Gå til indhold

Indsatsområder i pilotpartnerskab om udvikling af et intelligent energisystem –smart energy

Nærværende indspil udpeger fem væsentlige indsatsområder under pilotpartnerskabet, som vurderes at have signifikant betydning for fremme af et intelligent energisystem, og som samtidig indeholder et innovations og vækstpotentiale.

Indsendt af

Dansk Energi

Resumé

Nærværende indspil udpeger fem væsentlige indsatsområder under pilotpartnerskabet, som vurderes at have signifikant betydning for fremme af et intelligent energisystem, og som samtidig indeholder et innovations og vækstpotentiale:
 
1. Demonstrationsprojekt af en teknisk og markedsmæssig integration af systemerne gas, fjernvarme og el.

2. Best Practice modeller for udbredelse af smartcity-koncepter i Danmark og Østersøregionen

3. Udvikling af markedsmodeller for handel med fleksibelt elforbrug, samt handel på tværs af eksisterende og nye markeder for fleksibilitetsydelser.

4. Koncept for udvikling af it-arkitektur og it-systemintegration i et dansk smartgrid.

5. Forbrugernes inddragelse i og medindflydelse på udviklingen af et intelligent energisystem.

Udfordring og muligheder

1. En udvidelse af smartgrid med en integration til gas og varme, øger fleksibiliteten i den samlede energinfrastruktur og understøtter danske styrkepositioner inden for systemløsninger og rådgivning. Det vil samtidig styrke grundlaget for eksport af energiteknologi.

2. Med udgangspunkt i de igangværende smartcity projekter i Danmark, bør der udvikles best practice metodikker og et handlingskatalog med værktøjer, som kan danne grundlag for smartcity samarbejder med andre byer og hovedstæder i Østersø-regionen. På den måde optimeres udnyttelsen af den ekspertise og de kompetencer, som de forskellige hovedstæder/byer har indenfor forskellige smartgrid- og smartcity-komponenter. Dette åbner op for eksport af dansk knowhow, og vil understøtte erhvervsudvikling i både Danmark og landene omkring Østersøen.

3.  Udvikling af markedsmodeller for handel med fleksibelt elforbrug bør bygge på det markedsdesign og de aktørroller, som er tilvejebragt i ”Smart Grid i Danmark 2.0) som Energinet.dk og Dansk Energi har udviklet som et resultat af delanbefaling, 22, 23 og 24 fra ministerens smartgrid netværk. Der er behov for et styrket fokus på udvikling af forretningsmodeller for markedsaktørerne, og på fastlæggelse af regulatoriske rammer for et fleksibilitetsmarked. Arbejdet bør sikre mulighed for handel på tværs af eksisterende og nye markeder for fleksibilitetsydelser.

4.   Et koncept for udvikling af it-arkitektur og it-systemintegration i et dansk smartgrid skal sikre sammenhæng i udvekslingen, opsamlingen og håndteringen af data på tværs af systemer og forsyningssektorer. Et væsentligt element i dette er, at sikre danske løsninger indarbejdes i internationale standarder for dermed at åbne internationale markedsmuligheder for danske produkter.

5. Tilskyndelse til en aktiv inddragelse af forbrugerne er af essentiel betydning i udviklingen af et smartgrid. Smartgrid er i udpræget grad født i ingeniørens og økonomens verden. Skal de teknologiske muligheder adopteres af borgere, virksomheder, offentlige institutioner mv., er der behov for at opsamle viden og forstå, hvad det er for motivationsfaktorer, der er afgørende for at brugere og kunder tager de teknologiske muligheder til sig.  

Målsætning

De skitserede indsatsområder bygger videre på danske styrkepositioner indenfor
systemløsninger, markedsløsninger og demonstrationsmiljøer og skal fremme eksport af danske produkter, services og løsninger til internationale markeder.

Innovationsbehov

Indsatsen til sikring af teknologisk og markedsmæssig integration af gas, varme og el vil have stor innovationshøjde også i internationalt perspektiv. Også udvikling af og implementering af markedsdesign og forretningsmodeller for handel med fleksibelt elforbrug, udviklingen af tværsektorale it-løsninger, skabeloner for forbrugerinvolvering afføder behov for en række innovationsindsatser, hvoraf hovedparten skal gennemføres i offentlig og privat samarbejde.

De danske forudsætninger

Indsatsen bygger videre på danske styrkepositioner indenfor
systemløsninger, markedsløsninger og demonstrationsmiljøer.
 

Effekter og potentialer

Ambitionen er at Danmark bliver blandt de første lande i verden, som udvikler et smartgrid og formår at sikre en teknisk og markedsmæssig integration af gas, el og varme. Dansk Energis analyse af vækstpotentialet indenfor markedet for smartgrid teknologi og komponenter fra juni 2012 viser en mereksport på 14 mia. kr. i 2020 for danske virksomheder samt en øget jobskabelse på 7700 varige arbejdspladser i 2020. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013