Gå til indhold

Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012

05.11.2009: Aftalen sikrede en laboratoriemodernisering og taxameterløft som opfølgning på globaliseringsaftalen fra 2008. Bl.a. blev uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab forhøjet.

Indgået: 5.november 2009
Varighed: 2010-2012
Forligspartier: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre


Aftaletekst

Den teknologiske udvikling og globaliseringen skærper fortsat kravene om højtuddannet arbejdskraft både i den offentlige og den private sektor. Danmark har derfor behov for uddannelser i verdensklasse og for at være et førende vidensamfund.

Aftaleparterne er enige om, at der fortsat er behov for at udvikle og styrke kvaliteten på de videregående uddannelser for at nå målet om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres.

Aftaleparterne er enige om at prioritere følgende temaer indenfor de videregående uddannelser:

  • Akkreditering af de videregående uddannelser
  • Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser
  • Styrket internationalisering
  • Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademier, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne
  • Initiativer rettet mod styrkelse af det pædagogiske område

Med nærværende aftale udmøntes i ca. 960 mio. kr. i perioden 2010-2012, som fordeles med godt 320 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.

Desuden udmøntes i alt 200 mio. kr. i perioden 2010-2012 til initiativer rettet mod det pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne. Initiativerne finansieres af midler oprindeligt afsat til omlægning af pædagoguddannelsens praktikperioder fra lønnet praktik til SU-finansieret praktik.

Hertil kommer yderligere 20,8 mio. kr. i 2009 samt 41,5 mio. kr. i 2010 til øvrige initiativer til kvalitetsløft på professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne, reduceret frafald og udviklingsbasering.

Endvidere prioriteres der af midlerne til forskning og udvikling 65 mio. kr. årligt i 2010-11 til konsolidering af produktion af viden i professionsbacheloruddannelserne jf. tabel 1.

Den samlede prioritering fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012
Mio. kr., PL102009201020112012
Til udmøntning i alt(4) - 386,3 386,3 387,3
- Heraf fra globaliseringsreserven til de videregående uddannelser   319,3 320,3 320,3
- Heraf fra midler afsat til trepart(2)   67,0 66,0 67,0
1. Akkreditering        
1.1. Videreførelse af akkrediteringsinstitutionen(1) - 24,0 24,0 24,0
1.2. Bevilling til akkreditering, Danmarks Evalueringsinstitut(1) - 10,0 10,0 10,0
2. Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser        
2.1. Videreførelse af eliteuddannelser(1) - 24,0 24,0 24,0
3. Styrket internationalisering        
3.1 Videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen(1) - 10,0 10,0 10,0
3.2. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende(1) - 16,0 16,0 16,0
3.3. Servicepakke til styrkelse af modtagelse af udenlandske studerende(1) - 10,0 10,0 10,0
4. Styrkelse af kvalitet faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne        
4.1. Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne(1) - 225,3 226,3 226,3
4.2. Styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv. samt styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne(2) - 33,0 33,0 34,0
5. Initiativer rettet mod det pædagogiske område        
5.1. Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen(2) - 12,0 12,0 12,0
5.2. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge(2) - 11,0 11,0 11,0
5.3. Etablering af videnscenter for udsatte børn og unge(2) - 3,0 3,0 3,0
5.4. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende(2) - 8,0 7,0 7,0
Konsolidering af produktion af viden i professionsbacheloruddannelserne(8) 76,3 65,0 65,0 65,0
Fordeling af midler på institutionstyper i forhold til 2009(5):        
Universiteter 98,1 24,0 24,0 24,0
Professionshøjskoler mv.(6) 148,6* 221,2 220,2 220,2
Ingeniørhøjskoler(6) 4,0* 11,1 13,1 13,1
Erhvervsakademier(7) 28,9* 29,0 29,0 29,0

Note 1: Finansieret ved ufordelt reserve fra Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Note 2: Finansieret ved midler, oprindeligt afsat til omlægning af pædagoguddannelsens praktikperioder fra lønnet praktik til SU-finansieret praktik
Note 4: Hertil kommer 20,8 mio. kr., som udmøntes i 2009 til allerede planlagte efteruddannelsesaktiviteter i 2009.
Note 5: Ekskl. midler til initiativerne under 1., 3. og 5., som ikke udmøntes til institutionerne. Initiativ 5.3 udmøntes dog til professionshøjskolerne.
Note 6: Opgørelsen er ekskl. midler afsat i forbindelse med udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling.
Note 7: Det skal bemærkes, at der i 2009 er medtaget 21,8 mio. kr. til erhvervsakademierne, som er afsat som et engangstilskud til efteruddannelse af lærere ifbm. KVU-reformen.
Note 8: Finansieret af puljen til forskning og udvikling. Midlerne er ikke medtaget i fordelingen på institutionstyper, men forventes at tilgå ingeniørhøjskolerne og professionshøjskolerne mv.
* Hertil kommer 6,2 mio. kr. i 2009 til ingeniørhøjskolerne, 4,3 mio. kr. til Professionshøjskolen VIA og 20,8 mio. kr. i 2009 til erhvervsakademierne til udvikling af tekniske og merkantile uddannelser jf. Aftale om finansloven for 2008 samt 35,5 mio. kr. i 2009 til professionshøjskolerne og 2,5 mio. kr. i 2009 til ingeniørhøjskolerne til en styrket indsats mod frafald jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.

1. Akkreditering

1. Akkreditering

I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (2. november 2006) blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) foretager akkrediteringsvurderinger af videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område. Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet revurderet på baggrund af de første to års virksomhed. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 34 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2012 til akkreditering, som fordeles med 10 mio. kr. til Danmarks Evalueringsinstitut og 24 mio. kr. til Akkrediteringsinstitutionen.

2. Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser

2.1 Videreførelse og styrkelse af eliteuddannelser

Med henblik på fortsat at sikre de dygtigste studerende muligheden for at udvikle sig på højeste internationale niveau er aftaleparterne enige om en videreførelse og styrkelse af initiativet vedrørende eliteuddannelser.

3. Styrket internationalisering

3.1. Videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen

Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til udlandsstipendieordningen, som giver unge mulighed for at tage studieophold af høj kvalitet i udlandet. Aktiviteten i udlandsstipendieordningen er stigende. Midlerne afsættes til videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne, professions- og ingeniørhøjskolerne, erhvervsakademierne mv. og i SU-styrelsen.

3.2. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende

Der afsættes 16 mio. kr. årligt til en videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende. Dette svarer til ca. 40 heltidspladser på universiteterne og 10 heltidspladser ved institutioner under Undervisningsministeriet.

3.3. Servicepakke til styrkelse af modtagelse af udenlandske studerende

Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. om året til oprettelsen af en koordinerende funktion, der skal sikre en bedre og mere ensartet modtagelse og fastholdelse af udenlandske studerende i Danmark. Denne tværgående funktion skal blandt andet sørge for informationsflow mellem institutioner i forhold til regler og best pratice relateret til håndtering af udenlandske studerende, styrke eksponering af Danmark som uddannelsesland og medvirke til at omstille uddannelsesinstitutionerne til et globalt uddannelsesmarked.

4. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne

4.1. Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne

Aftalepartierne er enige om at afsætte 225,3 mio. kr. i 2010 og 226,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne samt styrket internationalisering og til formidling af uddannelserne. Midlerne fordeles med 29 mio. kr. til erhvervsakademierne, 185,2 mio. kr. til professionshøjskolerne i 2010 og 184,1 mio. kr. i 2011 og 11,1 mio. kr. ingeniørhøjskolerne i 2010 og 13,1 mio. kr. årligt i 2011-12.

4.2. Styrkelse af professionshøjskolernes praksisviden samt styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne

Der afsættes 33 mio. kr. årligt i 2010-11 og 34 mio. kr. i 2012 til en generel styrkelse af professionshøjskolernes sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelsers fundering i praksisviden. Midlerne udmøntes som udviklingsmidler til de 7 professionshøjskoler til anvendelse til medfinansiering af udviklingsprojekter, der f.eks. vedrører professionerne i velfærdsuddannelserne, hvor der stilles krav om, at projekterne skal gennemføres i samarbejde med kommuner og regioner. Samspillet med kommuner, regioner og forsknings- og udviklingsinstitutioner er afgørende for professionsuddannelsernes mulighed for at udvikle, kvalificere og implementere den nyeste praksisviden i de enkelte professioner og erhverv. Endvidere anvendes midlerne til øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne. Anvendelsen kan være en styrket studievejledning på første studieår samt afvikling af "brush-up kurser" for studerende, hvis adgangsgivende uddannelser er taget flere år tidligere. Alle midlerne tilgår professionshøjskolerne.

5. Initiativer rettet mod det pædagogiske område

5.1. Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Aftalepartierne er enige om at videreføre muligheden for at uddanne flere praktikvejledere på pædagoguddannelsen. Der afsættes 12 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 hertil.

5.2. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Med henblik på at sikre en sammenhængende og forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge og uddannelse af pædagoger inden for området udsatte børn er aftalepartierne enige om, at der oprettes en ordning på vilkår, der ligner ordningen for praktikvejledere, til uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Der afsættes 11 mio. kr. årligt i årene 2010 til 2012.

5.3. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til udvikling og etablering af et videncenter, der bidrager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge. Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål at skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.

5.4. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende

I dag optager folkeskolerne stort set kun lærerstuderende i praktik, da disse i modsætning til pædagogstuderende modtager SU samt et refusionstaxameter, og derfor ikke skal aflønnes. En særlig pulje målrettet praktikpladser for pædagogstuderende i folkeskoler vil kunne afhjælpe denne skævhed.

Der afsættes som en forsøgsordning midler til en pulje til betaling af folkeskoler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse og SFO.

Pædagoguddannelsen har en stor udfordring i at skaffe et tilstrækkeligt antal praktikpladser til at opfylde uddannelsens øgede specialiseringskrav. Da praktikpladser som regel forudsætter institutioner med et vist lønbudget, er det særligt vanskeligt at skaffe praktikpladser indenfor mindre, specialiserede områder. Der etableres derfor ligeledes en pulje til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørende f.eks. socialt udsatte.


Aftaleparterne har drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre den regionale uddannelsesdækning og er enige om, at det i de kommende udviklingskontrakter skal indgå, at hver professionshøjskole i 2010 skal fremlægge en strategi for, hvorledes institutionen vil leve op til denne forpligtelse.


I tillæg til Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-12 (2. november 2009) har aftaleparterne drøftet udmøntningen af de afsatte midler i 2009 (inklusiv videreførte midler) til efteruddannelse af lærere undervisere på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen svarende til i alt 62,3 mio. kr. (2010-priser).

Parterne er enige om, at en tredjedel af midlerne, svarende til 20,8 mio. kr. afsættes til allerede planlagte efteruddannelsesaktiviteter i 2009. Disse midler udmøntes allerede i 2009, mens de resterende 41,5 mio. kr. (2010-priser) udmøntes i 2010. Midlerne i 2010 udmøntes gennem uddannelsesinstitutionernes udviklingskontrakter med henblik på reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering. Midlerne foreslås fordelt med 2 mio. kr. til ingeniørhøjskolerne og 39,5 mio.kr. til professionshøjskolerne.

I forlængelse heraf er aftaleparterne enige om, at udmøntningen af de uudmøntede midler på knap 22 mio. kr. i 2009 til efteruddannelse af KVU-lærere drøftes og efterfølgende udmeldes i begyndelsen af 2010.


Der udmøntes i alt 200 mio. kr. i perioden 2010-2012 til initiativer rettet mod det pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne. Regeringen tilvejebringer finansiering hertil fra midlerne, der oprindeligt blev afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF om omlægning af pædagoguddannelsens praktikperioder til SU-finansiering.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juni 2022