Gå til indhold

Undgå bio-spild ved at understøtte automatiseret varsling

Ved at udgå spild opnås både en forøgelse af effektiviteten og der opnås et bedre miljø i den biobaserede produktion. Hvis spild effektivt kunne forudses, ville det ofte kunne undgås, og forbedringerne blive en realitet.

Indsendt af

AgroTech

Resumé

Ved at udgå spil, opnås både en forøgelse af effektiviteten og der opnås et bedre miljø i den biobaserede produktion. Hvis spild effektivt kunne forudses, ville det ofte kunne undgås, og forbedringerne blive en realitet. Udfordringen er det er dyrt og omfattende at skabe den nødvendige overvågning op igennem produktionskæden. Med en åben platform for udvikling af automatiserede varslingssystemer, ville denne barriere imødekommes, og udviklingen af nye innovative varslingssystemer understøttes. Det vil dermed blive muligt at samle kræfterne fra forskning, udvikling og forretning til glæde for øget produktion, nyudvikling og miljø. 

Udfordring og muligheder

Biobaserede produkter fra planter, alger, dyr mv. er kendetegnede ved en høj biologisk variation, og dermed produktionsforhold hvor der nemt kan opstå spild. Spildet kan i mange tilfælde imødegås, ved løbende overvågning, og varsling inden problemer opstår. Herved kan der både gribes ind i tide, og høstes værdifuld viden til at forbedre den fremtidige produktion. Løbende overvågning giver samtidig stærke muligheder for at dokumentere produktionen, og derigennem opnå konkurrencemæssige fortrin.

Der findes allerede en lang række relevante sensorer, både fra forskningen og virksomhederne, som har potentiale til at danne grundlag for den løbende overvågning. Udfordringen er at udgiften til infrastrukturen der kan samle data på tværs af produktionskæden, og filtrere de betydende faktorer ud fra de alle de naturlige kilder til variation, er meget dyr at bygge op i det enkelte tilfælde. Det gør at det kan være vanskeligt at løfte udviklingen for den enkelte part. Med en åben platform kan nye innovative metoder effektivt integreres med eksisterende data og metoder, til nye bedre samlede overvågningssystemer. Det vil også give en langt lettere adgang til at få afprøvet ideerne fra forskningen, og få dem bragt i praktisk anvendelse. Desuden vil en sådan platform være en naturlig brobygger imellem de forskellige innovative miljøer.

Undgå bio-spild ved at understøtte automatiseret varsling

Eksempler på anvendelser:

  • Udvikling af systemer til at forudsige holdbarheden af højværdiprodukter som frugt, grønt, fisk, kød, prydplanter eller juletræer.
  • Integrere en højdemåler til planter i et samlet monitoreringssystem.
  • Systematisk overvågning af ressourceforbruget helt ud på det enkelte apparat, for tidlig varsling af begyndende problemer.
  • Udvikling af simple benchmarking systemer til at udpege ressource-slugerne.
  • Udvikling af nye systemer til at overvåge afgrøder under transport og lagring, for at mindske smittespredning og dermed spildet.

Se desuden www.analyseplatformen.dk for yderlige inspiration.

Målsætning

Målet er en fælles åben platform til at understøtte udvikling og afprøvning af nye teknologier og metoder til forudse uhensigtsmæssige produktionsudviklinger, og dermed undgå spild.

Innovationsbehov

Platformen skal åbne mulighed for at forskere og udviklere kan skabe nye løsninger, som derefter kan køre via platformen. En effektiv platform vil derfor kræve en grundlæggende IT infrastruktur med adgang til at lagre data, implementere egenudviklede metoder til automatisk data-analyse, og skabe integration til de opgavespecifikke brugergrænseflader.  Desuden vil en række generiske værktøjer til dataanalyse, fælles erfaringsudveksling og dokumentation være af stor værdi for det tværgående samarbejde.

For at skabe størst muligt synlighed og opbakning bag platformen, vil det være hensigtsmæssigt at initiere en række offentligt tilgængelige demo-projekter i platformen, for at demonstrere mulighederne og skabe den første klynge af data og metoder, som kommende projekter kan trække på.

Under opbygning af platformen vil der være et stort behov for en offentlig understøtning, men når først der kører en række kommercielle produkter via platformen, vil en driftsafgift fra disse kunne finansiere den løbende drift af platformen.

De danske forudsætninger

Flere danske GTS institutter, universiteter og virksomheder besidder en stor viden på området og der vil være et stort potentiale for teknologieksport på området for danske teknologivirksomheder. Desuden er Danmark kendetegnet ved en stærk IT infrastruktur, og et højt vidensniveau i alle produktionsled, hvilket giver gode forudsætninger for udvikling og afprøvning af de nye teknologier.

Effekter og potentialer

Produktion af fødevarer, foder og fiber er ressourcekrævende men produktionen er slet ikke ressourceoptimeret. For eksempel, genereres der i den vestlige verden op til 300 kg madspild per indbygger per år (FAO 2011) og hertil kommer ressourcetab i produktion, transport, forarbejdning, lagring, og raffinering. Med en åben platform til udvikling og afprøvning af nye teknologier til at undgå spild, vil dansk erhvervslig vinde på to fronter. Dels via øget ressource-effektivitet, og deraf bedre konkurrenceevne, og dels igennem produktion og salg af de nye overvågnings-teknologier.

Platformen vil i sig selv være en billig metode til at sikre at international forskning bliver til glæde for danske virksomheder. Desuden vil den dokumenterede højere ressourceeffektivitet medføre en mere miljøvenlig produktion, hvilket i sig selv kan være konkurrencefremmende.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013