Gå til indhold

Test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter til danske energiteknologier

Danmark har hidtil haft en styrkeposition inden for teknologier, der kan understøtte vedvarende energiproduktion og energieffektivisering. Denne position skal fastholdes og udbygges.

Indsendt af

Danske Regioner

Resumé

Danmark har hidtil haft en styrkeposition inden for teknologier, der kan understøtte vedvarende energiproduktion og energieffektivisering. Skal vi fortsat fastholde og udbygge denne position forudsætter det partnerskaber og investeringer, der kan skabe bedre muligheder for at udvikle, teste og afprøve danske energiteknologier – både når det gælder vedvarende energi samt effektivisering af det eksisterende energiforbrug, der stadig i vid udstrækning baseres på fossile kilder.

Udfordring og muligheder

Fremover vil efterspørgslen på vedvarende energikilder være stigende. Samtidig strammes reguleringskravene til energiforbruget i størstedelen af verden. Begge dele kalder på udvikling af nye løsninger inden for bl.a. bioenergi, grøn offshore energi samt energieffektive teknologier og systemløsninger.

Danmark har en række regionale styrkepositioner inden for vedvarende energi og energieffektivisering. I Region Midtjylland findes to tredjedele af de danske arbejdspladser i vindmølleindustrien og tæller blandt andet virksomheder som Siemens, Vestas og en række underleverandørvirksomheder. I Syddanmark er adskillige større virksomheder specialiseret inden for bl.a. energieffektvisering, hvor de syddanske virksomheder har over halvdelen af de beskæftigede inden for dette erhverv, og servicering og vedligeholdelse af offshore-baseret energiproduktion, som i Danmark omfatter en betydelig milliardforretning. I Nordjylland er der bl.a. stor fokus på udvikling af energi baseret på bølgekraft. Tilsvarende prioriterer Sjælland og Midtjylland den biomassebaserede energiproduktion højt.

Danmark har således muligheden for fremadrettet at fastholde og styrke vores internationale positioner inden for grøn energi. Men det kræver en indsats, der giver mulighed for udvikling, test og demonstration af nye og innovative energiløsninger. Således mener eksempelvis en tredjedel af energi- og klimavirksomhederne i Region Hovedstaden, at der fortsat mangler test- og/eller demonstrationsfaciliteter i Danmark. Det er vurderingen, at denne tendens gælder generelt for hele landets energi- og klimavirksomheder. Derfor bør innovationsindsatsen understøtte udviklingen inden for vedvarende energi ved fortsat at sikre bedre muligheder for test, udvikling og afprøvning.

F.eks. inden for

  • udviklingen af bølgeenergi, hvor udviklingen af konkurrencedygtige bølgekraftteknologier forudsætter testfaciliteter og fortsatte udviklingsaktiviteter, som involverer partnerskaber, de tekniske universiteter, GTS-systemet, udviklingsselskaber, industrivirksomheder m.fl.
  • energieffektive teknologier, som bl.a. kan understøtte udviklingen inden for offshore og den maritime branche.
  • endvidere bør behovet for testfaciliteter inden for bioenergi og vindområdet kortlægges i samarbejde med industrien.

Målsætning

Forbedring af konkurrencedygtigheden inden for vedvarende energi.

Innovationsbehov

Der er behov for fortsatte udviklingsaktiviteter, som involverer partnerskaber, de tekniske universiteter, GTS-systemet, udviklingsselskaber, industrivirksomheder m.fl., og som understøttes af offentlige midler. Derfor bør der afsættes midler til at styrke Danmarks stærke energiklynger, så deres virksomheders produkter fremadrettet kan udvikles af flere og på tværs af virksomheder og universiteter, så Danmark i højere grad kan eksportere systemløsninger, da det kan være med til at give de danske virksomheder et forspring på de globale markeder.

De danske forudsætninger

De regionale vækstfora står bag en række udviklingsaktiviteter, der retter sig mod produkt- og teknologiudvikling, afprøvning og demonstration i storskala relateret til nye energiteknologier. I løbet af de seneste fire år, har vækstforaene prioriteret cirka 20 procent af deres midler på udviklingsaktiviteter i relation til grøn teknologi og omstilling. Men selvom regionerne allerede gør en betydeligt indsats i forhold til at udbyde test- og demonstrationsfaciliteter for energi- og klimavirksomheder, er der fortsat en væsentlig efterspørgsel efter denne type faciliteter.

Effekter og potentialer

Der er store potentialer for vækst og beskæftigelse inden for vedvarende energi og energieffektivisering som erhvervsområde. Dertil kommer de miljø- og klimamæssige fordele.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013