Gå til indhold

Øget innovationsevne samt stærkere profiler inden for væksterhverv

Med de kommende års lavvækst i det offentlige skal der endvidere større fokus på stærkere uddannelseskompetencer inden for væksterhverv, hvor der oveni købet er risiko for mangel på arbejdskraft.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Højere innovationsevne er en nødvendighed for alle typer af medarbejdere i de kommende år – både inden for den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. Med de kommende års lavvækst i det offentlige skal der endvidere større fokus på stærkere uddannelseskompetencer inden for væksterhverv, hvor der oveni købet er risiko for mangel på arbejdskraft

Uddannelsesområdet har også i sig selv behov for innovation, da det danske uddannelsessystem er relativt dyrt i internationale sammenligninger.

Udfordring og muligheder

Manglende innovationsevne både i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv er en hovedudfordring i de kommende år, hvor der forventes meget lav vækst i det offentlige forbrug samtidig med at vi har en lav produktivitetsudvikling i det private erhvervsliv og en lav kvote af nyetablerede vækstvirksomheder.

Det samfundsmæssige behov, som indsatsen imødekommer, er en øget innovationsevne, der kan sikre nye løsninger på samfundets store udfordringer, erhvervsmæssig vækst og en arbejdsstyrke med kompetencer, der matcher fremtidens arbejdsmarked.

Stærkere spor og profiler i uddannelsessystemet inden for fremtidige væksterhverv kan styrke matchet mellem den erhvervsmæssige udvikling og kompetenceudviklingen.

Endvidere kan et højere fokus på innovation og en større erhvervsmæssig profilering sikre bedre gennemførelse og lavere frafald i uddannelsessystemet.

I Forsk2020 er der beskrevet, at Danmark kun ligger i midterfeltet i nyere internationale sammenligninger af uddannelsesniveau, til trods for at kun få lande investereren større andel af BNP i uddannelse.

Endvidere påpeges det, at mangelfuld uddannelse, usund livsstil og sociale problemer oftere giver anledning til samfundsudgifter til sundheds-system, overførselsindkomster, sociale indsatser, politi, kriminalforsorg mv.

Flere af de nedsatte vækstteam har fokus på, at der er behov for nye uddannelser og højere kvalitet af uddannelserne i et tættere samspil med den erhvervsmæssige udvikling. Så det sikres, at medarbejderne har de rette, herunder innovative, kompetencer

I Regeringens innovationsstrategi anbefales mere fokus på innovation i uddannelserne som et første skridt på vejen mod mere innovative medarbejdere og til at øge elever og studerendes motivation for at blive iværksættere. Samt at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d.

Målsætning

Hovedmålsætningen er at udvikle elevers og studerendes innovative kompetencer i alle led af uddannelsessystemet, som en integreret del af undervisningen. Det er en supplerende målsætning at etablere stærke uddannelsesprofiler, der er målrettet fremtidens væksterhverv.

Innovationsbehov

Undervisningsformer der fremmer innovationskompetencer.
Omsætning af de erhvervsmæssige styrkepositioner til fagligt indhold i hele uddannelsessystemet.
Tættere samspil og sammenhæng mellem væksterhverv og uddannelsessektoren.

De danske forudsætninger

Det danske samfund er præget af høj grad af tillid med korte kommandoveje. Hermed har den enkelte medarbejder et stort ansvar for opgaveløsningen.

Vi har en række erhvervsmæssige styrkepositioner eksempelvis inden for det grønne område med en høj jobandel og ikke mindst høj eksportandel indenfor fx cleantech, der placerer landet i den globale top.

Tilsvarende styrkepositioner har vi inden for sundhedserhvervene.

Effekter og potentialer

Indsatsen vil øge vækst og konkurrenceevne via løft i innovationsevne og uddannelsesniveau.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013