en jeg-du relation en forudsætning for at kunne komme til at opleve sig selv som del af en gruppe, er det en forudsætning for at kunne handle og agere som gruppemedlem? Projektet vil trække på og bidrage til aktuel forskning inden for social kognition, men også gå filosofihistorisk til værks via et studie af relevante tekster fra den tidlige fænomenologi (1910-1930).


Projekttitel: Art and the Formation of National Identities in Denmark
Bevillingsmodtager: Karina Lykke Grand
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 5.618.406 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet vil undersøge forholdet mellem kunst og etableringen af forskellige nationale kulturelle identitetsopfattelser i 1800-tallet. Gennem empiriske undersøgelser af periodens 1) kunst, 2) masseproducerede billeder, 3) udstillinger og 4) korrespondancer mellem kunstnere, politikere og meningsdannere, vil vi afdække, hvordan cirkulationer af kunst i samfundet påvirkede de politiske niveauer, og hvordan kunsten herigennem fik indflydelse på etableringen af forskellige nationale identitetsopfattelser. Hvordan påvirker denne brydningstid mellem enevælde, kosmopolitisk udsyn, nationalstatsligt perspektiv og folkestyrets indførelse os i dag? Projektets overordnede tese er, at der i 1800-tallets Danmark eksisterede flere opfattelser af dét at være dansk, hvilket bl.a. resulterede i udtalte grupperinger og konflikter om nationen, men at denne flerhed har fortonet sig i nutidens enhedsprægede opfattelse af, hvad der var tidens danske nationale identitet. Via analyser af periodens konfliktzoner i dansk kunst- og kulturliv vil projektet bidrage med 1) en ny kunsthistorisk tilgang til historisk materiale, 2) en ny forståelse af kunstens samfundsforandrende effekt og 3) en metodisk udbygning af danske og internationale nationalismestudier samt 4) nye facts til at kvalificere den aktuelle diskussion af, hvad dansk kulturel identitet engang var, er i dag og er på vej til at blive.


Projekttitel: The Middle Danish language in the light of a modern theory of grammaticalisation
Bevillingsmodtager: Lars Heltoft
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 5.443.692 kr.
Projektbeskrivelse: Moderne dansk er et fuldt udviklet kultursprog med særegne træk, hvis ophav og forhistorie er dårligt kendt og forstået. Forgængeren middeldansk afviger på mange interessante måder fra moderne dansk, men sproget og især syntaksen er aldrig blevet udforsket på grundlag af moderne sprogvidenskabelige teorier og metoder. Således har man heller ikke kunnet beskrive ændringerne i sammenhængende og begrundede scenarier. Formålet med projektet er at udvikle og anvende en teori om grammatikaliseringsforløb, der kan føre til en helhedsforståelse. Projektet er med til at indfri Danmarks forpligtelse til at belyse dansk sprogs udvikling og struktur - som en del af den samlede sprogvidenskab. Det vil føre til vigtige indsigter for den filologiske forskning, og det vil danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig grammatik over middeldansk.


Projekttitel: Beyond the bachelor degree – choices and transitions. A study of dilemmas, cultures and patterns in university students’ trajectories
Bevillingsmodtager: Lars Molter Ulriksen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 4.701.048 kr.
Projektbeskrivelse: For mere end ti år siden blev 3+2 Bologna-strukturen indført på danske universiteter. Den betød, at studerende først skal vælge kandidatuddannelse når de afslutter deres bachelor. Alligevel er der både i Danmark og internationalt en sparsom viden om, hvordan studerende vælger, og hvilke overvejelser der indgår i deres valg. Det betyder, at politiske og administrative beslutninger om reguleringer af uddannelser og vejledning af studerende i dette valg ikke kan bygge på viden. Målet med forskningsprojektet er at undersøge de studerendes valgprocesser og overgangsmønstre i overgangen til kandidatuddannelse og samtidig at udvikle den teoretiske forståelse af feltet. Projektet kombinerer forskellige kvantitative og kvalitative metoder i tre delprojekter. I det første gennemføres en ikke tidligere udført statistisk kortlægning af de studerendes valg af kandidatuddannelse på nationalt plan. I det andet følges valgprocessen og overgangen efter bacheloruddannelsen for studerende fra fem tekniske og naturvidenskabelige bacheloruddannelser gennem en række narrative interviews. Det tredje delprojekt er en antropologisk undersøgelse af tre af de udvalgte bacheloruddannelser med fokus på hvordan uddannelseskultur spiller sammen med de studerendes valgproces. Projektet placeres på Københavns Universitet og gennemføres i samarbejde med SFI og Århus Universitet. Internationale eksperter bidrager med analyser af internationale forhold som en kontrastering til det danske uddannelsessystem.


Projekttitel: Medievalism in Danish Romantic Literature
Bevillingsmodtager: Lis Birgit Møller
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 5.901.584 kr.
Projektbeskrivelse: Ordet ‘romantisk’ betyder egentlig ‘middelalderligt’, og fascinationen af middelalderen og middelalderlitteraturen er et kendetegn for den såkaldt romantiske litteratur. Også i Danmark genopdagede man den litterære og kulturelle arv fra middelalderen. Middelalderlitteratur blev (gen)udgivet og nylæst, og fremtrædende danske romantiske digtere og forfattere genbrugte motiver og fortællinger hentet fra middelalderen – eller opfandt selv ’middelalderlige’ universer. Projektets hensigt er at skrive denne danske middelalderismes litteraturhistorie. Vores påstand er, at en litteraturhistorisk fremstilling, der har middelalderismen som rød tråd, vil ændre det billede af den danske romantik, som tidligere litteraturhistorier har tegnet. Romantikken i dansk litteratur er ikke et nybrud c. 1800, men har rødder tilbage i sidste halvdel af det 18. århundrede, hvor interessen for den europæiske og i særdeleshed den nordeuropæiske, folkesproglige middelalder opstår. Impulsen til denne nye interesse kommer bl.a. fra forfattere, historikere og litterater med tilknytning til Danmark. Danmark er altså ikke kun en periferi, der modtager den romantiske strømning udefra, men også et impulsgivende centrum. Projektet håber at kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af romantiske ideer om kulturarv og national identitet – ideer, der igen er kommet på den værdipolitiske dagsorden.


Projekttitel: Resilience and breakpoints – exploring linkages between societal, agricultural and climatic changes in Iron Age Denmark
Bevillingsmodtager: Mads Dengsø Jessen
Institution: Nationalmuseet
Bevilget beløb: 4.703.760 kr.
Projektbeskrivelse: Den danske jernalder (ca.500 f.kr. til 800 e.kr.) er kendetegnet ved, at der sker flere omvæltninger både i den måde, menneskene organiserer deres bopladser og marksystemer på, men også de dyrkningsteknikker som agerbruget benytter. I jernalderen bliver for eksempel nøgen byg, rug og muldfjældsploven introduceret. Også klimaet ændrer sig flere gange, og der er kendskab til både varme og kolde perioder. Projektet Resilience and Breakpoints er derfor rettet mod at foretage en nærmere analyse af, hvordan de sociale forhold, agerbruget og klimaet påvirker hinanden og skaber dynamik i jernalderen. De sociale forhold vil bliver undersøgt ved at kigge på, hvordan bopladserne ændrer struktur, og hvilket landsskab de placeres i, agerbruget vil blive beskrevet ved at kortlægge og analysere bevarede kornsorter, mens klimaet vil kortlægges ved at udtage enkelte vækstringe fra bevaret egetræ. De bevarede korn og deres isotopindhold af kulstof og kvælstof kan fortælle, hvor meget vand og gødning planterne har fået, mens isotopindholdet af ilt og kulstof i vækstringene fra eg, kan beskrive træets adgang til vand og hvor mange solskinstimer, der har været. I hvert af de tre datasæt vil projektet kunne præcisere tidspunkter med større udsving eller tydelige ændringer, og ved at sammenligne tidspunktet for ændringerne, kan det beskrives, hvordan de tre elementer påvirker hinanden og udviklingen af jernalderens samfund.


Projekttitel: Ethics after individualism: Phenomenological explorations of moral community
Bevillingsmodtager: Maria Elisabeth Louw
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 4.404.322 kr.
Projektbeskrivelse: Hvad er moralsk fællesskab, og hvilken rolle spiller det i en neo-liberal tid, hvor begreber om individuelt ansvar i stigende grad erstatter begreber om det fælles gode? Hvordan erfarer mennesker deres forbundethed med hinanden, og hvilke begreber kan bruges til at beskrive den? Med udgangspunkt i et fænomenologisk perspektiv, der ser mennesket som et responsivt væsen, søger projektet at belyse disse spørgsmål, idet det fokuserer på, hvordan moralsk fællesskab leves og erfares som eksistentielt spørgsmål, krav og byrde. Det gør det 1) gennem etnografiske undersøgelser i Danmark, Frankrig, England, Kina, Kirgistan og Uganda: Kontekster karakteriseret ved stor diversitet i lokale forståelser af fællesskab og menneskelig forbundethed og 2) filosofiske undersøgelser af kollektive etiske erfaringer.


Projekttitel: Sustainability in Question: Transnational Standards and National Designs of Tea in Postcolonial Kenya
Bevillingsmodtager: Martin Christian Hugo Skrydstrup
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.886.680 kr.
Projektbeskrivelse: Dyrkning af the efter bæredygtige principper i det Globale Syd har i de senere år vundet indpas i detailhandlen i det Globale Nord. Men da forbrugeren ingen mulighed har for at verificere ægtheden af bæredygtighed, er der opstået en række certificeringsstandarder. Hensigten med sådanne standarder er at skabe mindre ulighed og mere gennemsigtighed. Hidtil har den kritiske forskning på området forstået sådanne standarder som en neoliberal form af regulering "på afstand", der gennem markedsmekanismer ofte skaber mere ulighed blandt småbønder gennem nye former for eksklusion. Hvad der er mindre belyst er, hvordan man rent faktisk forstår og måler bæredygtighed i det Globale Syd, og hvilke typer af incitamenter farmere har for at blive "certificerede". M.a.o. mangler vi at afdække, hvordan transnationale standarder "oversættes" gennem de forskellige institutionelle led, som industrien forstår som "globale varekæder". Endeligt ved vi meget lidt om de alternative bæredygtigheds-initiativer, der eksisterer på nationalt niveau. Projektet vil undersøge disse spørgsmål historisk og etnografisk i Kenya ved at følge certificeret og ikke-certificeret bæredygtig the fra mark til auktion. Projektets teoretiske ambition er at gentænke mulighedsbetingelserne for bæredygtighed i globale varekæder, som en art infrastruktur skabt af det Britiske Imperium. Vi håber dermed at bidrage til en ny forståelse af forholdet mellem konsumption og produktion i et globalt perspektiv.


Projekttitel: The Puzzle of Danish
Bevillingsmodtager: Morten Christiansen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 5.789.302 kr.
Projektbeskrivelse: Det er usædvanligt svært at lære at snakke dansk, selv for danskere! Det danske sprog har en særlig lydstruktur, der ofte gør begyndelsen og slutningen af ord utydelig. Dette er tilsyneladende årsagen til, at danske børn er forsinkede i tilegnelsen af deres modersmål sammenlignet med beslægtede sprog (f.eks. norsk og svensk), og også voksne synes at kræve mere tid til at forstå hinanden. Disse observationer adskiller dansk fra de fleste, hvis ikke alle, andre sprog i verden og stiller spørgsmålstegn ved en helt grundlæggende teoretisk antagelse: at alle sprog er lige lette at lære og bruge. Nyere forskning har givet os et første indblik i danske børns vanskeligheder med at tilegne sig sproget, men vi ved kun meget lidt om konsekvenserne for voksne danskeres sprogbrug. Gennem en række psykolingvistiske eksperimenter vil vi teste, hvad danskere hører og forstår, samt hvordan de kommunikerer med hinanden. Vi vil sammenligne dansk med norsk, som er et tæt beslægtet sprog med en mere distinkt lydstruktur. Forskningsprojektet har ikke kun potentielt vidtrækkende implikationer for vores generelle viden om sprog og kognition, men det er også vigtigt rent samfundsmæssigt, da det kan informere diskussioner om, hvordan vi bedst indretter uddannelsessystemet med henblik på at forbedre danske sprogkundskaber—inklusiv læsefærdigheder—og undervisning i dansk som andetsprog.


Projekttitel: Laying the Foundations – The League of Nations and International Law, 1919 to 1945
Bevillingsmodtager: Morten Rasmussen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.895.482 kr.
Projektbeskrivelse: Dette forskningsprojekt udforsker international rets historie i mellemkrigstiden fra 1919 til 1945. Den dominerende tolkning af international rets historie omtaler mellemkrigstiden som en nedgangsperiode, hvor ambitionen om at erstatte magtpolitik med international ret led skibsbrud. Dette projekt arbejder i modsætning hertil ud fra den hypotese, at Folkeforbundets og dets associerede institutioner, som f.eks. ILO bidrog til udviklingen af international ret og i høj grad introducerede juridiske teknikker som en central teknologi i internationale organisationers arbejde og med juristen som en central aktør. I en række studier af centrale institutionelle aktører, professionaliseringen af international ret som akademisk og praktisk felt, samt international rets betydning for Frankrigs og Tysklands udenrigspolitik bidrager projektet til en ny samlet forståelse af international rets historie i mellemkrigstiden.


Projekttitel: The Carceral Mobility Project (CAMP): Investigating carceral junctions in the Danish asylum regime
Bevillingsmodtager: Simon Erik Turner
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 5.328.160 kr.
Projektbeskrivelse: Lejre er en af de foretrukne måder, hvormed stater håndterer asylansøgere og andre mobile befolkningsgrupper. Den nylige europæiske ”flygtningekrise” har illustreret både, hvordan stater hurtigt tyer til lejre for at styre bevægelsen af asylansøgere, og hvordan asylansøgere forsøger at navigere dette lejrterræn. Dette projekt samtænker disse to processer for at undersøge det danske asyllandskab. Ligesom mobilitet og forbindelser er afgørende for asylansøgere, kan lejre også siges at være i bevægelse, idet både lejrmodeller og personale flytter sig inden for og uden for landets grænser. Derved gør projektet op med en opfattelse af lejre som afsondrede fra andre rum. I stedet ser vi dem som forbundne gennem bevægelsen af kroppe, sociale medier, og den viden og de praksisser som bestyrer lejrene. Lejre er altså krydsfelter, som vi kalder ”carceral junctions”, der forbinder og tilskynder - lige så vel som de styrer og begrænser - mobilitet. Projektet sporer disse bevægelser og forbindelser gennem fire etnografiske delprojekter, der undersøger: den internationale cirkulation af lejrpraksisser og modeller; mødet mellem lejrpersonale og frivillige; brugen af sociale medier blandt asylansøgere; og forandringer i og betydningen af asylansøgeres syn på fremtiden. Ved at undersøge systemiske og asylansøgeres perspektiver på samme tid og ikke mindst deres praktiske betydning for hinanden, opnår projektet et mere nuanceret blik på den sammensatte størrelse, der er det danske asyllandskab.


Projekttitel: Typeface Legibility for Visually Impaired Readers
Bevillingsmodtager: Sofie Beier Graabæk
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Bevilget beløb: 5.620.440 kr.
Projektbeskrivelse: Jordens befolkning bliver stadigt ældre. Med alderen følger ofte en form for synstab. Ved at kombinere psykofysiske metoder med research-by-design vil forskergruppen identificere de egenskaber ved skrifttyper og fonte, der kan forbedre læseligheden af skrifttyper for svagsynede ældre, der lider af enten aldersrelateret maculadegeneration (AMD) med karnydannelse bag nethindens gule plet og deraf følgende synsnedsættelse, eller yngre mennesker, som har mistet læsesyn på grund af sygdomme, som ødelægger nethindens gule plet. Formålet med projektet er at undersøge – for disse grupper – hvilke bogstavsformer der er de optimale for læsning af skilte, på skærm og i trykte medier. Problemstillingerne undersøges fra en tværfaglig vinkel af forskere med baggrund i design, psykologi og klinisk oftalmologi. Undersøgelserne udføres i form af forsøg med forskellige versioneringer af skrifttyper som testmateriale. Resultaterne af undersøgelserne forventes at frembringe ny viden, der kan implementeres i layout af skriftlig kommunikation, således at læseligheden for svagsynede forbedres markant.


Projekttitel: Material Imagination: Reconnecting with the Matter of Architecture
Bevillingsmodtager: Thomas Bo Jensen
Institution: Arkitektskolen Aarhus
Bevilget beløb: 5.900.299 kr.
Projektbeskrivelse: Forskningsprojektet Material Imagination (materiale drømme) tager udgangspunkt i den filosofiske opfattelse, at vi deler en forestilling om materialer, der har dybe rødder i vores kollektive psyke og kulturelle historie. Igennem den nyere historie, og i særlig grad den digitale tidsalder, er afstanden til vores umiddelbare kropslige forbindelse med- og forståelse af materialerne blevet større. Den direkte forbindelse til materialerne må vi søge igennem vores drømme og taktile erindringer, eller igennem en materialeudforskning, der går helt tæt på materialernes 'uudgrundelige' natur: Igennem tre forbundne delprojekter undersøges nogle af de mest basale materialer, Marmor, Træ og Beton. Undersøgelserne foretages med nutidens mest avancerede digitale værktøjer, såsom 3D scannere, ultralyd, robotteknologi, laserskærere, robotstyrede varmetråde mv. Som en anden Michelangelo i sit værksted undersøges materialernes fysiske og æstetiske egenskaber med det formål at fravriste dem nye svar og udtryksmuligheder. En række prototyper på potentielt nye produkter vil se dagens lys, holdt op imod refleksioner om materialernes kulturelle historie og vores dybereliggende forbundenhed mede deres stoflige univers. Projektets opdagelser vil løbende blive formidlet igennem konferencer og artikler, og de samlede resultater vil blive udstillet og samlet i bogform efter projektets treårige løbetid.


Projekttitel: Ambiguity and Precision in the Qur’an
Bevillingsmodtager: Thomas Jøhnk Hoffmann
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 3.886.267 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt har til formål at undersøge sproglige, retoriske og narrative markører for flertydighed og præcision i Koranen. Disse markører er generelt blevet overset eller misforstået i koranstudier, enten som udtryk for kompositorisk forvirring og uformåen eller som overdreven generalisering og dikotomisering. Ved at kombinere metoder og teorier fra koranstudier med en række andre relevante discipliner vil vi vende denne forestilling på hovedet og i stedet identificere og analysere, hvordan disse to former for koranisk sproglighed fungerer som velturnerede retoriske strategier. Således er flertydighed og præcision i virkeligheden to komplementære og adækvate strategier for Koranen. Under de nuværende socio-politiske omstændigheder, under hvilke Koranen alt for ofte bliver læst som en entydig manual uden fortolkningsbehov, vil dette projekt lægge vægt på tekstens semantiske sprækker, retoriske glidebaner, klausulerede generaliseringer og uafgørligheder. Som sådan skal projektet også ses som en akademisk intervention med hensyn til Koranens fremtidige liv i en europæisk kontekst.


 

Projekttitel: Political equality and voting matters
Bevillingsmodtager: Jørn Duus Sønderholm
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: 4.945.634 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt omhandler filosofiske og samfundsrelevante spørgsmål vedrørende politisk lighed og stemmeafgivning ved demokratiske valg. Projektet har som en grundlæggende antagelse ideen om, at der i en retfærdig stat skal herske politisk lighed. Staten skal, med andre ord, behandle alle sine borgere ens. Hvilke implikationer har denne antagelse med hensyn til fire vigtige spørgsmål relateret til stemmeafgivning: 1) Er det moralsk acceptabelt at offentliggøre exit poll resultater? 2) Bør alle stemmer tælle med lige megen vægt? 3) Bør det være hemmeligt, hvad den enkelte vælger har stemt? og 4) Bør der være software tilgængelig, såkaldte ”Voting Advice Applications”, der ud fra input fra den enkelte vælger om hvilke politiske synspunkter hun har, kan give vedledning om, hvilket parti, der bedst repræsenterer disse synspunkter? Projektet består af fire under-projekter, der hver især forsøger at besvare et af de ovenstående spørgsmål ud fra projektets grundantagelse. Det er en central arbejdsteori for projektet, at en del populære antagelser om, hvad politisk lighed indebærer med hensyn til, hvordan et retfærdigt valgsystem ser ud, er fejlbehæftede. Projektet vil således afdække om staten kan siges at behandle alle sine borgere ens selv om den tillader offentliggørelsen af exit poll resultater, tillader at nogle vælgeres stemme tæller mere end andres, gør valghandlingen offentlig og afviser at være med til at finansiere eller udbrede adgangen til Voting Advice Applications.

Senest opdateret 21. august 2017