Gå til indhold

Opslag: Søg om at stå for ESERO Danmark 2023-2025

Der udbydes 900.000 kr. til en organisation eller virksomhed, der kan står for STEM aktiviteter med inspiration fra rummet med start 1. januar 2023. ESERO Danmark blev etableret i 2017, og den kommende periode skal gennemføres uden væsentlige opstartsproblemer. Ansøgningsfristen er 15. juni 2022.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, UFM, er ansvarlig for det danske medlemskab af European Space Agency, ESA, og for at udnytte de muligheder medlemskabet og rummet giver. UFM udbyder derfor opgaven med at videreføre European Space Education Ressource Office, ESERO i Danmark i 2023-2025.

Formål med ESERO

European Space Agency har etableret ESERO afdelinger i 20 medlemslande, herunder i Danmark. ESERO arrangerer og udbyder lærerkurser og undervisningsmaterialer til folkeskoler og gymnasier i overensstemmelser med de nationale pensumplaner. Efteruddannelseskurserne skal ved hjælp af ESA’s rummissioner, satellitobservationer og skoleprojekter, give lærerene nye redskaber til undervisning i eksempelvis fysik, kemi, biologi og geografi, Temaerne omfatter solsystemet, universet, astronauter, raketter, jorden, vores klima, den internationale rumstation, ny teknologi og meget mere.

Finansiering af ESERO Danmark 2023-2025

ESA ønsker at indgå kontrakt med en dansk aktør for at videreføre ESERO Danmark i perioden 2023-2025. Det forventes, at ESA yder et tilskud på max. 50 % af budgettet. De sidste 50 % skal findes via national medfinansiering.

Med bevilling jf. dette opslag bidrager UFM med ca. 25 % af det samlede budget. Ansøger skal finde de resterende 25 % af budgettet internt og hos danske partnere i ESERO Danmark, og anføre det i både denne ansøgning og i kontrakten med ESA. 

Opgaven med ESERO Danmark 2023-2025

For at varetage og udbygge sine opgaver med lærerkurser og undervisningsmaterialer, skal ESERO Danmark i perioden 2023-2025 udpege en ESERO ansvarlig og:

 • Udbyde kurser for danske lærere
 • Udvikle undervisningsmateriale på dansk
 • Koordinere deltagelse i ESA konkurrencer for børn og unge
 • Udvikle et tættere samarbejde mellem skoler og danske rumvirksomheder
 • Udvikle et tættere samarbejde med universiteterne
 • Udvikle og vedligeholde samarbejdet med danske partnere og netværk i Danmark
 • Styrke og udbygge ESERO.dk websitet og andre kommunikationsaktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet til mulighederne
 • Inddrage væsentlige STEM aktører i Danmark
 • Indkalde styregruppemøder og netværksmøder minimum to gange årligt for hvert forum
 • Udvikle uformel undervisning, dvs. inspiration til forældre og andre uformelle læringsmiljøer på f.eks. museer og planetarier
 • Inkludere erhvervs- og tekniskeuddannelser
 • Udvikle virtuel læring
 • Markedsføre alle medfinansierende partnere med logo

Hvem kan søge

UFM inviterer ansøgninger fra institutioner, organisationer og virksomheder, der arbejder med STEM i folke- og gymnasieskoler i Danmark.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne lægges vægt på, at ansøger har:

 • Solid erfaring med STEM i folke- og gymnasieskole. Det gælder både for organisationen som helhed og for medarbejdere til ESERO Danmark
 • Erfaring med netværksarbejde på STEM området i Danmark
 • Erfaring med etablering og drift af hjemmesider
 • En regnskabsafdeling
 • Erfaring med internationalt arbejde
 • Medarbejdere der tilknyttes ESERO Danmark skal kunne skrive og tale godt engelsk

Private virksomheder

Støtte til private virksomheder gives i overensstemmelse med EU-Kommissionens de minimis forordning.

Det betyder, at en privat virksomhed ikke kan modtage støtte fra puljemidlerne, hvis virksomheden i forvejen har modtaget offentlig støtte på mere end 200.000 € inden for en periode på tre regnskabsår.

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved underskrift af en de minimis-erklæring.

Krav til finansiering

ESA ønsker at indgå kontrakt med en dansk aktør for at videreføre ESERO Danmark i perioden 2023-2025. Det forventes, at ESA yder et tilskud på max. 50 % af budgettet.

De sidste 50 % skal findes via national medfinansiering fra flere partnere og UFS’ bevilling indgår heri. Størrelsen på ESA’s kontrakt vil derfor afhænge af størrelsen på den danske medfinansiering. Arbejdstimer kan også tælle som medfinansiering.

Med indsendelse af ansøgningen bekræfter ansøger, at medfinansierende partnere stiller budget til rådighed som anført i ansøgningen.

Alle medfinansierende partnere vil indgå i en ESERO styregruppe.

Bruges intern løn som medfinansiering, beregnes timelønnen som den faktiske lønudgift, dog maksimalt 600,00 DKK per time.

Bevilling udbetales eksklusive moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusive moms.

Der kan søges om støtte fra UFM på op til 900.000 kr. Ansøger skal have en nem-konto, og der kan ikke søges om overhead.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

 • Plan for varetagelse af ESERO Danmark opgaver, jf. ansøgningsskemaet.
 • Budget for ansøgt beløb og fra alle partnere, der bidrager til medfinansiering af ESERO Danmark,  jf. budgetskemaet
 • CV for medarbejdere der aflønnes af ESERO Danmark (max 3 sider)
 • CV for personer med ansvar for ESERO Danmark (max 3 sider)

Ansøgningen skal skrives på engelsk i et ansøgningsskema, der kan downloades via linket nedenfor.

Ansøgningen skal indeholde et specificeret budget for beløbet, der søges fra UFS samt oplysninger om medfinansiering fra alle partnere uden moms, jf. budgetskemaet.

Ansøgningen må maksimalt fylder ti sider, eksklusive CV’er og budgetter,

Ansøgningen skal sendes senest den 15. juni 2022, kl. 12.00.

Det forventes, at alle ansøgere har fået svar inden den 1. juli 2022. Ansøgere vil få svar i den e-mailadresse, som er opgivet i ansøgningen.

Det vil være en betingelse for udbetaling af bevilling, at der i inden 31. december 2022 indgås kontrakt med ESA om ESERO 2023-2025. Tilsagnet kan bortfalde, hvis den støttede aktivitet ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i ansøgningen, uden forudgående, skriftlig aftale med UFS. Eventuel misligholdelse reguleres i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Ansøgningsskemaer og afrapportering

Udfyld og indsend ansøgningsskemaet, budgetskema og CV’er som pdf til

Det er dit ansvar som ansøger, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Private virksomheder skal desuden opfylde erklæring om EU-Kommissionens de minimis forordning

Afrapportering skal ske ved indsendelse af ESA godkendte rapporter. Dog skal der aflægges særskilt regnskab til UFM for bevillingen fra UFM.

Bevillingen vil blive administreret i UFS tilskudsadministrative system, e-grant. De nærmere detaljer vil fremgå af bevillingsbrevet.

Personoplysninger

UFM journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler. Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer ministeriet en kopi i cirka fem år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Spørgsmål kan stilles til kontoret for RUM, Cecilie Tornøe,

Senest opdateret 20. marts 2023