Gå til indhold

Informationsvirksomhed om rummet 2014

Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Ansøgningsfrist: 1. april 2014

Der er i alt 300.000 kr. til uddeling i 2014.

Der kan søges om støtte til konkrete initiativer, der fremmer forståelsen for rummet, rumforskning og rumfartsteknologi og som styrker interessen for naturvidenskab og kendskabet til Danmarks internationale rumfartssamarbejde. Styrelsen for Forskning og Innovation forventer at give støtte til 1-3 projekter. Projekter, der udnytter den danske ESA astronaut Andreas Mogensens mission til ISS i 2015, vil have høj prioritet i 2014.

Projektet skal falde inden for en eller flere af følgende kategorier:

 • Oplysning omfatter information, foredrag samt film og andet tekst-, lyd- og billedmateriale.
 • Undervisning omfatter egentlig undervisning og udarbejdelse af undervisnings- materiale til børn og unge. Udarbejdelse af videnskabeligt materiale til brug på kandidat og ph.d. niveau er ikke omfattet.
 • PR aktiviteter omfatter PR rettet mod såvel generelle som specielle grupper i Danmark.

Alle der arbejder med formidling kan søge: Forskere, studerende, privatpersoner, private virksomheder* og organisationer.

Uddelingen forventes at finde sted inden udgangen af juni 2014.

Ansøgningen

Ansøgningen skal omfatte en uddybende projektbeskrivelse på maksimalt fem sider, der omfatter:

 1. Projektets formål og indhold, herunder vurdering af nyhedsværdi og relevans
 2. Projektplan (projektets faser/tidsplan)
 3. Praktisk mulighed for at gennemføre projektet
 4. Beskrivelse af målgrupper samt output/produkt
 5. Plan for videnspredning - herunder hvorvidt produktet udsendes gratis eller bliver gratis tilgængeligt på internettet
 6. Bilag: CV for ansøger
 7. Bilag: Budget opdelt på:
  • Løn (hvem skal aflønnes: navn, titel og periode)
  • Drift (materialeudgifter, trykkeudgifter, transport mm.)

For hver af disse poster anføres derudover:

  • Eget bidrag (det kan f.eks. være løn til egen arbejdsindsats)
  • Andre bidrag (det angives, om projektet har opnået tilskud fra anden side)

Tildelingskriterier

 • Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan projektet via oplysning, undervisning eller PR-virksomhed fremmer forståelsen for rummet, rumforskning og rumfartsteknologi og styrker interessen for naturvidenskab og kendskabet til Danmarks internationale rumfartssamarbejde. Der vil blive lagt vægt på nyhedsværdi og relevans.
 • Projektbeskrivelse, tidsplan og budget skal være realistisk og gennemførligt. Der vil blive lagt vægt på at det er praktisk muligt at gennemføre projektet inden for den foreslåede projektperiode og med det foreslåede budget, inkl. medfinansiering.
 • Projektlederen og projektdeltagerene skal med CV dokumentere, at de er kvalificerede til at gennemføre projektet. Der vil blive lagt vægt på at ansøger og de foreslåede projektdeltagere har erfaring inden for projektets område.
 • Målgruppen skal beskrives og have en passende størrelse. Der vil blive lagt vægt på, at projektet retter sig imod en så bred målgruppe som muligt. Projektet skal være rettet mod målgruppen.
 • Der skal være en plan for videnspredning. Den viden, der opnås gennem projektet, skal ved projektets afslutning, gøres tilgængelig for målgruppen. Der vil blive lagt vægt på at projektet også opfylder opslagets formål efter projektets afslutning.

Projekter, der udnytter den danske ESA astronaut Andreas Mogensens mission til ISS i 2015, vil have høj prioritet i 2014, men projekter med andre formål inden for opslagets område skal ikke afholde sig fra at søge.

E-ansøgning

Du skal ansøge elektronisk via Styrelsen for Forskning og Innovations e-ansøgningssystem. Før systemet kan anvendes, skal man oprette sig som bruger via linket "Opret dig som bruger" øverst på e-ansøgningssiden.

Støtte til private virksomheder

Støtte til private virksomheder gives i overensstemmelse med EU's de minimis-regler for statsstøtte, jf. EU-Kommissionens Forordning Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (EFT L 379 af 28.12.2006).

Det betyder, at man i ansøgningen skal skrive, hvor meget de minimis-støtte, virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Vedhæftede skema skal anvendes.

En virksomhed kan højst modtage 200.000 euro i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis grænsen er nået, kan virksomheden ikke modtage støtte efter dette opslag.

Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis?

Virksomheder kan modtage støtte fra mange forskellige ordninger, og nogle af disse ordninger er de minimis-ordninger. Hvis en ordning følger de minimis-reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019