Gå til indhold

Om Dialogforum

Videnskabsministeren afholdt i perioden 2004-2011 et årligt dialogforum for universiteter, organisationer og erhvervsliv med tilknytning til de målsætninger og temaer der fra politisk hold er opstillet for universitetssektoren. Temaerne fremgår herunder.

Dialogforum 2011

Tema: Stærke uddannelser der matcher samfundets behov. Styrket uddannelser mellem universiteter og erhvervsliv.

Flere højtuddannede i de private virksomheder er en vigtig faktor til at øge væksten i Danmark. Et langt tættere samspil mellem universiteter og erhvervsliv bliver afgørende for, at dette kan realiseres. Det handler om de studerendes kompetencer, uddannelsernes struktur og i det hele taget hvilke uddannelser, der udbydes. Dette er de tre centrale temaer på Dialogforum 2011. Med udgangspunkt i de tre temaer bliver der mulighed for at drøfte, hvordan vi skaber stærke uddannelser, der matcher samfundets behov, og hvordan vi styrker samspillet mellem universiteter og erhvervsliv på uddannelsesområdet.

Dialogforum 2010

Tema: Hvordan ser fremtidens universiteter ud?

Danmark skal have universiteter i verdensklasse. Men hvordan ser et verdens-klasses universitet ud? Hvilke kvaliteter og faciliteter skal det have?

Danske universiteters deltagelse i universiteternes verdensliga forudsætter, at universiteterne præsterer forskning og uddannelse af højeste internationale kvalitet, og at de har et indhold, som dækker samfundets behov for højt kvalificeret arbejdskraft og innovation. Universiteter i verdensklasse skal derfor have stærke studie- og forskningsmiljøer, gode faciliteter og kultur- og servicetilbud, der tiltrækker dygtige studerende og forskere fra ind- og udland og styrker universiteternes samspil med by og erhvervsliv. Følgende temaer blev drøftet:

  • Universitetet som drivkraft for videnbyen
  • Akademisk bymiljø
  • Universitetet som kulturelt centrum og videnformidler
  • Private universiteter
  • Studieliv og læring 24/7
  • Boblende forskningsmiljø og campusliv
  • Universitetet som kuvøse for innovation og videnudveksling

Dialogforum 2009

Tema: Fremtidens udbud af universitetsuddannelser

Når nye uddannelser kommer til, betyder det flere uddannelser, eller er der andre, der bliver nedlagt. Spørgsmålet er, hvad baggrunden er for de nye uddannelser. Er det et forsøg på at tiltrække studerende i en situation med vigende søgning. Eller skyldes det, at aftagersidens forventninger til universitetsuddannedes kompetencer er ændret, og at universiteterne derfor må bidrage med nye uddannelser, der er tilpasset meget specifikke arbejdsgiverbehov.

Fremtidens udbud af uddannelser vil også være et spørgsmål om, hvordan res-sourcerne til uddannelse udnyttes bedst muligt. Det sætter fokus på mulighederne og behovet for en koordinering af uddannelsesudbuddet på landsplan over for behovet for, at det enkelte universitet formulerer en strategi for uddannelsesudbuddet. Følgende to områder blev drøftet:

Hvad styrer udbuddet af uddannelser?
Krav til faglig bredde og specialisering af dagens universitetsuddannelser

Dialogforum 2008

Tema: 50 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse - og universitetsuddannelser af høj international klasse.

Med Globaliseringsstrategien har regeringen igangsat en række initiativer, der skal sikre universiteter i verdensklasse. Parallelt hermed får universiteterne tilført flere midler. Universiteter i verdensklasse er forudsætningen for et højt kompetence- og vidensniveau i samfundet. Regeringen har sat som mål, at 50 % af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015. Samtidig er der med det nye universitetslandskab lagt op til stærke universiteter, der kan agere i den internationale konkurrence med henblik på bl.a. at kunne tiltrække de bedst kvalificerede forskere.

Dialogforum 2007

Tema: Internationalisering.

Danske universiteter arbejder i høj grad med internationalisering. Uddannelser med et internationalt perspektiv er essentielle for kvalitet i undervisning og læ-ring for de danske studerende. Danske studerende har behov for grundlæggende professionelle færdigheder for at kunne konkurrere blandt nationale og internationale aftagere. Samtidig ønsker danske universiteter at udvide deres internationale forskningsvirke og -indflydelse.

Dialogforum 2006

Tema: Akkreditering, eliteuddannelser og forskningsbevillinger.

Dialogforum 2005

Tema: Fremtidens kompetencebehov, mobilitet og kvalitetssikring.

Dialogforum 2004

Tema: Uddannelsesreform og OECD's evaluering af den danske universitetssektor.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. november 2023