Gå til indhold

Ressource recirkulering i samfundet

Adgang og priser på råmaterialer og metaller er afgørende for en række virk-somheders produktion nu som fremadrettet. Nogle ressourcer vil blive en mangelvare, og for andre gælder at markedsadgangen begrænses.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

Adgang og priser på råmaterialer og metaller er afgørende for en række virk-somheders produktion nu som fremadrettet. Nogle ressourcer vil blive en mangelvare, og for andre gælder at markedsadgangen begrænses. Nye og forbedrede metoder til at fange de mest værdifulde ressourcer i affaldet så funktionen af disse kan genanvendes bliver et vigtigt innovationsområde i de kommende år.

Dette understreges i EU’s strategi Towards a Ressource Efficient Europe. Desuden kan produkter og produktionskæder designes så genanvendelse senere i processen gøres nemmere og mere rentabel.

Udfordring og muligheder

Verdens ikke fornybare ressourcer er under pres og råvarepriserne har gennem de sidste år været generelt stigende. I de kommen årtier vil en øget del af verdens befolkning begynde at efterspørge flere produkter hvormed efterspørgslen efter ressourcer vil accelerere.

Derfor må det forudses, at prisen på jomfruelige ressourcer fortsat vil stige væsentligt, hvorved der skabes grobund for og økonomi til øget udvinding af ressourcer fra affald samt større ressourceeffektivitet gennem de enkelte produktionskæder. Det indebærer at innovative løsninger der øger ressourceeffektiviteten indtænkes i udviklingen og produktionen af produkter og håndteringen af affald.

Det kræver nye og forfinede metoder til sortering og adskillelse af affald og nye metoder til oparbejdning af ressourcerne fra affaldet. Materialerne skal i langt højere grad frasorteres, adskilles og oparbejdes med fokus på at bevare deres oprindelige egenskaber – funktionel genanvendelse skal øges.

Det er teknologier som optisk sortering, RFID-tacs og så videre der kan sikre at værdifulde ressourcer opkoncentreres i specifikke ressourcestrømme, som det miljø og samfundsøkonomisk giver mening at oparbejde til nye ressourcer.

Nogle af de oplagte ressourcer at fokusere på er metaller (eksempelvis fra elektronikaffald) og plast fra såvel industriaffaldsstrømme som husholdningsaffald. Ressourceeffektivitet kan også indtænkes i innovativt design af produkter, hvor genanvendelse af værdifulde råmaterialer er indtænkt fra starten.

Målsætning

Udvikling af metoder der kan sortere og adskille højværdi affaldsfraktioner, så de kan oparbejdes til nye ressourcer af høj kvalitet. Øge andelen af funktionel genanvendelse gennem effektiv sortering og udvikling  af produkter og forretningsmodeller.

Innovationsbehov

Der er behov for forskning og udvikling i forhold til at anvende kendte teknologier til anvendelse på affaldsstrømme, og i forhold til udvikling af nye teknologier og programmer der kan identificere de ønskede ressourcer. Sortering, adskillelse og funktionel genanvendelse skal prioriteres i forskningen og udviklingen.

De danske forudsætninger

Danmark har en lang tradition for en effektiv affaldshåndtering. Nu skal denne tradition omstilles til fokus på at sikre, at de mest værdifulde ressourcer bliver sikret til funktionel genanvendelse. Teknologier der fokuserer på at udvinde ressourcerne fra affaldsstrømmene vil kunne afsættes globalt.

Effekter og potentialer

Med stigende ressourcepriser i de kommende år, må det forventes at der er stort eksportpotentiale for udviklede teknologier og systemer.
Samtidig kan ressourcesikkerheden i højere grad sikres fremadrettet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. april 2013