Gå til indhold

Bevillinger til forskeruddannelse uden for universiteterne fra Det Frie Forskningsråd, juni 2017

Det Frie Forskningsråd uddeler otte ph.d.-stipendier for cirka 20 millioner kroner under virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne”. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne har til formål at styrke forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne og give forskertalenter med base uden for universiteterne mulighed for at indlede en forskerkarriere.

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer af de angivne beløb. 


Projekttitel: Jens Juels maleteknik - Teori og praksis, i lyset af 1700-tallets maletradition
Bevillingsmodtager: Tine Louise Slotsgaard
Institution: KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Bevilget beløb: 2.566.440 kr.
Projektbeskrivelse: Jens Juel (1745-1802) regnes for en af Danmarks vigtigste portrætmalere. Kunsthistorisk er Juel velbelyst, men vi ved meget lidt om hans maleteknik. Skellet mellem kunstner og håndværksmaler befandt sig på et tidligt stadie. Kunstakademiet, oprettet i 1754 efter fransk forbillede, underviste kun i kunstteori og tegning, mens det at male fortsat faldt under det private værksted. Værkstederne var selvstændige, og deres metoder og opskrifter gik i arv fra mester til elev gennem mundtlige overleveringer. Der eksisterer et videnshul når det gælder maleteknik i 1700-tallet. Der foreligger en stor mængde materiale, som ikke er blevet betragtet fra en teknisk kunsthistorisk og konserveringsfaglig vinkel, og vi risikerer, at viden fra de gamle mestre går tabt hvis den ikke bliver kortlagt. Ved hjælp af naturvidenskabelige undersøgelser af Juels malerier, sammenstillet med skriftlige kilder og teoretiske og praktiske udgivelser fra Juels samtid, vil projektet belyse og opnå en større forståelse af, hvordan en dansk kunstner arbejdede i sidste halvdel af 1700-tallet, hvilke materialer der blev anvendt, samt arbejdsmetoder og værkstedpraksis. Ligeledes vil det give et indblik i, hvilken position den akademiske kunstner havde, om teoretisk og praktisk vidensdeling på tværs af landegrænserne i Europa og opkomsten af et marked og materialer til kunstnere i Danmark. Resultater af projektet vil desuden bidrage til en forøget bevaringsstrategi, og muligvis i afklaring af værkers autenticitet.


Projekttitel: How to Use Manipulations in the Learnngproces og Fractions?
Bevillingsmodtager: Pernille Ladegaard Pedersen
Institution: Professionshøjskolen VIA University College
Bevilget beløb: 2.666.964 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at give matematiklærere fagligt grundlag for at differentiere og reflektere over deres anvendelse af konkrete materialer i undervisningen. Der mangler viden om, hvordan konkrete materialer som f.eks. brøkstænger eller centikubes støtter eleverne læringsproces, så man sikrer, at eleverne gennem partikulære erfaringer bliver i stand til at drage abstrakte sammenhænge og koblinger. Det faglige matematiske emne i projektet er brøker, og hvordan det introduceres i 4. klasse. Brøker er valgt, da forståelsen af brøker har vist sig som en central og tidlig indikator for elevernes senere præstationer i matematik. Det er således et fagligt emne, der har stor betydning og en afsmittende effekt for elevernes videre læringsproces og forståelse af matematik. Projektet skal generere viden, så lærere vil få indsigt i, hvordan de støtter forskellige typer af elever i deres læringsproces, og dermed kan træffe et begrundet valg for anvendelse af materialer i deres praksis. Projektet er et mixed method design, der indeholder et kvantitativt quasi-eksperiment design af effekten ved anvendelse af forskellige typer af konkrete materialer samt kvalitative videoobservationer af elevernes konkrete arbejde.


Projekttitel: Understanding urban density and urban form of African slums
Bevillingsmodtager: Johan Mottelson Clausen
Institution: KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Bevilget beløb: 2.451.240 kr.
Projektbeskrivelse: Ca. 70% af den urbane befolkning i Afrika syd for Sahara lever i slumkvarterer og antallet af slumbeboere forventes fordoblet i løbet af de næste 15-20 år. Slumkvartererne vokser derfor i størrelser og urbane tætheder for at imødekomme den voksende befolkning. Meget af byudviklingen sker uden effektiv byplanlægning, håndhævelse af regulering og udvikling af infrastruktur. Denne udvikling har konsekvenser for bla. landbrug, klima, folkesundhed, mobilitet og samfundsøkonomi. Mange af udfordringerne er manifesteret i kvantificerbare rumlige faktorer, f.eks smalle veje (uden adgang for biler, ambulance og skraldevogn), manglende offentligt rum, mangel på dagslys og ventilation i boliger og ineffektiv udnyttelse af plads. Mangel på effektive metoder til måling af slummens urbane karakteristika samt tilstrækkelig teori til at forstå og kontekstualisere disse begrænser kapaciteten til at lave effektiv lovgivning og byplanlægning. Projektet ’Understanding urban density and urban form of African slums’ har til formål at udvikle metoder til måling af urbane karakteristika af afrikanske slumkvarterer vha. droner til dataindsamling og specialudviklet software til databehandling. Baseret på teori for urban tæthed og urban form, vil indikatorer blive undersøgt for at udvikle en rumlig analysemodel der bidrager til forståelsen af de udfordringer afrikanske slumkvarterer står over for. Endeligt vil projektet diskutere mulige anbefalinger til urban regulering vedrørende studiets resultater.


Projekttitel: Forsvarets fortid for fremtiden: Et erfaringsteoretisk studie af hvordan arbejdet med tidligere væbnede konflikter og krige bruges til forberedelse på militære udfordringer
Bevillingsmodtager: Anna Sofie Hansen Schøning
Institution: Forsvarsakademiet
Bevilget beløb: 2.207.102 kr.
Projektbeskrivelse: I Forsvaret har historiebrug en stor betydning, selvom den ofte foregår ubevidst. Krigsteoretikere beskriver, hvordan studiet af historie kan være det bedste alternativ til personlig praktisk erfaring, som det ikke altid er muligt for militære professionelle at få i perioder uden deltagelse i krig eller væbnet konflikt. Nærmere bestemt hvordan historien bedst anvendes til læring er dog omdiskuteret i Forsvaret. Den militærfaglige diskussion bør ses i sammenhæng med en grundlæggende teoretisk historiefaglig diskussion om, hvad historie er og kan bruges til. Denne diskussion står særligt stærk inden for forskningsfeltet om erindring og historiebrug. De internationale videnskabelige analyser, der i dag findes om militær anvendelse af historie, inddrager dog sjældent historieteori eller undersøger historiebrugens underliggende vidensforståelser. En empirisk analyse af brugen af historie i det danske forsvar er ikke tidligere blevet lavet. Derfor vil dette ph.d.-projekt med udgangspunkt i historiebrugsteori og videnskabsteori undersøge, hvordan det danske Forsvar udvalgte og omsatte erfaringer og militærhistorie til læring i perioderne 1900-1920 og 1996-2016 i. Valget af perioderne vil belyse, hvordan skelsættende begivenheder for Danmark og forsvaret, henholdsvis 1. verdenskrig og de stadig mere voldsomme internationale operationer på Balkan, i Irak og Afghanistan påvirkede historiebrugen.


Projekttitel: After the Violence? Children at Women’s Refuges
Bevillingsmodtager: Sofie Henze-Pedersen
Institution: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Bevilget beløb: 2.730.891 kr.
Projektbeskrivelse: Hvert år tilbringer 2.000 børn kortere eller længere tid på et krisecenter i Danmark efter at have oplevet vold i hjemmet. Forskningsfeltet om børn, der oplever vold i hjemmet, er præget af tilgange og begreber, som placerer børnene i en passiv rolle i forhold til, hvordan de håndterer og forstår den vold og de komplekse familierelationer, de oplever. På grund af dette mangler vi viden om, hvordan børn aktivt forholder sig til og praktiserer det at være en familie i skyggen af vold i hjemmet. Særligt bliver de komplekse familierelationer tydelige, når moren og barnet flytter på et krisecenter for kvinder, mens faren bliver tilbage i hjemmet. Under opholdet på krisecentret kan barnet møde forskellige opfattelser af og forestillinger om ”voldsramte kvinder” og ”voldsudøvende mænd” på den ene side, og idealer om, hvad det vil sige at være en god forælder på den anden side – men hvordan børnene håndterer disse opfattelser, og hvilken betydning de kan få for barnets oplevelse af sine nære familierelationer, har vi endnu kun begrænset viden om. Med afsæt i etnografisk feltarbejde og kvalitative interviews vil dette ph.d.- projekt undersøge, hvordan børn oplever og navigerer nære familierelationer under og efter et ophold på et krisecenter. Teoretisk inddrager projektet familiesociologiske og narrative teorier.


Projekttitel: Det socialretlige skøn på beskæftigelsesområdet
Bevillingsmodtager: Camilla Sabroe Jydebjerg
Institution: University College Sjælland
Bevilget beløb: 2.406.193 kr.
Projektbeskrivelse: Projektet belyser, hvordan sagsbehandlere undersøger sager om beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere. Projektet undersøger, hvordan sagsbehandlerne bruger lovgivningen, og hvordan de også er med til at forme retstilstanden, fordi de har mulighed for at foretage socialfaglige skøn indenfor lovgivningens rammer. Projektet kigger også på, hvilken betydning sagsbehandlernes undersøgelse af sagen får for borgerne. Og på hvordan borgerne får lov til at medvirke i sagen. Projektet består af en juridisk analyse kombineret med en undersøgelse i en kommune. Den juridiske analyse klarlægger, hvor stort det skønsmæssige råderum er, når sagsbehandlere skal træffe afgørelse om beskæftigelsestilbud. Projektet kombinerer denne analyse med at følge 10 borgeres vej igennem det kommunale system fra borgeren søger om kontanthjælp til borgeren er i beskæftigelse eller beskæftigelsestilbud. Der er lavet meget lidt juridisk forskning på det socialfaglige kommunale område. Projektet vil derfor betyde, at vi får mere viden om, hvordan socialrådgivere forstår og anvender lovgivning i praksis, og hvad dette betyder for borgerne.


Projekttitel: Less is more in TB vaccines
Bevillingsmodtager: Helena Strand Clemmensen
Institution: Statens Serum Institut
Bevilget beløb: 2.967.094 kr.
Projektbeskrivelse: Tuberkulose (TB) er en infektionssygdom, som spreder sig fra person til person via luftbårne dråber og forårsages af den intracellulære bakterie Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Den smittedes immunstatus afgør om personen udvikler aktiv TB (~5%) eller etablerer en kronisk latent infektion (~95%). World Health Organisation estimerer at op mod 1/3 af verdens befolkning er latent smittede, hvilket udgør et enormt reservoir for vedvarende smitte og fremtidig sygdom med TB. Set i lyst af 1,4 millioner årlige dødsfald af TB, en dyr og kompleks behandling, udvikling af multiresistent TB, gør vaccination mod TB essentiel i bekæmpelsen af sygdommen. På Statens Serum Institut udvikler vi rekombinante syntetiske vacciner mod TB, der kan gives til personer, som allerede har en infektion med Mtb eller som en beskyttende vaccine. TB vacciner, som netop er i klinisk afprøvning, er dog baseret på antigener, der er meget dominante under infektion. Mit projekt undersøger en ny række mindre dominante antigener med formålet at udvikle en forbedret vaccine mod latent TB. Projektet søger svar på nye antigeners beskyttende effekt mod infektion med Mtb, samt at karakterisere fænotypen af de immunceller, som bliver induceret med vaccinen ved udføring af et bredt panel af immunologiske analysemetoder. Det er af høj prioritet at kunne forklare, hvordan antigener opfører sig under infektion samt betydningsfuldt for fremtidig vaccineudvikling og behandling mod Mtb, hvilket projektet vil bidrage til.


Projekttitel: Muskelskeletal modellering af manuelt løftearbejde i den danske supermarkedssektor
Bevillingsmodtager: Sebastian Laigaard Skals
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Bevilget beløb: 2.637.868 kr.
Projektbeskrivelse: Manuelt løftearbejde er en af de mest veldokumenterede årsager til arbejdsrelaterede rygsmerter, hvortil adskillige løfteforholdsfaktorer kan have en forværrende effekt, såsom høj løftefrekvens, asymmetriske løft og løft i akavede positioner. Den eksisterende viden om rygbelastningerne under manuelt løftearbejde er dog overvejende baseret på statiske og kvasistatiske biomekaniske modeller, som underestimerer den fysiske belastning markant i forhold til dynamiske modeller. Denne forskning har desuden været svær at omsætte til praksis, da der ofte kun er taget højde for enkelte løfteforholdsfaktorer, som ikke afspejler den kombination af forskellig vægt, rækkeafstand og forværrende faktorer (f.eks. asymmetrisk belastning), der i praksis optræder på arbejdspladserne. Formålet med ph.d.-projektet er at kortlægge rygbelastningen ved forskellige typer af arbejdsrelateret manuelt løftearbejde i den danske supermarkedssektor under forhold med forskellig vægt, rækkeafstand, løftefrekvens og forværrende faktorer gennem muskelskeletal modellering, for herigennem at øge forståelsen for de faktorer, der bidrager til arbejdsrelaterede rygsmerter samt styrke grundlaget for danske- og udenlandske arbejdsmiljøprofessionelles vejledning på området.

Kontakt

Lisbeth Eilersgaard Christensen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 84 17
Email: lec@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juni 2017

Afsendere