Gå til indhold

Bevillinger til Forskningsophold i udlandet fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv, maj 2017

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler seks bevillinger til Forskningsophold i udlandet for en samlet sum af 1,1 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

For at fremme internationaliseringen af dansk forskning gives bevillingerne til et sammenhængende forskningsophold over tre måneders varighed i udlandet. Opholdet tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, som styrkes gennem internationalt samarbejde, netværk eller indsamling af data.

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle budgetjusteringer. 


Projekttitel: The Role of Regulations and Immigration in Firms' Offshoring Decisions
Bevillingsmodtager: Dario Pozzoli
Institution: Copenhagen Business School
Bevilget beløb: 110.880 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt vil bestå af to hoveddele. I den første del vil vi undersøge, hvilke faktorer der bestemmer de omkostninger forbundet med beslutningen om at flytte fremstillingsaktiviteter til et andet sted udenfor landets grænser. Specifikt identificerer vi to hovedkomponenter i virksomhedernes offshoringsomkostninger. Den første er intensiteten af reglerne indenfor vigtige grene af produktionsaktiviteten. Den anden komponent er tilstedeværelsen af et netværk, der kan være nyttigt for virksomheden for at reducere reguleringsomkostningerne og til at fremskynde den nødvendige tid til at opstarte virksomheden i destinationslandet. I anden del vil vi studere forholdet mellem indvandring og udlicitering. Konkret vil vi undersøge, om tilstrømningen af lavtuddannede indvandrere reducerer behovet for virksomhederne til at udlicitere eller giver forbindelser og netværk, som virksomhederne kan anvende til at ”offshore”. Forholdet mellem indvandring og udlicitering er et særlig vigtigt spørgsmål for de politiske beslutningstagere, der ofte gennemfører reformer uden at overveje, hvordan disse reformer vil påvirke andre aspekter af økonomien. For eksempel var der bekymring for, at begrænsningen til H1B visa foreslået i 2013 US Immigration Bill ville have den utilsigtede følge at tvinge amerikanske virksomheder til at flytte arbejdspladser til udlandet. Hvorvidt denne antagelse er begrundet, er i vid udstrækning et åbent spørgsmål.


Projekttitel: Indian vegetarianism: growing markets and emerging regulation
Bevillingsmodtager: Johan Fischer
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 178.560 kr.
Projektbeskrivelse: I kølvandet på hinduiseringen af stat og samfund i Indien er vegetarisme og vegetariske markeder blevet vigtige økonomiske, politiske og kulturelle spørgsmål. Jo mere markederne for forarbejdede vegetariske fødevarer vokser, jo større er kravene om mere nationale og systematiske former for regulering blandt Indiens omkring 400 millioner vegetarer. Eksisterende forskning i vegetariske markeder undersøger primært hverdagsforbrug blandt bestemte sociale grupper. Fremspirende former for vegetarisk fødevareregulering er det centrale omdrejningspunkt i forbindelse med det ansøgte forskningsophold ved Jawaharlal Nehru University (JNU), Indien, der også vil give mig mulighed for at udføre feltarbejde. Denne forskning er vigtig, da den vil gøre det muligt at etablere en ny interdisciplinær forskningsdagsorden om fremspirende vegetarisk regulering, der bygger på samfundsvidenskab, erhvervsstudier og økonomi. Mit forskningsspørgsmål er som følger: Hvilke udfordringer har fremspirende former for vegetarisk fødevareregulering i Indien, og hvordan kan disse overkommes?


Projekttitel: Entrepreneurs’ Startup Process: A Panel Study of Entrepreneurial Dynamics
Bevillingsmodtager: Kim Klyver
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 131.904 kr.
Projektbeskrivelse: Opstart af nye virksomheder er helt afgørende for den samfundsøkonomiske udvikling. Specielt i tider efter en økonomisk nedgang, som Danmark oplevede som konsekvens af finanskrisen i 2008, er iværksættere afgørende for, at de økonomiske hjul vendes. Det er derfor også helt afgørende, at vi forstår denne opstartsproces, dens mange facetter og dens succesfaktorer, for at vi kan skabe rammer, der fremmer folks lyst og evner til at starte virksomheder. I Danmark bliver der årligt startet cirka 30.000 virksomheder. Langt flere danskere overvejer dog at starte virksomhed, men lader det blive ved overvejelserne. Vi ved meget lidt om, hvorfor nogle lader det blive ved overvejelserne, mens andre starter. Det er det primære fokus i forskningsprojektet. Efter at have fulgt 800 spirende iværksættere over en 4-årig periode via fem systematiske spørgeskemaer, undersøges det i projektet, hvorfor nogle lykkedes med at starte, mens andre ikke gør. Det kigges specielt på betydningen af dynamikken i iværksætteres sociale netværk samt deres beslutningsproces.


Projekttitel: Shaping European Social Science Knowledge Production
Bevillingsmodtager: Kristoffer Kropp
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 227.520 kr.
Projektbeskrivelse: Samfundsvidenskabelig viden spiller en stadig større rolle i en lang række samfundsmæssige sammenhænge, og forholdet mellem samfundsvidenskabelig viden og politiske processer er tættere, end man måske umiddelbart forestiller sig. Under mit forskningsophold på Institut for Advanced Studies på Princeton University, USA, skal jeg sammen med et internationalt hold af samfundsforskere undersøge, hvordan forholdet mellem samfundsvidenskab og politik forandrer sig i en global tidsalder. Mit konkrete projekt undersøger europæiseringen af samfundsvidenskabelig forskning. Hvad betyder fremkomsten af en europæisk forskningspolitik for samfundsvidenskabelig vidensproduktion? Hvilke former for viden støttes, og hvordan relaterer samfundsvidenskabelige forskere den viden, de producerer, til politiske problemer og processer på europæisk niveau? Undersøgelsen analyserer de samfundsvidenskabelige projekter, som er blevet finansieret igennem EU's forskningsprogrammer ved brug af både kvantitative og kvalitative data. Opholdet giver mig ikke kun mulighed for at gennemføre et interessant forskningsprojekt, men også at udbygge mine kontakter til en række førende forskere indenfor videnskabssociologien til fordel for dansk sociologisk forskning.


Projekttitel: Forskningsophold ved Institute for Choice, University of South Australia: Modelling the impacts of lifestyle variables and space/time constraints on departure time decisions
Bevillingsmodtager: Mikkel Thorhauge
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 214.351 kr.
Projektbeskrivelse: De voksende trafikale problemer er en af de største udfordringer, det moderne samfund står overfor. Trængsel er således et stort problem i alle storbyer, da både tid og brændstof bliver spildt på at holde i kø, hvilket både har økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Det er blevet estimeret, at de økonomiske trængselsrelaterede tab alene i Hovedstadsområdet løber op i 6 milliarder kr. om året. At kunne modellere og kvantificere individers valg af transport er essentielt ift. at imødekomme de trafikale udfordringer med langsigtede og robuste løsninger. Projektet vil have fokus på at undersøge, hvilke faktorer der påvirker pendleres valg af rejsetidspunkt for på den måde at klarlægge om – og i så fald, hvordan – man kan motivere pendlere til at ændre deres rejsetidspunkt til før eller efter myldretiden for på den måde at udnytte den ledige kapacitet i vejnettet. Transport er dog i høj grad livsstilsrelateret og er påvirket af en lang række faktorer, såsom familietype, daglige aktiviteter, sociale relationer, vaner, men også indre ”bløde” værdier, som ikke er direkte observerbare (såkaldte latente variable), f.eks. attitude, normer, etc. Dette projekt har to hovedformål: 1) opnå en bedre viden om, hvordan latente variable og latente klasser påvirker valget af rejsetidspunktet, og 2) få en bedre forståelse for, hvordan (kompleksiteten af) individers aktivitetsmønstre, samt om de enkelte aktiviteter er fleksible eller ej, påvirker valget af rejsetidspunkt og transportmiddel.


Projekttitel: Learning from Afghanistan
Bevillingsmodtager: Olivier Schmitt
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 305.333 kr.
Projektbeskrivelse: Militære organisationer søger altid at blive bedre til at realisere deres primære formål, nemlig udøvelsen af krig. Virkelighedens krigsmæssige erfaringer er dog ofte væsensforskellige fra det, organisationerne på forhånd havde forberedt sig på, således at styrkerne konstant må ændre praksis i felten. Under et fem måneders ophold ved centrale militære forskningsinstitutioner i USA søger projektet derfor at belyse, hvordan militære organisationer lærer af deres feltmæssige erfaringer. Projektet tager udgangspunkt i Afghanistan og har særligt fokus på organisationers strategiske viden inddelt i tre kategorier: militære doktriner, samarbejde med allierede og feltsamarbejde med civile organisationer (ngo’er). USA er en central aktør i Afghanistan-operationen og det militært set stærkeste medlem af NATO. Indsamling af data om det amerikanske militærs erfaringer er derfor afgørende for at forstå vestlige militære organisationers fremtidige udvikling og omlægning, da disse ofte lægger sig nært op ad den amerikanske model.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. maj 2017

Afsendere