Gå til indhold

Et tværdisciplinært ”Academy” inden for translational biomedicinsk forskning: Platform for offentlig-privat samarbejde inden for inflammation

De danske forudsætninger for at løse de større samfundsmæssige udfordringer inden for biosundhedsområdet kan lettes ved at etablere en offentlig-privat platform (et ”Academy”) inden for inflammatorisk sygdomme med et fokus translational biomedicinsk forskningsmetodologi.

Indsendt af

Biopeople

Resumé

De danske forudsætninger for at løse de større samfundsmæssige udfordringer inden for biosundhedsområdet kan lettes ved at etablere en offentlig-privat platform (et ”Academy”) inden for inflammatorisk sygdomme med et fokus translational biomedicinsk forskningsmetodologi.

Forskningstemaet, inflammatoriske sygdomme, er en væsentlig sundhedsudfordring for samfundet, både med hensyn til udækkede patientbehov men også samfundsøkonomisk, og temaet omfatter kategorier inden for af sjældne sygdomme, kroniske lidelser og livsstilssygdomme.

Platformen skal samle de danske aktører inden for dette felt af lægemiddeludvikling, og den skal udgøre det danske maskinrum i faciliteringen af nye internationale partnerskaber inden for translational medicin.

Platformen er orienteret mod støtte og industriteknologier (metode), herunder præ-kompetitive teknologier, med involvering af den anvendelsesorienterede forskning på de danske universiteter, træning og erhvervsrettet uddannelse.

Denne platform vil styrke den allerede etablerede danske biotek og lægemiddelindustri og den vil bidrage etableringen af nye nationale og internationale partnerskaber og det danske innovations og vækstpotentiale.

Udfordring og muligheder

Der er til stigende behov for fokus på den tværgående biomedicinske forskning og de mekanismer der støtter op samarbejdsprojekter og binder dem sammen. Danmark har en unik forskningskultur på dette område, og Danmark har en favorabel samarbejdskultur mellem erhvervsliv og universiteter.

Horizon 2020 beskriver et ønske om styrket tværdisciplinært samarbejde, og etableringen af en national, dansk platform, kan styrke dansk indflydelse på og deltagelse i denne internationale proces.

Hovedformålet med initiativet er at uddanne brobyggende forskere inden for translational medicin og etablere forskningsprojekter, der krydser grænserne for de traditionelle videnskabelige områder af fakulteter, institutter, virksomheder samt andre formelle strukturer, og derved fremme og lette translational forskning mellem arter til gavn for både menneskers og dyrs sundhed.

Translational medicin er en disciplin med fokus på at bygge bro mellem teknologier og opdagelser i laboratoriet og deres anvendelse i klinisk forskning og almen praksis. Fokus på translational forskning er en integration og koordinering af medicinske, videnskabelige, socioøkonomiske, lovgivningsmæssige og etiske aspekter på alle niveauer for at fremme forståelse, diagnose, forebyggelse og behandling af sygdomme.

Forskningstemaet, inflammatoriske sygdomme, er en væsentlig sundhedsudfordring for samfundet, både med hensyn til udækkede patientbehov men også samfundsøkonomisk, og temaet omfatter kategorier inden for af sjældne sygdomme, kroniske lidelser og livsstilssygdomme.

Platformen skal være metode orienteret i forhold til støtte og industriteknologierne, og den skal have facilitere den forskningsmæssige synergi mellem mennesker og dyr.
Platformen skal være en drivende kraft for at bringe fx de danske biobanker i praktisk anvendelse, og den skal bidrage til at bringe behov i patientbehandlingen til laboratoriet, og de medicinske løsninger tilbage til klinikken.

Målsætning

  • Der skal etableres en national offentlig-privat platform inden for forskningstemaet ”inflammation” med universiteter og virksomheder
  • Gennem et strategisk samarbejde på tværs af landets universiteter og virksomheder skal platformen bidrage til at opsamle eller plante, ideudvikle og produktudvikle via nye tværgående initiativer og partnerskaber inden for inflammatoriske sygdomme og translational medicinsk forskning med et industrielt og anvendelsesorienteret fokus
  • Platformen skal træne mere end 200 forskere
  • Platformen skal udbygge Danmarks position som en stærk nation inden for inflammatoriske sygdomme og translational biomedicinsk forskning. Danmark skal være en international rollemodel.
  • Platformen skal virke som løftestang for dansk deltagelse i større europæiske og internationale partnerskaber inden for inflammatoriske sygdomme og translational medicin
  • Platformen skal bidrage til at styrke det danske innovations og industrielle vækstpotential inden for inflammatorisk sygdomme

Innovationsbehov

Der er behov for en oversigt, beskrivelse og koordination af danske forskningscentre, hospitals- og universitetsafdelinger og virksomheder inden for translational biomedicinsk forskning (”Centres of Excellence”).

Der er behov for en oversigt over muligheder for danske initiativer inden for translational biomedicinsk forskning. Mulighederne omfatter en anvendelsesorienteret tilgang til lægemiddeludvikling, biobanker, dyremodeller m.v.

Der er væsentlige udækkede patient- og samfundsbehov for ny innovation inden for forebyggelse og behandlinger af inflammatoriske lidelser. Inflammatoriske lidelser omfatter en række danske forskningsmæssige og industrielle styrkepositioner.

Inflammatoriske sygdomme omfatter bl.a. reumatiske sygdomme, tarmsygdomme, astma, neurologiske lidelser og hudlidelser.

I forhold til konceptet ” bench to bedside” skal platformen bringe nye discipliner sammen i partnerskaber som fx ny indsigt i sygdomme og udvikling af nye behandlingsprincipper.

Opstart af nye innovative partnerskaber inden for translational biomedicinsk forskning skal omfatte forhold som udvikling af incitamenter og måltal for projekter, integration af Postdocs og ph.d. studerende og udveksling af forskere i tværgående projekter involverende offentlige og private aktører.

Der er behov for ”seed”-kapital til at viden og netværksmodne nye partnerskaber inden for translational biomedicinsk forskning. Efter vidensmodning kan partnerskaberne udvikles videre i regi af stats/regions/fondsstøttede partnerskaber og/eller i regi af Horizon 2020 og/eller andre internationale finansierings og samarbejdsmuligheder (fx NIH).

Den nationale platform kunne bestå af ”seed”-puljer til modning af nye partnerskaber og initiativer. Der kunne afsættes midler til ”innovation grants” og til årlige tværdisciplinære symposier efter fx SHARE modellen.

Platformen skal bidrage til at universiteter og virksomheder arbejder tættere sammen og den skal bidrage til et vedvarende nationalt fokus på lægemiddeludvikling og en konkurrencedygtig dansk biotek- og lægemiddelindustri.

De danske forudsætninger

Modellen for det nuværende SHARE initiativ ved Københavns Universitet kunne ekspanderes til en national platform med deltagelse af universiteternes enheder med relevans for translational sundhedsforskning og med en bredere vifte af deltagende virksomheder. SHARE initiativet omfatter videnformidling, forskning og forskeruddannelse i tæt samarbejde mellem virksomheder og Københavns Universitet.

Etablering og organisation af platformen, dens arbejdsgrupper, m.v., kunne finde inspiration i Novo Nordisk Fondens satsning ”Danish Diabetes Academy”: Platformen skal styrke dansk forskning i inflammatoriske sygdomme og sikre internationalt niveau; styrke talent- og forskermasse (PhD, Postdocs, Professorships, Visiting Scientist Programme, m.v.) og styrke træning i forskning & udvikling; tiltrække topforskere nationalt og internationalt; katalysere et nationalt, internationalt orienteret, dynamisk og kreativt forskningsmiljø; styrke netværk, videndeling og samarbejde omkring inflammatoriske sygdomme; og endvidere udgøre en platform for national og international fundraising inden for inflammatoriske sygdomme.

Inflammation er i forvejen en dansk forskningsmæssig og industriel styrkeposition med større virksomheder som fx LEO Pharma og H. Lundbeck i spidsen, og med større forskningssatsninger på danske universiteter.

Indsatsen understøtter bl.a. Sundheds- og Velfærdsløsningers Vækstteam’s anbefalinger vedr. bedre rammer for forskning og udvikling (anbefalingerne 1, 2 og 3: adgang til danske sundhedsdata, rammer for klinisk forskning og prioritering af forskning og uddannelse herunder samarbejder om PhD uddannelser) [Diverse ministerier (januar 2013) Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger: Anbefalinger]. Endvidere vil indsatsen understøtte et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked og en udnyttelse af det internationale markedspotentiale.

Effekter og potentialer

Platformen samler og synliggør danske universitets og virksomhedskompetencer inden for translational biomedicinsk forskning & udvikling. Platformen bidrager til et Danmark som internationalt ”hot spot” for translational biomedicinsk forskning inden for inflammation, og platformen bidrager til at hjemtage europæisk og international innovationsfinansiering. På den længere bane bidrager platformen til at løse samfundets større udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og behandling af inflammatoriske lidelser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013