Gå til indhold

OPI-samarbejde om grøn omstilling

Det foreslås, at der iværksættes en særlig indsats, som skal fremme offentlig-privat innovationssamarbejde inden for grøn omstilling og erhvervsudvikling.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Det foreslås, at der iværksættes en særlig indsats, som skal fremme offentlig-privat innovationssamarbejde inden for grøn omstilling og erhvervsudvikling. Der bør udvikles en national strategi for grøn erhvervsudvikling med særligt fokus på OPI-samarbejde. Dernæst skal der afsættes midler til OPI-udviklingsprojekter med fokus på udvikling af energi- og ressourceeffektive løsninger inden for energirenovering.

Udfordring og muligheder

Det danske samfund står over for en omfattende omstilling til et fossilfrit samfund. Der er behov for at udvikle og implementere nye og bæredygtige energi- og ressourceeffektive løsninger inden for byggeri, jordforurening, energiforsyning og transport. Det offentlige marked udgør en væsentlig del af efterspørgslen på dette marked i kraft af de investeringer, der foretages i kommuner, regioner (sygehusbyggerier), den almene boligsektor og energi- og forsyningsselskaberne. OPI-samarbejder- og udviklingsprojekter kan bidrage til at sikre, at der udvikles nye og innovative energi- og ressourceeffektive løsninger i forbindelse med offentlige investeringer i energieffektivisering og omstillingen af energisystemet. Samtidig undgås det, at der foretages sub-optimale investeringer i den offentlige sektor. Det sikres, at de nye produkter og løsninger er målrettet eksisterende behov og marked og således også kan afsættes på eksterne markeder.

OPI-samarbejdet sker imidlertid ikke af sig selv. Der er behov for aktører, som kan understøtte projektledelse og facilitering af OPI-udviklingsprojekter på det grønne område såsom organisationen Gate 21, og der er behov for økonomisk støtte, som man fx kender det fra Fornyelsesfonden på sundhedsområdet.

Når vi snakker OPI og grøn omstilling vil alle fremtidige energieffektive velfærdsløsninger i princippet være med til at sikre en grøn omstilling.

Et eksempel på et OPI-samarbejde kunne være på jordforureningsområdet, hvor de nuværende metoder til oprensning er dyre, hvilket ofte skyldes et højt energiforbrug. Dette er en udfordring, der både er af regional, national og international karakter. Det vurderes med baggrund i miljø- og økonomihensyn, at der er et stort potentiale i at udvikle mere bæredygtige oprensningsmetoder. Med et innovationspartnerskab på jordforureningsområdet kan energiforbruget og omkostningen pr. kubikmeter sikret drikkevand reduceres.

Målsætning

Gennem fremme af grønne OPI-samarbejder mellem offentlige myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner skal grøn erhvervsudvikling accelerere i de kommende årtier.

Innovationsbehov

Der er behov for en national OPI-samarbejdsstrategi med fokus på grøn omstilling, hvor der afsættes midler til OPI-udviklings- og markedsmodningsprojekter med fokus energi- og ressourceeffektive løsninger inden for energirenovering.

Strategien skal omfatte etablering af en tættere kobling mellem forskningsindsatsen, den offentlige efterspørgsel og den konkrete produktudvikling, der foregår i danske virksomheder. OPI udviklingsprojekter kan gennem inddragelse af private virksomheder, kommuner, regioner, stat, almene boligorganisationer, forsknings- og videninstitutioner bidrage til at koble forskning i og udvikling af ny teknologi til afprøvning og udbredelsen af teknologien i den offentlige sektor.

Der bør udvikles en national strategi for OPI-samarbejde med fokus på grøn omstilling med midler afsat til OPI-udviklingsprojekter med fokus på energi- og ressourceeffektive løsninger. Eksisterende puljer som fx EUDP har primært fokus på udvikling og markedsmodning af ny teknologi og løsninger med fokus på at støtte virksomhedernes interne produktudvikling og innovationsprocesser.

De danske forudsætninger

Danmark har et stort potentiale for at udvikle og fastholde rollen som et ledende land inden for grøn teknologi. Udenlandske virksomheder har særligt blik for Danmark som test- og udviklingsland inden for grøn teknologi, dels fordi forskningen og virksomheder er langt fremme på området i Danmark, men også fordi nationale politiske målsætninger og offentlig efterspørgsel gør Danmark til et attraktivt land at investere i udvikling og demonstration af grøn teknologi.

Der er allerede etablerede samarbejdsnetværk mellem regioner, universiteter og virksomheder på det grønne område, eksempelvis på jordforureningsområdet og i relation til energirenovering. Disse samarbejdsnetværk kan med fordel formaliseres yderligere under større partnerskaber, som kan effektivisere innovationsarbejdet og styrke forskning og erhvervsliv.

Effekter og potentialer

Succesrige grønne OPI-samarbejder sikrer, at nye produkter og løsninger er målrettet et eksisterende behov og marked. Udover at OPI-udviklingsprojekter kan hjælpe virksomheder med at udvikle produkter og løsninger, der henvender sig til det offentlige marked i Danmark kan de nye grønne løsninger også afsættes på eksterne markeder som fx Kina, der har vist stor interesse for dansk teknologi på dette område. OPI-samarbejder kan, hvor det er relevant, med fordel etablere forpligtende partnerskaber med eksempelvis kinesiske virksomheder og myndigheder, hvilket eksempelvis er undervejs i Albertslund Kommunes partnerskab med Xiolain-provinsen i Kina.

Satses der eksempelvis på jordforureningsområdet kan nye, grønne løsninger forventes afsat i store dele af verden, og bl.a. i Kina har udtrykt et stigende behov for løsninger, der nedbringer energiforbruget og prisen i forbindelse med oprensning af forurenet jord.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013