Gå til indhold

Produktionsteknologi 2.0 – Ressourceeffektiv, sikker og bæredygtig fødevareproduktion

Der er behov for at udvikle produktionsteknologien i alle led indenfor den danske fødevareproduktion med henblik på at øge ressourceeffektiviteten, forbedre fødevaresikkerheden og reducere miljøbelastningen.

Resumé

Der er behov for at udvikle produktionsteknologien i alle led indenfor den danske fødevareproduktion med henblik på at øge ressourceeffektiviteten, forbedre fødevaresikkerheden og reducere miljøbelastningen.

Øget produktivitet og øget konkurrenceevne vil være nogle af effekterne af en samlet og bred teknologiindsats på fødevareområdet.

Udfordring og muligheder

For at imødekomme den globalt stigende efterspørgsel på fødevarer er der behov for at udvikle radikalt nye og mere effektiv produktionssystemer, der optimerer måden, vi producerer på. Produktionssystemer og teknologier, der samtidig tager hensyn til miljø og klima og medvirker til at nedbringe de høje danske produktionsomkostninger og øge produktiviteten. Fortsat teknologiudvikling i fødevareindustrien er en vigtig konkurrenceparameter på et globalt marked. Der er samtidig et stigende krav om bæredygtige og skånsomme produktionsmetoder (fx miljøskånsomme redskaber og fangstmetoder). Fødevaresikkerheden og produktkvaliteten skal samtidig være i højsædet igennem hele produktionskæden.

Der er derfor behov for at anlægge et samlet kædeperspektiv og nytænke produktionsteknologien i alle led (fra jord/hav til bord). Der skal således fokuseres på teknologiudvikling indenfor både primærproduktion (dyr og planter) og hele fødevareforarbejdningen.

For at sikre en radikal udvikling er en samlet videns- og investeringsindsats nødvendig. Der er behov for en koordineret indsats på tværs af hele værdikæden fra produktionsapparat over forarbejdning til logistik og effektiv organisering og processtyring. Fokus bør være erhvervs- og anvendelsesorienteret med henblik på øget vækst.

Målsætning

Målsætningen er senest i 2018 at kunne demonstrere at det er muligt::

 • At øge produktiviteten indenfor primærproduktionen med 15 pct.
 • At øge produktiviteten indenfor fødevareforarbejdning med 15 pct.
 • At øge fødevaresikkerhed og produktkvalitet igennem hele produktionskæden
 • At forbedre miljø og klima
 • At udvikle bæredygtige og skånsomme produktionsmetoder At forbedre arbejdsmiljø indenfor primærproduktion og forarbejdningsindustrien

Innovationsbehov

Der er behov for en bred innovationsindsats der fokuserer på udnyttelse og videreudvikling af teknologiske muligheder i alle led af fødevareproduktionen.

Indsatsområderne kunne bl.a. omfatte:

 • Vision og sensorbaseret højteknologi
 • Human centered automation
 • Robot- og automatisering
 • Processering
 • Fødevareprocesdesign
 • Logistik og transport
 • Effektiv organisering
 • Processtyring/optimering
 • Systemer til kontrol og monitorering
 • Styrings- og managementsystemer
 • Informations- og kommunikationsteknologier
 • Nye dyrkningsmetoder
 • Planlægnings- og styringskoncepter i markbrug, stalde og bure samt væksthuse
 • Intelligent produktionsteknologi
 • Beslutningssystemer
 • Tags, sensorer og positionerings teknologier

For at opnå den ambitiøse målsætning er der er behov for en meget bred innovations- og udviklingsindsats med deltagelse af videnspersoner fra div. forskningsinstitutioner, private virksomheder og offentlige myndigheder.

De danske forudsætninger

Danmark har en lang tradition for et bredt samarbejde såvel horisontalt som vertikalt i hele værdikæden fra jord/hav til bord. Det brede samarbejde spænder over forskningsinstitutioner, private virksomheder og offentlige aktører. Danmark har desuden en stærk tradition indenfor design og innovation på fødevareområdet. En af styrkerne ved dansk husdyrproduktion er evnen til at anvende ny viden og teknologi og den danske fødevareindustri er videnmæssigt blandt de førende i verden i relation til produktkvalitet og høj fødevaresikkerhed/sporbarhed.

Der er således gode forudsætninger for udvikling af nye produktionsteknologier i samspil mellem offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, producenter og forarbejdningsvirksomheder.

Effekter og potentialer

Innovation indenfor produktionsteknologien vil:

 • Medføre klare produktivitetsforbedringer
 • Sikre effektiv ressourceudnyttelse
 • Skabe øgede indtjeningsmulighederne i primærerhvervet og i forarbejdningsindustrien
 • Styrke konkurrenceevnen (reducerede produktionsomkostningerne)
 • Skabe øget vækst og beskæftigelse (herunder i yderområder og i div. følgeindustrier)
 • Skabe nye eksportmuligheder (systemeksport, produkteksport, nye højteknologiprodukter, grøn teknologi og knowhow)
 • Øget fødevaresikkerheden og produktkvaliteten
 • Reducere miljøbelastninger (miljø og klima)
 • Skabe bæredygtige og skånsomme produktionsmetoder
 • Forbedre arbejdsmiljøet indenfor primærproduktionen og forarbejdningsindustrien

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2013