Gå til indhold

SMV – en ny innovationskraft i Danmark, løsningernes land

De små og mellemstore virksomheder er bærende i den danske erhvervsstruktur, men har samtidig en række barrierer for at udnytte deres potentiale for innovation. Målsætningen er at skabe en struktureret og samlende tilgang til udnyttelse af innovationspotentialer i SMV

Indsendt af

Copenhagen Business Academy

Resumé

De små og mellemstore virksomheder er bærende i den danske erhvervsstruktur, men har samtidig en række barrierer for at udnytte deres potentiale for innovation. Disse barrierer handler ofte om manglende markedsudvikling, forretningsudvikling og internationalisering, ligesom der er barrierer virksomhederne imellem og i forholdet til relevante vidensvirksomheder.

Erhvervsakademierne har et bredt og tæt samspil med netop de væksterhverv, som mange SMV opererer i. Men skal akademierne for alvor gøre en forskel, forudsætter det en ny proaktiv rolle i forhold til at afdække og udnytte disse virksomheders potentiale for innovation i og på tværs af brancher og funktioner i markedet.

Denne proaktive rolle skal bringe samspillet mellem akademi og SMV ind i en anden strukturel kontekst, hvor der målrettet og tematiseret arbejdes i nye innovationsfællesskaber på tværs af SMV, akademi og andre vidensvirksomheder.

Udfordring og muligheder

Betydningen af de små og mellemstore virksomheder fremhæves i Danmark – løsningernes land og i FORSK 2020 samt i Erhvervs- og Vækstministeriets tema Vækst og produktivitet i danske virksomheder, ligesom der peges på vigtigheden af et tæt samspil med relevante vidensvirksomheder, herunder erhvervsakademier.

Der ligger et væsentligt potentiale i at målrette dette samspil således, at eksempelvis det store antal af studerendes afgangsprojekter, kompetenceudviklingstiltag og virksomhedsspecifikke udviklingsprojekter kobles sammen og op på mere langsigtede mål og temaer, der er defineret ud fra de innovations-potentialer, som de enkelte erhverv og klynger eller netværk af SMV vurderes at repræsentere på den længere bane.

Udfordringerne ligger i at etablere en ny strukturel tilgang til SMV, der kan samle og målrette innovationsindsatsen og sikre en direkte kobling til de vidensvirksomheder, som kan bistå med dette. SMV har ikke fælles tilhørsforhold til arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, ligesom de fleste ikke har varige relationer til vidensvirksomheder og herunder de universitære miljøer.

Målsætning

Målsætningen er at skabe en struktureret og samlende tilgang til udnyttelse af innovationspotentialer i SMV, som er koblet op på langsigtede mål og veldefinerede innovationstemaer i og på tværs af brancher og funktioner i markedet. I denne kontekst får erhvervsakademierne en ny rolle som omdrejningspunkt og drivere i processen, der skal bæres af nye innovationsfællesskaber mellem SMV’ere med komplementære potentialer, akademi og andre relevante vidensvirksomheder.

Innovationsbehov

Indsatsen har afsæt i det potentiale for innovation, som SMV repræsenterer i forhold til målsætningen om et mere effektivt og konkurrencedygtigt samfund. Indsatsen vil således være rettet mod afklaring af nye muligheder i markedet og potentialet i udvikling af den enkelte virksomheds forretningsgrundlag gennem nye innovative tilgange til kunde-, produkt- og salgsudvikling samt internationalisering og tilhørende udvikling af det organisatoriske beredskab.

Desuden vil indsatsen være rettet mod innovation af infrastrukturen mellem de SMV, som opererer i markedet, erhvervsakademier og andre vidensvirksomheder, som skal bistå med at afdække innovationspotentialer, målsætte og tematisere disse, samt omsætte handling til resultater. I den sammenhæng peges der også på koblingen mellem SMV og den finansielle sektor som et innovationsområde, ligesom koblingerne til digitalisering og globalisering. Desuden kan der på specifikke områder vise sig behov for ændrede rammebetingelser og andre politiske tiltag.

De danske forudsætninger

I innovationsstrategien peges der på det danske innovations DNA, ligesom publikationer fra Erhvervs- og Vækstministeriet og EU underbygger, at der er et væsentligt potentiale for innovation og vækst i de private og ofte internationalt orienterede erhverv, som erhvervsakademierne især retter sig mod, og hvor operatørerne ofte er SMV.

Erhvervsakademierne har allerede i dag omfattende relationer til disse små og mellemstore virksomheder og gennem uddannelsesporteføljerne opbygget et kompetenceberedskab, som netop retter sig mod disse virksomheders forretningsmæssige praksis og innovation, og hvor den enkelte virksomhed mødes i øjenhøjde. Et akademi som Copenhagen Business har således indenfor kerneområder som international handel og markedsføring, service og oplevelse, it og multimedia, ledelse samt innovation og entreprenørskab, årligt tusinder af leverancer i form af danske og internationale dimittender på akademi- og bachelorniveau, efter- og videreuddannelse, inkubationsmiljøer for entreprenører samt traineeforløb, afgangsprojekter og udviklingstiltag ude i den enkelte virksomhed.

Med udviklingskontrakterne for 2013-2014 har FIVU samtidig sat klare og ambitiøse pejlemærker for udviklingen af akademiernes innovationskapacitet og vidensgrundlag gennem samspil med såvel praksis som forskning i det faglige felt. Samtidig er der fra FIVUs side tiltag som videnskupon, erhvervs-Ph.D. videnspilot og iværksætterpilot, der understøtter fokus på innovation.
Endelig er der gennem den nye sektororganisation Danske

Erhvervsakademier lagt rammerne for et styrket samarbejde på tværs af landets ni akademier samt med de relevante organisationer og universitære miljøer i ind- og udland. Akademierne har allerede i dag i deres samarbejdsfelt både arbejdsgiver-, arbejdstager- og brancheorganisationer og danske og udenlandske universiteter. Desuden arbejdes der også i lokalt forankrede netværk.

Effekter og potentialer

SMV som en ny innovationskraft kan i det større perspektiv for alvor gøre en forskel i udviklingen af Danmark som et effektivt og konkurrencedygtigt samfund. SMV er både bærebund og spirer i den danske erhvervsstruktur, en stor del er vækst-virksomheder, og flere kommer til - ikke mindst som følge af et øget fokus på entreprenørskab.

Succeskriteriet i denne indsats er at målrette summen af SMVs mange udviklingsmæssige tiltag ved at sætte dem ind i en ny strukturel kontekst med erhvervsakademier som omdrejningspunkt og drivere i innovationsprocessen.

Effekten af indsatsen vil følge strukturen i de udvalgte innovationstemaer og typisk knytte sig til specifikke erhverv, markeder, produkter og funktionsområder. På den nationale balance vil det samlet set styrke SMVs bidrag til vækst og beskæftigelse, øget indtjening og eksport.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013