Gå til indhold

Regnvand som en ressource

Der er brug for en fokuseret innovationsindsats, hvor der skal udvikles og implementeres økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger på intelligent brug af vand.

Indsendt af

Håndværksrådet

Resumé

Undersøgelser dokumenterer, at markedet for teknologier til vandgenbrug er mere end fordoblet i løbet af de sidste fire år og udgør mere end 30 milliarder kroner om året. Der er derfor brug for en fokuseret innovationsindsats, hvor der skal udvikles og implementeres økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger på intelligent brug af vand.

Indsatsen skal medføre, at regnvand omdannes fra spildevand til en ressource samtidig med, at den løser de udfordringer, som klimaforandringer (fx ekstremregn) vil skabe i fremtiden. Indsatsen vil skabe nye markeder i Danmark og internationalt til gavn for danske virksomheder og samtidig styrke konkurrenceevnen.

Udfordring og muligheder

Globale klimaforandringer gør håndtering af vandressourcer til en presserende udfordring – både i form af ekstremnedbør og øget pres globalt set på drikkevand. Det danske samfund står over for store udfordringer med at håndtere de massive mængder ekstremregn, som vi blandt andet oplevede under skybruddet i sommeren 2011. Der er behov for innovation og intelligente vandløsninger for at håndtere disse udfordringer, og bæredygtige vandløsninger er også omtalt i FORSK2020. Nye vandsystemer bør adressere området bredt og integrere håndtering af spildevand og kloakering med bæredygtige og decentrale måder at genbruge nedbør på.

Kommunerne har traditionelt set håndteret de store mængder regnvand ved at lede regnvandet ud i kloakken og centrale reservoirs og på den måde omdanne regnvandsressourcen til spildevand. Udover at kloaknettets kapacitet er for lille til at kapere vandmængderne ved ekstremregn, betyder det, at regnvandet forsvinder fra det naturlige kredsløb og dermed også forsvinder som en ressource.

Danske virksomheder kan med deres viden og ekspertise medvirke til innovative løsninger på håndtering af ekstremregnen ved at udnytte regnvandet som en ressource. Der er brug for innovative løsninger i forhold til at tilbageholde og derefter lede regnvand væk fra grunde, bygninger og veje uden at overbelaste de eksisterende kloaksystemer. Der vil være en stor gevinst ved at lave decentrale løsninger, der forsinker afledning af regnvand. Med etableringen af fx reservoirløsninger etablereret på evt. private matrikler ville man kunne undgå dyre investeringer i at udvide det nuværende kloaknet.

Derudover kan intelligent brug af regnvand mindske danskernes vandforbrug. 63 pct. af det danske drikkevand går til hygiejne og toiletskyl. Nye decentrale løsninger, der håndterer både nedbørsproblemer og genbruger disse ressourcer på en intelligent måde til fx tøjvask og toiletskyl, vil give både en miljømæssig og økonomisk gevinst og vil danne grundlag for ny dansk ekspertise og eksportmuligheder. Danmark besidder allerede videnkompetencer inden for området på universiteterne, og har yderst kompetente og omstillingsparate fagfolk på vand-, kloakerings-, vvs- og anlægsområdet, og derfor ligger der et stort potentiale her. 

Målsætning

Målsætningen er at udvikle og implementere økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger, som omdanner regnvandet fra spildevand til en ressource. Løsningerne skal både gælde nuværende boliger, sommerhuse og nybyggeri, og konceptualiseres med henblik på en bred grad af anvendelighed i forhold til at eksportere ekspertisen.
Der skal opstilles konkrete målsætninger på, hvor stor en andel af husstande, der skal installere vandsystemer, der genbruger regnvand.

Innovationsbehov

Der er behov for innovative udviklingsprocesser (fx co-creation) og bedre videndeling mellem de interessenter, som sidder med specialviden omkring optimal udnyttelse af regnvand og de SMV’er, som skal implementere løsningerne. Universiteternes forskningsmiljøer og Miljøministeriet har videnkompetencerne på området, mens virksomhederne har konkrete fagkompetencer på vand-, kloakerings-, vvs- og anlægsområdet. Der er brug for en stor grad af involvering af både forskere, fagfolk, uddannelsesinstitutioner, ministerier og brancheorganisationer for at skabe nye innovative og anvendelige decentrale løsninger. Der kan være faglige barrierer mellem innovationspartnere, og her kan Håndværksrådet eksempelvis assistere med videnspredning til og fra SMV’er på området.

Der skal med udgangspunkt i den udviklede innovation udvikles en målrettet videnspredningsplan til SMV’er på området. Dette skal ske i samarbejde med organisationer, der har indgående kendskab til SMV’er, herunder Håndværksrådet.

Der kan være behov for regulering på området, da fx virksomheder og husejere ikke nødvendigvis kan se en økonomisk gevinst ved at investere i miljørigtige løsninger. Her drejer det sig om at gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i etableringen af alternative langtidsholdbare vandløsninger. Man kunne også undersøge mulighederne for at forberede huse til genanvendelse af regnvand i forbindelse med renovering og nybyggeri.

De danske forudsætninger

Der eksisterer allerede stærke forsknings- og udviklingsmiljøer inden for vandteknologi, hvor man fokuserer på, hvordan man bedst udnytter regnvandet som en ressource. Løsninger med grønne tage, der både isolerer og opsamler regnvand, opsamling af regnvand i haven og etablering af regnbede er blot nogle af dem. Der er imidlertid behov for, at der videndeles og udvikles nye decentrale løsninger, der er umiddelbart anvendelige for fagfolk på vand-, kloakerings-, vvs- og anlægsområdet. Internationalt set er det et område, der har stor bevågenhed, og her har Danmark mulighed for at byde ind med tværfaglige løsninger på fremtidens miljøudfordringer i forhold til klimaforandringer og øget/nedsat nedbør - netop fordi der både er forskning i høj kvalitet og fagfolk, der er i stand til hurtigt at afprøve nye løsninger.  

Effekter og potentialer

En implementering af løsninger, som udnytter regnvandet som en ressource i husholdningen, vil medføre færre oversvømmelser samt besparelser på drikkevand i fremtiden. Hertil kommer gevinsten ved et reduceret behov for at udvide det eksisterende kloaknets spidslastkapacitet.

Nye løsninger på håndtering af klimaforandringer vil give Danmark en styrkeposition på det globale eksportmarked og dermed øget beskæftigelse i de relaterede brancher. Hertil kommer, at udvikling af decentrale løsninger vil kunne skabe vækst og udvikling i mange små og mellemstore virksomheder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013