Gå til indhold

Skræddersyede afgrøder til behovsstyret bio-produktion

Danmark står i en god udgangsposition for at levere til fremtidens krav om nye bio-baserede produkter. En samlet serviceplatform, hvor de nye teknologier og og forskningsresultater gøres praktisk tilgængelige for virksomhederne, vil være et værdifuldt værktøj for at nå denne vision.

Afsendt af

Agrotech

Resumé

Danmark har en stærk position inden for udvikling og produktion af foder og fødevarer, og står dermed i en god udgangsposition for at levere til fremtidens krav om nye bio-baserede produkter. Det kræver dog faciliteter til hurtig og effektiv udvikling af nye afgrøder til at følge efterspørgslen af nye afgrøder med flere egenskaber. En samlet serviceplatform, hvor de nye teknologier og forskningsresultater gøres praktisk tilgængelige for virksomhederne, vil være et værdifuldt værktøj til at nå denne vision.

Udfordring og muligheder

I fremtidens biobaserede økonomi skal fødevarer, foder, biomaterialer og energi produceres uden fossile kulstofressourcer. Det giver et behov for hurtigt og effektivt at kunne udvikle nye afgrøder, som kan levere de efterspurgte råvarer, men samtidig være tilpasset en bæredygtig produktion med højt udbytte, effektiv nærringsstofudnyttelse, og robusthed over for bl.a. sygdomme og klimaforandringer. I et klassisk forædlingssystem er en sådan udvikling meget omkostningstung, og tager lang tid.

Eksempler på nye afgrøder:

  • Fødevarer der er robuste overfor de stigende krav til transport og lagring, så vi undgår spild.
  • Fødevarer med sundhedsfremmende egenskaber, god smag, og høj holdbarhed.
  • Nye alge-stammer med højværdi sekundærstoffer, højt udbytte, robusthed over for sygdomme, og gode muligheder for anvendelse af restbiomassen til foder og energi.
  • Udvikling af energiafgrøder tilpasset de vanskelige betingelser på marginale jorde.

Inden for den seneste årrække er der kommet en helt ny generation af teknologier, som har potentiale til at løfte kravet om effektiv udvikling af nye skræddersyede afgrøder, uden brug af GMO. Det kræver dog avanceret udstyr, specielle faciliteter og et højt vidensniveau at opbygge og drive disse faciliteter. På grund af høje etablerings- og driftsomkostninger er det ikke attraktivt at opbygge faciliteterne i den enkelte virksomhed, og vi ønsker dermed at der opbygges en fælles serviceplatform, hvor de nye teknologier og forskningsresultater gøres praktisk tilgængelige for virksomhederne.

Ud over FORSK2020s vision om ”et samfund med grøn økonomi” så støtter visionen også op om ”En Vision for Dansk Planteforædlingsforskning, 2012”.

Målsætning

Målet er en fælles dansk service-platform for udvikling af fremtidens skræddersyede afgrøder, hvor de seneste forskningsresultater inden for bl.a. high throughput genotyping og high throughput phenotyping gøres effektivt kommercielt tilgængelige for virksomhederne.

Innovationsbehov

På basis af de nye teknologier er der gennemført en lang række forskningsprojekter inden for high throughput genotyping og high throughput phenotyping, de seneste år. For at gøre resultaterne effektivt tilgængelige for virksomhederne, skal de dog samles i en egentlig serviceplatform, hvor metoderne automatiseres, og strømlignes, så vi kan udnytte deres potentiale for at opnå de praktisk anvendelige resultater tilstrækkeligt billigt og hurtigt. En sådan platform vil samtidig danne et effektivt bindeled imellem forskning og erhverv, så den viden der opbygges i forskningen udmøntes i innovation i virksomhederne.

Serviceplatformen opbygges efter en model, hvor trinnene (prøvetagning, kalibrering, eksterne analyser, datahåndtering, data-analyse, samt løbende dokumentation og overvågning) kan varetages af platformen, men virksomhederne også selv kan vælge at varetage dele som f.eks. prøvetagningen.

Selve serviceplatformen kan i praksis drives af AgroTech, hvor virksomhederne på den ene side definerer det løbende udviklingsbehov, og universiteterne på den anden side leverer den nyeste forskning til hele tiden at holde udviklingen i front.

De danske forudsætninger

Danmark har en god position inden for forædling og produktion af biomasse. En fremtidig stærk dansk position inden for højværdi-produktion af plantebaserede bio-råstoffer er dog afhængig af en effektiv adgang til de nye teknologier og forskningsresultater.

Effekter og potentialer

Den samlede omsætning inden for den biobaserede industri, der bl.a. omfatter ingrediensindustrien, jordbrugssektoren, bioenergi, vegetabilske fødevareindustrien og naturmedicin og helsekost estimeres at være på mindst 49 mia. kr. (Fakta om Erhvervet, Landbrug og Fødevarer, 2011. Ingrediensforum, Dansk Industri, 2012). Potentialet er dog væsentligt større, specielt for virksomheder som udvikler og producerer højværdi-produkter.

”De danske planteforædlere genererer årligt en direkte eksportværdi alene af genetik på knapt 2 mia. kr. Den reelle værdi af planteforædlingen er imidlertid mange gange større, idet forædlingen af nye sorter er udgangspunkt for den primære produktion i jordbruget med afgørende betydning for effektivitet, kvalitet og konkurrencedygtighed i de efterfølgende led i værdikæden i foder- og fødevareproduktionen.” (En Vision for Dansk Planteforædlingsforskning, 2012).

Med platformen får Danmark derfor mulighed for at hjælpe virksomheder godt på vej i den internationale konkurrence om produktion af fremtidens biobaserede produkter, til gavn for både miljøet og økonomien. Herved understøttes en fortsat stærk dansk position i feltet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013