Gå til indhold

Den digitale virksomhed – fleksibel automation

Udvikling af en digitaliseret, automatiseret og kompetenceorienteret dansk produktion. Det sker gennem teknologiudvikling, der tager højde for en dansk tilgang til produktion og vores fortrin i konkurrencen, hvor teknologien bliver tilpasset til mindre og mellemstore danske virksomheder.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

Udvikling af en digitaliseret, automatiseret og kompetenceorienteret dansk produktion. Det sker gennem teknologiudvikling, der tager højde for en dansk tilgang til produktion og vores fortrin i konkurrencen, hvor teknologien bliver tilpasset til mindre og mellemstore danske virksomheder.

Udfordring og muligheder

Mere end 100.000 job er tabt indenfor fremstilling de seneste 10 år. Det er et problem, fordi produktion er så betydende for vores økonomi og velfærd. Hver anden krone, der tjenes hjem på eksport, kommer fra fremstilling, der beskæftiger 330.000 mennesker.

Problemet for dansk produktion er, at vi er for dyre og produktionen er i mange tilfælde for lille til, at vi kan gøre os håb om at skabe fornuftig økonomi i den, hvis ikke vi satser på teknologiudvikling tilpasset vores særlige fortrin. Vi har høje lønninger, og i de senere år også en underinvestering i vores produktionsanlæg, som forringer vores vilkår for at skabe produktivitet og stå os i konkurrencen. I det globale spil er vi ikke i stand til at konkurrere på lave enhedsomkostninger.

Muligheden er at udvikle teknologi tilpasset danske virksomheders tilgang til produktion. Større danske virksomheder som fx Grundfos, Danfoss, Kamstrup, GN Resound, Terma, mfl. har vist, at det kan lade sig gøre at matche store glo¬bale koncerner i konkurrencen gennem en bevidst proces- og produktudvikling. Deres erfaringer kan sammen med yderligere teknologiudvikling overføres til mindre og mellemstore virksomheder fx indenfor metal og maskinindustrien.


Danske videninstitutioner har samtidig stærke kompetencer inden for produktionsforskning, jf. MADE-samarbejdet, som kan danne samme om en forstærket indsats på produktionsområdet.

Målsætning

Antal proces- hhv. produktinnovative industrivirksomheder er i 2020 vokset med 10 pct. Industriens arbejdsproduktivitet stiger ekstra 0,1 pct. i 2020.

Innovationsbehov

Virksomheder, universiteter og erhvervsorganisationer skal sammen udvikle løsninger til fleksibel automation, dvs. digitaliseret, automatiseret og kompe-tenceorienteret produktion – navnlig til nicheprodukter med høj kvalitet, i relativ lav volumen i de enkelte serier og relativ lav størrelse af virksomheden.

Fleksibel produktionsteknologi

Robotisering, industrielle tablets og near field communication kan give medarbejderne mulighed for at arbejde mobilt i produktionen - herunder optimere fx energiforbrug ift. det aktuelle produktionsflow medens selve kvalitetskontrollen varetages af visionsystemer, der på brøkdele af et sekund vurderer om produktets kvalitet lever op til virksomheden og kundernes krav.

Det kræver teknologiudvikling tilpasset mindre og mellemstore danske virksomheder. Et konkret eksempel kunne være en ”Intelligent pudserobot”, som er en robot, der skal kunne erstatte en række manuelle tidskrævende funktioner ved puds-ning af træoverflader i møbelproduktion og dermed også nedbringe antallet af fysisk hårdt belastende og nedslidende funktioner. Teknologien skal ud-vikles, så arbejde med levende materiale, som f.eks. træ, inddrages samt ev-nen til ”følelse af overflader.

HMI – human machine interface

Operatører og ingeniører vil med bedre designede brugerflader nemmere, hurtigere og mere pålideligt udnytte teknologien fleksibelt og tilegne sig nye faciliteter og konstant have visuelt overblik over store produktionsenheder og udføre remote produktion. Det kræver teknologiudvikling med fokus på operatørfunktionen.

Integration af forretningen via teknologi

IKT gør det muligt fleksibelt at integrere på tværs af virksomheden – produktion, styring og planlægning med salg, produktudvikling og kvalitetskontrol. Et aktuelt emne som ”øget produktivitet ved online kvalitetskontrol” kan tænkes ind her. Ved online kvalitetskontrol opnås forbedret produktivitet, minimering af spild, sikring af kvalitet og forbedret dokumentation gennem udvikling af NDT metoder (ikke destruktiv prøvning real tid).

 
Samtidig kan man fx vente med variantskabelse til meget sent i forløbet – og endog løbende tilføje nye kvalitetsmæssige features, mens kunden anvender produktet. Det kræver teknologiudvikling, der fokuserer på tværgående inte-gration og embedded systemer.

Big data

Med digitalisering, sensorer og RFID teknologi bliver de data-set, der kommer fra produktionen og fra produkter en guldgrube af muligheder for data-mining og produktions- og ledelsesinformation. Det kræver teknologiudvikling af avanceret software og supercomputing.

Simulering og modeldrevet udvikling

Driftsrealistiske 3D modeller kan i dag planlægge og gennemføre en test af et produktionssetup, så fejl, forsinkelser og driftsstop kan undgås. I en ikke særlig fjern fremtid bliver 3D print af varer ikke en fremtidsdrøm, men en reel produk-tionsmulighed – det vil styrke design og produktudvikling ligesom fuldstændig kundetilpassede løsninger vil kunne tilbydes. Det kræver teknologiudvikling af modeller og udstyr.

Produkter med nye services baseret på IKT

Ved at tilføje IKT baserede services til fysiske produkter, styrkes danske indtustrivirksomheder og MMV’er deres position. Her tænkes på at skabe øko-systemer til samspil mellem produkter fra forskellige leverandører set i et værdikæde perspektiv og evt. ved brug af en slags app store – både til distribution og til kvalitetssikring af tredjeparts services. Desuden netværks-opkoblet indlejret software til kommunikation, sensorfusion, filtrering, machine learning, energi-spare strategier mm.

De danske forudsætninger

Der er i Danmark stærke kompetencer inden for produktionsforskning, herunder på alle de nævnte forskningsområder. Disse kompetencer er i 2012 blevet samlet i MADE – Manufacturing Academy of Denmark, som tæller DTU, AAU, AU, SDU, CBS, FORCE, Teknologisk Institut samt aktuelt virksomhederne Grundfos, Danfoss, Terma, NKT, Siemens, Haldor Topsøe og LEGO. Hensigten er, at MADE skal udvides betydeligt med antallet af virksomheder, og derfor er denne ramme ideel til en styrket indsats på produktionsområdet.

Effekter og potentialer

Forslaget vil indenfor fremstilling være med til at

- Skabe arbejdspladser ved at satse på en teknologiudvikling, der fremmer særlige danske fortrin i konkurrencen.

- Styrke innovation gennem øget teknologi i produkter og processer

- Øge produktiviteten gennem stærkere processer og øget investering i nyt IKT baseret udstyr til produktion og forretningsudvikling

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013