Gå til indhold

Vandeffektiv industriel produktion

Klimaændringer og global urbanisering fører til stigende pres på vandressourcer. Dette har stor og stigende betydning for industriel produktion, der oftest er kon-centreret i urbaniserede områder.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

Klimaændringer og global urbanisering fører til stigende pres på vandressourcer. Dette har stor og stigende betydning for industriel produktion, der oftest er kon-centreret i urbaniserede områder. I visse områder er adgangen til tilstrækkelige mængder rent vand en reel trussel mod virksomhedernes muligheder for fortsat produktion. Samtidig er der øget opmærksomhed på virksomhedernes ansvarlige udnyttelse af lokale vandressourcer.

Markedet for teknologiske løsninger, der kan øge vandeffektiviteten i industriel produktion og anvede sekundavand er derfor globalt set enormt. Innovations-partnerskabet vil skabe og forankre værktøj, kompetencer og teknologiske løsninger samt et stort antal veldokumenterede demonstrationsprojekter, der kan sikre danske teknologileverandører og rådgivere et godt hjemmemarked og et internationalt netværk som et solidt afsæt for en global markedsføring under temaet: Vandeffektiv industriel produktion.

Udfordring og muligheder

Vand indgår i stort set al industriel produktion. Lokal knaphed på vand og sti-gende vandpriser og afledningsafgifter er primære årsager til, at virksomheder indfører vandbesparelser og genbrug af vand. Tendensen forstærkes af øget opmærksomhed hos slutkunder og i leverandørkæder på, at virksomheder kan dokumentere en ansvarlig håndtering af lokale vandressourcer.

 
Det er en udfordring, at så snart rent drikkevand bliver belastet med forskellige stoffer, kategoriseres det oftest som spildevand og blandes med andre kategorier af spildevand. Rensning så tæt på kilden som muligt giver mulighed for specifikke rensningsteknikker. Risikovurderinger i relation til sikker tilgængelighed af tilstrækkelig mængde vand af tilstrækkelig god kvalitet er i stigende grad en naturlig del af en virksomheds bæredygtighedsprofil.

Alle disse faktorer sammenholdt med den stigende knaphed på vand peger på et enormt stort og stigende marked inden for industriens vand. I Global Water Market 2011, Global Water Intelligence (2011) peges på et globalt marked inden for industriens vand og spildevand på 14 mia. USD i 2010 stigende til 22 mia. USD i 2016 – altså et voldsomt stort marked med årlig vækst på 7-8%.

Målsætning

Målet med Innovationspartnerskabet ”Vandeffektiv industriel produktion” er at etablere en dansk viden- og teknologiplatform, der øger vandeffektiviteten og optimere anvendelsen af sekundavand markant i dansk industriel produktion og fungerer som afsæt for dansk eksport af rådgivning og teknologi til vandbesparelser og vandgenbrug i industriel produktion. Herunder udvikling af vandseparerings- og rensningsteknikker i produktionsprocesserne industrien, så rent vand kan recirkuleres og det kun er affaldsstoffer der bortledes.

 
Konkret vil partnerskabet understøtte en målsætning om, at 15 % af vandforbruget i industrien i Danmark i 2018 er baseret på anvendelse af sekundavand i den rette kvalitet.

Innovationsbehov

Der vil indgå en lang række aktiviteter inden for: videnindsamling, udvikling, uddannelse, videnspredning, demonstration, dokumentation, mv.:

• Brugt og forurenet vand betragtes som et uanvendelig restprodukt, der bortledes til kloakken. Der er brug for at kendte teknikker så som membran og kulfiltre udvikles, så det kan anvendes direkte i / integreres i produktionsudstyret.

Derved kan vandet som ressource genanvendes mens kun affaldsstofferne bortledes. Det vil reducere trækket på ressourcerne af rent vand betydeligt. Der er behov for udvikling af integration af vandrensning i produktionsudstyr, så vandrensning integreres under sikkerhedsbarrierer m.v.

• Det er en udfordring at integrere vandsepareringsprocessen i de høje kvalitetskrav til fødevare- og medicinalindustrier. Imidlertid er det en fordel at integrere genanvendt vand i produktionskravene, så der ikke skal laves særskilte vandkrav under miljølovgivningen. I den forbindelse bliver en del af udviklingsprocessen af få de officielle regler om sikkerhed ved produktion af fødevarer og medicin tilpasset, så genbrugsvand accepteres. Der er behov for udvikling af de regelbaserede rammebetingelser om fødevaresikkerhed og medicinalproduktion.

• Udvikling af generisk IT-værktøj, der kan muliggøre identifikation og evaluering – herunder risikovurdering - af nye scenarier for vandoptimeret produktion for enkeltvirksomheder og industriparker.

• Identifikation af reguleringsmæssige barrierer – nationalt og internationalt.

• Indikatorer for bæredygtighedsprofilering af vandmiljøteknologi med henblik på effektivisering af teknologiinnovation og markedsføring.

• Overblik over eksisterende løsninger og dokumentation samt udbredelse af disse i samarbejde med sektornetværk og regionale erhvervsaktører.

• Sensorbaserede løsninger med real-tidsmonitering og beslutningsstøtte-værktøj, der sikrer produktkvalitet og dokumenterer vandkvaliteten.

• Nye teknologiske løsninger med fokus på repræsentativ global industriel produktion, der giver gode muligheder for repeterbarhed.

• Nye innovative løsninger med forøget vandeffektivitet af produktions-udstyr i samarbejde med danske virksomheder, der producerer produktionslinjer/-udstyr til fødevareindustri, bioteknologisk industri.

• Inden for serviceindustri vil indgå to fokusområder: Dels ”Vandeffektive hospitaler” som danske regioner har peget på som af særlig samfunds-mæssig interesse – og dels ”Vandeffektiv turistindustri”, hvor der ofte etableres meget vandkrævende turistindustri i vandknappe områder.

Innovationspartnerskabet vil bestå af repræsentanter fra: GTS, Universiteter, Inno-MT, Dansk Miljøteknologi, en lang række SMV teknologileverandører, danske producerende virksomheder, producenter af produktionslinjer, sammen-slutninger og netværk af industrisektorer, regionale erhvervsfremmeaktører.

Innovationspartnerskabet vil stå på og styrke aktiviteter, som forventes igangsat i pilot-innovationspartnerskabet for sekundavand, som annonceret i den nye innovationsstrategi. På den internationale scene vil der blive samarbejdet med de betydende videncentre inden for området.

Tidshorisonten for innovationspartner-skabet er 4-5 år, men der vil i løbet af 1-2 år kunne skabes tydelige resultater. Finansieringsmæssigt vil partnerskabet spille tæt sammen med innovations- og erhvervsfremmeprogrammer som Grøn Teknologi og Markedsmodningsfonden.

De danske forudsætninger

Danmark har gennem en lang årrække haft viden- og teknologiudviklings-aktiviteter indenfor området samt deltaget i europæiske udviklingsprojekter – senest den store satsning, AquaFit4Use, hvori DHI var deltager. Danmark har endvidere et stort antal større og mindre virksomheder inden for vandteknologi, der er innovative og forandringsvillige og en af Danmarks største spillere på teknologiområdet, Grundfos, har udpeget området til et satsningsområde for forretningsudvikling.

Danmark har en lang tradition for produktion af avanceret udstyr til processering af fødevarer og bioteknologisk produktionsudstyr ligesom Danmark har stærke spillere inden for udstyr til vandbesparende vask/rengøring i industrien samt inden for en lang række biologiske og fysisk/kemiske teknologier, der indgår ved opgradering og genbrug af vand i industrien.

Effekter og potentialer

Innovationspartnerskabets aktiviteter vil skabe øget international efterspørgsel efter dansk teknologi til øget vandeffektivitet i industriel produktion - såvel vandteknologiske løsninger som vandeffektiv produktionsteknologi og specialistrådgivning inden for industriel produktion.

Deltagelse i innovations-partnerskabet vil give en meget store gruppe af innovative danske vand-teknologi-SMV’er mulighed for at bringe deres teknologier veldokumenteret i spil i nye closed-loop-løsninger, der vil blive udviklet. Ud over det meget store eksportpotentiale vil innovationspartnerskabet styrke konkurrenceevnen hos danske producerende virksomheder – direkte gennem besparelser og i kraft af produkters reducerede vandaftryk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013