Gå til indhold

Den rette vandkvalitet til den rette anvendelse

Et øget pres på vandressourcerne – såvel i Europa som i resten af verdenen – øger kravene til såvel vandbehandlingsteknologier for at sikre den optimale vandkvalitet til den rette anvendelse. Initiativet kan skabe en ny styrkeposition for danske virksomheder på et globalt vandteknologimarked.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet

Resumé

Et øget pres på vandressourcerne – såvel i Europa som i resten af verdenen – øger kravene til såvel vandbehandlingsteknologier, som til monitering og til dokumentation af vandkvalitet, for at sikre den optimale vandkvalitet til den rette anvendelse. Udvikling af nye, innovative teknologier skal sikre dette og deres bæredygtighed vurderes helhedsorienteret.  Initiativet kan skabe en ny styrkeposition for danske virksomheder på et globalt vandteknologimarked

Udfordring og muligheder

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byer og nye byområder er grundet den store befolkningstæthed ofte en stor belastning for det omkringliggende miljø. I de kommende år forventes på verdensplan en eksplosiv vækst i vandringen fra land til by. Uændret vandanvendelse vil i 2030 føre til, at forbruget vil 40 % større end den kendte tilgængelige vandressource.

Dette stiller nye krav og øger kompleksiteten i byernes vandhåndtering, med udvikling af nye avancerede renseteknikker, mange vandkvaliteter, ny effektiv klimatilpasning og fokus på effektiv ressourceudnyttelse og genindvinding. Kompleksiteten i systemet og betragtninger som at alt vand er en ressource vanskeliggør vurderinger af bæredygtighed (triple-bottom-line) og medfører et øget fokus på sundhedsmæssige risici, der følger med et sådan system.

I Danmark arbejdes der på flere fronter på at gøre landet til et ”Water Hub”, og dermed et globalt center for vandteknologi og –forvaltning. En væsentlig forudsætning for at det lykkes, er at danske leverandører og rådgivere, der skal sælge varer og serviceydelser ud af landet, får defineret og demonstreret et fælles og klart budskab om, hvad de(n) særlige spidskompetence(r) indenfor vand er på det internationale marked – og hvor den er relevant.

Emnet ligger centralt i forhold til FORSK2020, som under ’et samfund med grøn økonomi’ specifikt peger på, at man ønsker en udvikling ’fra viden om miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger’.
EU  har i december lanceret Strategic Implementation Plan for ’European Innovation Partnership WATER’, hvori det påpeges, at ’with its path finding legislative standards, world class water service companies and cutting edge technology providers, Europe is already a leader in the global water sector.’

Målsætning

Innovationspartnerskabet vil indenfor 3 år definere, udvikle og demonstrere en række behandlingsteknologier, der vil forbedre vandforvaltningens effektivitet og hjælpe byerne til en mere bæredygtig vandhåndtering, og sensorteknologier til overvågning af vandkvaliteten. Der vil derudover være fokus på at udvikle værktøjer, der med udgangspunkt i et helhedsorienteret syn på byernes vandforvaltning og byudvikling generelt beregner en række standardiserede (men geografisk/lokalt variable) indikatorer for bæredygtighed og risici. 

Indikatorerne bygges på konkrete metoder for kvantitativ vurdering (fx LCA, (hvor Danmark er foregangsland) ,Water Footprinting, risiko). Innovations-partnerskabet vil udvikle værktøjer og teknologier på tværs af discipliner, der definerer en unik position for dansk vandteknologi og vandforvaltning.

Innovationsbehov

Metoder til dokumentation og risikostyring i det komplekse vandkredsløb kræver dels videreudvikling af gængse værktøjer, så de er tilpasset de særlige behov i vandsektoren. Dels forskning i effektiv opsamling og håndtering af store mængder måledata, der kan anvendes i praksis i alt fra enkelte ejendomme, mindre forsyninger til forvaltningen af hele byområder.

Metoderne skal demonstreres og formidles så de kan anvendes af alle relevante aktører fra den lokale varmemester til rådgivere, der udfører international benchmarking af vandhåndteringstrategier i megabyer. For at sikre den tværdisciplinære indsats og forankre innovationen i et lokalt marked, der kan dokumentere anvendelsen af de udviklede metoder og teknikker vil DTU Miljø opbygge partnerskabet med en række væsentlige aktører på vandområdet, heriblandt er der allerede vist interesse fra:

De største forsyningsselskaber (HOFOR, VandCenterSyd og Aarhus Vand, Spildevandscenter Avedøre), store forbrugere (ARLA), rådgivere (Grontmij, DHI), leverandører (Krüger, Aquapurin), myndigheder (KBH KK) og universiteter (DTU Management Engineering, DTU FOOD, DTU Kemiteknik, DTU Compute, Aalborg Universitet).

De danske forudsætninger

Historisk set har Danmark været førende på vandbehandlingsteknologier, og dansk vandteknologi er i høj grad baseret på miljømæssigt bæredygtige løsninger. Med sit fokus på miljø igennem en lang årrække har Danmark ofte markeret sig og har således en god platform for videreudvikling af miljøteknologien på vandområdet, der i dag beskæftiger ca. 35.000 fuldtidsansatte og har en eksportandel på 50 %.

Regeringens Vækstteam for vand, bio & miljøløsninger anbefaler således inden for vandløsninger dels ’En mere effektiv vandsektor’, dels ’Øget vandeffektivi-tet i forbindelse med produktion’, hvor der netop peges på behovet for energieffektive renseteknologier og smartere fastsættelse af vandkvalitetskrav.

Det Europæiske Vandpartnerskab WATER (EIP) påpeger vand- og spildevandsbehandling som et prioriteret arbejdsområde
Danske virksomheder kan gøre sig gældende, hvis de får mulighed for at demonstrere og udvikle integrerede systemløsninger, der stemplet med ”dansk troværdighed” leverer helhedsorienterede løsninger, der er markedets mest bæredygtige og sikre for borgerne og naturen.

Det er væsentligt, at den bære-dygtighedstankegang og høje troværdighed, der pt. findes blandt landets større forsyningsvirksomheder støttes, så den kan blive et afsæt for eksportløsninger.

Effekter og potentialer

Vandsektoren dækker et globalt marked, som i mange dele af verden er præget af energikrævende løsninger som fx afsaltning. Danske løsninger er i høj grad miljømæssigt meget bæredygtige løsninger og videreudvikling af netop dette felt etablerer en vigtig niche for dansk teknologi i et internationalt marked.

Innovationspartnerskabet vil støtte det allerede stærke tværfaglige samarbejde blandt danske teknologileverandører, rådgivere, vidensinstitutioner og forsyningsbranchen i vandsektoren. Dertil vil det give dansk vandteknologi en kant i forhold til det globale marked, der er afgørende i et marked med mange og store konkurrenter. Partnerskabet giver danske virksomheder konkrete erfaringer og dokumentation for deres løsningers kvalitet, med mulighed for at integrere teknologier, der udvikles på det globale marked. Da partnerskabet tager udgangspunkt i metoder og værktøjer, der går på tværs af rent vand, afløb, klimasikring, spildevandsrensning og recirkulering, er der tilsvarende markedspotentialer indenfor enhver gren.

Udlandets mange teknologi-leverandører, der allerede driver store dele af markedet fx indenfor vandgenbrug og ressource genvinding, vil blive medspillere, da deres teknologier vil kunne indgå i danske systemløsninger med dokumenteret effekt og sikkerhed. Partnerskabet vil derfor skabe en ny dansk styrkeposition på et globalt vandteknologimarked der pt. udgør 480 mia. $/år med en årlig vækst på 6 %.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. marts 2013